Kortrijks oorlogsblad

571152 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1919, 01 Januar. Kortrijks oorlogsblad. Konsultiert 25 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/g73707xb0z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nummer MFT TOFI ATINP. nFP tfRïirïSnVF R H FIT t — : i A KORTRIJKS OORLOGSBLAD Heil zal uit lijden groeien.. ....van 't moe gemarteld land ] »ls 't l^an ! j Ailes wat uitgave en opstel betreft sture men aaii □ □ □ Voor nadere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur Van den Broucke, Z 292, Staf III B. □ □ □ ZALIG NIEUWJAAR ! Zalig Nieuwjaar ! Hoeveel troostender nu, in zoolang ontwende zoete bliiheid en vreugdsaterige stemming, klinken ons heden die eigen Vlaamsche, voorouderlijke wenschen toe. Kortrijksche helden van den voor eeuwig beroemd geworden IJzerboord, U in 't bijzonder moeten die wenschen, dit jaar, een ailes overstelpende vreugde en een zielsdiepe ontroering veroorzaken. Vier maal sedert het uitbreken van dien onmenschelijken vjereldstrijd waarin zoo machtig veel volkeren gesleurd wierden, hebben die woorden, bij koudvriezigen nacht, en midden dood en vernieling in de modderige loopgraven van den IJzer, U pijnlijke droefnis in 't hart gestort. Van ginder heel ver uit het onbereikbaar Westen kwamen U dan die wenschen, stil en treurig, als 't kla-gend riet uit de verwoeste landouwen, en deden U denken aan Moeder en Vader, aan Vrouw en Kindertjes, aan ailes wat U op aarde het duurbaarst was en waarvan U zoo woest waart ontrukt geweest. 0 heilige tranen die dan uwe vermoeide oogen beperelden. 0 heilige gedachten aan de onder 's vijands lastige bezetting, gemartelde lievelingen ! Zalig Nieuwjaar ! Jubelt heben, Kortrijksche helden ! Uwe kranige hou-ding legde den vijand stuiptrekkend onder uwe voeten. Jubelt heden, opnieuw spelen vrij en blij uwe verjongde beiaarden, opnieuw galmen dreunend over uwe verloste steden en dorpen de bronzen stemmen uwer machtige klokken, jubelt heden en zingt zege ! Uw Vlaanderen vrij en weelde zal herleven, en blijheid en vteugde en rijkdom. Zalig Nieuwjaar, Kortrijksche helden ! Houdt U kloek, en " Houw en Trouw, „ uw eigen aard en zeden getrouw. Vuist en voet de vaan omtrent ! Koppig maar deftig, en nooit geen knecht ! Zalig Nieuwjaar ! Luistert, eeuwige helden ! De stemmen uwer lievelingen konden U, onder steeds herhaalde kussen, s zij trotsch waren over U, het nog zijn en blijven zuden, Moeder droomde zoo dikwijls over U en ja, zij wist dat haar zoon haar zou terug komen zoçals hij voortging. 't Vrouwtje minde u steeds en het wist dat het hopen mocht op uw trouw blijven. Vlaanderen miste U' Zoolang, en treurde om zoovele jonge krachten die vielen om niet meer op te staan. Vlaanderen zag V terug komen en blij en vrij, aliijd even jong, het zong zijn eeuwig Lentelied. Zalig Nieuwjaar ! " Kortrijks Oorlogsblad „ ook bied U zijne hartelijkste wenschen aan en roept U blij tegen : Blijft mannen sterk door reinheid, die willen wat is Recht en wonnen wat zij willen L A. St. M. KORTRIJK VAN MORGEN > Er is eene zaak waarover ik enkele woorden wil neerpennen, die aile stadsgenooten nauw ter herte moet liggen, te weten : de neropbeurin£ na den vrede van ons België, van ons lief Vlaanderen. Velen zullen wellicht zeggen, het is nu nog de tijd niet, om daarover te handeltn, en toch, vrienden, wij zijn de mannen van heden, maar ook die van morgen, en daarom moeten we ons tôt dien nakenden strijd voor-bereiden.Zeker, niemand is te kort gekomen, elk in zijnen staat, aan de plichten jegens het Vaderland, maar andete plichten staan ons nog te wachten : geen levens zullen daar in gevaar staan, maar de welstand van ieder onder ons, zijn broodwinning in 't bijzonder, onze handel, onze nijverheid, en daaruit de algemeene rijkdom en herwording van Vlaanderen. Voor d wereldramp was VJaanderen een rijke, vruchtbare streek. Handel en nijverheid bloeiden en namen steeds grootere uitbreiding. En helaas, in den algemeenen welstand, in den bloeienden vooruitgang îadden we onze vaderlandsliefde, onze volksfierheid laten insluimeren, en gevoelden niet eer,s de vernede-ring - onzen volksaard aangedaan — door de inneming der beste plaatsen van vreemdelingen. Mannen met stalen wilskracht ontbraken ons, bekwa-me vakmannen die door verstandigen en noesten arbeid de plaatsen hadden moeten vervullen, maar al te vaak door gelukzoekers bezet. En thans zien we sinds meer dan vier jaren den bloei van ons land gestorven, handel en nijverheid gestaakt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Kortrijks oorlogsblad gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume