Het Vlaamsche nieuws

1573 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 04 August. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 20 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/nk3610xg3f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Lfoensdag 4 Augustus 1915, Eerstê Jaarg. Nr* 201 I ^ *—■gtiSCTjtàPiBcaimi» I^aatc&gtsatffijan-Jiiiiagsaiitea —— .a mtm*fim&iti&!e^'3taamttnaxiiir*tite:i>im**ttîiixaxt rrijs : 5 Centiemea door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het beat tngelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - VersckUnt 7 maal per week ,*** .^TgMMsaatt«a9i»g»M^:^-■Hr-^-T-^-^— '--»■ -jr-m rrrrm-i-, -nnin-M-"f.T- ; «MC-TT l-°~~Wm-rr-°r_: ABONNEMENTSPRIJZEN per week , 0.35 j Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 I Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— I ' ... r - ■ J.' r,.•saeag^'gœaaanntagsis; AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Dr Aug. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 199# ^ .— 1** v^v v._1 aaktSyB^SS^«0rrr%«ea9,-^:V ffi-ffMEK I AANKONDIGINGEN Tweede bladz., per regel 2.50 . Vierde bladz., per regel.. 0.50 | Derde blad., id. 1.— j Doodsbericht 5.— Voor aile annoncen, wende me n zich : ROODBSTRAAT, 44. " En blijven Vlaamsch, als Qod ons schiep " Hier schrijven wij eenige gedachten ider én tôt weerlegging van sommige broordeelen door betweters en beun-' izen dikwijls met loensche middelen ider het volk verspreid, én om den bat argumenten onzer Vlaamsche voor-chters te vergrooten. Met dat wij de verwaandheid bezit-n kun iets nieuws te leeren ; wellicht lien zij reeds aan die bewijsvoering dacht hebben, doch nooit bij onze te, hebben wij het hooren aanwen-t, Het hangt natuurlijk van het mid-Cl van de ontwikkeling der toehoor-rs en lezers en dies meer af, op welke jze en of men het al of niet gebruiken Dit argument zouden wij willen be-jmpelen, met een tamelijk langen m : « De Voorzienigheid en het ont-lan en ontwikkelingsproces der voirai#, wat in 't kort, doch minder ist, kan samengevat in een woord : « de reldorde ». * * * Door verfranschers en officieele Vla-ngen wordt soms de Voorzienigheid dezer wijze schikking ter hulp geroe-:n om de tweetaligheid van Vlaamsch clgië een geluk (?) voor de Vlamingen ;heeten. Ik zou het willen zien, zei de blinde. Bc Goddelijke Voorzienigheid heeft ids eeuwen, elk volk geplaatst in het or dit volk bestemde midden, land, eht, taal, en meer andere middelen agen het hunne bij om het te helpen zijue ontwikkeling en tôt zijne vol-jaking bij te dragen. Dit volk heeft eene zekere vatbaar-ad tôt het opnemen (de perceptie) van ta en gene indrukken ; zijn perceptie-smogen is dus z66 en niet anders; zijn drukkingsvermogen hangt af van den vloed die uitgaat van lucht- en land-pteltenis, enz. Bij voorbeeld de volke-t verschillen onderling in beeldspraak [taal. Meer dan elk volk hebben de Vla-ngen ook hun eigen wezen, hun eigen takter, hun eigen denk- en voelwijze, ta eigen taal, hun eigen kunst. Me-I wijsgeer heeft de ethnische tiekken h ons volk breedvoerig beschreven pt verband tôt de natuuromgeving tarin het leeft. De Vlaming is bij voor-jeld meestal een realist niet alleen in [n schilderkunst, inaar in zijne letter-pde, in zijne muziek, kortom in al fine uitingen. En het wezen van een p kan men niet veranderen. lie recht, zegt Taine in zijn Philoso-F de l'ari II, bl. 37: « Gebeuren kan P dat de eigen aard van een volk buk-fii moet onder een vreemden invloed ; [j zal opstaan, want die invloed is tij-|"jk en de eigen aard is eeuwig ; hij is Rroeid met het vleesch, met het H niet de lucht en den grond, met F bouw en de werking onzer herse-p en zintuigen. » [En hier reikt Lombroso, de gekende fysioloog, den wijsgeer Taine de hand. p Italiaansche geleerde betoogt dat len een volk kan onderdrukken, uit-'oorden, maar het doen veranderen van kan men niet, zoolang het niet ver-Merd is van klimaat, van lucht, van r'tenhoofd en van zenuwen. * * * ffleesten onder de welhebbende Fgers, heel de kleine burgerij en de pkersbevolking zijn Vlaamsch geble-n! on^an^s jaren verfransching. En i tr°ts het voorbeeld van beschaving 1 llgen kultuur door ons noorderbroe-polk gegeven, gaan de stelselmatige -r "ansehers der zoogenaamde « leiden-Mtanden» voort aile onderwijs door ! ; fiderlandsch zooveel mogelijk van P te weren. Onze regeerders immers, ; andere gezagbezitters droomen nog F l |van een âme belge, hypothetisch Èw t Van ^ln'£e('■) sinds eeuwen F erkte samensmelting van het [a sc"e en Vlaamsche ras in België, [ \a,n fcene Flandre gallicante en Fl-an-[ r wingante, waarbij zij deze laatste [jj. gallicante, een klein minder-K' wenschen te zien overheerschen |„. Crv . uSélen. Zij bemerken niet of n,et inzien dat hun verfran-[T(}\fSSue.se^ sedert 1830, zoo sluw en L ?c tl? doorgedreven, een volko-la ,jlasco heeft geleden : de eentalige [ïn neaien elk jaar in getal toc. Kn ,uei Past.het ons een oogenblikje I on jD ^ vra'dS, die trouwens j "dwwerp behoort Heeft het (Pol de Mont : Sinjorenlied.) i Vlaamsche volk waarlijk een leidenden ! stanu t » • V an den adel spreken wij niet cens meer, omdat sindo onneugelijken tijd, de ecleliieaen meestal (er zijn uitzonue-nngen; ounen nun roenirijii.exi iJietscnen naam, mets meer met nun voik geaneen neDoen. Men leidenae stand? te weten dezen Oie Uuor geieeraneia, gezag, geid, maent waai'iijK. nun voik mueau.u vuoryduu, nuip meaen, ontvoogaen, onûerwijs verscreKlien ni en door eigen taal? iNeen, zi] benooren tôt de « rari nan-tes « de macntuezitters die zicli om liet volk beKrcunen. Bij elk andei' voik dat den stnjd aangaat om eigen bestaan en kultuur staan adel, rijken en ontwik-keiden aan het liooid. Hier larie! Ons volk ùeeit niets aan zijn hoogeren stand, deze breekt voor den minderen liet gees-lesbrood niet. Doen de gezagbezitters hun plicht? JNeèn! verinits zij regelrecht ingaan tegen de or de door de Voorziemgneid ingesteld, en zondigen tegen hunne sociale verplichtingen, omdat zij door on-kunde, en dikwijls schuldige onwetend-heid m taalopzicnt, in de onmogelijkheid verkeeren van hunnen overvloed aan geestesontwikkeluig den minbedeelden deelachtig te inaken, eu uit gemakzucht en andere onvaderlandsche redenen het volk zijn eigen taal en stambevvustzijn willen ontrukken. Van hoogernand wordt wel, zooals hierboven reeds gezegd is, onder meer op een « Flandre Gallicante m gewezen, om dezen onhebbelijken en hoogst scha-delijken toestand te wettigen. Hooglee-raars Pirenne en Kurth hebben zeer gewillig, hunne wetenschappelijke erva-ring tôt dit doel ten dienste gesteld en getracht deze stelling met tal van feiten en ook gissingen te staven, wanneer, naar de meening van anderen, minder ingenomen met de « a priori » vooropge-stelde « âme belge », het bestaan van eene « Flandre Gallicante » niet al te ernstig moet opgenomen worden. Vlaan-dcren's tweetaligheid in vroegere eeuwen kan niet als volkomen bewezen geacht worden, bewijst o. a. het vlug-schrift van Dr A. Stracke: « Was Vlaan- deren altijd tweetalig als nu? » * * * De hooge oomes en met heu eenige officieele Vlamingen — lagere en hoo-gere ambtenaars die aan 's lands scho-teltje zitten en hun zeiltje naar den wind hangen —, leggen het er op aan de « Flandre gallicante » iu haar bestaan te redden, en vœgen er klakkeloos en driest bij dat de Goddelijke Voorzienigheid liet aldus beschikt en ge-schikt heeft om Vlaauderen aan twee kulturen deelachtig te maken... éh meer kletsredenen van 't zelfde allooi. Maar... praten zijn geen oorden ! Het voordeel van twee kulturen, ja, met alleen overheersching der Fransche, waarbij ons volk ontzenuwd en verbas-erd werd ! De Voorzienigheid voorwenden — wat bijna op een vloek lijkt — om de ver-bastering en kleineering van zijn eigen volk goed te keuren, roept om wraak. God kan niet instemmen met het regelrecht ingaan door de hoogere standen tegen de wereldorde, omdat hij het kwaad in zijne oneindige volmaaktheid niet kan willen, maar slechts loelaten. Wat ontstaan is door verradery van adel en hoogeren stand, de Leliaerts van vroeger en nu, die zich moedwillig van hun volk losruk'ten en vrijwillig den po-litieken en geestelijken invloed van Frankrijk- ondergingen, kan door God niet goedgekeurd, omdat het uit den booze was. Bittere spotternij ! De Voorzienigheid moet goed maken wat kleinzielige, baatzuchtige, politieke berekening in Vlaamsch België misdeed. Ja, waarlijk, 't lijkt een vloek ! VALLENSIS. Nota. — Bovenstaand artikel werd ons toegezonden. De bewijsvoering van? het stuk steunt op godsdienstige opvat- j tingen, waarvan de uitdrukking in een onpartijdig blad op haar plaats is. 't Spreekt ook van zelf dat redeneerin-gén over dezelfde kwestie, met andere wijsgeerige levensbeschouwingen tôt grondslag, even bereidwillig zullen op-! ,° : noineh worden. i Wij durven ons vleien door het volgen j • van die gedragslijn meer verdraagzaam-: | heid en liezadiglîeid bij ons volk aan te ' Irweeketi (Red.) Onzs liflerknflp Prijsbamp L. VAN RUCKELIN6EN (LODEWIJK MATHOT) 1830-1895 Een Vlaamsche strijder, een Vlaamsche geschiedschrijver die te Antwerpen, zijn geboortestad, de Vlaamsche Bewe-ging vertegenwoordigde in den Gemeen-teraad, waarin hij zetelde van 1863 tôt 1872. Lodewijk Mathot, beter gekend onder zijn deknaam L. Van Ruckelingen, schreef menig boeiend verliaal, doch 't is vooral de geschiedschrijver dien wij willen huldigen. Hij wijdde al zijn navorschingen aan de 18de eeuw, die hij dan ook in een reeks werken volledig heeft afgebeeld. België onder Karel VI, 1700-1740 Maria-Theresia, 1740-1783 ; Jozej II 1780-1789 ; De ' Biabantsche Om-wente Ùng, 1789-1790;' Leopold II, Frans II Fransche overueldiging, 1790-1794 ; De Troebele Tijd : Belgie onder de Fransche Revolutïe, 1792-1799. Ge ziet, het is heeî de 18de eeuw. Mathot schrejf ook voor het Vlaamsche tooneel. Deze verdienstelijké Antwerpsche schrijver w'crd geboren den 26 Augustus 1830, en stierf op 5 Jjili 189-5. Uit Zuid-Afrika ' De « Volkstem » had het vonnis van dé VVet — zes jaar — tneoreusen lient ge-noemd, m verliouding n.l. tôt zijn mis-driji. Het had de dooustral kunnen zijn. be boete vond het blad verkeerd. Het geld zou natuurhjk uit openbare înschrij-ving bijeen komen, dat zou weer stol tôt agnatie geven. jan A. Joubert, uit les Marais, schreef daarop dezen open brief aan generaal de VV et, door de « Volkstem » opgenomen : « Ses jaar gevangenis ! Ses jaar, ses jaar ! , Dag, Generaal I — Ses jaar ! Ja, al is 't ses jaar ,ik sê vir jou dag, al is 't in die tronk. Al was 't ook onaer die galg; en ik alleen, ik sê : Dag Generaal 1 jij weet wat dit betéken, jij 's 'n Boer enen ik 'n Boere-seun uit die Transvaal. Was 't nie vir die Transvaal, 15 jaar geleden nie? Wie weet, — dis nie seker nie, dis nie waarskijnlik, maar wie weet, beskermer van kleine nasies, het jul miskien gespaar, en dan was 't nie van-daag ses jaar nie. Maar daar waa toen die Transvaal, en nou vandaag ses jïar, eh bôaan 'n Transvaler. Jij verstaan nie om kleine nasies te beskerm nie. Jij's 'n Vrijstater. Jij verstaan niks van impériale belange nie. Ja ,dis waar, 15 jaar gelede was die gerbep van die Tranvalers : « Hosanna ! » als hul jou naam hoor noem ; vandaag is 't: « Jij moet blij wees dat 't ses jaar is, en dat jij nie doodgeskiet is niet. » Maar dit is daarom maar net die « Volkstem », generaal. Dis nie die stem van al die Transvalers niet. Dis maar net huile wat « imperiale belange » verstaan. Die Transvaler s'n hart is daarom ook nog trouw. Ja, Generaal, al is 't ses jaar, daar is daarom nog 7000 wat nog nie die knie voor die Konsilasie baâl gebuig 't nie; wat nog nie 15 jaar gelede vergeet het nie. Ses jaar, ses jaar, — dis die dank van die Transvaler. Daar is ander wat huile dank betoon, en dan is 't « Sir Star! » Ja, toen was daar ook 'n Transvaler bôaan. A, — maar hij was groot gebore ! En als hij vandaag kon praat, sou hij nié sê ses jaar nié. Ik weet jij lij vir die Afrikaner, en Ik weet, hierdie ses jaar is die sôveulste dolk in die Afrikaner-hart, gedurende die laaste kwart-eeuw. Dis waar, — dood van 'n dierbare kind, of verlies van goed en geld is swaar, maar die krenking van die gemoed, hierdie ses jaar, die nieuwe dolksteek in die Afrikaner hart, dit is 't wat «smart oorerflik maak » ! Ja, hierdie ses jaar, en Kopie Fourie, wat kom uit dieselfde koers waar 't nog altijd van-daan gekom het, hier in ons Suidafrika, en nou met 'n « Transvaler » bôaan ! Dis niks, dis vir die Afrikaners. Ik het van jou geweet. Ik weet jou hart is groot. Ik weet jij is nog dieselfde held van 15 jaar gelede. Jij os als held gebore op die slagvelde van Suidafrika, nie in ministe-riële setels van onder-af verhoging van rang gekrij nie, dis op die slagveld van ons land, waar jij jou rang van generaal verdien en gewin 't. Baje dankie, generaal, — dat jij daarom nog die hand geneem het. Dis hierdie hand-neem van die geringste van jou volk wat \ ir jou in hul hart laat lewe, en waarom jij bij huile groot is. O, ja, daar os ander, wat die hand-neem net van dit j wat van « home » afkom ; ons weet 't. Ses jaar moet jij hier binne in die tronk blij, generaal, maar of 't ses uur of ses jaar is, ôns sal buite vôôr die deur staan en wag vir jou, àl die tijd. » De « Volkstem » verdedigt zich. Het tS geval van Sir Star Jameson die maar 15 s maanden kreeg, was toch anders. Bo-vendien, was de Wet niet in beroep ge-gaan, dan had de goeverneur-generaal al wel gratie gegeven. Men wachte nu tôt het slotbedrijf is afgeloopen. Niemand gelooft er, dat de Wet zijn zes jaar zal uitzitten. Het blad spreekt verder van het edele openbare leven van de Wet. De « Volkstem » geeft nogmaals uiting aan « de verbazing en de verontwaardi-ging » van de Afrikaanders, nu de be-drijvers van de anti-Duitsche relletjes na-genoeg en voor 't meerendeel volslagen straffeloos blijven, en de Engelsche bla-den alsook met enkele uitzonderingen (Lord Buxton o. a.) Engelsche politici in Zuid-Afrika, die wandaden vergoelijken of zelfs prijzen. Vergelijk daar eens mee, zegt het blad, dat tal van onderwijzers ohtslagen zijn alleen om het platonische uiten van rebellengeest ! * * * j De « Volkstem schrijft : « Te Newcastle, Natal, woonde 'n be-jàarde man, (met name Heinze), deskun-dige in de aanleg van tuinen en parken, die — nadat hij er 'n partikuliere op-dracht tôt ieders tevredenheid had uitge-voerd, door 's stadsbestuur in dienst was genomen met opdracht 'u municipaal bos aan te leggen. 't Was te Newcastle niet onbekend dat genoemd persoon kort geleden 'n zoon verloren had, die in gouvts. dienst — hij hoore tôt de politie — tij-dens de rebellie de dood had gevonden. Bovendien was die deskundige vol bur-ger der Z. A. Republiek geweest en was in 1903 formeel Britse onderdaan gewor-den. Een zijner dochters huwde 'n Schot, die op dit ogenblik in D. Z. W. voor de Unie wapenen voert. Verleden maand werd onze municipale ambtenaar echter plotseling en zonder opgave van redenen uit de dienst van Newcastle ontslagen. De stadsvaderen hadden er gezwicht voor d± aandrang van enkele « patriotten », die niet konden verdragen dat de heer Heinze 'n Duitser van geboorte was en hem deswege onbekwaam achtten om 'n salaris uit de kas van Newcastle te verdienen. De heer Heinze heeft 34 jaar in ons Zuidafrika geleefd en gearbeid ! » j Coiifraternitas Sancti \mh \ Ter zitting van den Raad gehou-den ten huize vaii Raadsheer Alfons Rijckmans, den tweeden van Oogst-maand 1915, zijnde den feestdag van Sint-Alfons, werd door den hoofdman Meester Victor Jacobs aan de drie Al-fonsen van den Raad, Mr. Alfons Cols, Mr. Alfons Bartholomeeussen, Mr. Alfons Rijckmans, onderstaand pittig stukje opgedragen : Waarde Collegas, Heden heb ik te bezingen Niet één man, maar drie; Geen gewone stervelingen, 't Puik der Confrerie! Hebt genade met mijn streven Naar het hoog genot Ieder juist het rijm te weven Waardig ieders lot. Arm aan geld maar rijk aan Fonsen, Werd, met schranderheid, Van ons zoo blijde « onder-onsen », Vroeger reeds gezeid. En dees tweeden Oogstmaand vieren Wij de DRIE te zaam, Zij die ons gezelschap sieren Met hunnen sphoonen naam. 't Hart klopt warmer voor die vrienden, 'k Voel het aan mijn pois. Kunt ge trouwer makker vinden Dan den vriend Fons Cols? Goed bij ons, maar slecht te krijgen 't Zij in rijm of maat, Bartholo... laat me hijgen ... Meeussen ... : Raad bij daad ! Hij die d'eer heeft ons 't onvangen En ons lesschen mag, Zal een woord van dank erlangen, 't Is toch ook zijn dag! 't Zou me eigenlijk bevallen In zijn goeden wijn Broederlijk laten vallen Eenen drop azijn. Maar ik blijf liefst in gebrekc Eer ik 't waagstuk boet : ! 's Lands Geschiedenis zal spreken Van zijn burgermoed. Vicicu JACOBS. DAGELIJKSCH NIEUWS DIERENTUIN. — Zondag 8 en Zon-dag 15 Augustus: PubUeKe toegang. Aigemtene mKoomprijs : 25 cenuemen per persoon. i ÏN ONZE GEMEENTESCHOLEN. f , / = — Zaterdag was net de laatste dag vôôr het groot verlol in onze Uemeemescno-] len. Het schoolkomueit van den 4en [ kring, een der workzaamste onzer stad, [ had eraan genouden 's namiddags een be-zoek te brengen aan de versemuende jon-gens en meisjesscholen zijner omscnrij-ving, ten einae de heeren hootdonderwij-zers (essen) en onoerwijzers (essen) de gelukwenschen te kunnen aanbiden ter geiegenheid van de praentige uitslagen r Uekomen m het jaarlijksehe stadsexamen. î Jongensscnool ^3 en lVieisjesschool 21 weruon bezocht door de neeren t. Lie-vens en C. Vanderaa ; IVleisjesscliol 14 en Jongensschool 17 door de heeren D. Van Hegne en Ch. iionny ; Meisjesschool 5, door de heeren Frans Phihpsen, provm-cieraadshd, Jan en René Van Aert; Jon-genschool 7 door de heeren Jan Van Aert, Ch. Bonny, René Van Aert en Lo-de Schevenhels. In de versciullende scho-len werd door een hd van het Schoolko-miteit eene korte rede gehouden het on-derwijzend personeel huidigend voor zijne ongemeene opollenngsgeest en de kmde-ren gelukwenschend voor de goede uit-slagen bekomen in het examen. Ook werden deze laatsten aangezet tij-dens de vakantie de grootste kalmte te bewaren en aile straatbetoogingen te ver-mijden. Deze schooibezoeken hebben nog mets van hun aangenaam karakter verloren. Vooral was het schoolkoiniieit het eens zijne bewondering uit te drukken over de goede schikking in de verschil-lende scholen, en eens te meer deed een-îeder de bevinding op dat onze gemeente-scholen een der schitterendste perels blijven aan de kroon van roem onzer Schel-destad.DE FRIJS DEtt BOÏER. — Een onzer lezers vraagt ons aan Le dringen bij de bevoegde overheden opdat een maxi-mumprijs voor de boter zou vastgesteld worden. Keeds is op het oogenblik de prijs der boter gestegen tôt ir. 4.30 e nir. 4.00 _ per kai> en \ve zijn nog maar in het be-gin der maand Uogst ; wat zal het dan zijn in cie wintermaanden indien er geene maatregden génomen worden. Daarbij komt uat, door deze hooge prijzen der boter aangelokt, de boercn het er ook maar naar aanleggen hunne melk te ver-werken tôt boter, wat niet zonder invloed kan blijven op de prijzen en hoedanigheid der in de stad per liter verkochte melk. We hopen in naam der belanghebben-den en zulks wel namens onze geheele bevolking dat de bevoegde overheden de noodige maatregelen zullen nemen. IN ONZE HAVEN. — Op 30 Juli vaarden onze haven binnen : 2 stoomboo-ten, 1 motorboo ten 18 binnenschepen. Er vaarden uit: 3 stoombooten, i motor-boot en 29 binnenschepen. HET VELOJRÏJDEN. — Wanneer men 's avonds eens een tochtje langs de leien maakt dan ziet men na het sluitings-uur van aan de Zuiderlei tôt aan het sta-pelhuis niets dan jonge, volslagen en zelfs oude vrouwen die lessen nemen in het velorijden. Het is hoogst guitig de parten na te gaan die het rijwiel in hunne onzekere handen somwijlen speelt, en de uitroepingen die men te hooren krijgt zijn somwijlen echt typisch. Eenieder die hartelijk wil lachen ga 's avonds eens een kijkje nemen op de Leien. HET GRIEKSCHE MORATORIUM. — Het Grieksche moratorium na eenige wijzigingen te hebben ondergaan, werd verlengd tôt 31 December aanstaande. HET FRANSCHE MILITAIRE TOEZICHT OVER DE LEGERS. — De kwestie van een parlementaire kon-trool schijnt voor goed geregeld te zijn. De afgevaardigden der kamer-groepen hebben zich in het Paleis Bourbon ver-eenigd. Hunne beraadslaging liep uit on de volgende dagorde, door den heer Klotz voorgedragen : « De afgevaardisxlen van al de groc-pen der Marner bevestigen, eendrachtig, het recht en den plicht van het Parlement om zijn toezicht uit te oefenen, dat het hoofdbestanddeel is van de Nationale Verdediging. » Zij noodigen de Regeering uit, de bestendige regelmatigheid ervan voor goed te willen verzekeren. » Dit beheer werkt door bemiddelina: [ van komiteiten, welke eenige hunner 1e-| den afvaardigen voor tijdelijke missies 'en voor een doel door h en te bepalen. » De Regeering heeft als plicht, de yiogingen der missies te steunen en hun de algeheele en oprechte hulp te verzekeren der civiele en militaire overheden, door dezen de noodige instructies te geven. » Over iedere opdracht moet een ge-schreven rapport uitgebracht worden, geteekend door den verslaggever op zijne eigene verantwoordelijkheid. Af-schriften van deze verslagen zullen aan den voorzitter van den Ministerraad en aan de bevoegde ministers overhandigd worden, die aan de komiteiten zoo spoe-dig mogelijk kennis van de genomen be-sluiten moeten geven. » De afgevaardigden van al de groe-pen zullen iedere week vergaderen. » Deze l>esluitcn werden ter kennis ge-bracht van den Minister-president, den heer Viviani. en van den minister van Oorlog, den heer Millerand, die beiden de opmerking gemaakt hebfxn, dat de Regeering zich de roi wenscht voor te behouden om als bc-middelaarster tus-schen de overheden en de parlementaire delegaties op te treden. DE VLIEuENPLAAG. — In de « Daily Mail » vinden wij eenige bij-zonderheden omtrent de onderzoekingen van prof. H. Maxwell-Lefroy te L011-den, over de verdelging van vliegen. De geleerde heeft het vraagstuk van twee zljden aangepakt en zicii bezig gehouden met de vragen : 1. hoe doodt men de vliegenlarven en 2. hoe vangt men levende vliegen. Voor het vangen van vliegen ■ bleken het geschiktst de gewone glazen vlie-genvangers, waarbij als aas een mengael van gelijke deeien caseïne, bruine sui-ker en water gebruikt wordt. Dit zijn aile goedkoope produkten; de eerste 24 uur na de bereiding van het mengsel raakt geen vlieg er aan. Maar dan be-gint eene gisting en van dat oogenblik af, kan geen vlieg er van afblijven. Voor het dooden van vliegenlarven ga men aldus te werk : De vlieg lege haar eieren nooit in huis, maar altijd op mesthoopen en dergelij-ke. Men vindt ze in mesthoopen op een diepte van 15 tôt 20 cm. onder de op-pervlakte. Men bestrooie nu den niest-noop met een mengsel van 1 deel « groe-ne olie » — een goedkoop distillatie-produkt van steenkoolteer — met 40 deelen aarde of zand. Geen vlieg komt l'evend daar doorheen. Het mengsel be-hoeft slecht dun gestrooid te worden. TENTOONSTELLING GEORGA-NISEERD DOOR DE BELGISCHE VLUCHTELINGEN. — Te Gorin-chem (Nederland) is in de Korenbeurs eene tentoonstelling gehouden vaa fraaie eu nuttige hand werken geduien-de den afgeloopen winter vervaardtRd door de aldaar gehuisveste vrouwelijke Belgische vluchtelingen. Het groote lo-kaal der tertoonstelling was smaakvol gedekoreerd De opbrengst van den ver-koop dezer voorwerpen, zoomede de inkomgelden, zijn bestemd voor de be-hoeftige uitgewekenen, die van af 1 Augustus in hun eigen onderhoud moeten voorzien. SPORTIEVE UITVOERINGEN IN AMERIKA. — Gedurende de laatste wedstnjden ingericht door de « Athletic Club » van New-York, werden eenige opmerkenswaardige uitslagen behaald. De schitterendste triomf was die van den hardlooper Ted Meredith van de Universiteit van Pensylvanië. Hij heeft, op een bewonderenswaardige wijze, de twee proeven gewonnen op een kwart mijl en eene halve mijl, respectievelijk in 48 seconden en in 1 min. 54 2/i$ sec., aldus al de records over dergelijke afstanden verslaande. Door zijne gemakkelijke overwin-ning, heeft hij den indruk gegeven, dat hij het nog beter had kunnen doen. Een andere « permorfanee » welke zeer de aandacht trok der talrijke sport-lui, die uit aile oorden toegestroomd waren, was de gemakkelijke overwin-ning welke een zeer jeugdige leerling van de polytechnische school, M. Le-1 winson, op een afstand van 100 yards | behaalde, waarin hij den recordman Al-vah Meyer versloeg; die door zijne overvvinning van den vorigen dag, op 220 yards, getoond had, goed in vonn te zijn. Men moet nog de prestatie aanhalèn van den zwemkampioen Karel Duborow van Philadelohia op de Delavvare rivier. In weerwil van een zeer sterken te-arenwind en het konde water, dat door een Noord-Oostenwind, tamelijk scherp voor het seizoen, opgezweept werd, heeft hii in 8 uur 27 min. 34 mijl (54,7 km.) afgelcç'd, waardoor hij verschei-dene T'eords over dergelijken afstand vcrsloes-, afstand die 7elden bereikt en uog nooit overtroffen werd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume