Het volk: christen werkmansblad

149529 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 10 Oktober. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 25 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/df6k06z80g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

!'ijTen T*\iaS!gste Jaar, N. 274 GodsîliâDst — Huispzln — EigeMon Zondag, 10, en lanfag, Il Oclobcr 19 Aile brirfwiFFplîrpfT1 vrrcht VJij le ztridtn cou i^ug. Va» IçegluM, ui1 g< v»r vooi drriaf.ml, iraatsck. «LmkJ.eiij Het YoJk», îircrstcc jf, n 0 30, G'cnt. Burcel voor West-VIaandf ren: Gaston Bossuyt , Recolletteii-jtiaat, 14, Korliijk. Eureel van Antwerpen, Bra->ni 1 cm Limburg : Viktor Kuyl, Viiartstrsat, 3, Leuven. HET VOLK Men sohrljft la : Op aile postkantoren aan 10 fe. per jaar. Zes maand«n fr. 5.00. Brie mapnden fr. 2,50. Aank®w!Jging#n : Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke kerstelling, 2 fr« pcr regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N* 137, G«aW Verscîiijnt <î manl per weeK CHRISTEN WERKMANSBLAI 3 Centiemen liet nummer 16 Centiemen per week DE LATE NAZGMER. Toen we, weinige weken geleden, doo Je velden slaplen, prijkte het land daa aog met den glans zijner oogstoverwin aing. Het koren was gepikt, maar d stoppels lagen er nog goudgeel, als droe gen ze ecne kroon na de zegepraal. D aardappellandeu robbelden vol van goud çele aardvruchten. En van de boome: verdwenen, een na een, de groene hoopvc iachcnde, of bronzeue vruchten. Ja, waai ïijk lag de natuur daar als eene fiere.zege p ra als ter, prijkend met de kracht en d pracht harer oogstoverwinning 1 » * * In de laatste dagen ben ik opniem tnenigmaal in de velden gaan wandeler Hoe is het uitzicht in korten tijd toc! veranderd ! Het goudgele der zegepraalst-lcrooj is verdwenen. Maar toch is het geene ont kleeeiing geworden, noch geen wegtrek ten van het strijd- en werkgebied, geen ruste voor goed. Neen 1 De natuur wi nog toonen dat hare werk- en voort irengingskracht nict uitgeput zijn. Daai >m, na den lieerlijken tooi om de zornei voleindingsvictorie, heeft ze een nieu\ werkkleed aangetrokken ; is ze, me lieuwen moed en hooge verwachting sveer aan den arbeid gevallen, aldus eei aatste bewijs leverende van hare noi iurende levenskracht. Inderdaad, blikt rondom u : de veldei ïien wederom groen van lentehoop I Daar, daar en ginds, klaar uitteekenend usschen de akkers, frischt het teere ici clerc groen der loof- of rapenvlakken Hier en daar ook blikt het zwartere groej 1er weiden. Dan, afnemende ja, grauw iiet blauwendige groen der koolenpartijen En verder nog helaas — het dreigend ver val voorspeilend, rimpelt het kwijngee îmrande loof der beetenstukken — me ;r tusselien ook hier en daar strekkende — jnloochenbaar naar het einde wijzende — le bruine zweiten blakland * * * Desniettemin is het zicht over de velelei 10g opbeurende en wonderbaar ! Wie kai iet gelooven, dat, na de drukte van he somvervoortbrengen en de weelde vai ien veelvuldigen oogst, het land opniem s omgctooverd en ligt te prijken met eei rijkdom van groen, eene nieuwe beloft van vruchtenvoortbrengst? 't Is waar : het geldt de voile natuur iracht niet meer der lente, met haa 'orsch uitbotten van aile leven ; met liaa :otten ontembaren drang naar zomer )vervloed. Neen, 't is het afnemend ge îveld, de krachtdadigheid aanhetslinken tis eene laatste poging van levensuiting lie tevens een overgang is naar het vervaJ le ziekte en den dood. Inderdaad, stilaan over het land, waar ■eeds liet geel van den kwijnenden levens ocht. De blakke velden spreken vai tomende stille rust. De nevelen bij ver atenden uchtend en vervroegenden avonc >esluieren en dempen van lieverlede d leerlijkheid van den dag. De nazomer i îog een krachthebbend, maar stilaai craclitverliezend overgaan naar het kwij ien en uitteren van den herfst, naar he ioodsluimeren van den winter ! Gij die de natuur en hare schoonheii )emint, neemt den vrijen tijd te baat >m soms wandelende door de velden, noj ;e genieten van de eigene schoonheid di lit seizoen, de late nazomer ons than lanbiedt. Binnen kort, stappen we eei lieuw tijdperk in : het kwijn- en verval ieizoen van den herfst, met geheel ande îitzicht, geheel ander karakter. Dan oo] s er te kijken, op te merken, te genieten Maar nu hebben we nog een tusschen soosje, een tusschengerechtje, dat in zijn îog tellende krachtdadigheid, sterkt ei yoor den weedom der komende tijdspan aen voorbereidt. Genieten we dus van di tusschenseizoen 1 De natuur is in har litingen zôô kostelijk verscheiden schoor ïat we geen deeltje dier schoonheii nogen verliezen, — tôt ons eigenen lus en bate, tôt opsmukking van ons leven tôt verhefling onzer gedachten en daden tôt betermaking van ons wezen 1 REMO. rrr — Ons HengeEwerk. Door plaatsgebrek bebben wi] ons men jelwerk « Op Zoek naar den Scliuldigen »t mocjten mo«ten w^schuiven. OP DE BALKANS. r Ds Kamsrs komea bijsen. e Uit Sofia wordt gemeld dat de Minister raad besloten heeft de Sobranje bijeen it roepen op 15 October. ! Eulgarie en Orlskenland. i Men seint uit Sofia dat Radoslawov ,j een onderhoud heeft gehad met der _ Griekschcn gezant en zegde dat de feiten van Saloniki niet in overeenkomst zijn met de verklaringen die de Grieksche re-geering door hare gezanten heeft doer afkggen. In geval de Grieksche regeerinj liare houding niet wijzigt,zouhet Bulgaar-v sche Kabinet niet kunnen instaan voor de Griekenvriendelijko houding der Bul-garen. De Bulgaarsche gezant te Athcneri 1 Pazarow is door Radoslawow aangesteld om gelijkaardigeverklaringen atte leggen. • Oader Niiisriand's bssaliermlng. De vertegenwoordiger der Nederlanden t e Sofia is met de beschull ing der beîangen ® gelast van de Fransehe, Russisclie, Engel-sche, Italiaansche, Belgfsche en Servische - onderdanen. isrs Gpiekenland. v Gouverneur van Saloniki- t Havas verneeiut uit Athcne, dat prin: > Nikolaas van Griekenland tôt militaii i gouverneur van Saloi iki benoemd za l worden. Reeds tijdens den Balkan-oorlog heeft hij dien post bekleed. 1 Ket nlenw Mi'lstsrl?. | De leden van het nieuw Kabinet zijn Saimis, voor 't buitenlandsche ; Gu- > naris, voor 't binnenland ; Yanakitjas • minister van oorlog ; Kunduriotis, minis-î ter van marine; Dragumis, financiën t ïheotokis, handel en onderwijs ; Rhallis . justicie en ijzerenwegen. Voor het oorlogs . ministerie zou mogelijks nog eenige ver-( andering kunnen aangebraclit worden, t Het nieuw kabinet zal heden maandae voor de Kamer verschijncr. Nog het ontsla? van V/snlzelcs- Wenizclos zegde donderdag in een gesprek met afgevaardigden en partij-vrienden dat er geene opreclite verstand-i houding meer bestaat tusschen hem en x den Koning, sinds hij de leiding van het t Kabinet had. Enkel over de mobilisatic j wegens Bulgarie'» dubbelzinnige houding. v was hij het eens met den Koning. ! ' Wat denkt men In Londen over den B toestand? Het bericht van het ontslag van Weni- - zelos maakte in Londen grooten in dru t r en wordt algemeen als zeer ernstig be-r schouwd. De Times zegt dat de Verbondener thans bepaald moeten optreden. Tôt halve maatregelen is geen tijd meer. De ' eerste stap die Engeland moet doen is zieb ' onverwijld tejverzekeren over de inzichten > van Koning Konstantijn. Men moet met hem zelf handelen en met geene raadgevers t of tusschenpersonen. De laadlngstrospsn te Saloniki. 1 In de Guerre Sociale verklaart HerW ; dat men nog niet weet hoeveel troepen de 1 Verbondenen naar Macedonië zullen zen- 3 den. Wanneer Rumenië niet zou ingrijpen s zouelen de Verbondenen er 300 à 400.00C i man minstens heenzenden. Wenlzelcs en 't nlenw Ministerie. t De nieuwe ministers hebben den eed afgelegd. Men zegt dat de Wenizelosparti, de nieuwe regeering zal steunen om ver-dere verwikkelingen te vermijden. 1 Engelsche gezant blj Eonlng Konstantijn ' Men meldt uit Athenen dat de Engel ' sche gezant Sir Francis Elliot, donderdag s namiddag, inhaam der Verbondsmachter s eene lange, belangrijke besprekirg heefl i gehad met Koning Konstantijn. De welwiilende onzlidlgheld : r Aan de Times wordt uit Athenen ge 1 meld dat de Grieksche regeering besloter • heeft, tegenover de Entente de houdinj - aan te nemen der welwillende onzrjdigheid e !■■■ ^ DePauseodeOoHogvoependeStateii, t De Osservatore Romano logenstraft hel e bericht volgens hetwelk de Paus aan de oorlogvoerende landen zou voorgestelc hebben een wapenstilstand uit te roeper 1 voor Allerheiligen. 1 Het orgaan van het Vatikaan doet uit > schijnen dat, wat betreft het onderbren , gen der invalieden in Zwitserland, di1 idee zich waarschiinlijk niet zal kunnen verwezenlijken voor wat betreft de Duit sche gevangenen in Engeland en omge i keerd. Het zou echter niet tôt de onmo gelijkheden behooren dat de Fransehe en Belgische gevangenen in Duitschland en de Duitsche gevangenen in Frankrij! " van het voorstel tôt onderbrenging in » Zwitserland kunnen gebruikmaken, voorstel dat uiteeeaan is van de Fransehe re geering. De Heilige Stoel is er reeds in gelukt tusschen Engeland en Duitschland eene overeenkomst te bewerken, waarbij de civiele gevangenen. die ongeseliikt zijn voor den dienst, naar hun land zullen mogen terugkeeren, en wel, zonder onder-: scheid van oudcrdoi^. De lilwisseliug un Krijgsgevangeneo. KONSTANZ, 7 October. (Wolff.). De uitwisseling van zwaar gewonde krijgs-gevangenen tusschen Frankrijk en Duitsch-laxl is door het afsluiten van de Fransehe grens onderbroken. Er zijn ditmaal 4 treinen van Konstanz over Zwjtserîand naar Frankrijk vertrokken met 1411 Fransehe inva'-eden en 3 van Lyon met 356 Duitsche. Te Konstanz waren nog 157 Fransehe zwaargewcnden ter uitwisseling aanwezig. Dezen zijn naar hun gevangenkamp te-ruggebraclit, waar zij op de volgcnde ee-legenheiel tôt uitwisseling wachten. Dcnemiii'kcç en de Ooriog. De Decn^che minister van financiën Brandes heeft in den Rijkselag meegedeeld dat de buitengewone uitgave vôôr militaire doeleinden in de 8 eerste maanden van den oorlog 5 millioen kronen per • maanel bedragen hebben. Voor het nieuwe dienstjaar zal dit bpdrag waarscbijnlijk | tôt 4 millioen dalen. De bu tengewone uit-gaven van den Deenschen staat in ver-band met den wereldoorlog worden vôôr het vorige en het huidige dienstjaar op 110 millioen kronen geschat. ûawaaplijk Sp@l< We lezen bij een Nederlandschen konfrater: Te Lambeth speelden jongens oorlogje op de atbraak van een huis. Zij hadden lcopgraven en verschansingen aangelegd ' en boinbardeerden elkaar met steenen. Eene onzijdige toeschouwster van het spel, een meisje, werd eloor een der steene» aan het hoofd getroffen en is een paar dagen later aan hersenvlies-ontsteking overleden. OfûGieeleMMeîIeelfngen ïn Vlaandcren, Frankrijk en Elzas. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 8 October. (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwarticr : Na de vergeefsche doorbraakspogir.gen der Franscben, op 5 en 6 October, was de dag van gister in Champagne bctrckkelijk rustig. Het gravenstuk Oostelijk de Na-varin-lioeve, dat de Franschen nog bezet hielden, werd 's voormiddags door tegen-aanval gczuiverd, waarbij eenige gevangenen en t\lee macliiengewere.il in onze handen vielen. Tegen avond ham het vijandelijke ar-tillerievuur weder toe. 's Nachts kwam het op enkele plaatsen tôt infanterie-aanvallen, die allen afgewezen werden. Bij eenen gevolgrijken voorstoot op eene vooruitgesch')vene vijandelijke stelling Zuidelijk van Ste Marie à Py, namen wij van den vijand zes ofïicieren en 250 man gevangen. Oostelijk de Argonnen bij Malancourt werden verscheidene vijandelijke mijngan-gen met ontplofïingen vernield. (Fransehe Melding.) PARIJS, 8 October. (Reuter.) Ambtelijk bexncht van donderdagachtemoen : De vijrnd beschoot in den verloopen nacht hevig geheel ons front aan de Scarpe. IIy. ondernam vier opeenvolgende tegen-. aanvallen tegen de onlangs door ons ver-overcte stellingen in de bosschen en aan de wegen van Souchez naar Angres. Hij werd volledig teruggeworpen. Sterke wedorzijdsche beschieting Zuidelijk van de Somme, in de sectors Andechy-Dancourt-Canny, alsook Noordelijk de Aisne in het gebied van Tracy-le-Val en in het woud Sa,int-Mard. In Champagne ondernamen de Duitschers 1 tegen avond hardnekkige offensiefsrukken ! in opeenvolgende linies tegen de stellingen, . welke zij Noordelijk van Tahure verloren hadden. Zij mislukten overal. In Eparges brachteri wij twee mijnen tôt ontploffing en bescliadigden zwarr de Duitsche aarilagen. Hevige wederzijdsche beschieting tusschen Maas en Moesel, Noorde-' lijk Flirey. In Lotharingen treclitte eene l sterke vijandelijke verkennersaîdeeling onze schutsgraven in het gebied van Athienville te naderen ; zij werd voor onze draadver-speringen opgehouden en door ons stopvuur en infanterievuur temggedreven. — Ambtelijk bericht van donderdag-avond : Wederzijds hevig geschutvuur in de om-geving van Nieuwpoort en in den sector Het Sas-Steenstraete. Dezelfde wederzijdsche werkdadigheid der artillerie in Artois. Wij rukten licht vooruit Zuidelijk Thélus, bij den straatweg Atrecht-Rijssel. Een door den vijand beproefde slag tegen onze vooruitgeschoven posten bij Popincourt Zuidelijk Roye, mislukte vol-komen.Aanide Aisne verooiaaakten onze bat/'/erijen door haar vuur twee zeer hevige ontploffin-gen in de vijandelijke linies in het gebied van Juvincourt, en eenen brand in Guigni-court.In Champagne ondernamen de J/uitschers in dçn loop van den d?g twee t^enaanvalien tegen unie stellingen Westelijk de Navarin-hoeve ; beide werden teruggeslagen. Bommengevecht in de Argonnen, in Pille Morte en Haute Chevauchée. ïegen verscheidene punten van het Lotha-ringer front, bijzonder bij AiTacourt en Bures, Noordelijk Eeillon en Noordoostehjk Badonvillers, richtte de vijand eene sterke kanonade, die wij werkznam beantwoordden. In de Vogezen veretrooiden wij eene sterke Duitsche -, erkenners^fdeebng, die schikte aan te vallen tegen onze postea Oostelijk van het Sondernathdal. Een onzer vliegtuigen beseboot dezen namiddag met een machiengeweer eenen Duifsfben kabelballon, die brandend in de vijandelijke linies viel. Op hel Oostelijk Geveehlsterrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 8 October. (Wollï.) — Uit het groote hoofdkwartier : Bij de legergroep van veldmaarsclialk von Hindenburg zijn Russische aanvallen afgesiagen Noordelijk van Kosjany en Zuidelijk het Wiszniew-meër. Bij de legergroep van prin s Leopold van Beieren is ele toestand onveranderd. Bij Newei en Omyt, Zuidelijk van Pinsk, zijn Russische posteeringen door de legergroep van generaal von Linsingen ver-dreven. Onze aan val in de slreek Noord-westelijk Czartorysk doet vorderingen. De Duitsche troepen van het ieger van generaal graaf Bcthmer wezen verscheidene Russische aanvallen af. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 8 October. (Wolff.) — Amb-telijke niededeeling : De vijand viel gister aan op gansch het Oost-Galicisclie en Wolhynische front. Zijne aanvaltoi, met groote aanwending van kracliteiv^en munitie gedaan, bleven zonder gevolg. Aan de Bessarabische grens op de hoog-ten Noordelijk de Dnjestr en aan de Strypa biaken de Russische stormkolon-nen ineen, eer zij aan onze hindernissen kwamen. Noordwestclijk van Tarnopol drongen de Russen op twee plaatsen in onze schutsgraven, maar werden er heden œor-gen door bijgesnelde Duitsche en Ocsten-rijksch-Hongaarsche ondersteuningen weder uitgeslagén. Een gelijkaarelig lot had de vijandelijke aanvalop het derp Sapanow, Noordwestelijk van Krzemieniec, dat gister als mid-denpunt van verbitterde gevecliten meer-maals van bezitter wisstlde, maar nu weeler vast in onze handen is. Evenzoo wierpsn wij Zuidwestelijk van Olyka overmachtige Russische krachten in lijfsgevecht terug. waarbij zich het infanterie-regiment 89 en het landweer-infanterie-regirtient Teschen N° 31 bijzonder onelerscheidden. Zeer hevig werd ook Zuidelijk van Olyka gevociiten. Noordelijk en Noord-oostelijk van Kolki wonnen onze tegen-aanvallen opnieuw veld. Wij ontnamen den vijand de dorpen Lisowo en Galuzia. In de gevechten van gister en e exister op Wolliynischen bodem werden samen 4000 Russen gevangen genomen. De vijand leed zeer groote verliezen. (Russische Melding.) ST-PETERSBURG, 8 October. (W. T. B.) Ambtelijk Russisch bericht van 7 October : Noordwestelijk van Dunaburg vielen de Duitschers akn in de streek der spoorbaan. Een hevig gevecht ontspon zich in den omtrek van Grunwald, waar een deel onzer schutsgraven door den vijand bezet werd ; de strijd duurt voort. Bij Schischkowo, 10 kilometer Westelijk van Dunaburg, wierpen onze troepen de Duitschers in tegenaanval terug. Op het front aan de meren Meddum, Drys^vjaty en Obole duurt de artilleriestrijd voort. Zuidelijk het meer Boginskoje tôt nabij de stad Bogdanow aan de spoorbaan Lida-Molodetschno vochten beide vijandelijke legers in heeten strijd met groote hevigheid. Noordelijk Kosjany wierpen wij de Duitschers uit hunne graven bij het slot Golowsk. In den nacht vôôr 7 October bezetten wij het marktvlek Kosjany. In dezen strijd moesten onze troepen drie reien schutsgraven over-winnen. Het kruisvuur der Duitschers dwong ons de plaats weder op te geven, maar een deel der graven bleef toch in onze handen. Wij vielen de vijandelijke stelling aan de Mjasjolka aan ; aan eenige afdeelingen ge-lukte het, ondanks de diepte van het water dat hun tôt over het hoofd reikte, en ondanks het hevig vuur des vijands, den stroom te overschrijden. Westelijk de dorpen Main i. h en Koiry, Zuidelijk van Kosjany, gelukt e het ons eveneens eenige graven te nemen. Bij het dorp Zanarocze, dicht Zuidelijk het Narocz-meer, wei-den de Duitschers aan-vankelijk met de bajonnet uit buime graven geworpen. Maar in eenen volgenden tegenaanval gelukte het hun, ze weder te nemen. Een gevecht bij het dorp Siemienki, Zuidelijk het Wiszniew-meer, eindigde met de bezetting van het dorp door ons. Bij het dorp Bogusze, Zuidelijk van Smorgon, hadden onze aanvallen gevolg en eindigden met de bezetting van een Reel A»» ™---4elijke schutsgraven Zuidelijk de Pripet namen wij stormender-hand het dorp Lisowo, West-Noordwestelijk van Czartorysk. DeOoslenrijksch-ItaliaanscheOorlog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 8 October. (Wolfï.) —• Tegen de hoogvlakte van Vielgereuth deden de Italianen gisternamieldag op het gansche front, met sterke krachten een nieuwcn aanval, die zooals aile vorige bloedig werd afgewezen. Bijzonder hevig waren de gevechten om een onzer steunpunten, Noordoostelijk den Maroniaberg. Drie vijandelijke bataillons stormden hier dicht opeenge-elrongen vooruit en drongen door de ver-nielde hindernissen, doch zij werden er met de bajonct uitgeworpcn door afdeelingen van het Oppcr Oostenrijksche infan-terieregiment n° 14. De gansche aanval eindigde met de vlucht der Italianen naar hunne uitgangsstellingen. In het N?Vdelijk gecleelte van de Do-berdo-omgeving viel de vijand opnieuw te vergeefs aan. Bij Selz verjaagden afdeelingen van het infantericregiment 87, de Italianen uit eene steengroef, die in hunne kamplinie gelegen is. Zij sloegen den tegenaanval af ën deden deze vijandelijke stelling uiteenspringen. (Italiaansche Melding.) ROME, 8 October. — Op de hoogvlakte ten Noordwesten van Arsiero voerde de levendige krachtdadigheid onzer troepen op 3 en 5 October en den nacht van 6 October, tôt betrekkelijk levendige gevechten op de frontl*iie van Monte Maronia, over de moneling van het Orsara-dal en Astico tôt aan het Fondaelal, ten Zuiden van Durerberge. Ondersteund door het artillerievuur hadden onze troepen overal de bovenhand. In het Felladal beproefden vijandelijke afdeelingen, in verscheidene groepen verdeelel, op de be-boschte hellingcn te sluipen van de hoog-ten ten Zuiden van den stroom. Zij werden met verliezen teruggeslagen. Op den Karst beschoot de vijanel in den morgen van 6 October onze stellingen van den linker-vleugel van onze liniën in de streek van Monte San Michelc met een levenelig vuur. Eeneonzer infantericafdcelingcn drong in de schutsgraven et ie zich uitstrekken tegen de helling van den Monte San Michelenaar Peleano. Een aanval van klcinere vijandelijke afdeelingen die deze schutsgraven bezetten, werd op de vlucht ge-dr-wn,Oi3 IJE BILKS9S. Dui sc^r m I i uf. De overtoclit over de Drina, Save en Donauneem het gunstigslo ver oop. Zuid-Westelijk van Belgraelo zijn 4 officieren 296 man gevangen ?;enomen en 2 nnchien-geweren. Rond R m vielen na strijd elrij kanonn n in onze; handen. (O s'emijksche M l ing.) De overgang der Oostenrijksch-Hon gaarschc en Duitsche strijdkracht en over de beneden-Drina, Save en Donau wordt voortgezet. Servische pogingen om onze onder-nemingen te verijdelcn of te verhinderen, mislukten op aile punten. Isa (Russische Melding.) St-PETERSBURG, 0 October. (Pet. Tel.-A.) Mededeeling van don grooten generalen staf : Aan het geheele Kaukasische front, met uitzondering van de streek van Wan, hebben geen ernstige gevechten plaats gehad. Op versfhillige punten deden de Turken pogingen, om in de riebting van onze grens vorderingen te maken, ma? r zij werden aile zonder moeite verijdeld. Schermutselingen van de voorposten hadden plaats in de kuststreek der Zwarte Zee t en Zuidwesten van Cbopa en meer naar het Zuidoosten tôt fan de sc.men-vloeiing van de Tsjoroch en de Olta in de streek van Isjehan. Over het meer van Tortoem tôt Chorossan bebben onze vei'kenners eenige welgeslaagde verkenningen gedaan. In de streek van Doetach aan de Euphraf t ten Zuiden van Alasjgert en in de richting beoosten Melazgert en in de streek van Ardjich aan het Noordoostelijk uit einde van het Wan-meer is het over het algemeen rustig.Ten Zuidoosten van de stad Wan zijn onze troepen, nadat zij eene Turksche af-deeling hadden verslagen, op 3 October over-gegaan tôt het vervolgen van den vijand, die zich terugtrok langs de Zuidzijde van het Wan-meer, voorttrekkend over passen van 8 à 9000 voet hoogte. Meer naar het Zuidoosten, in de streek van Basjkala en Oermia, geen verandering. — St-PETEBSBURG, 7 October. (P. T.-A.) Officieel bericht van den generalen staf van het Kaukasische leger : In de kuststreek van de Zwarte Zee zijn ten Zuidwesten van Kopa 6lechts voorpost-gevecbten geleverd. Ten Zuisoosten v«n het meer Tortoem, op het front tusschen de dorpen Kegik en Ardost en ten Noordwesten van Korossan hebben de Turken den 4* dezer onder be-scherming der duisternis getrâclit vooruit te komen. Zij zijn door ons vuur gestuit. Ten Zuiden van Korossan gevechten met Turksche voorposten bij het dorp Koeqfe.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume