Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

989 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 07 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zp3vt1hn7g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

i Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week "" 1 1 . " a INSCHRIJVIKGEN Voor een tarmîjn van 3 maanden ... 6 fr. 50 >> » >6 » ■■■ 12 fr. 50 > > » > 12 > ■ ■ . 24 fr» REGHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere Opstel en Beheer : Huurdochfcerstraat, 8, Gent Vaste medewerkers : H. Borginon) Prof. Dr. F. Daels; Dr. J. Goossenacrts; F. de Piîlecyn; Lie. handelsw. Joz. Simons; E. H. de bmet; lidw. Vcrmeuien; t.. ri. L.Verscnaeve Een Les van Wilson « De natios worden vernieuwd Tan onderan naar boren toe, niet van bovon naar onderon toe ; 't is de goest die legft in de gelederoa der massa, irelke aan gansch het volk zijn blij Tende jeugdigheid en krachton vevzekert.i Ik »eg het U : het zoo genaa.mde radikâlis-me onzer dagon is alleenlijk de pogmg der natuuir om voor de rijke krachten vain on s Tolk yrijen uitweg ts banen. » Prtsident WILSON. (De Nkruwe Vrijheid.) Een ti'jd van varnièuwing is aangebro-ken; het oude ôtelsel met zijn en zijn kwaad heeft uHge<Jiend. Hoe zal d:e nieu-we tijd zijn? — ZooalS' wij hem z>ullen maken. Laat het ons overlaten aan ande-ren, die tiljd te over hebben, om vrees te uiten voor de boekomst; laat ons werken voor die toekomst, opdat z:j zoo sohoon, zoo groot, zoo edel en zoo roemrijk zij als vvij z,e droomen. De handen aan 't werk uit ware liefde voor ons yaderiand. Er hestaat immers een valsehe vaderlands-liefde. Menschen, die het volk met be-minnen, noch zijn taal, noch zujn kunst, noch ïijn geschiedenis, noch' zijn handet en nijverheid; die voor dit volik miets ved hebben, noch toswijding, nocJa geestes-kràahten noch geld noch tiljd; noch goed noch bloed; hoc durven die zeggen dut zij lie;t vaderland beminnen! Die sobre uwen nochtans meest en iuidst; doch hojle vaten klinken Iuidst! Wij wilen dat die 11 euw,e tijd voor ons vaderland heerlijk zij, en dit kan, want een overvloed van fnssche kradxen ligt opgehoopt in ons volk. Doch die krachten moefcen zich kunnen uiten>, zoo met gaan tr VQfcl Terloren. AU het ondervtiij», beter ingericht en AangppaaJ ,;ian deu uard van ons volk, voor elkeh .ku.'jap^of meisje als een fiergw?g open zal liggen, wel las-tig om hekiiinmen. doch nergens ver-sperd of ontoegankelijk, dan zal men na korten tijd verwonderd zijn .van de prach-tige uitslagen die ziulen bereikt worden. Dan zullen Wetenschap en Kunst, N.jver-heid en Handel, Slaatsdienst en Private Ontjarneming een toevoer ontvangen van krachten, die hun innerli.ijke waarde aan-tienlijik zullen vermeerderen en hun uit-wendigen Jbloei macht g zullen bevorde-ren.(Maar daartoe client het onderwijs ver-vlaamscht van laag lot hoog. N'iet opdat de Vlammgen voo taan geen l'ransch meer zouden kennen. maar opdat ze méér dan fransch zouden kennen; opdat ze be-neveho een voldoendé kennis van het fransch en van de andere wereldtalen, ook « hun pcrsoonl jikheid, hun oorspron-kelijkheid. hun verstandeiijke gaven en hun aanleg voor kunst '» zoudbn ontwik-kcld hebben in de-hoogs;.e mate! Dit is tôt hieirkX! het geval n,.et geweesk en dit was een van de redenen, waarom de Vlamin-gen minder ver gevorderd waren op aile gebied,- dan z 'j het hadden kunnen zijn. De vrije, onbelem-merdç ontwikkelng van al de eigenschappen van een volk is een eisch en een recht.der natuiur. Dit natuu'rrèeht ma.g dan ook nieï ont houden worden aan -en voLk, dat zoo lield-liaftig en edelmoed g streed aa.n het front en zoo standvastig en manmoedig onde; d# verdrukking leed. Daarom moet de Staat het onderfc js verviaams'cheri Een andere plicht va.n den Staat is-het' per' sooniijk mtitiatiel' te steunen. Daarom, Vlamingen, voorut getreden met uwen &ndernemingsgeest. Het persoonlijk ini;ia-tie! is vruchtbaarder dan aile wetten. W'erkt overal aan het oprichten van vak-en beroepsscholen, opdat. ons Vlaamsche jongsns en mei^jes hun aanleg voor nij-wrheids- en handelsonderneming zouden kunnen toonen. Die, aanleg i*s groot; de Jiplegenheden tôt hiertoe edhter schaairsch. lJ!t moet verandert worden, en meest floor privaat initiatief. Het is nu geen tijd om te treuren, of le vittiën of te twisten of te vreezen; wèl om le werken. Het arbeidsveld is grodt, de X)gst vol.schoonë beloften; want we'mo-îen op ons ylaamsche volk toepassen, >ok nog deze woorden van Président Wii-'•n: « Dit groot volk is m zijn lagere ''anden recntvaardig, deugdzaam en Veel Wovend; zijn weizep heeft zijn worlels in 'fn grond van wat is bem'nnenswaardig, ein en Jvan goede faam, en de behoefte |'in het oogenbli-k is ijuist die drang die en weg w'1 banen naar de verwezenlij->mg der wenschen van ©en stout en flink 'M. » , MARC. lisn verlergino van den wapsnstils!and$t?rm!jn ? De «Miinchener Post» verneemt van be-fouwbare, goed ingelichte zijde, dat de '«tente leParijs besloten heeft, den wapen-'!standstermijn niet te verlengen, wanneer e politieke toe^tand van Duitschland op en vervaldag nog niet klaar ia geworden en «n zonder meer verderhet land te bezelten. Wilson's standpunt t Washington, 2 December. — In zijn re-4e op de gem eenschappehjke ■zitting va a liet Congres sprak Wilson de hoop uit, dat het vaste vredesverd>.<ag in de Lente /.ou gesloten worden. Wason dientle een nieuvv vlootprogram ma voor dr;e jaar in. Daarhij vtei'kiaarde liij, dat het onverstandig zou zijn om het Amerikaansche programnia aan een toe-komstige vvereldpolitieâi, welke nog niet vaststaat, aan te passen. \\rilson bescihouwde liet aiâ een eers'ie piicbt om Zi'jn roi op de vredesconferentie /,oo volied.g rnogeinjk te vervuilen en 2oo het doel te hereiken, waarvoor de Ame-r.kaaiische soidaten leven en bloed aege ven 'hebben. W'al de binnenlandsclie vraag'stukken be.refl, verklaarde Wilson, dat Jhij bereid was de spoorvvegen weder vrij £• latén, zoodra een b^ vred gende oploss:ng was utgawerkt. De deuiocravische senatoren sItii'iden op en juich%i Wilson luide toe, toen hij zijn plan te k. nnen. gaf om persoonkjk de vredeskonlerent.e Jt»ij te wonen, terwijl de repubiikeinen het stiizwiijgen bewaarden. " .vidai hij ongeveer di\e kivVartier ga-«proKen bad, verliet V\ dson het spreek gesioelte, onder de toejuichin^en der de inokiaten. Van den kant der republikei-ii u Wjerd de rede echter niet onderbroken' Na de rede van Wilson tverd door den repubuké.n Kodenburg een voors el inge-diexid, waarm liet congres verzociit weî-d te v-erklaren, dat de i*eis van Wilson de-z n n.et. .n staat zou steden zijn près den-tieele p.uh,en te vervullefi en dat de on der-pivsident gedurende zijn afwezigheid de zaken zou waarnemen. " t voorstei werd naar .ee'ne kommissie verwezen. , * ^ ♦ Vo.gens een Reutertelegraiin, zeide Wil-sjjn, n zijns rede tôt het congres, o. m nog het volgende : wat onze buinenlandsche aangelecen n den betrelt, zoo is het vraagstuk van fli/- 11 lt-'rugkeer tôt aen vrede gehijk aan net vraags.uk der économiste en indus-Irieele nermricht ng. JJ.t vraagstuk is •minder ernstig voor ons dan voôr de na:ties, d e .anger dan wij nebb n geieden onder de desorganisatie en de vei uzen van den oorlog. Uns Volk wacht nu»; op leidmg. liet kent zijn e'igen zaken, ,s vaardig en bezit ve.é bronnen voor e'ke her ur eliting. Ik heb veel raad ontvangen tin aanzien van de piannen welke zouden worden gevormd en per-sooiiiij,i ge.eid voor een vollooiing der Jier nrichl.ng, doch nergens bëàpeurde ik een a-genjeen schéma van wederopbouw dat k geéc.hikt achite om onzen zaken-lerK-rs te doen aanvaarden. V.en Het oogenblik af, dat de wapën-st ils l and is ^etee^end, hebben w ij bns van ons harnas otftdaah. De grondstoffen waarop de regeering haar hand had g'e- , egd, uit vrees dat er niet geno^g zou zijn 1 voor de nijverheid, welke het leger moe'st voorzisn, zijn vrijgekomen en op mauw op de markt gebracbt. De groote industrieele ondernemmgen wtér gansche voortbrengst en werktuigen wai'en over- ' genomen voor regeenngsgebrurk z:jn vnjgelaten om terug te keeren tôt het doei, waarvoor zij voor den oorlog dien den. Het is niet mogetiljk aanstonds het ' oezicht over d.e gnondstollen en versche [i ngen op te heffen, daar de wereld nog J van onze graanvoorraden moet worden gevoed en de schepen nog noodig zijn om ' onze ma nnen overzee te voorzien en terug te brengen, 1 y.miner zijn er hier te lande licliame'n geweest, die zoo kund.g zijn op het ge- ' bied der levensmidde envooirziening en 1 nijverhe:d als de War Industry Board, de * War Tirade Board, het Département Van Arbeid en van levensm ddelenvoorzie-ning. Zij zitjn be.stuurd doof lieden, die de ; blijvende departemente,n der regeering : vertegenwoordigden en zijn aldus de uit-voerders der regeering geweest. Daarom hebben zij zich sinds'de wapenstilgtand , was verzekerd — die inderdaad een voile- ; dige onderwerping des vijands beduidt — 'ter beschikking gesteld van de zaken-menschen hier te lande en hun bekwame , bemiddeling aangeboden op élk punt en in elke aangelegenheid, vvaarin deze : wordt gewenscht. Het is verrassend ,hoe , zeer haf procès van den vredestoest'and- , fetch beeft ontwikkeld in de drie laatste , weken sedert de str'jd werd gestaakt. , De gewone en normale ontwikkeling van den persoonlijken ondememingagees' zal echter niet voorzien in een on ver wij 1-d?n arbe'd voor aile mannen, die uit het leger terugkeeren. Allen, die ervarenheid be'zitten. die geschoolde a'rbeiders zijn, die \ aardigheid in een bepaald^vak hebben ' verworven en die bereid zijn naar liet ' p'atleland, te gaan — zij allen zullen geen mœili(jkheden ontmoeten bij het zoeken : van een betfekking. Doch er zullen ande ren zijn, die moeite zullen hebben om een j bestaan te vin'den, tenzij zij worden gelèid ' en op den weg naar den arbèid worden •' gebnachl Het komt mij daarom belang-rijik voor, dat de ontwikkeling van de openbare werken van elken aard aan- i stonds ter hand zal worden genomen, ten : ©indé den ongesdhoolden airbeiders de ge- i ir Vredssconferentie legenbeid te scheppen werk te vinden Ik vestig m het biyzondei nw aandacht op de zeer praktische piannen, welke de staatssekretaris' van binnenlandsche za-k'en in zijn jaarlij'ksch verslag en in uw commissies heeft dnvworpen en waarin ouu niulioen acres land vooi* de vetrbou-wing worden besrhikiiaar, gesteld. Een gebied van 230 mill.oén acres is ont-boscht, doch het s nuhnier gebeel gëzui verd en het is verlaten. Het Congj-es kan aanstonds duizend'-n- ierugkeereiiide ' soidaten daarbeen zendeh voor de ontgin-n.ng van dit dorre land, welke reeds een aanvang heeft genomen- Ik heb gesproken van het toezicht, welke nog voor eemgen tijd, welhcht nog voor langen tijd over de schecpvaart moet worden uitgeoelend. wegens den voorrang, waar onze striijdkrachten over zee recht op hebben en die tevens moet w-orden uitgeoefend op de scbeepvaart wlke moet dienen om de zoo juist bevrij-de volk-en van d- n hongerdood te redden en verwoeste streken vooi* een verde^re vernieliging te vnjwaren. Ov-eir zijn re s naar Europa zeide Wilson nog : Ik grijp dezi' gelegenheid aan om net congres van miijn voonieriien in kennis te stel.en om m.j in Parijs bii de vertegenwoord;gers der regéeringeo te voegen, welke in den strijd tegen de midd-eniijken verJjouden ziijn seweesl met het doel om met ben over de voor-naamste bepalaigen van bet vredesver-drag te beraadsiagen. Ik besef 'het onge-riel,.. dat mijn vertrek uit dit land, in het bijzonder op d t oogenblik, zal teweeg brengen, maar het beslurt was voor mii een voorname plicht en k hoop, dat deze overvyegmg voor u eve,, afdoende zal ziit aïs ziij voor m.j is geweest. De regeeringen. der Verbondenen hebben de vredesgrondslagen aanvaard, welke us, den 8en Januari voor het congre'! neb uiteengezet. De niiddenrijken hebneii tevens geduan en z j. wenschen îïiiin persoonlijken raad ten opzichte van de noogst wenschehjk dat ik dezen geef ten aoogst wenschehjk dat ik deren geef, ei •' nde te waaiboigen. dat het oprechtt v -rlangen onzer regeerwig om zondei ze fzuchkge doeleinden mede te "werken ■o; de regelmgen, welke tôt gemeenschap pehjk heil lui .en strefcken voor aile be irokken naties, ten voile lot uit.ng komt De vredesbes uiiten, waarover tbans ■ :\ereenstemming moet .worden verkre-goti, z.jn van buitengewoon gewicht, zoo-'A'el voor ons als voor dè over-ige wereld en ik ken geen zaken- of belangen die zouden moeten voo - aan. De dappere mannen van onze str.jdmacht te land en ter zee hebben met toewijd'ng gestreden voor de idealen, weLke zij w'sten dat de d'cvilen van hun land waren. 1k heb ge-meend deze idealen . uit te drukken. Z 'j ^'Jn 'door de slaatslieden aanvaard als noofdbcstanddee. voor ihun eigen gtdach-en en doèleinden. Daar de vèrbondene -egeeiringen ze hebben aanvaard, ben ik net aan haar versclnud gd om toe te zien voor zoo ver het aan ijii.j ligt, dat er geen jnvvare of onju ste verklaruig van wordt j'geven en dat geen mogeiijke poging >vordt veronachtzaamd om ze te verwe" senliijken. Het is nu mijn plicht ailes te doen om lat te verkrijgeh, wiaarvoor onze solda-en ievejd en bloed gegeven hebben lk van mij geen hoogeren paclit indemken. Ik zal in voorlduirende verb nding met i zij'n en met de zaken aan deze zijde van Joe ^aan en ^ zu't a"es "Wteten wat ik Op mijn verzoek hebben de FranscÊe ■n Engeische regeering elke censuur op le telegrammen opgeheven, behalve op iventueele handelsverbindingen met de /ijandelijke landen. Er moest voortdurend een draad 1 be-ichikbaair zijn tusschen Parijs en het -taatsdepartement en een' andere tusschen 1 rankr.ijk en het ministerie van oorlog. Opdat zuliks geschiedt met de minst mo s'elijke stoorn s in andere behoeften, heb k tijdelijk het toezicht over de beide ka-jels overgenomen, ten einde ze als één jnkel stelsel te doen gebruiken. Ik deed ht-op aanraden van de meest ervanen te-egnaal-autoriteiten en k hoo-p dat de uitslagen mijn boop zullen rcehtvaardigen fat-het nieuws der komende. paar maan-ien met de grootst mogelijike vr.ljheid en le m'nst mogelijke vertraging van de iene zijde der zee naair de andere zijde ;al worden gezonden. Ik besef de belangrijkheid. "en de moei-l'jkheid van de taak, die ik onderneem en k ben mij ten voile van haar ernstge /erantwoordelijkheid be'wust. Ik ben de. benaar der natte. Iik kan geen particulière jedachten of doeleinden hebben bij het en uitvoeir brengen van zuik een bood-schap. Ik ga heen om het beste te geven .vat in mij is bij de gemeenschappeliljke :eraadslagmgen, waanbiij ik na mijn aan-comst in de conferentie met de andere itaats'.ieden der verbondeiie regeeringen egenwoord;g moet zijn. Ik reken op uw vriendelijke gezindheid m aanmoediging. Ik zal niet onbereikbaar lijn. Teleg^ammen en draadlooze berich en zul!en mij beschikbaar maken voor ' - J het. geven van elken 'raad of het verr'ch-ien van elken dienst, d en ge vaài miij wenscht, en ik zal in gedaclKe voortd-u-rendi in voeling zijn met de belnngrijksu kwesties der buitenlandsehe poiitieik, welke wij te behandelen zullen tiebben lk zal mijn afwezigheid zoo kort mogelijk maken' en hoop terug te keeren met de gelukkige verzeikering dat ihet mogeliljk s géiweest de groote idealen,waarnaair Am;-rika heeft "estreefd, te v-erwezonl jken. *1 Honssrsflood la Wieien. De nood In Weenen is onbescinijf.ijk, ' vooral in het werk rsvoorgeborchte dat 170.000 zielen telt. De aanblik is ver-schrikkelijk, het me.rendcel der markten zijn geslo'en. Op de gfootste ziet men siechis eenige, door vorst b schadigde koo-len. In een winkeltje verkocht men e n soort roet onder dtn naam van margarine. Om ervan te bekomen, mits vertoon der vetkaart zijn de.viouwen, met kinderen op den arm, verplicht uren lang hunne beuit af le vvachten. Het wekeliiksclv rartsoen kost ecaa kroon. Het nachtverblijf van den uitersten b-i-tenwijk is e n afschuwwekkcnd verblijf. Het volk noemt het « Zomer ts Kreta ». ,Welna, nu is het gesloten bij gebrek aan ;brandstof en levensmiddelen. I De Ooslstatie waar in vied stijd dage-lijksca meer dan twee honderd wagens lerfnsmidac en werden gelest is stil en |ferlaten als een kerkhof. 'I Op een. zijspoor alleen een open wagexi, i half vol roîte koolen. De vrouwen kom^n op deze vuilhooper. «hun écliamelè kost zoeken. -I In de stape'plaatsen van de s'atie waren :"s'echts eenige zakken zout en eenige ionne-tjes met ingewanden en bloed van dieren (om worsten van te maken) voorhanden. Op de stàtieplaats was eene viouw bezig stukken van de bovengenoem ie worst te verkoopen. Met een stu' je brood kosfte dut twee kroopen. Wat verder kon men voor een kroon zeven kleine gebraade kastanjen bekom n. De politieke toestand is gansch rusiig. Ai de part jen hebben het nieuwe bestuur aan-vaarJ. De revolutie van de tegenwerkende elementen teekent geen verze! aan De uiterstc linkerzijde, daarentegen, wenscht eene spoedige radikale verande-ring. Langs die kant zij verwikkelingen te veezen, maar slechts dan als de levens-middtlennood voortduurt. Aan het nieuw bestuur is gehecht een ze .e bewaarder (socia'ist) en een staats-notaris die in werkelijkheid slech.s een toe-ziener is van het b. stuur door de minder-heidspartij aangssteld. Het oude Ooslenrij1; is wel dood. Seâeri 30 Oktober, datum van de uitroe-ping van de Republiek, zetelt de nationale vergadeiing in de oude Heerenkamer. De a-istokratische Ballplatz is gansch in -de handen der sol alisten ; de Hofburg dia vesting van legenwerking is bezet door offi-cieren van de na'ionaie gatde. De Keizerlijke verlrekken zijn gesloten. Het ouds Oostenrijk is dus wel dood. Os aitiavering van'iSposrmatariaal - RET ULTIMATUM VAN FOCH ErEberger protesteert Uit Berlyin wordt or> 2 Dec. gimèldt : Volgens een bericht in de bladen heeft maarschalk Foch aan de Duitsche wapeii-stilstandscommîssie een ultimatum met 24 uur bedenktijd- laten overhandigen, .waarin de Fransche eisch tôt uillevering van aile sterk-s!e en beste locomotieven opnieuw gesteld wordt. De termijn van het ultimatum is heden-voormiddag om tien uur verstreken. 1 e voorzittîr van de Duits he wapenstii-standscommissie, staatssecretaris Erzber-ger, heeft onmiddedék gepi otesteerd en vsrklaard, dat vervull ng van den eisch zelfs dan onmoeelijk zou zijn, wanneer men het. geheelë econom sch leven voor het uitzoe-ken van de sterkste en beste locomotieven in wanorde bracht.H'.i heeft een co apromis-voorstel gedaan, dat Duitschland alie thans in réparalie zijnde locomotieven na herstel zal uitleveren. 6 milliard 560 mlliioen oorlophade h België. Een eerste onderzoek van het midden-komiteit der Belgische nijverheid heeft bewezen dat de oorlogschade der Belgische nijverheid 6 milliard 560 millioen bedraagt. Geddes over den Vrede Uit Londen : In een te Oidbasing (Hampshire)gehouden rede zeide Auckland Geddes : Het is volstrekt noodzakeliik, dat de vrede, waar de coalitie-re» eering vôôr st^at, geen gevoelig iets zal zijn, maar een strikt rechtvaardig iets, voor zoever het Duitschland tn v:ijn bondgenooten betreft. De vrede moet absoluut de heerschappij van het recht eischen in de aangelegen-heden der menschheid, en mo'et een geiech-telijke bes'issing brengen over het leven van dén keizer. " is Ook Enver Pacha imoet\aan een gerech-telijk oordee ondeiworpen worden en allen, die biijken de medeschuldigen van deze lieden te zijn geweest bij het berapien, ont-werpen en voorbereiden van den oorlog, Bovendien moet elk persoon, die tijdcns den oorlog schuld g was aan wreedheden anders dan alleen als werktuig, elk persoon dus, d:e uit eigen vrijen wil schiïldig was ' aan wreecïheden te. land, ter zee of in de lucht, voor het gerecht verschijnen evenals een misdadiger, die in het gewone turger-hjke leven wordt vervolgd. Oe Eiitente-Oonferentle te Londen DE BERAADSLAGINGEN GEEINDIGD Reuter meldt uit Londen, 3 December y De conferentie tusschen verîëgfenwoordigers van Engeland, Frankrijk en Italië werden hedenmorgen in Downing street herval. Vôôr deze biieenkomst had het kabinet in de kamer van den premier vergaderd. De internationale conferentie ging even voo: twee uur uiteen. Den geheelen morgen stond een groote menigte ie wachten en er heerschte weer even groote opwinding als i:isteren toen de ministers verschenen. Cémenceau, Foch, Orlando en Sonnino werden met oorverdoovende toejuichirgen ontvangen. De menigte omringde de auto's, die slechts in staat waren zich hfel langzaam voort te bewegen. Onder de aanwezigen op de conferentie waren de premiers van Australie, New-Founaland, Canada en andere koloniën, alsmede ce leden van het oorlogskabinet. De conferentie zal hedenmiddag hervat worden en, naar men hoopt, morgen een einde ntmen. Reuter meldt uit Londen op 3 December: Officieel wordt medegedeeld, dat de conferentie tusschen de regeeringen'van Frankrijk, Italië en Groot-Britannië, welke twee dagen duurde en waarvan Lloyd George voorziiter was, hedenavond beëi.,digd werd- Aan deze conferentie werd deelgenomen door de mkister-presicLnten van Frankrijk, Ital ë en Groot-Britannië, alsmede door Ballour, Sonnino, Foch eu den chef van den Engeischen generaien s af. ' Er werden eveneens conferenties gehou-den door vertegenwoordigers der verbondenen en het Engeische oorlo?sirabinet, w<sar-bij ook tegenwoordig waren de minister-presidenten van Canada, Australië en New-Fouridland, generaal 'Smuts en andere Engeische en koloniale ministers. Generaal House was door ziekte verhin-derd deze conferenties bij te wonen. Reuter meldt op 3 December : Ofschoon er nog terughouding wordt betracht betrei-fende de conferenties der Verbondenen vertegenwoordigers te Londen, met het oog op de omslandigheid, dat de Vereenigde Staten wegens de ziekle van kolonel Housse niet vertegenwoor.agd waren, verneemt Reuter niettem n, dat zonder vrees voor tegenspraak kan worden gezegd, dat de Verbondenen volkomen eens^ezind zijn, en kunnen rekenen op den steun van het geheele Britsche rijk. Voorls kan verklaard worden, dat aile belangen, welke in de laatste zitting van heden vertegenwoordigd werden, in over-eenstemm.ng zijn met de politiek, welke Lloyd George en de geiechtelijke ambte-naren der kroon in liet openbaar verkondigd hebben ten aanzien van den dwang, die op Duitschland zal worden uitgeoefend om tôt de ùiterste grens van zijn draagkracht te betalen voor zijn schanedaden jegens de menschheid, en volgens welice politiek g(e-eischtTal worden, dat degenen, die verant-woordelijk zijn, hetzij hoog of laag, vcor een gerechtshof gedaagd zullen worden, ten einde te worden gestraft voor zoover dat mogelijk zal blijken. De conferentie te Londen zal ohgetwij-feld van verstrekkenden invloed zijn op de vredesconferentie. Vierde Jaargang - Mummer 1266 Prijs : 6 centiemen (avonduitgave) Zaterdag 7 December 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume