Het Vlaamsche nieuws

553973 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 30 Juli. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 22 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1n7xk86089/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Woensdag *30 Juni 1915, Eerste Jaarg. Nr. 167 TE-r-C^r-i-•JET^hLiJELR «Ja» Prijs : 5 Ceotiemen door Reheel BeJg-ië Vlaamsche Nieuws Het beit ingelicht en meest verspreidiNieuwsblad van Belglê. ■ Verschiint 7 maal per iweek i-! nr-- wummiinn mi in t 11 " ruTnfiTun n -|r i mu i nm "nr-r «*»»>«*-m» ■»«»«•« ' • ABOMNBMENTSPBIJZKK : F«r week 1.38 Per 3 asaaade* ... 4.— Fer Maaad 1.50 j Per t maasdea 7.SB Per jaar 14.— > ^i- ii i-i -n.«w»- iniT ■* - -i t ir*--* rtTÉ1rtlT^tni^^TMgt^>WH>CTWMCMCJttlCTlflWPMMWr[.OTO<y**i< tnflftMWf.-i-c?v^:?>SC.''*SKWi>Vff>WrWiflXV HBBMKmMKL-MmiUaHKW AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : | DT Ang. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1990 ÀANKONDIOINGENi Tweede hladz., per regel 2.58 I Vierde Madz., per regel 1.58 Oesdc l»lada., id. I.— j Boodsbericht 5.— Voor aiie annaneen, ^eade mua tûch : KOODE8TR.AAT, *4, Verwacht a. s. Zondag het prachtig mengelwerk Tijl Uilenspiegel .. REINAART DE VOS fVi , . _ V v •—™~ Vlaanderen's vrijheidsgeest en ook Vlaanderen's geestigheid zijn beeld gc-warden in twee volksscheppingen : Reinaart de Vos en Tijl Uilenspiegel. In de Middeleeuwen leefde Reinaert in den mond van het volk, gelijk nu Tijl Uileaspiegel onder ons. Alt wij een vroolijke snakerij vertel-lan dan dichten wij haar toe aan Uilenspiegel en als een knaap een grappige streek ,die werkelijk geestig is en zin hteft, kan uithalen, dan zeggen wij van hem : « 't Is een echte Tijl ! » Moest nu iemand onder ons Tijl Uilenspiegel g aan schrijven, dan zou hij over beat bij het volk rertelsels en vertellin-g«a rinden en ook enkele onsamenhan-geadt en waardelooze boekjes konden tôt groadstof dieneo. 't Ware al. Z66 if Reinaart de Vos het oospronke-lijkt Vlaamseh werk van één Vlaam-sehea dichter, even als Ilias en Odyssee wel werkelijk van één hand, van Horne-rM zijn, hoewcl reeds v66r hem de sagen i* het oudt Griekenland in rhapsodieën leefdea. ©p dezelfde wijzt ontstond het Neve-Hngen-iied.Evenzoo verwerkte Shakespeare min-derwaardige tooneelstukken en. herschiep dit voor de onsterfelijkheid. Wie is nu de dichter van Reinaert ? Wij weten niets van hem of slechts •lit door het eerste vers van het boek, dat hij Willem heette en vroeger een Brit-sche ridderroman schreef, Madoc ge-naarnd, die verloren ging. Er zijn twee deelen in Reinaert. het terste boek, dat omtrent den jare 1250 vtrscheen en het tweede boek, oneindig geringer van waarde, dat wellicht in 't begin der 15de eeuw werd vervaar-digd.In Frankrijk was er ook iemand die in de 13de eeuw op den inval kwam de legende van Reinaert te berijmen, na-melijk zekere Pierre de Saint-Cloud, een geestelijke van de kanten van Boonen ;B#ulogne) die Le Roman de Renart be-rijmde. Dit werk kan niet de minste yergelijking doorstaan met den Vlaam-.•«hen Reinaert. Reedt bij de oude Grieken, ja reeds vraegtr in Indië, bestond de dierenfabel waaruit zich het dieren-epos ontwikkel-de.Va» leintje, van den Beer, van den Walf, ▼#* den Leuew werd genoeg ver-Hld.Doch ééa geniaal brein heefî. de stof vtrwerkt, heeft het verhaal opgebouwd «t heeft de episoden geleidelijk aaneen-gesnoerd zoodat er een gewTocht ontstond, dat een geheel vormde door een-heid van inhoud, van vorm en van taal. Reinaert de Vos is een Vlaamseh oor-spronkelijk werk; wat la Chanson de Roland is voor de Franschen, de Niebe-tungen voor de Duitschers, de IUas en Odyssee voor de Grieken. 't 1s ons Epos. Reinaart, om onder 't volk te dringen, moest eerst en voora.1 behagen en gelezen worden. 't Is dan ook de eerste roman, waarvan de held een geestige schelm is, wieo niemand zijn deugnieterijen kwa-lijk neemt, in den aard van Robert en Bertrand. Doch 't is veel meer. De schrijver wilde de maatschappelijke loestanden hekelen en daar de adel te nuichtig was, en over galgen beschikte, deed hij het langs een omweg. Hij laat de dieren spreken en handelen en zoo wtrdt het- een doorsc'aijnend hekeldickt 1 SI d >k dat door die somme greep niets' aan " e- scherpte noch aan doelrnatigheid ver- 'À- liest. . n Het Vlaamsche volk is door Reinaart d in de Vos veel stouter van tong en later van ^ iji daden geworden. Denk alechts aan den j1 Sporenslag. e il- Walther van der Vogelweide, de oude j[ n- Dietsche dichter, heeft zijn standbeeld te o 5e Bozen, in Tirol ; Maerlant heeft het zij- d in ne te Damme. • S1 in Maar is het niet spijtig dat Willem, die den... Reinaart maakte er geen heeft? n- Niet dat standbeelden op zichzelf veel er beteekenis hebben ! Daarbij het werk van n- een schrijver is 't voornaamste, maar P n- zulk standbeeld zou spreken tôt de ver- v ot beelding van 't volk en 't zou vertellen 2 van den schranderen Vlaamschen vrij-:e- heidsgeest. ' n- Denk cens aa wat zulk denkinaal zou c ee kimnen wezen met het hof van koning ie- Nobel er om heen in marmer en brons ! en 't Onderwerp wacht misschien op den ën beeldhouwer die het waardig zal kunnen scheppen en beitelen? >e- De taal van Reinaart is prachtig. 't Is liog altijd ons Vlaamseh : de taal van in- 't jaar 1200 is nog die van 1900. ep De taal van den Reinaart bewijst o£-wel dat het Vlaamseh reeds zeer ont-wikkeld en gevormd was in dien tijd — lis dit in tegenspraak met de beweringen Lat van de geleerden — ; ofwel dat Willem it- een vernuftig taalschepper was gelijk re- Dante en Homeros. Zie onze Bloemlezing op de 2de blad-iet zijde. r<(\ lig ^ ^ in Onze Prijskamp c ir- L Wij geven nog vandaag, dus voor de r nd tweede maal het Uitknipsel n. 1, met den s im naam van J.-Fr. Willems. t ia. Lees in onze Bloemlezing, 2de blad- ^ zijde, van Reinaert de Vos. 6 Morgen Donderdag HENDRIK CON- 1 en SCIENCE, met n. 2. ? >e- Ook over onzen grootsten roman- t »te schrijver, zUllen wij in twee nummws s m. sprektn. t BELANGRIJKE NOTA <ls ., ( , Het is wel te verstaan dat de emd- ^ ^ rangschikking gebeurt door de deelne- mers aan den prijskamp zelven. Geven i wij een voorbeeld met twee namen. In- ( en dien b.v. Th. van Rijswijck méér stem- j ;r. men moest verkrijgen dan, laten wij nu zeggen Guido Gezelle, zouden de win- . naara zijn degenen die Va:1 Rijswijck 1 "°' | v66r Gezelle stelden. 'cd j)e waarde d.er schrijvers heeft niets j :n- te zien in de rangschikking ; alleen de ( it- stemmen die zij van de lezers ontvangen i ,n_ zullen in aanmerking komen voor de ; . eindrangschikking. a Doch daarom houden wij er van de , ■>r" deelnemers goed toe te lichten niet al- ' de leen door een levensschets, maar ook j te- door 't werk zelf van de schrijvers. en i *• Verkiezinnen ' eT1 Besluit van den Gouverneur-Generaal s ■n> in België betreffende de verkiezingen : ( is» Art. 1. — De uitvoering der bepalin- t /a- gen der kieswetten, betreffende het jaar- [ en lijksch herzien der kiezerslijsten, is tôt j nader bevel verdaagd. j Art. 2. — De verkiezingen voor de ( gedeeltelijke vernieuwing der gemeente- ' iaden zullen niet plaats hebben. De Gouverneur-Generaal in België : c Le' . Freiherr von Bissing, ( iat General Oberst. 00 Deze bekendmaking is niet geldig v«or i :fct het Etappen-gebied VerdachtmakisfeB tegea de Viainingei i. De Vlaamsche Stem in Holland, di zoo bondgenooten-gezind was, dat wi zelfs een oogenblik voor hare Vlaamscli gezindheid vreesden, krijgt ook haa deel in den veldtocht van laster en logeu door de franskiljons gevoerd tegen a wat Vlaamseh is. Voor die vijanden van onzen stam dra gen wij allen een « geboortevlek », zoo als een onzer beste voormannen he schilderachtig uitdrukte, une tache in délébile, en zij zijn meer dan ooit beslis ons ras, la race exécrée, voor goed uit t roeien. Dit begin t1 de Vlaamsche Stem oo meer en meer te voelen, en naar aanlei ding van eene venijnige verdachtma king, listig en loos voor den dag gc haakl, door den Echo Belge, omdat zi (De Vlaamsche Stem) gehuisvest is i: een gebouw waar ook de Norddeutsche Ivloyd hare bureelen heeft, heeft zi openlijk den strijd aangebonden tege: dit lyeliaertsblad. In haar nummer van Zaterdag 5 Juni schrijft de Vlaamsche Stem : Rond onze adresveranâerlng De Echo Belge levert zich over aa: ploertige karpelsprongen om zich van d lage praktijken wit te wasschen, waaror wij dat blad hebben aan de kaak gestelc Ziehier hoe het rond de pot draait : « Zaterdag 1.1. verzocht onze konfrate De Vlaamsche Stem ons zijn adresvei andering aan te kondigen. Wij hebbe ons verhaast zijn verlangen in te willige en om de inlichting zoo volledig mog< lijk te maken, hebben wij er bijgevoeg dat de bureelen van dit blad voortaa gehuisvest zijn ia het gebouw van de Norddeutscher Lloyd, hetgean de echi waarheid is. » Het schijnt dat voor tnkelen d waarheid niet gezegd mag worden, war ziedaar onze konfrater in woede. H: laat zich een protest schrijven door zij briefwisselaar uit Zeist, die, in een tai van een zeldzame fijngevoeligheid, b< weert dat wij insinueeren dat De Vlaan sche Stem « Boche » zou zijn. » Maar neen, wij hebben dit nooit g< insinueerd. Wij hebben enkel bestatig dat gij uwe bureelen gevestigd hebt i een gebouw, betrokken door een de grootste Duitsche vennootschappen, ee quasi-officieuze vennootschap, eu ds looehent ge niet, maar gij zoudt wel wi len dat uwe lezers het niet weten. Waai om? » Daarop volgt de gekste mengelmoe met de namen van Stijn Streuvels, Rev naert, Josson, Minaert, Léo Picard, di ailes overgoten met een officiëele med< deeling over de verhouding van 't get; Vlaamsche en Waalsche soldaten aa den IJzer. Daaruit blijkt alleen dat d heeren van dat blad — dat we zoo goec zakkig waren destijds ons Çroederorgaa te heeten — ten minste vah hun Vlaan schen oorsprong hebben bewaard ee trek naar Antwerpsch-Vlaamsche hutsc pot. 1*) Wij herhalen onze logenstraffing Geen vraag van ons tôt U ! Op ons eerst logenstraffing antwoordt gij met bloc de leugen te herhalen. Onze beheerde verklaart ons, uitsluitend u telefonisc te hebben gevraagd voortaan ons rui nummer op ons nieuw adres te sturen. 2°) Empressés de déférer à son désir i pour rendre le renseignement aussi con plet que possible. —■ Nu weet je, zie Alléén om de inlichting te volledigen. < kinderlijke zielereinheid ! O broederlijfc dienstvaardigheid ! Niemand had troi wens een rninder edele dçi;'.T. eer ve: moed... 3°) De Vlaamsche Stem hc ft zich u Zeist een protest âoen schrjven. » O wat steunt E. B. om dat maar klakk( loos neer te pennen? Dergelijke jourm listieke listjes kennen we niet. Waar haalt onze konfrater zijn bew< ring vandaan, dat onze kori'esponder zou staande gehouden hebben dat Ech Belge, ons voor « Boches », voor « Dui schers» uitscheldt?... Onze korrespot dent uit Zeist heeft slechts de naïeve u ting van een paar onbezonnen Walen oi geteekend, van enkele misleide Waa sche broeders, die nog altijd « Vlaamscl gezindheid» en «Pangermanisme» ve: eenzelvigen... Dat zou er nog moeten bi komen dat, na vier maanden bestaan -vier maanden van besliste en geweldig en onafgebroken anti-Duitschgezindheic van haat en afkeer tegen de Pruisisch geweldenarij, de Echo zelf ons va « Duitschgezindheid » verdacht zou m; ken !... En eens dat vastgesteld, wat ka het voor de zuiverhaid onrer honding bi teekenen dat we kantoorlokalen boven de kantoren van de N. L. hebben betrok-l ken? Iets hebben we te verklaren en dàt ® volstaat : Geen cent gaat uit onze kas in om 't even welke Duitsche kas. Daar-buiten hebben we noch aan Echo Belge noch aan wie ook de allerminste uitleg-j ging te verschaffen. j 1°) « De waarheid mag niet gezegd.Wij . (Vlaamsche Stem) wenschten dat onze r lezers het niet wisten. » Alsof het uit-hangbord der N. L. niet voor aile voor-1 bijgangers zichtbaar was ! Wij wenschen noch hoeven het te verzwijgen, het moet . noch ko n verzwegen worden. 5°) Pourquoi? Waarom? Ja, -waarom t zou men het niet mogen weten? Wij zijn . in 't bovenhuis, de Norddeutscher Lloyd t is op 't gelijkvloers, en we hebben niet e de minste geineenschap met elkaar. We huren zelfs van de N. L. niet. Et puis s après? Maar waarom heeft de Echo Bel- - ge geacht het op zich te moeten nemen, - het in zijn kolommen te moeten kond - maken? O, doodeenvoudig om een feit j vast te stellen, vooral niet om ijverzucht i bot te vieren, om platte afgunst in te r volgen : om een Vlaamschgezind orgaan j verdacht te maken als 't kan, bovenal i niet om trachten afbreuk te doen aan onze îaam als rechtschapen vaderlanders. , ,\'ous n'avons jamais insinué, nous avens tout simplement constaté... Le ciel n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Maar nemen die menschen de lezers i voor stommerikken ? e ja, Echo, niet van uniegezinde Bel-i gisohe gevoelens, maar echo van klein-• zie igheid, laten we elkaar voortaan maar heelemaal met mst laten en onthoud T voortaan den Vlaamschgezinden en der Vlaamschgezindheid uw meer dan be- n denkelijke dienstvaardigheid. □ - II. ^ Ziehier wat de Echo over de verhou-n ding van Vlaamsche en Waalsche solda-n ten aan den IJzer schreef : v Ten slotte weze het ons veroorloofd eei's voor altijd de puntjes op de « i » te ^ zecten, voor wat betreft dt bewering van de Vlaamsche Stem dat de meerderheid 3 der Belgen, die aan den IJzer vechten, Dj Vlamingen zouden zijn. Er verscheen J daarover een officiëele mededeeling, die in al de bladen werd opgenomen, maar welke sommigen nog altijd schijnen niet te kennen. Ziehier letterlijk de inhoud ^ van die mededeeling : « Wat betreft het overwicht der Vla-n »• mingen op de Walen in het leger en r » dus ook in de hospitalen, het is we-» zenlijk zeer gering : het getal van de-» zen en genen is in verhouding met het " » bevolkingscijfer der beide rassen. » Wat eene bezorgdheid om van nu af de verdiensten der Vlamingen, die 68 % van ons leger uitmaken, tôt hun mini-t mum te herleidea î :- III. a De Vlaamsche opvoedkundiga Edward e Peeters, stuurde naar de Vlaamsche Stem i. volgend schrijven, waarin hij opkomt te-Q gen de lage praktijken vaa de Echo . Belge-, n Verdachtmakingec ia Bel£ische Pers V66r den oorlog was de verdachtma-; king de vloek onzer pers : naijver en e broodnijd scherpten de pennen, en, och ! ,t zoo onnoozel weg werd deze of gene •r schrijver, dit of dat orgaan, verdacht ge-h maakt om wille der goede (?) zaak. [. 't Schijnt dat enkelen zich nog niet gebeterd hebben in deze hachelijke tij-■t den. Nu moet ik ook bekennen dat Dt [_ Vlaamsche Stem verdient van een heele : boel leelijke dingen verdacht te worden. 3 Denk eens na ,een dagblad — niet een e prutsblaadje, maar een groot, ernstig i- dagblad — dat opgesteld wordt door een r- mengelmoes van klerikale katholieken, antiklerikale katholieken, liberalen, soit cialisten... wat weet ik nogal, allen ver-p eenigd tôt hetzelfde doel, zoekend àl wat .. vereenigt, vermijdend àl wat verdeelt, i- eensgezind in hun streven, dat is de dood der kleinzielige x>erspolemieken die een zoo vruchtbaar arbeidsveld boden aan it derde-klas-dagbladschrijvers ! Hare sur o le baudet ! Och, lieve Stem, laat u niet in met l- dergelijk geknoei : Je bent toch immer wat je bent! !" Laat nu ook N.L. op dezen gevel pralen Je bent toch immer wat je bent! En denk liever eens na over dit voor-i- ouderlijk rijmpje : Zoo u geen lastertong entziei, j Dat zulks u niet verbaze : Het zijn de slechtste vruchten niet n IVaarop de wespen azen! i- Daarmede verzeker ik u van mijne n meeste hoogachting «n tnijnt algeheele ?- verkleefdheid. DAGELIJKSCH NIEUWS DE VERZORGING DER VRIJGE-LATEN BELGISCHE GEVANGE-NEN. — Het tijdschrift van de « Croix Rouge>> publiceert dezen omzendbrief van den Gouverneur-Generaal in België, met betrekking tôt de Belgische invalieden die op vrije voeten gesteld werden : « Ik vertrouw de zorg toe voor de Belgische onderdanen, die uit het krijgs-gevangenschap verlost zijn, maar nog onder toezicht van het Duitsche leger en geneesheereo staan ,aan mijn afgevaar-digde voor het Belgisch Rood Kruis. » Nadat hij het oordeel van den ge-neesheer gehoord heeft, bepaalt hij de soort van de verpleging en voorzorg. Bij-zonder moet hij de oprichting van leer-inrichtingen, het onderbrengen der ver-pleegden in bijzondere gestichten en aile gewichtigere maatregelen goedkeuren. » Hij bepaalt ook, wanneer de zieke uit de verpleging ontslagen worden mag. Als middenplaats, waar aile zulke ver-pleegden vereenigd moeten worden, is het vereenigingslazaret in 't Koninklijk Paleis. ïk vertrouw den heer hoofdge-neesheer, Dr. Lebœuf, van het Paleis in volste mate, dat hij alléén het geneeskun-dig belang voor zijne zieken op 't oog hebben zal. Ik dank hem voor iedere hulp, die hij mij verleend heeft om mijn doeleinden te bereiken, aan iederen ge-wonde door aile maar ééniggins mog«-lijke wetenschappelijke en technische hulp weer aile voorwaarden voor een aor-geloos en aoo prettig mogelijk leven te geven. » Opdat de verminkten rust hebben, zijn alléén twee keer per week bezoeken toegelaten. » BIJ ONZE VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND. — In eene vergadering van uitgewekenen uit ons land te Amsterdam gehouden, werd besloten tôt de her-inrichting van het Komiteit van Neder-landsche uitgewekenen. Dit besluit werd genomen in verband met het in de Staatscourant aangekondigde eervol ont-slag van den regeeringskommissaris tt Amsterdam. DOOD VAN EEN GROOT ZWIT-SERSCH TOONKUNSTENAAR. — De hoofdorganist van de kathedraal te Saint-Gall, Dr. Edouard Stehle, is in den ouderdom van 76 jaar gestorven. De overledene was een der beroemdste toon-zetters der hedendaagsche katholieke Gregoriaansche gezangen. Onder de talrijke missen, kantaten, orgelstukken, enz., verdient aasngehaald te worden het achtstemmig « Te Deum » gekomponeerd voor het jubileura van het Koninklijk Beiersch Huis, de Hoogmis voor het ju-bileum van den kelzer van Oostenrijk en de legende van de « Heilige Cecilia » als-00k de symphonie van Saul. EEN ROTHSCHILD ALS LAND-BOUWWERKMAN. — Een lid van de familie Rothschild uit Parijs — de titel van baron en het partikel werden, zooals men weet, van af het begin van den oorlog door den. Franschen tak der we-reldbanEiers opge^even, — werd, in de maand Oktober, met zijn auto gevangen genomen. Hij is in het kamp Lechfeld in Beieren geïnterneierd en ondergaat er de behandeling der ge\rtangene, eenvoudige soldaten. Als gunst, 'door hem zelf aangevraagd, heeft hij het verlofi gekregen om met het hooien mede te megen helpen. Onder de vreemde dingen, welke de oorlog ons brengt, is het schouwspel van een Rothschild als lanjdbouwwerkman zeker iets ongemeens. Met is waar dat Roosevelt ook gaat helpen* bij het binnenhalen van den oogst op z|n ranck — maar dat is voor zijn plezier. OP DE HANÏDELSLEI. — Na de ver-schillende regeavlagen van eergisteren bestatigden wij dat wederom de rijweg in het midden dèr Handelslei in een ware slijkbaan herschtapen was. Nu dat de vrfcchtauto's van het Duitsche leger voor gewoonte schijnen aan-genomen te heflbep op den gekasseiden weg te riiden, vragfen we ons af of het stadsbestuur er niet zou kunnen toe over-gaan den makfcdaifn van de Handelslei vooral tusscher> de Rijnplaats en de goe-derenstatie te d|ben herstellen : vele werkloozen zojudeln alzoo wederom in staat gesteld w<i>rden hun dagelijksch brood door den arbefid te verdienen. OPGEPAST VOOR DE PANNEN VAN HET D4K. m- Dit opschrift lazen we gisteren op den gevel van een huis der VerboncJstr&at dat door de beschie-ting der stad afbraihdde. Daar die pannen in kwestie eten blijvend gevaar daarsteller voor 'de talrfijke voorb.'ijgangers, die dage-lijks dooy -&ie Straat komen, vragec w« ons.af of de bevoegde overheid geen be- ' vel zou kunnen uitvaardigen om die pan- 1 nen te doen wegnemen ofwel effenaf d« a nog rechtstaande deelen van het huis tt doen afbreken. IETS OVER CONSTANTIJN MEU- 1 NIER. — Hij leefde alhier en beeldhouw- ,• de het plebs. j Te Etterbeeck, te Brussel en te Leuven leefde hij', in de stad van zijn beroemde voorlooper Vesalius. Maar toch durfde. | zijn streek hem niet houden ; Europa c eischte hem op willens of niet, wijl de r| volkeren hem « den hunnen » noemden. I Hij schiep een kunst van gigantische [ grootschheid. Ziet zijn « Hameraar », j zijn « Glasbiazers », zijn « Staalgieterij », ï en de groepen uit zijn « Grauwvuur », die menschen vinger-dik gespierd, onstuit-bare buffel-geschouderd, zij zwoegen een-drachtig op in het afschuwelijk roet der rook-hozen, bij de tragisch-gloeiende vuurketels van de hoogovens tegen ds domme ontzettende kracht van moeder-aarde. Hunne vuisten beuken de sissende j ijzerstangen, hunne nekken heffen de logge cargo-zakken en elk hunner in-spanningen geldt de schonkige materie. Zij incarneeren de kracht. a Maar hoe stomp-verkrompen de hoof- c den en hot beestig-misvormd de leden r ook wezen, nooit stonden die menschea j op. Zij weten 'de heerlijkheid van hunne slafelijke ellende, en dat is de redea 5 waarom zijne kunst indrukwekkend is ,, zonder de welkdanige tragiek te bevattea , die Zola's en Lemonniers werk de gran- E dioos-epische sterkte bijbrengt. De sym-boliek van zijn gewrocht verraadt welis- , waar de alles-neerbonkende macht, maar ( draagt niettemin het karakter van on- j deelbare rust in één-zijn van schijn, vorm -, en wezen. In andere woorden hij schonk r het proletarisme de berustendt almacht „ van der eenlingen solidariteit. Dat was d« wara adel van zija schep j P»0?- i Hij leefde alhier en beeldhouwde het pltbs. En zijn schouders torsten een stroef-aartsvaderlijk hoofd, zwaar-be- . baard. Hij droeg den naam van een By-zantijnsche middel-eeuwer en eeuwen L waren voorafgegaan en gedachten van ( denkers met hen verzwonden. | Het plebs werd miskend en veracht. t Toen kwam hij en ontwaarde. Met for-schen greep beitelde hij dat volk in kracht en vloek en lijden. Wie tôt dan toe de vertrapten waren, ( de parias van de samenleving dreef hij j op. Hij toonde ae als de raderen harer grootste arnergie. Dat was de glorit van zijn kunnen. Daarom ook zullen de nazaten van aile tijden zijne nagedachtenis vereeren, de 1 levende nagedachtenis en het levend ge- 1 wrocht van Constantijn Meunier. DE DUITSCHE NIKKELMUNT OP DEN TRAM. — Zekere ontvangers 1 schijnen er eene gewoonte van gemaakt te hebben de Duitsche nikkelstukken van 10 pfg slechts aan te nemen voor 10 cen-tiemen, wanneer de waarde er wezentlijk , 12 1/2 centiemen van is. Ze houden deae stukken bijeen en geven ze dan uit, wanneer iemand laat wisselen, aan de waarde van 2 stukken van 10 pfg voor 25 centiemen. , Als deze operatie zich alzoo eenige ma-len per dag kan hernieuwen, stelt ze ee* goede bijverdienste daar voor de tram-ontvangers, maar is geheel in het nadeel j van onze bevolking. HERSTELLINGEN. — Gisteren b»-merkten we dat een groot aantal werklie-den zich onledig hielden met het hernieuwen van den makadam der Zuiderlei, tus-schen de Toi- en Schildersstraten. Ailes ziet er nu opperbest uit en het is te hopen dat volstrekt met geene zware vrachtwagens of auto's meer zal Over de leien gereden worden. Zoo zal het werk niet vruchteloos uitgevoerd geweest zijn. TWEE ARMEN VOOR EEN DAAL-DER. — Tijdens den slag van Haste-berck, rukte een kanonbal de twee armen af van een Fransch soldaat. Zijn kolonel gaf hem, als vergoeding, een rijksdaal- ! der. — Ge denkt dus, mijn kolonei, zegde de soldaat, dat ik slechts een paar hand-schoenen verloren heb? DE BEVOLKING VAN DUITSCH-LAND. — Korten tijd vôôr den oorlog \ heeft een Duitsch professor eene statis-tiek opgemaakt, waaruit bleek, dat van 1800 tôt 1900 de bevolking van Duitschland met 56 miljoen was toegenomen. In 1910 was de Duitsche bevolking tôt 65 miljoen gestegen. Blijkens deze vermeerdering zou Duitschland dus in 1956, 130 miljoen inwoners 1 fellçn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung