Het Vlaamsche nieuws

1847 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 05 August. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 19 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d21rf5mz01/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

»0flderdag 5 Augustus 1915, Eerste Jaarg. N2. 202 - ■—■! il» i ma—amaamaaig Prijs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsbtad van België. - Verschljnt 7 m&aJ per week ABONNEMENTSPRIJZEN Per we«k . 0.35 i Per 3 maanden 4.— Per maand 1.60 j Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVA ARDIGDEN VAI>T DEN OPSTELRAAD : i>* Aug. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE LiREELEN : JROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. I9Si >l"lirn>IIMilil M iliiIMMIIÏ'li llllll IlilHHHllW I illljllli1 t IIII II II II >11. Hli 3ë»MKtâaM&aa> Il " . <■,- -»-^»nmwm>tvv K'ftâ/. sfcsii^sj>-^rî>sgisg-cragis^'^5îasa<*rr»awf"nXt. AANKONDIGINGEN Tweede bladz., per regel 2.50 , Vierde bladz., per regel.. 0.50 Derde blad., id. 1.— j Doodsbericht 5.— Voor aile annoncen, wende men zich: ROODKSTRAAiT, 44. I»»SWW?riffWMirjl rilWW'tgajSBtrilKWgj1 <NHWWWjgi *1 >"'■*' 1 "»* I lit drieluik " Oe Werkstaking ' van Hendrik LUYTEN ; Zooals Het Vlaamsçh Nieuws, in het j heb gezien, lioe een geheel affe, al thaï: Limer van Maandag 2 Augustus, be- j in de teekening geheel affe, reeds dee] jchtte, gaf onze gevierde stadgenoot, de gekleurde eerste behandeling van hc [linstschilder Hendrilc Luyten aan de hoofdtponeel, de révolutionnaire verge itad, voor liaar Muzeum, ten gèschenke dering van de stakers, als te theatraa: ijn drieluik De Werkstaking, een ge- te deklamatorisch, te zeer een illustrati rrocht van ongewone afmetingen, dat in van Zola's ook door den s/childer greti erscheidene, zoowel buiten- als binnen- verslonden Germinal, zonder kompl: indsehe tentoonstellingen niet alleen menten werd uitgewischt... borde kritiek ten zeerste geprezen, — » Ik ben met Luyten het nooit g,ehe< laar ook door de jury met zilveren en eens geweest over de wenschelijkheic elfsgouden medalies bekroond werd. om het groote machtige middenstuk, D Oorspronkelijk was het grootsche StakersmeeUng, rechts en links te flar rerk geen drieluik. Als onze herinne- keeren met twee andere tooneelen, \vé. inggetrouw is, werd in minstens twee ke als bestemd sehijnen om... het vei entoonstellingen, alleen het midden- haal van een zedeles te voorzien, nam< tuk, de aangrijpende meeting Vôôr de lijk een lange rij.lijken, in den akelige 'làing, vertoond. De beide vleugels — gloed van brandende fabrieken, bewaai eeene best : Tijdens..., de andere : Na door soldaten, en, in een naren huiver: li Werkstaking, te betitelen, — kwa- gen avond door de straten schooiend, d iener..later bij. stakersweduwe met twee bloedjes va Wij begchouwen dit waarlijk vorste- kinderen... jk geschenk aan ons dierbaar en heer- » Het is mij steeds voorgekomen d£ jkAnhverpsch Muzeum, als meer dan het middenstuk op zich zelf, — afg« angewoon1 belang, vooreerst omdat dit zonderd van de luiken, al zijn deze, el eschenk voor de verzameling der wer- à part genomen, ook niet min, —• he« en van negentiendeeuwsche nationale wat meer aangrijpt. In deze gedacht leesters, een in ieder opzicht voortref- versterkte mij, zoo vaak ik het gezie: ïlijke aanwinst is, en ten tweede omdat heb, de beschouwing van Roll's Grèvt lier door een zelf niet-vennogend kun- een werk, dat wel eenigen misschien i: teiiaar een voorbeeld wordt gegeven dat het opzicht van de enkele kleurbehandt ecr velen onzer, met het slijk der aarde ling en de atmosfeer, boven dat va: oo ruim gezegende stad- en landgenoo- Luyten kunnen verkiezen, maar dat zor ai, tôt navolging zou dienen aan te zet- der twijfel achterstaat bij dit laatste i ai. het drievoudig opzicht van samenstél Luyten's daad wordt nog zooveel ling, levenswaarheid en dramatisch chooner als men weet, dat de officieele kracht. pmmissie tôt aankoop van kunstwer- » Men moet terugkeeren tôt den ht ten destijds, naar aanleiding van een roïeken tijd van de Vlaamsche Roman lier ter stede gehouden tentoonstelling, tiek, tôt Gallait, Wappers, de Keyaei jvaar het middengedeelte in voorkwam, waarmee dit werk overigens niets ander Jeu jongen meester een aanzienlijk bod gemeen heeft, om stukken te vinden va: leed voor afstaud van zijn werk... zulk een bravour, beweging, stoutheid | Verlangde de kunstenaar wellicht Rond een langen, langeu houten disch meer dan men bood? Waarschijnlijk... zeker wel in een herbergzaal, zitten o Zeker is 't dat, — en velen, toen, heb- verdringen zich staande, mannen e: ben het betreurd, — het tafereel niet vrouwen van elken leeftijd, stakend. rekocht werd. werklieden,, waarvan velen ,die zooeve: En nu komt het volledige gewrocht, aan een straatbetooging hebben deelge ils geschenk, ons Muzeum verrijken !... nomen, nu schreeuwend, met opgehou [Waarlijk, de stedelijke overheid en de den kartels, waarop Du pain, du pain geheele bevolking van de oude Vlaam- met roode vlaggen ,dreigend, tierend fehe kunstmetropool aan de Schelde mag om wraak roepend, binnenstroomen.Eei - albo lapillo notare diem — als een doodgeschoten staker wordt, op dei peugelijken dag aanteekenen dengene voorgrond, door een man en een meisj paarop Luyten's prachtige gift door den neergelegd. Een in al zijn ledematei wmeenteraad aanvaard werd. van woede trillende kerel staat met éé: Het Vlaamsche Nieuws wil, van zijn voet op den stoel, met den anderen op d tant, deze artistieke gebeurtenis vieren, tafel.en spoort tôt wraakneming aan.. looreerst hierdoor dat de Redaktie, in Van aile kanten gaan de handen om pgen naarn en in dien harer talrijke le- hoog :de monden roepen, gillen, vloe fers, bij de plechtig uitgesproken dank- ken... En werkelijk lost zich al die harts zegging van de Stadsregeering, haar be- tocht, als in een verschrikkelijk slotal; scheiden « Dank u ! » voegt voor meester koord, op, in deztn wil, die uit het ge Hendrik Luyten, en ten tweede door heele woelig-rumoerig tooneel als op hieronder eene plaats te verleenen aan bruist : « Vengeons nos f rères ! » «Wraa] eemge regelen, welke de Bewaarder van voor onze kameraden ! » r Mtuzeum aan het werk wijdde, in » De figuren bewegen, leven, tôt zelf yU in het c|e minste ; geen zuivere fig*uranten on j oor -^eaerlandsch tijdschrift Elsevier der hen : allen zijn ze er bij, allen doel •rsnietii. ze mee j)e koppen zjjn) jn h un rijk> iiehier dan Pol de Mont's beoordee- verscheidenheid, naar kunne, ouderdom ' g : geaardheid, voortreffelijk gekarakteri « Ik zal mij wel niet vergissen, wan- seerd ; de houdingen natuurlijk ; de ge jjeer ik stouten durf en hartstochtelijke baren nerveus, krachtig, verschrikke kracht de twee voornaamste inwendige lijk... Men zou er van zeggen willen pgenschappen noem van den kunstenaar wat een Engelschman zei van de woor Hendrik Luyten. Deze dûrf, dien men den van een schrijver : « Er zou bloe< ln Holland wel eens voor overschatting uitspatten, moest gij ze opensnijden... : [an eigen kunnen heeft gehouden, en » Juist hierin, laat ik, ailes in ééi 1£n I.uyten, kleîîi van gestalte, doch woord samenvattend, zeggen : in dez> s'v en lenig gespierd, opvallend ge- drastige dramatiek ligt de superioritei Peen heeft met meer andere kleine man- van Euyten's Werkstaking boven elk Ee'jes, die ook groote willers en kunners andere, mij bekende... E'/?^ Zc ^-libens' ^sra^s> Verlat, — >, gn het spijt mij werkelijk dat eei (veliîi- ^ ee Luyten er ^ zlc^> in zoo menige tentoonstelling zeer op L .,vSl.ne 3aar na voltooiing van zijn gemerkt, zoo ver boven 't alledaagsch «f^oep, te wagen aan een on- verheven gewrocht, niet al lang voor he riik- < n ' C^en ™ Frank- Antwerpsch Muzeum werd aangekocht. Ne?eU a«S and' °°,k.mfer daf eeU (Uit Elsevier's geïllmtreerd Maand r, ILU aanlokte, en dat dan ook na- iqiq \ pgei CeU ^ ovenve8'ent'e plaats heeft feS®g van 1880 tôt 1911, met name : « t „ k , Kroote werkstaking. Û0Z9 lBftirl[yillS!p PrijSMp L. |n ,1889 ontwierp de pas negen-en- lntlg]arige een triptiek van reusachti- ^.ri "'cening, in binnen- en 'buitenland Peter Cornélius Verhulst ooit die mate van waardeering heeft ge- 1 aoe % 070 L welke het verdient. Welk een 18a5«1873 „ ,1,™°°rde somme van voorstudie en — De Werkstaking in het Walen- Hij werd den 6 Mei 1835 te Conticl L"® v«tegenwoordigt, kan alleen die- geboren en zijn naam is er in eere geble | ne zich voorstellen die, zooals met mij ven. Een Vlaamschgezinde en" letterlie v , gevâl Was, de onderscheiden deelen vende maatschappij, De Verhulst-zofien za" ,tpisdl gewrocht van dag tôt dag werd naar hem geheeten. jtfzond 'pif11' ^ de tientallen van De poëzie van dichter Peter-Corneliu Poor d • e studies €n schetsen gezien, Verhulst — zijn vader had hem de voor Mtiiren ]on8en durver ginds ver, in-het namen van Hooft gegeven — klinkt bui ïharle ^°îr' ™ kolenbekken van tengewoon weemoedig, doch tevens zee I -rm naar het leven gemaakt ; ik voornaam. ■ Van jongs-af dweepte hij met Lamar-j " tine en Byron, en zooals de criticus Fr. < Reus het doet opmerkeu, die droomerige : neerslachtige stemming kwam uit dich-terlijke neiging, niet uit een hard levens-1 lot. ; 1 Het portret van C. Verhulst, dat Coop- ï : man eu Schaspé mededeelen in hun Ge-1 ; sehiedenis van de Vlaamfçlie LeUerkun-'V de, heeft ook naar het uiterlijke, iets La- ! < s raartiaausch, gansch m ovèreeristemming f 1 s met zijn zaclite, sentimenteele poëzie. î ( I Wij hebben van hem twee ve-rzenbun- j 1 dels : jtijmcringen en Echo's der Ge-l ' ■> daehtcn. I e Ida von Duringsfeld, de bekende jf S schrijfster die zulk prachtig boek schreef i i over de rond de jaren 1860 nieuw ontlui-1 ( kende Vlaamsche letterkunde, Von der Schelde bis zur Maas, Das geistige Le- s > ben der Vlamingen, vertaalt verzeu uit 3 e het werk van C. Verhulst en zegt : «Gaat ^ ■" hij voort zooals hij begonnen is, dan zal s 1 " liij weldra een plaats innemen 011 der def beste Vlaamsche dichters. » fi Doch rond denzelfden tijd als Tony51 II .Bergmann en ongeveer op denzelfden |1 '■} .leeftijd, 37 jaar oud, wordt hij uit hetîh ■" 1 leven gerukt. |( e ti Hij zoete zanger in de Vlaamsche taal, | ] Maar die zijn liedren zong als zij die erven 1 j ■t Der goden bittre gunst van jong te sterven | \ >- îîn klagend kweelen als de nachtegaal. I k h Toen hij zijn einde voelde naderen, c e wilde hij nog een laatste maal zijn ge- 1 :1 boortedorp terugzien. Hij stierf er den j 30 Maart 1873. a " Voor lut tistidoiraii m tszet \ ° toestand eo onze tookomsf c e \ Onlangs ontmoette ik een Ameri- ^ kaansch vriend, die jaren in Holland ^ doorbracht en bijgevolg onze taal goed ' machtig is. Door zijn verblijf in onze ' s geteisterde streken (eu onder onze geteis-* v 1 terde gemoederen), ontwaakte zijne be- *- • langstelling voor onzen Vlaamschen kul- ï ' thurstrijd. Na eenig zoeken kon ik hem een beknopt lijstje ter hand stellen van c 1 boeken waaruit hij dezen strijd nauw- ' : keuriger kon leeren kennen, nauwkeu- 1 1 riger dan door de lektuur van de talloo- r ze vlugschriften die, sedert jaîreu, het § ~ licht zien. ' Dit lijstje deel ik hieronder mee, met ' de hoop dat het velen nuttig moge we- ^ 1 zen. Met veel van wat bijv. in Vlaan- ' 1 dereti door de eeuwen heen voorkomt, s zijn de meeste Vlamingen sedert kun 1 jeugd vertrouwd. Ik stelde dit werk ech- * ter voorop omdat het als grondslag voor , : de studie van het wezen onzer Beweging c ' dieue kan voor wie met ons volk minder ^ vertrouwd zijn. Doch ook voor flamin- £ ganten, dunkt me, kan mijn opgave w h dienstig zijn. Ieder Vlaamsche vereeni- • " gin g, iedere groepeering zou zich deze werken moeten aanschaffen, indien ze niet in eene openbare boekerij onmiddel- s v lijk beschikbaar zijn'. ^ Ik vermeld slechts het essentieele — 3 naar mijn inzicht — op het gebied van ■ de flamingantische literatuur. Mogelijk . 1 breid ik later elke rubriek met andere £ 2 belangrijke werken uit ; er bestaat nog c > behoefte aan een goede, systematische, s - beredeneerde en niet al te omvangrijke ■ bibliogrâfie van de Vlaamsche Bewe-" ging. ' I.— Algemeen en Vlaamsçh programma. f: ' 1. Rooses (Max). Vlaanderen door de 8 » eeuwen heen. I-II.Amsterdam, Elsevier, p 1 1912-1913. 2dln, 4°, platen en portret-; ten. — Bevat : I. vStijn Streuvels : Veld 8 t en dorp ; Herman Teirlinck: De steden; t: ; Paul Fredericq : Het verleden der Vlamingen ; J .Vercouillie : De taal der Via- ® ! mingen1 ; Aug. Vermeylen : De Vlaam- " . sche letterkunde ; Pol de Mont : De ; Schoone Kunsten in de Vlaamsche ge- g t westen. — II. Maurits Sabbe : De mu- z ) ziek in Vlaanderen ; Jan Denucé : De s handel ; Lodewijk de Raet : Vlaande- g ren's nijverheid en landbouw ; A. de Cock : Volkskunde ; Prosper Verheyen : ■ Het boekwezen ; Niko G.unzburg : Het s-rechtswezen ; h. Dosfel : De Vlaamsche b Beweging ; Frans Van Cauwelaert: Naar e de Toekomst. Fl. 24.— - 2. België (Vlaamsçh) sedert 1830. Stu-diën en schetsen bijeengebracht door het algemeen bestuur van het Willemsfonds ter gelegenheid van het jubeljaar 1905. I-IV, Gent, A. Hoste, 1905-1912. 7 dln, ^ 8°, portretten en platen. Fr. 2,50 p. d. g 1 3. Coopman (Th.) en Broeckaert (Jan). - Bibliographie van den Vlaamschen taal- - strijd. I-X. (1787-1886). Gent, A. Siffer, si , 1904-1914, 10 dln, 8°. Uitgave van de v Kon. Vlaamsche Akademie. Bevat 7734 6 5 nummers. Fr. 3,50 p. d. 8 4. Hamalius (Paul). Histoire politique t> - ét littéraire du mouvement flamand. r S Bruxelles, Ch. Rodez. 1894, 239 blz., C 8°. portretten. Fr. 2,50T iiiT> I 1 ~ Bitripwniftjri'rniirri Ï iBiwnnwniiiWdnn m 5. Buis (Ch.). La culture intellectuelle j le la Belgique. Bruxelles, O. Lamberty, L905, 36 blaz., 8°. Fr. 1,— 6. Programma (Het Vlaamsçh). Ver-ilag over de \rlaamsche grieven en hun lerstel, uitgebracht door August Bos-iaerts, Frans van Laar, Lodewijk Ples-iers, om de 50e verjaring te herdenken 'an het instellen van de Vlaamsche :ommissie (27 Juni 1856). ([Uitgave van îetj Algemeen Nedcrlandsch Verbond. jroep België. Antwerpsche tak). Ant-1 verpen, Nederlandsche boekhandel, : .906, 163 blz., 8°. fr. 1,— j 7. Raet (Lodewijk De). Over Vlaam-1 che volkskracht. Vlaanderens kultuur-| vaarden. Brttssel, J. Meeuwissen, 1913, f >86 blz., 8°, Fr. 8",—.] 8. Rudelsheim (Marten). Een Vlaam-; che mijnbouwschool. Ant\ver]x:n, J.l îoucherij, 1906, 32 blz., 8°. — Uitgaveî 'au het Algemeen Nederlaudsch Vèr-I >ond. Antwerpsche tek. Fr. 0,10 9. Hoogeschool (De Vlaamsche). Jaandelijksch orgaan van de Vlaamsche loogeschool-kommissie, gew.jd aan de >eweging tôt het bekomen van de ver-'laamsching van de hoogeschool van >ent. I. Gent, 1911. Fr. 1,30 p. j. 10. Didaskalos. 34 Open brieven aan J. Helleputte, minister van spoorwegen, >osterijen, telegrafen en telefonen. Ant-verpen, Boucherij, 1909. 11. Meert (H.). Réponse à Sa lettre au loi sur la séparation de la Wallonie et le la Flandre de M. Jules Destrée. Gand, 'lantyn, 1912, 80 p., 12°. Fr. 0,15 II. — Taalwetten. 12. Prayon-Van Zuylen (A.). De Bel-;ische taalwetten toegelicht. Gent, A. >iffer, 1892, 476 blz., 8". 13. Dosfel (L.). De Belgische wetten ip het gebiuik der Nederlandsche taal, 'ooï' het volk toegelicht. Brugge, J. îoudmont, 1910, 441 blz., 8° Uitgave an het Davidsfonds, n. 168. Fr. 4,— 14. Wetten eu ambtelijke schikkingen ►etreffende het gebruik en het onderwijs an de Nederlandsche taal in België. îent, A. Hoste, 1909, 62 blz., 8°. Uit-;ave van liet Willemsfonds. 149. 15. Wet van 2 Juli 1913 op bet gebruik er talen in 't leger. Oveigedrukt uit 1 .et Jaarboek van het Davidsfonds voor 914, (door L. Dosfel). Brugge, J. Houd- ] lont-Carbonez, 1914, 16 blz., 8°. Uit- ] ave van het Katholiek Vlaamsçh Sekre, ] ariaat. ] 16. Wet op het lager onderwijs. Zie ! , De Vlaamsche Hoogeschool (tekst eiij i esprekingen). ] III. — Pauperisme. 17. Seebohm Rowntree (B.). Comment 1 imiuuer la misère. Etudes sur la Belgi- J ue. Traduit de l'anglais par A. J. A. ] lotermans. Paris, V. Giard en E. Brière, ] i. d. (1910). XVI en 652 blz., 8°, kaar- i :n en platen. Fr. 15,— ! 18. Winue (Aug. De). Door arm ] Haanderen. Met een brief van Ed. An-eele en platen naar lichtteekeniugen an M. Lefèbure en een aanhangsel van L Beerblock. Gent, « Volksdrukkerij », 903, 366 blz., 8°. Fr. 2,50 1 19. Stracke (D. A.). Arm Vlaanderen. [ oitwerpen, « Ons Volk », 1914, 40 blz., ' °. Uitgave van het Katholiek Vlaamsçh 1 ;kre.tariaat. Fr. 0.20 1 IV. — Taal. ' c 20. — Ginneken (Jac. Van). Hand- 1 oek der Nederlandsche taal. I. Nijme-en, Malmberg, 1913, 8°, kaarten en laten. — Het werk zal vijf à zes deelen ^ evatteu. Deel I behandelt « De sociolo- r. ische structuur der Nederlandsche îal». dl I Fr. 25,— r 21. Vooys (C. G. N. I>e). Spreken en îhrijvéii, in Noord- en Zuid-Nederland. r î"aar aanleiding van Carel Scharten : 2 let spellingvraagstuk. De vereenvoudi- s ing een gevaar voor volk en stam. Her- I ieue overdruk uit <(De Beweging ». Am-"erdam, Maatschappij voor goede en s oedkoope lektuur, 1902, 48 blz., 8". Fr. 0,55 c 21. Academie (Koninklijke Vlaam- 1 :he) voor taal en letterkunde. Gedenk- c oek van de feestviering van haar vijf- s i-twintigjarig bestaan, 1886-1911. Gent, l. Siffer, 1911, 386 blz., 8°, platen. ( s V. — I.etteien. 28. Kalff (G.). Geschiedenis der Ne- | erlandsche letterkunde, I-VII. Gronin- j. en, J. B. Wolters, 190(3-1912, 7 dln, 8°. fl. 45,50 c 24. Vooys (C. G. N. De). Historische e :hets van de Nederlandsche letterkunde \ oor schoolgebnûk en hoofdakte-studie. 1 s, Dr Groningen, J. B. Wolters, 1914, h Zeer aan te bevelen als inleiding Bi- z liographie. fl. 1,50 \ 25. Histoire de la littérature flamande, e onférences organisées par la Ligue de s enseignement, sous1 les auspices de s l'Administration conununale, à l'Hôt< de ville de Bruxelles. Gand, Vandei poorten, 1913, 131 p., 8°. — Bevat o.a. Paul Fredricq : Les lettres flamandes < leur importance en Belgique ; Pol d Mont : La poésie flamande de 1830 1890 ; A. Vermeylen : La poésie flamar de de 1880 à 1910 ; C. Huysmans : L'Ai dramatique flamand ; M. Sabbe : Le prosateurs modernes en Flandre ; Au£ Michot : Le roman et la nouvelle. \T.-~ Geschiedenis (buiten Pirenne e.a, 26. Wiïlems Az. (Léonard). De mie deleeuwsche taaltoestanden in Vlaamscli België. Overdruk uit de Handelinge: van het tweede Vlaamsçh philologer kongres, gehouden te Gent den 20-21-2 September 1913. Sint-Amandsberg, I Verhaeghe eu zonen; z. j., 1913, 35 blz. 3°. Ter aanvulling en verbetering va: Pirenne. Fr. 1,5 27. Stracke (D. A.). Was Vlaandere: altijd tweetalig als nu? Gent, L. va: Meile, z. j., 1913, 20 blz., 8°. Ter aan viiliing en verbetering van Pirenne. 28. Josson (Maurits). Frankrijk, d îeuwenoùde vijand van Vlaanderen e: Wallonie (843-1913). Breda, H. Eugel bregt, 1913, 888 blz., 8°, kaarten. Fi>. 6,- \TII. —- De huidige krisis. 29. Vlaanderen en de Belgische kwes Lie. Vlaamsiche beschouwingen, door ee: Hollander weergegeven. Den Haag, E A. Daamen, 1915, S0 blz., 8°. Fr. 0,6 30. Pica/d (Léo). Vlaanderen na dei Dorlog. 's Gravenhage, W. P. van Stoc kum en zoon, 1915, 40 hh., 8°. DAGELUKSCH NIEUWS DIERENTUIN. — Zondag 8 en Zon lag 15 Augustus: Publieke toegang \lgemeene inkoomprijs : 25 centiemei jer persoon. HAVENBEWEGÎNG GEDURENDI OE MAAND JULI 1915. — Er kwamer jinnen : Schepen Tonnemaa îonapartesluis 259 88.66^ Cattendijksluis — — ioyerssluis »■ •■>.— — iempische vaart 16g 4S-301 îchippersdok 377 31-39- scheldekuaien 104 27-7^ Petroleuminrichtingen — — Totalen 909 193.1a; Er vaaVden uit : Schepen Tonnemaa 3onapai tesluis 313 98.18; vattendijksluis — — loyerssiuis — — ■Cempis;he vaart 130 33 >54^ schippersdok 365 25-I2Ç scheldekaaien 96 2 6.17; 3etroleuminrichtingen — — Totalen qoa 181.0^: IN ONZE HAVEN. — Op 31 Jul aarden onze haven binnen : 5 stoomboo-en, 2 motorbooten en 23 binneuschui-en. Er vaarden uit : 4 stoombooten, t notorbooten en 19 binnenschepen, Op 1 Oogst vaarden onze haven bin-îen : 3 stoombooten, 2 motorbooten er 1 binnenschepen. Er vaarden uit : c toomers, 1 moto.rboot en n binnensche-ien.IN ONZE HAVEN. — O^T"[ Oogst 'aarden nog onze haven binnen : 1 stoo-ner, 3 motorschepen en 6 binnenschepen, îr vaarden nog uit : 3 stoombooten en " notorschepen. Op 2 Oogst vaarden onze haven bin-len : 7 stoombooten, 5 motorbooten er 5 binnenschepen. Er vaarden uit : 2 toomers, 1 motorboot en 8 binnensche-ten.HET WIT BROOD. Een kzli chrijft ons als volgt : « Meermaals reeds heb ik geaarzeld U le onderstaande vraag te doen, maar ik leb telkens uitgesteld daar er reeds meer lan te veel twist en nijd in ons land be-taat.» Het hoofdartikel in uw blad van 2 >ogst beweegt me er. echte.r toe het ter prake te brengen : » Waarom hebben onze landgenooten, ie « Brusselairs » sedert het begin van let jaar steeds wit brood, en hebben zij :et bestaan van het grijs reeds lang uit let geheugen verloren, tçrwijl het voor ns waarlijk een feest is wanneer wij ens het wit bro.od te eten krijgen ? Vaarom dit verschil van behandeling? s het een gebrek aan organisatie of zou ,et lasterlijke streven der Franskiljons elfs zooverre gaan en het aan een in-loed van hunnen kant te danken zijn dat r een waarlijk betreurenswaardig ver-chil in de behandeling in dit opzicht be-taat? ;1 » Een kleine uitleg zou mij, en zeker > vele lezers, die dien toestand kennen, : zeer welkom zijn. » ■t Het is ontegensprekelijk betreurens-e waardig dat Brussel en onze goede stad à Antwerpen niet met gelijke maat g-eme-1- ten worden. Eenieder van ons zal zeker t niet beter vragen zoodra mogelijk weder-s om wit brood te eten te krijgen en we onderwerpen dan ook volgaarne de vraag van onzen lezer aan de bevoegde kom-missie, die zich met de bevoorrading van ) ons volk onledig houdt, met het verzoek er wel te willen op antwoorden. NIEUWE UITBREIDING VAN 1 DEM POSTDiENST IN BELGIE. — - riet geuied geiegtn ten oosten van de 2 meuwe verûeciîgmgsiijn, in iiet distrikt • JL»oormk (met mûegrip der stad Door-, mie; Ijij het Uouveriiement-Geueraai m-1 geiijid, eu dat tôt liiertoe door de Feld- 3 post becliend werd, is tlians geùecht 1 aan de postomscnrijViiig vau het Duu-3 sene postbèneei" m België. De postkantoren Antoing, Celles (Iie-negouwen) eu Doormk l ziju diensvoi- 2 gens opnxeuw voor het publiek geopend 1 en zuiien bediend worden door het kau-" toor Doormk II (Station.) Tôt de postomschrijving Antoing be-hooren de postkantoren Gaurain, Ra-mecroix, Maubraix, Pérouneî-lez-An-toing en Veron ; tôt deze van Celles (Heuegouwen) behooren de postkantoren Anserœul, E,canailles, iriérmnes-1 lez-Pecq en Pottes; tôt deze van Door-' nik. I behooren de postkantoren Haviu--* nés, Kain, Rumilliès, Vaulx en Velai-1 nés.. De overige postkantoren van het distrikt werden als volgt ingedeeld : Maul-. de en Pipaix worden aan het postkan-toor Leuze verbonden, Auraing en Montrœul-au-Eois aan dat van Frasnés-lez-Buissenal, Callenille, Roucourt en Thumaide aan dat van Peruwelz. Daarentegen wordt het postkantoor • Quiévrain opnkuw voor het publiek ge-1 sloten en wordt de aanneming en het bestellcn van brieven geschorst in de ; gemeenten Roisin en Bousecours. 1 Niet alleen de stad Doornik, nyiar ook al de andere gemeenten die thans aan de postomschrijving van het Gou-. vc r n e men t- Gen er a a 1 aangesloten werden, kunnen deelnemen aan het post-mandaatverkeer tusschen Duitschland eu België. AÎ de voorschriften en verdere aanwij-1 zingén uitgevaardigd in het gebied van het Goevernement-geueraal met betrek-kiug tôt het postverkeer met krijgsge-! varieenen, worden hiermede ook van : kracht in het hooger aangehaalde dis-' trikt. Zendingen aan krijgsgevangenen, af-komstig uit de grensstra.k van het dis-1 trikt Doornik, die niet bij de postom-1 schrijving van het Generaal-Gouverne-ment aangesloten werd, zullen ~ vol-gens eene mededeéling Van het Civiel-Gouvernement te Doornik — in de olaatselijke Kommandanturen aangeno-men .worden en door (lezer zorgen aan het postkantoor te Doornik afgegeven worden ; aan dit postkantoor zullen ins-^elijks de zendingen gericht worden af-komstig van krijesgevangenen en be-îtemd voor diezelfde streek; de respec-tievelijke kommandanturen zullen deze zendingen dan aan de adressanten laten ge worden. Zendingen voor kriis-sgevangenen worden ter bevordering aangenomen, zelfs in het gebied dat niet voor het ge-wone nostverkeer geopend is. WïTTE UNIFORM VOOR DE MI-LITAIRE DOKTERS. — Een Zwit-sersch geneesheer, dokter Guyot, heeft in eene reeks van voordrachten te Genève, aangetoond, dat het aantal gesneu-velde miliaire dokers naar evenredig-digheid zeer hoog is, zoowel aan de zij-de der Geallieerden, als aan de zijde der Duischcrs en der Obstenrijkcrs en Hongaren. Dbkter Guvbt heéft getracht aan te toonen dat dit ieit te wijten is aan de gelijkenis welke bestaat tusschen de uni-formen der dokers en die der officierai. Mou moest den dokters eene bepaalde kleeding geven, die men op verren af-stand zou kunuen onderscheiden. Het zou dezelfde kleur moeten zijn voor de beide vijandelijke kampen. Deze kleur moest het schitterende wit wezen, dat trouweiis door Henri Durand, den stichter van het Roode Kruis van Genève, tijdens den Oostenrijksch-Fra,nscli-Italiaauschen oorlog van 1859 gedragen werd, welk unifonn hem voor de kogels gevrijwaard had, ofschoon hij zich stee<1s ver in de viiurlinies waag-den.DE NIEUWE VLOOTWET. — Naar !we yernemen heeft H. M. de lvoningin der Nederlanden, de ni-puwe vlootwet be-■ krachtigd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume