Amerikanische Hilfe für Belgien

Amerikanische Hilfe für Belgien

Am Vorabend des Krieges war Belgien in seiner Lebensmittelversorgung zum großen Teil abhängig vom Import. Durch die britische Seeblockade entfiel dieser Einführ. Hierdurch wurde die Lebensmittellage schwierig, vor allem in Städten. Um die Bevölkerung zu versorgen, wurde ein gigantisches Hilfsprogramm auf die Beine gestellt, dass durch zwei Organisationen getragen wurde: Das Nationaal Hulp- en Voedingscomité(NHVC), das Nationale Hilfs- und Ernährungskomitee, und  die amerikanische Commission for Relief in Belgien.


Blog: 'Amerikanische Hilfe für die Belgier'. 


Redactie's picture
Redactie

Teil von

De grote oorlog

De Belgische koerier: weekblad bestemd voor Belgische vluchtelingen in...

DE BELGISCHE KOERIER. Organe édité pour les Belges réfugies dans le Royaume-Uni. Direction—Beheer : F. W. Hampshire, 26, Market Place, Derby. Rédaction : Paul Pauly. Opstelraad : Albert Schoutissen. No. 6. i [registered g.p.o.] SAMEDI, 21 NOVEMBBRE, ZATERDAG, 1914. ONE PENNY Le Courrier Belge. Bureau de l'editeur. AU communications to be ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 2 Januari 1916 5 CBITTIEMEIT Tweede Jaargang Nr 7 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAND 30, Antwerpen Abonnement : 2.50 fr. het Jaar F -A. IMI I L I E B L jA 3D ▼ 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Finaneieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg. 1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit immmer bestaat iiitlES BLADZUDEN ^ ...

Het Vlaamsche nieuws

feofldag 7 Februan 1915. Eerste Jaarg. Nr 25 EXE^X" Prijs: 5 Centiemen door geheel België Vlaamsche Nieuws H et best irtgelicht en meest versoreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week •• «A ^11 ABONNEMENTSPRUZEN : L. «eeit ■ 0.35 1 Per 3 raaar.den , . i.OQ KgMtiiid ... 1.50 Per 6 maanden , . 7.50 Per jaar . . , ^ . ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voop Landbouwer* uitgegeven onder medewerklng van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Btlgliihi blftdan mi|in ult « De Landbouwer > mit! ovirnemen, sonder Ulkini de brou te vermeldei*. Nr 10. ! Opstelraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Naiaenstraat, 10. Druhkerij : Slaotsarukkerii, ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

■§9 g^ANNEB. =*= Série nouvelle. = I EEDAC1I05 ÏT ADD1N1SIRAT101 I 8, Place des Deux-Ec Téléphone : Central 33-0 BOREAUX AU HAVRE I >28"% Rue de la Bourse, LE HAVRE Téléphone : 64 Belge DIRECTEUR I /emand NEtJR^ LE XXE SIÉCLE U JmZL, JŒ^JRBLJSêee^ JÉ^m* "mim Onntidien hplo*e nnrnissant au Havre et à Par .VENDREDI 8 JUIN 19 ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. DE VAK-HEROPLEIDING rçn de Verminkte en Gebrekkelijke Soldâtes Door den Heer L. de Paeuw Uitgaande van deze gedachte die een Sint Vin-cfentius a ...

De legerbode

6 Beesim ber 191T Nnwïïiftr509? den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIJDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadroa of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Leven aan het Belgisch Front 's isrpns in hst Kantonnsmenf Ken stroom nevelig liclit,waarin de goudstofjes ...

De nieuwe tijd: orgaan van de minderheidssocialisten

2e iaargasig. - il S •1 O CENTIEM Zaterdag 27 iuli 1918 DE NIEUWE TIJD Orgaan van d.e Mincierlieicissocialisteîi. WEEKBLAD Proletariërs aller landen, Vereenigt U ! Karl Marx. • Beheer en Opstelraad : OSSENMARKT, 25, Antwerpen Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijven _ . . — —— T « Geef de wereld waarin gij ...

Het nieuws van den dag

Vier-en-dertigste jaargang. — Ntimmer 32 10 centiemen per nummer Brussel, Dinsdag 24 December 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per ldeine regel 1 ,r- Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Stertgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan EÏÏYGEB BUREEL DER KLEINE ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 " " " » - i i r i i i . REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION ■ C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxelles S. M. LA REINE VICTORIA-EUGÉNIE D'ESPAGNE lrp ANNÉE AVRIL 1915 N° ...

De stem uit België

Bureel» 21, RUSSELL SQUARE. LONDON. W.C. Téléphoné i Muséum 267. De Stem uit Belgie. Abonnement : lsh. 9cL voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 fc fr. Voor de soldaten : lsh. r of 1.50 fr. - W VOOR GOD EN VADERLAND. jde Jaargang, Nr. n. (Biz. ...

La femme belge: revue de questions morales, sociales, littéraires et...

1» ANNÉE N* 12 JANVIER 1915 LA FEMME BELGE REVUE DE QUESTIONS MORALES, SOCIALES, LITTÉRAIRES, ARTISTIQUES PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS SOMMAIRE : P. Peeters, S. J. . . .La guerre et la bonté divine. . . 933 Louise Van den Plas . L'Union patriotique des femmes belges 939 René Paillot .... Les héroïnes guerrières .... 955 LKS ŒUVRES EN ...

Informations belges

INFORMATIONS BELGES ObsarTation Important* Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles 4e presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en CVtains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur ...

De waarheid: socialistisch weekblad

10e Jaargang. V 9 Prijs : 7 Centîemen. Zondag 4 Maart 1917 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond ,, Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: De Wifto, Vorspyensiraaf, 10, Geni ABONNEMENTSPRIJS!: Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 maanden fr. 2-50. Voor 1 jaar fr. ...

Het Vlaamsche nieuws

Zateraag 20 irebiuari 1915. bersie j£ârg< JNéï 3^ Ffija» ; 5 Centiemeâi, u, os g^aeei België irfrmMrtirfflMWWWMMgfT"'"™- uni 1 il 1 ---i»*.r-ir--t- --■• r-iiiiiffirïnnrwaiffiMmiitTii-^. ~ '"^1 Vlaamsche Nieuws H et besl àngelieht en meest verspreid Nieuwsblad van Belgiè. - Verschijnt 7 maaJ per week ABONNIBMËN ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

arraBE. " sera nouvelle;—"in- av-j î-o Xam<'-M ï O Centimes (5 Ccritlmés an Fpointî MARDI Î5 MAT 191?, RÉDACTION £T ADMISTMÎ10S 3, Place des Deux-Ecus, 3 PARIS téléphone : Central 33 04 BUREAUX AU HAVRE: 28"", Rue de la Bourse, 28"' LE HAVRE Téléphone ; 64 Belge DIRECTEUR Fcrnand NKLRAY LE XXE ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT BfîT fTT ^Ls •9' taar. Hum. 83 O.De Graovet Keteîvest, 1S DE KLEIN! PATHIOT Zaicrdag 7 April 1917. Ps-3|s s esâéiemmè ïfficiëala Duitscha beriohfsa •» VERORDENING 9V«r 4e atapelopneming van oa 4«a handel in aakken. Art. 1. — De in 't gebied van het 4«îeger vcor-aanden stapels van zakken, welko f>eheel ...

La Belgique en guerre

LA BELGIQUE EN ...

Het Vlaamsche nieuws

BLandag 2 Augustus 1915. Ëersie ja&fg, Nr, 1:99 n» ——a>—nfram «in» «min Mm 1 11 1 m Priîs : 5 Centiemen door g-eheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week rj-fi— rr nlfrf - Tr lin — "y—|~TT ;«A» , -"■■ ,, .. ,L-f.»yn-;n:w ...

Vooruit: socialistisch dagblad

V ^L/T\. "w JLI Orgarn des* Belgische WeM'edenpartfy" — Wersah/jnende aile dagen. Draksrtcr-U ifc»cefsî#r \m: Maatschapptj SîET LICHÎ bestuarder t P« DE ViSCH. L*deberg-Oent . . REDACT1S . . ADMINISTRATIF SiOOOPOORT. 29. CENT ABCNNEMENTSPRUS BELGIEv D?le masnden. . . , . fr. 3.2S Zea maanden » . , . . fr. 6 50 Een jaar. fr. S2.5(* ...

Touring club de Belgique: bulletin officiel

Hellènes, l'heure de la réconciliation est venue. Vos destinées sont étroitement associées à celles des puissances garantes. Votre idéal est le même, vos espérances sont les mêmes. Nous faisons appel à votre sagesse et à votre patriotisme. Aujourd'hui, le blocus est levé. Toute représaille contre les Grecs, à quelque parti qu'ils ...