Het Vlaamsche nieuws

1331938 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 07 Februar. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1r6n01150m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

feofldag 7 Februan 1915. Eerste Jaarg. Nr 25 EXE^X" Prijs: 5 Centiemen door geheel België Vlaamsche Nieuws H et best irtgelicht en meest versoreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week •• «A ^11 ABONNEMENTSPRUZEN : L. «eeit ■ 0.35 1 Per 3 raaar.den , . i.OQ KgMtiiid ... 1.50 Per 6 maanden , . 7.50 Per jaar . . , ^ . UTO BESTUUR: doaidopâteUsr ; Allons BAEYÈNS Behg«rder: Ant. VAN OPSTRAET BUREELEN : Rcodestraaî, 4-4, ANTWERPEN Telefooo 1890 AANKOND1QINOEN : Tweeds bled?.. per regel . S.E0 ! Vierde blads, psr regel . 0.35 Derde M. KL . 1.00 j of roigenc oTerecakomst. Doodsbericht 5.00 ' iiniiiiim*.i'iM—•re^r^'ggBasHsg^^ «impu tJMtmsrMw '>■*' ' i■■mm —emum BRIEVEN VAN ZEBEDEUS XII. had besloten nog eeus 'n toerke I de stad te doen, zoo 's morgens or lut of negen. maar 't was er al tie jfc op straat kwam, want ze hadde iihorloge» van langen Wapper ' -yooruitgezet ,0m ze op z'n Duitsc iten gaan. r begon 'n heel klein beetje leven i tad te komen. Hier en daar werd £ rinkel geopend en in sommige bui huizen zaagt ge menschen op de iei staan babbelen. Ik heb aardig ren ontdekt, op de « blaaikens » va mige vitrienen... Zoo stond er erger ■m>n : « Zal inorgen geopend woi H » Dat kon aile dagen dienen, he?. ■ievzijn de menschen thuis», heb i Bgezien... Maar 't pleizantste w£ \ : « Gesloten uit oorzaak van bon Jouent»... V6or 't bombardemen' tochten ze daar « muntebollen » !. ets wat •« kuriens » was om te ziei ; de vriendschap die alleman zoo il s voor zijn evenaaste overhad. Bi i die malkander nooit hadden wille ien, zeiden elkander nn heel vriendi goeien dag en spraken zelfs malkai ■m op straat, om de onbcduidendsl p te zeggen over bommen of ie iers. Als ge ziek zijt, dan voelt g ; ge de vriendschap noodig hebt va menschen rond u, dan kruipt g ht bij hen waar ge iets voor overheb sel, zoo waren nu 00k degenen we in die groote stad zoo alleen, zoo v< imalkaar schenen te wonen.Ge zoue :eg;d hebben dat 't « caractère » va menschen beter was geworden, dat < II 't bombardement naastenliefde wi staan. iet zou, eilaas ! maar voor eenige di 1 zijn, want zoodra er weer meer vol de Scheldestad zou komen, zou all< er zijn gewonen gang gaan en zou t et met woede voor een korstje broc rochten worden, de « stukken vo< ijh, gelijk ze in 't Engelsch zeggei irkwamen nog niet veel Antwerpi its terug, omdat ze schrik hadde ir hier te komen. Ge kondt ze feit< :geen ongelijk geven, want ze maal 1 de vluchtelingen van ailes wijs, g< tg om nooit meer naar hunne sta ug te keeren. )aar waar Melanie van Tist verbleve i, vertelden ze dat heel 't Zuid pla tand was ; dat overal in de and< sien van de stad nog huizen in bran iden gestoken ; dat de Grootemarl ! 't stadhuis en al plat was gelegd t er honderden mannen, vrouwen t àren doodgeschoten waren, zood; bloed van de Schoenmarkt tôt aan c wte statie was geloopen en dat e litsche soldaten met de naakte kinde :jes op hiui bajonet zingend rondli s, 't Is nogal aan te nemen dat er ni înd zijn vel wou komen « riskeeren i) En 't was hier zoo kalm als 't noc Antwerpen geweest was I Overal waren er groote plakkaten aa Plakt, in drij talen, eerst het Duitsc ln 't Vlaamsch en dan 't Fransch, 1 lar stond op te lezen dat ze op h adhuis besloten hadden dat de hui ;®en mochten toeblijven ; dat er d l°hts voor uw venster geen licht moc aaden ; dat de gevluchte burgers teri Hr Antwerpen mochten komen om hi Maires » voort te zetten ; dat 'n Du w mark 'nen frank vijf-en-twint ^d ; dat ge uw wapens op den « b !au » van politie moest afgeven ; d s Keen kwaad mocht doen aan de Du militairen of dat ge anders in 1 (P'inenstrrat zoudt vliegen ; dat 1 rywillige politiemannen 'nen « belger |u'er mochten dragen, maar dat 't ge< ogenblik was om « belge » vlaggen t f -teken ; dat de « gazetten » zoud' 1 S oitkomen ; dat de « staminees llr'negen uren (Duitsche tijd) moest. z'in en hun licht uit ; dat er g& {t!ever mocht verkocht worden ; dat ,et ®eer dan vijf menschen mocht b fistaan ; dat ze aan de garde-civikk le ®et gaan loopen waren geen kwa 0llden doen ; dat ge na acht uren s moest binnenblijven, al9 ge ni apotheker of de pompw moest gaan, en als ge dat allemaal deed 11 dat de Duitsche overheid dan iederet n zou gerust laten.., Q Herleest dat eens en zegt me eens 11 ge een kalmer stad in heel de were n zoudt hebben kunnen vinden. 't W; om 't einde van uw geluk niet te ke: nen, na al den angst dien we haddt n uitgestaan voor de Zeppelins en de Ta r ben, die nu zeker zouden wegblijve: En dan maakten ze in den vreemde < n menschen wijs dat het te Antwerp* C • eène echte hel was ! Ge moet deugni 11 in de ziel zijn om zoo iets te doen ! s Neen, ik wil hoegenaamd geen kwa£ spreken van de menschen die niet zi, k teruggekomen. ïk heb 't gisteren n< gezegd, als 'k er met Klaas over spra t Degeen die den moed niet hebben bez ten hier te blijven in den bommenrege zooals ik en de andere helden, die he ben 00k den moed niet gehad weer ' keeren naar hun beschoten stad. Dat goed aan te nemen. Als ge geen he n zijt in 't blijven, kunt ge moeielijk e< held zijn in het « direkt » terugkomei En als ge dan hier hard moet werken < ge vindt ginder, in Holland of Eng _s land, eten, drinken, slapen en « amus ment » voor niet, zonder iets te mœti t n doen, dan is 't te verstaan dat ge z ^ keeren nadenkt eer ge te Antwerpen t aile onzekerheid en misschien zond ^ « freet » komt wonen. Ge ziet dat r den steen niet goei naar de sinjoren c geen held zijn. In zulke gevallen mo n ieder in de wereld doen wat hij wil en ^ ander hebben er geen zaken meê. Dat ^ mijn gedacht. Maar ik ben leelijk kwa; op al die deugnieten, die ginder hoop leugens zijn gaan rondstrooien om ( ' menschen te verplichten daar te blijv< ^ en degeen die naar huis wilden gai r tegen te houden. Ze hebben zoo ve d ongelukkigen gemaakt die nu hun we: ^ kwijt zijn of streng gestraft werden do hun bazen, alhoewel er daar bij zijn, d 00k gingen loopen. Maar die kwami nog op tijd terug, moet ge weten ! Ma 11 ik heb dat hier niet allemaal te bespi ken, he?.De nieuwe partij van de b langhebbenden van 't bombardement r ' dat allemaal wel regelen en schikke ^ Wij moeten beloond worden, goed b loond worden, zegt Jef Lawijd, en ■ n ander, die gaan loopen zijn, dat ze c gerust laten. Niets krijgen is hun str; ;r Ge moet 'nen mensch hulde breng' ^ omdat hij held is, maar ge moogt ni :t mand kwaad doen omdat hij geen he » is ! n A propos van de nieuwe partij, ik h , een briefken thuis gekregen waar ■ lp> , staat dat er eene algemeene vergaderi: le zal plaats hebben Zondag aanstaanc om 4 uren 's namiddags, in den «Eder ^ en daaronder is te lezen : het voorlooj algemeen bestuur. L" Over dat voorloopig en dien « Edeî heb ik Klaas eens aangesproken en i heeft mij bewezen dat het niet and< ''*■ kon.De nieuwe partij telt reeds meer d drie honderd leden — wie had ooit di a- ven denken dat er in Antwerpen zoov-b, helden nestelen? — en 't is toch n mogelijk die in het «Trappeken-op» 1: et een te roepen. Voor Tist zou 't be s- geweest zijn dat er wat minder held es in onze stad woonden. h* — We hebben 00k het bestuur « vc> loopig » gezet, zei Klaas, omdat we te m geen plaats in 't bestuur kunnen ai :t" nemen, ik niet, Jef Lawijd niet en ï Kwaps 00k niet. Er zijn verschilleii u" heeren van de « bureaus » van 't st; at huis die lid geworden zijn van de nie lt" partij en die hebben mij doen inzien < Ie het noodig is onafhankelijke helden 3e 't bestuur te zetten, die met den buri » meester en de schepenen kunnen sp -n ken, vrij en vrank, om onze rechten llt verdedigen en die, met de kiezing, ni -n den Gemeenteraad kunnen gezonc ■M worden. En dat mogen stadsbedienc 511 allemaal niet doen, al zijn ze helden -n Ik gaf die heeren van de « bureau ?e overschot van gelijk ! Wat kunt ge ij- aanvangen met helden die in stadsdie: -n zijn ! Onafhankelijke helden, gelijk en een ander, moeten in 't bestuur 1 's men. En die moeten naar den Geme-et teraad gezonden worden 1 ■rs Als ik dat z»i, bkef mijn hart < » 5 oogenblik stilstàan. Het schemerde vo< mijn oogen. Als ik eens aangeduid wei om... Allez, ik moet « serieus » blijven. t, En waaromi niet?... Heeft Mil ICwaj :n het niet gezegd : « Geringe lieden, zel » ongeleerde menschen, zijn er zoo go< ;>f » op hun plaats, wanneer ze er iets ve d » tegenwoordigen, als hooggeplaatste ( 1S » ontwikkelde individus... » In mijnc j. tijd zou ik er niet duiven aan denk( ,n hebben, maar nu... Wat ben ik toc gelukkig dat Antwerpen gebombardeei 1 is geworden, anders zou ik thans ge< je held zijn en niet op weg naar den G ,n rneenteraad... Allez, geenen « truut ». Et fa, dat zeg ik zoo tôt mezelf, omdat h toch nogal « vet » zou zijn, maar c! 't diepste van mijn heldhaftigeu bo |n zem roept er toch een fijn stemmeker « Ge moet er naar toe, Zebedeus, en ; ° zult er naartoe!... 't Is uw lot!... » £. e. En 'k heb altijd de gewoonte gehî u in mijn lot te berusten b- De bevoorrading van Belglë e- e. Ter hulp komen en voeden: zieda ;n het doel van het Nationaal Hulp-es Voedingskomiteit, dat te Brussel is § jn vestigd en dat, onder zijne beschermi: f.r het te Antwerpen ingericht kemiteit na: • Ten einde het Nationaal Komiteit je staat te stellen gansch België te l e(- voorraden en ter hulp te komen, we je er, onder de bescherming der ministf van Spanje en van de Vereenigde Si lcj ten van Noord Amerika, een « Comm :<n sion for Relief in Belgium » gesticht n je drie hoofdplaatsen van werkzaamhei Jrj Londen, Rotterdam en Brussel. ln Weike is de arbeidsfeer dezer di e; zetels ? .k Te Londen koopt men, naar de aa or wijzing van het Nationaal Komiteit, je tôt voeding van het land vereischte ei ;n waar en zamelt rnen de gif ten in geld pr natura in, welke in den vreemde ten t e_ hoeve der Belgische bevolking word c_ geschonken. aj Te Rotterdam worden de bezending a ontvangen en naar België overgestuui onder bescherming van voorgemelde r j ^ nisters en volgens de aanwijzing van vertakking te Brussel. , Van uit Brussel seint men : naar Le den de nooddruft van 't land, en na Rotterdam de indeeling der paarten v de verschillende provinciën, het ailes v gens de aanwijzingen van het Nation! Komiteit. S'D Te Brussel waakt men daarenbov over de eerlijke verdeeling van eetws en onderstand aan de burgerlijke bev king. •"> Ziedaar het werk der « Commissi ! " for Relief in Belgium » ; zien wij nu m< bijzonderlijk naar den arbeid van ! 1 » Nationaal Hulp- en Voedingskomit< lij dat zijne werkzaamheid over gansch 1 ;rs land uitstrekt en met dit doel in é. an provincie een Provincial! Komiteit he ir~ aangesteld. îel * * * iet Om de voeding van 't land te ver keren, verkoopî het Nationaal Komil ■er de eetwaar, die door zijn toedoen , en kocht, kosteloos geschonken of gege werd tegen het betalen der vervoerk ten. Deze wijze van handelen is de me doeltreffende. Ten eerste zou het onr m- gelijk zijn eene verdeeling volgens lil behoeften te doen, wanneer men z door de herkomst der koopwaar liet Kj leiden. Daar zouden dubbele plaatsinj uit voortspruiten en bovendien eindelo nv verwikkelingen. Noodzakelijkerwijze moet men beg in nen met ailes te verkoopen, zelfs re- vrijwillig geschonkenen, want zelfs re die bemiddeld zijn om te koopen, zou< zich die eetwaar niet kunnen aansch fen, indien het Komietit ze niet in 't h lar bracht ; moest men ze hun geven, t en zouden de hulpbronnen van het Komi en gauw uitgeput zijn. Het aangenomen stelsel dat, én h B én voeding bevat, leidt nu tôt dit res taat dat de lieden, die middelen van nn staan hebben, zonder tegenstribbelen tist centiemen betalen voor grijs- en 52 c ik tiemen voor wit broed, en alzoo bijd {0. gen om brood te verschaffen aan h die geen middelen hebben om het te k ' " pen. De opbrengst van den verkoop eiften en de verwezenliikte winst stei >r het Nationaal Komiteit in staat het hulp fonds te spijzen, zoodat dit fonds word aangedikt door al de ontvangen gifte en al de gemaakte winst ; de gemeente hebben geen enkel voordeel bij deze gil fs ten of winsten, die integendeel onge d schonden worden verdeeld onder al d _ slachtoffers van den ooirlog en de nooe lijdenden. n De door de Provinciale Komiteite :n aangekochte levensmiddelen worden g( in borgen in de stapelplaatsen, welke d « Commission for Relief in Belgium onder hare bescherming neemt door t zorgen dat ze bewaakt en onvatbaar bli :tl ven. e- Deze bergplaatsen zijn opgeslagen i .. de graanmolens, waar rogge wordt ge malen voor rekening van het Provincial . Komiteit, of in magazijnen die daarto werden verkozen. *• * « Voor de provincie Antwerpen is hf >e Provinciaàl Komiteit als volgt samengt steld : Voorzitter: M. Louis Franck, volk; vertegenwoordiger, voorzitter der întei communale Kommissie. Ondervoorzitters : MM. Ed. Bung< koopman ; Alf. Cools, schepen ; Vici ^ Desguin, id. ; Alf. Ryckmans, senator. Penningmeester : M. F. Carlier, b( ^ stuurder der Nationale Bank. 5 Sekretarissen : MM. H. Gyselinck, b( stuurder van stadseigendommen e Rich. Kregîinger, advokaat. Afgevaardigden bij het bureel : M1V Willy Friling, beheerder der handelsa ar deeling ; Jos. Soeten, gemeenteraadslid en R. de Kerckhove d'Exaerde, volksve: e- tegenwoordiger ; Fr. Verrept, gemeenti ig raadslid ; Fr. Dessain, dd. burgemeeste ^ van Mechelen; Dufour, id. Turnhoul Dr Lamborelle, volksvertegenwoordige: in Mechelen; Homans, koopman te Mee: ,e" bout. rd Leden : MM. W. Blaess, verzekeraai :rs Edg. Castelein, bankbeheerder ; Mg: a. Cleynhens, deken van Antwerpen ; Cuyi kens, brouwer, Lier; Dr De Gueldri !S" Langhor, Steger, K. Weyler en Délai iet noy, gemeenteraadsleden ; Delvam d : Henderickx, Royers en Verachter volksvertegenwoordigers ; Leclef, Va ,|e Peborgh en baron van Reynegom de Bi Zik, senators; Fr. Franck, nijveraai Jos. Hertogs, bouwkundige ; Paul Kre§ n" îinger, bankbeheerder ; advokaten Pat de Landmesser, Ch. Leclair, Palmans e ;t- Valerius; Jos. Leemans, ingenieur ! Ln Oolen ; Jacq. Langlois, dispacheur graaf Em. Le Grelle, bankier; A. Ma 6 thys, burgemeester van Borgerhoul en Schellekens, id. Lier; Van Damme, de burgemeester, Hoboken ; Montens, b< en stendig afgevaardigde ; Jos. Schobben: j provinciaal griffier ; Jacob Smits, kuns • ' schilder te Moll ; Is. Van Dooselaeri voorzitter van het Weldadigheidsburee! "te Alb. Verbeeck, makelaar; Dr Vogel: Turnhout. ,n- Afgevaardigden van het Nationaal K( ar miteit : MM. Ed. Bunge en Jos. Le an mans. Afgevaardigden van de « Commissic for Relief » M. Edw. E. Hunt. la' * * * De handelsafdeeling verzorgt het tecl en nisch- en handelsgedeelte van den ts ar « voeding ». Deze afdeeling is als vol; 0j_ samengesteld : Voorzitter: M. Ed. Bunge. Onder-voorzitters : MM. Alf. Cools f an Montens. îe1" Secretaris : M. H. Gyselinck. iet Afgevaardigde-beheerder : M. W. Fi lit, ling." t Leden : MM. W. Blaess, Delan.no Leemans en Verbeeck. De zetel van den tak « voeding » is g vestigd Graanmarkt, 2, Antwerpen. De tak « hulp » is volgender wijze s mengesteld : a) Uitvoerend Komiteit : Voorzitte ze- M. Victor Desguin ; or.dervoorzitter, î eit Alf. Ryckmans ; schatbewaarder, M. Je ge. Soeten; bijgevoegde schatbewaarder, î •en Alfred Boelens, stadsontvanger ; sekr os- taris, M. L. Ritchie, bureeloverste ! het gemeentebestuur. t Leden : MM. Alfr. Cools, Ad. Henc ^0_ rickx, Mevr. Rob. Osterrieth, MM. F çje Steger en Is. Van Doosselaere. jc|^ Bijgevoegde leden: MM. Collins Te. Goyvaerts; 'en Bijgevoegde sekretarissen : MM. jze Adriaenssens en H. Mulder. b) Afgevaardigden bij het Uitvoerei ;n_ omiteit : MM. leemans, Matthys, De sain, Lamborelle, du Four en Homans. zij, De zetel van den tak « Hulp » bli len gevestigd ten stadhuize van Anfwerp af- waarheen aile briefwisseling betreffen md den tak « Hulp » dient gericht. lan De aangenomen regel is dat de hu :eit aan behoeftigen enkel in natura, nooit geld wordt gegeven. ulp Ongerekend de aan de gemeenten lui- plaatselijke instellingen verleende teg be- moetkomingen kan het provinciaal k 40 miteit dekens en kleederen aanschaffe en- Uitvoerig toegelichte aanvragen moet ra- te dien einde onverwijld worden geze en, den naar den tak « Hulp » die zal trac 00- ten er gevolg aan te geven. Men k langs denzelfden weg artsenijen, serun der enz., bekomen. len De kwesties rakende de families, < H ■ ■■jl HIIBJ J m 111IHB1I1II a—MB-Hvxassm ini'am - door den oorlog van hun steun beroofd t zijn, de vrouwen en kinderen van imli-1 tairen en andere dergelijke zaken han- a gen van den tak « Hulp » af. * * * Overeenkomstig de onderrichtingen ' van het Nationaal Komiteit, werd de provincie Antwerpen, met het 00g op de voeding, verdeeld in drie arrondisse-n mentskomiteiten : 1. Komiteit van het arrondissement Antwerpen, dat omvat : de stad, al de " gemeenten van het arrondissement en e verder : de gemeenten Bornhem, Breen-donck, Duffel, Ilingene, Kessel, Ko-ningshoyckt, Lier, Liezele, Lippeloo, 1 Mariakerke, Oppuers, Puers, Ruys-j broeck, St-Amands, St-Katelijne Waver, Waelhem en Willebroeck, op den rech-ter oever der Schclde ; Basel, Beveren Waes, Burcht, Calloo, Cruybeke, Doel, Haesdonck, Melsele, Rupelmonde, t Sj^endorp, Temsche, Vracene, Zwyn-drecht, op den linker oever, totaal : 807,356 mwoners. i- Voorzitter : schepen Cools ; ondervoor-zitters : MM. de Kerckhove d'Exaerde en Verrept ; sekretaris : M. Landmesser ; leden: MM. B. Arents, Adelfons Hende-:• rickx, Langohr, Ch. Leclair en Matthys. Amerikaansche afgevaardigden : MM. - Hunt, Branscomb, Flint en Stratton. Zetel : stadhuis van Antwerpen. 2. Het Komiteit van het arrondisse-n rnen Mechelen dat de stad Mechelen en al de overige gemeenten van ' tarrondis-f- sement omvat (1x3,534 zielen). f- Voorzitters : MM. Dessain en Lambo-; relie ; sekretaris, ridder Louis Schaetzen ; > leden : MM. Bernaerts en Brems. î- Amerikaansche afgevaardigden : MM. 'r Hunt en Carmichaël. > Zetel : stadhuis van Mechelen. 3. Het Komiteit van het arrondissement Turnhout dat al de gemeenten van het arrondissement omvat (166,566 zie-len)-Voorzitter : M. du Four, nijveraar, [ Turnhout; sekretaris, M. Wellens, lee- raar, id. ; leden, MM. graaf de Merode, eigenaar, Westerloo ; baron de Trannoy, id., Tongerloo; Gilles, rentenir, Hoog-straten ; Homans, koopman, Meerhout ; Mermans, mouter, Turnhout ; Poot, no-taris, Arendonck ; Rombauts, genees-heer, Herenthals; J. Smits, kunstschil-der, Moll ; Van Bael, agent der Nationale Bank, Turnhout; baron van Reynegom, eigenaar, Herenthout ; Verachtert, advokaat, Gheel; Versteylen, ad\okaat, Turnhout; Vogels, geneesheer, Turnhout.Uitvoerend Komiteit : Leden, MM. Kruyfhooft, Turnhout; Mermans, Van Genechten, bestuurder, M. Van Bael, Stroobant. Amerikaansche afgevaardigden, MM. Hunt, Simpson. De zetel van het arrondissementsko-miteit van Turnhout is gevestigd in de agencie der Nationale Bank te Turnhout.Kantonale en gewestelijke komiteiten zijn in vorming. De arrondissementskomiteiten zijn ge-last de verdeeling te verrichten, in ver-houding dezer bevoJking en behoeften. Bij het oprichten van al de Komiteiten, geldt als onverzettelijke regel, opgelegCi door het Nationaal Komiteit, dat de meest strekte onpartijdigheid moet worden in acht genomen door het vertegen» woordigen van de verschillende staat-kundige partijeu; noch onder oogpunt punt van hulpverschaffing, noch onder oogpunt van voeding, mag desaangaan-de eenig onderscheid worden gemaakt, noch eenigen voorrang toegestaan. Ziedaar hoe de bevoorrading van België wordt verzekerd, hoe meer dan 7 mil-lioen Belgen voor hongersnood zijn ge~ vrijwaard. Wie dat ailes leest zal misschien be-grijpen hoe het komt dat wij dikwijls niet meer in staat zijn onze verontwaar-diging te bedwingen, wanneer we die menschen, die deze reuzentaak vervullen, blootgesteld zien aan de verdachtmakin-gen en aanrandingen van hen, die hoegenaamd niets doen voor hun volk. DAGELIJKSCH NIEUWS ; KOEPONS DER LOTEN VA ANTWERPEN. — In afwachting d 1' de noodige schikkingen worden getre n fen om te kunnen overgaan tôt de ui e betaling der vervallen koepons van < Antwerpsche leeningen, heeft het G > meentebestuur besloten dat deze zulle ! worden aangenomen in betaling der st '• delijke belastingen. BERICHT. — Aan de bevolkit '■ wordt, op bevel der Duitsche overhei herinnerd dat aile stoornis in deil tel foon- en telegraafdienst of in den spoc ' wegdienst, hetzij door het doorsnijd' 5' van draden en kabels of door het b schadigen van spoorstaven, païen of a l' der materiaal, met de meeste strenghe door haar zal gestraft worden. De Burgemeester, n J. DE VOS. UIT EENE VOORDRACHT. — de vereeniging u Die Haghe » te 's Gi v venhage, trad een dezer laatste dag k een voordrachtgever op die sprak. ov »' « Oud België ». Met oude platen bracht hij zijne aa hoorders door ons land, toonde hen zij :ri hallen, zijne belforten, gemeente- < gildehuizen, kerken en zegt onder me . over Antwerpen : « Antwerpen dat zich vijfmaal u breidde, vernieuwde telkens zijn groe schoone burgerlijke gemeenschapsh zen. Van het echte Oud-Antwerp e" blijft nog : de oude O. L. Vrouwe-tore het oude raadshuis en het drukkershi a" van Christoffel Plantyn. » De eerstgenoemde toren werd na T' jarigen bouw voltooid in 1518. Jan A pelmans, die reeds in 1434 stierl, o: wierp hem. Het is een prachtwerk, e dicht bij den grond eenvoudig en klc e.T is en allengs slanker wordt en fijner, >1; jour». Eerst vier-, dan achtkant wordt de toren ten slotte rond en prai .e" tig versierd en bewerkt. r" » De bouw zou thans onmogelijk zi men mist er de grootheid voor en 1 geld, de toren zou nu 5 millioen kosti Dat geeft men nu slechts voor oorlo, werktuigen, die maar enkele minut duren. » ld VOOR DE NOODLIJDENDE N s" DERLANDERS TE BRUSSEL. — 0 te Utrecht werd een komiteit tôt sta gebracht voor het verzainelen van kl ;n dingstukken en schoeisels ten behoc te van arme Nederlanders te Brussel. Dit komiteit bestaat uit de heeren I lp nold den Arend, M. en Labouchere 'n F. W. Swane. Door bijdrage van enkele Utrechtei of ren was het reeds in staat eenige bal e- kleedingstukken en eene som van ^ o- gulden aan het hoofd-komiteit af n. dragen. en DE FRANSCHE BANKEN. — n* de Fransche spaarbanken is in de la h- ste 10 dagen van Januari 4,428,829 an meer uitbetaald dan in gelegd. Seder 1S> Januari hebben thans de uitbetalinj de inlagen met 5,263,429 fr. overti iie f«a, 1 BELGISCHE KINDEREN—Woens. dag jl. zijn te Roosendaal wederom 38 kinderen uit ons land aangekomen, onder wie 32 uit Dendermonde, waar, naar men ons meldt, hongersnood heerscht. De heer A. Kellenaers heeft de kinderen nainens het Tehuis voor Belgische kinderen te Amsterdam en het R. K. Huisvestingskomiteit te Leiden uit Den-; dermonde gehaald. Zij worden bij bij-zonderen te Horst, in Limbourg, onder-gebracht.BELGEN TE ROTTERDAM.—Volgens opgaf van de Vereeniging tôt ver-fraaiing van Rotterdam en tôt bevorde-ring van het vresmdelingenverkeer hebben in Januari in de voornaamste hôtels en logementen te Rotterdam 794 Belgen vertoefd. ONZE NATIEPAARDEN. — We 1 geven aan de « natiepaarden » de eer van eenen bijzonderen titel en ze ver-1 dienen hem wel. De generatie, die zich r tôt de groote reis voorbereidt herinnert zich nog steeds de stoet eenig in zijn 'aard ingericht door de naties en waar e die instellingen, de eenige overblijfsels van het corporatieleven dat eens den ' roem van onze stad uitmaakte, den bui-tengewonen rijkdom van hunne stallin-~c gen tentoonspreidden. De vreemdelingen, in massa toege-a strooind, stonden in bewondering voor die koppels zware paarden, met blinken-g de huid, vol vuur en macht, grootsch en met groot gemak ladingen van 7 tôt 0 8,000 kilos voorttrekkend ! i- Ieder Antwerpenaar vindt er behagen > in die gespannen te beschouwen, die al-it leen in zijne stad te zien zijn en die k door de vrachtautos nooit overtroffeu à werden. En waar zijn ze nu? De mees-;, ten van die logge dieren werden naar l- Holland overgebracht. Er blijven alleen de Antwerpenaren '» de oude gespannen over, Ten andere, ze hadden toch niet in '• den oorlog kunnen gebruikt worden, on-ze natiepaarden : indien ze sterk en in-n eengedrongen zijn, zijn ze te traag.Noch zij, noch unne eigenaars zullen zulks be-treuren.\ BIJ ONZE GEINTERNEERDEN. J — Maandag j.l. zijn er, volgens het "" « Vaderland » meldt, wederom twee Belgische officieren uit Amersfoort naar Urk vertrokken, daar zij hun eerewoord tj hebben teruggevraagd. IN HET WESTFALISCHE KO-1- LENBEKKEN. — De «Frankfurter n Zeitung » kondigt aan dat in het voor- 0 uitzicht van het gebrek aan arbeids-e krachten het Westfalische kolenbekken een oproep zal gedaan worden tôt de ij krijgsgevangenen. t- 60 Fransche gevangenen en 10 Bel-r. gen, allen mijnwerkers van beroep, zijn 1 reeds aangeworven geworden. De mijn 11 betaalt aan de krij'gsoverheid eene ver-f- goeding waarvan een gedeelte aan de kriigsgevangenen toekomt,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung