Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1190 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 07 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4x54f1nw2w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Belgisch dagblad verschijnende alle dagen der week Voor een termii~Z ... e ,r. so RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere ; ,2 ; ; ; ; ^ÎJ!;50 VOORGOD EN VOLK EN LAND °Pgtel en Beheer: Huurdochterstraat, 8, Gent ^ 11 ' ' 1 m " ' Vaste medewerkers : H. Borginon; Prof, Dr. F. Daels; Dr. J. Goossenaerts; F. de Pillecyn; Lie. h?nde!sw. Joz. Simon*; E. H. de Smet; Edw. Vermeulen; E. H. C. Verschaeve ;—~ ' " 1 "— ■- - ■ ' - ■ ■ ■ Het Eerst-Noodige Dric wcken verliepen sedert de wapen-stils'and gesloten werd, en ondanks Ioffelijke pogingen die iedereen gaarne naar rechte achat, is het een algemeen gevoelen dat er aiet met de vereischte doordiijv.ng en methode gearbeid wordt aan het hérsteîlen ▼an den normalen gang in ons economisch «n politiek leven. / In dit laatste opzîcht verheugt ons echter de afschaffing der censuur. Bij deze gebeur-tenis dient een kantteekening gemaakt. Wij $ingen onder den willekeur dar poiitieke censuur — tegen die van krijgsberichten hebben wij nooit wat ingebracht — gebukt ^edurende al deze ma*nden, en zoo ver waren de eerste begrippeji van vrijheidszin in de Haversche middens verzwonden dat het ods niet eens toegelaten werd te schrij-ven waarom wij de poiitieke censuur ver-keerd achtten! Nu de Vlaamschhatende pers, gesteund door de massa der kapitalen — niet weinig hiervan gewonnen door handeldrijven met den Duitscherl — ,onze gewesten poogt te overstroomen, en een verwoeden, geweten-loozen veldtocht ondemeemt tegen al wat Viaamsch en Vlaamschgezind is, nu breken à!le dammen open. Geen klac'nt zal ons hierom ontvallen, cmdat het juist van de vrijheid der pers is, — in afwachting dat ook de vrijheid van "t openbaar gtsproken woord hersteld wordt, — dat wij den zegepraal van ons Viaamsch programma verwachten. Wij hebben noch in komiteiten gezeteld, «och munt geslagen uit hef vervaardigen ▼an b«raiçVen Toonde Duilscners; de ralen Waarin de onzen zullen vergadrren zijn wij niet zinnens door onze steden te laten bouwen en inrichten ten gerieve van de Duitschers... Maar wij hebben onze gansche jeugd en verste toe omst veil voor onze zaak, wij voelen achter ons de onweerstaanbare stuw-kraent van het machtige zieleleven onzei zeeghafte dooden, en onze overtuicins baadt in den dampkring van geesidriftiç.e vervoering waarmede al wat VJaamsche Strijders voor hun volk hebben geleden en nog verduren gehecl de Vlaamschegemeen« «chao omspant. En daarom ook weten wij dat het el endig gèkuip van oude katoen- en nieuwe zeepbarons, de Vlaamschc herlevins niet zal"belemmeren. Om *t p'jbiiek in te lichten over de misbruiken der censuur, denken wij eraan, eenige on er teweigerde bijdragen, die hunne aCtualiteit behouden hebben, thans te laten ve schijnen. Andere vraagpunten vergen nu onze aan-dacht. De herstelling der spoorwegbctrek-î<in?en îusschen de Vlaanderen, meei bepaaldelijk tusschen Gent en -t overigs gedeelte van het land, lijdt aan overdreven ▼erlraging. Het volk heeft den indruic, dal er niet krachtdadig genoeg mede doorge-werkt wordt. Dat de vernieling. de ontred-dering van het Gentsche spoorwegnet, te Meirelbeke q. a., echt Duitsch gruwelijk ziji, ontve:nst men zich niet. Maar even opvallend lijkt het ontf dat de ploegen die aan't werk gezet worden veel te weinig talrijk zijn, wat overwegen het aantal werkloozen die, mits een behoorlijk loon, niets beters dan een taak verlangen, onaannemelijk is. Dswijze waarop zoowel de burgerbevol-kin? ais de naar huis keerende soldaten in dt guur seizoen ver^Iicht zijn te reizen pleit i ict voor.het beleid of de bezcrgdheid van ons spoôrvvegbeheer, en wij zouden eens bmieawcfzijn te kunnen nagaati hoe ondei m; r onze E-.gelsche bondgenooten met Viet werk vooruitgaan in hun sek or. Zonder een snel en behoorlijk treinverkeei moet de heropleving onzer eete sterde gewesten aanzienlijke verlraging lijden, worden 4 wejlicht vele kansen verloren die nooit meer ;e u ketren. Van nog grooter belangSzijn de problemen die verband houden met de demobiliseering en de terugzending onzer koene soldaten uaar hunne haardsteden. Spoed en vooruitzicht kunnen ook in dezen niet te veel worden aangewend. Onze soldaten hebben aan deh IJzer ver-keerd in een ganâch bijzonderen toestand, Vaarmede aile en die der soldaten, woonach-3ig in het bezet gedeelte van Frankrijk te ▼ergelijkenis. Haast volstrekte afzondering, •chier nooit eenige tijding van hunne ouders tn duurbarcn; de gedurige kweiling in hun ^emoed, dat de hunnen van gebrek en Onrust zouden ten gronde gaan. Dat ailes hebben zij verduurd, zij alleen, dat men het niet over 'thoofd zie. Hunne zaken, hun gansche bestaan zijn ontredderd en vragen dat er dringend zou voor worden gezorgd. Het ware alleszins verkeerd zoo deze ons eigen toestanden geen bijzondere maatre-gelen uitlokken. Onze bondgenooten zijn te ruim van opvatting om niet in te zien dat de demobiliseering ttn onzent op grond van al de stofïelijke en moreele redenen, zonder dralen moet aanvangen. Trouwens, wij rnoe-ten niet (e angstvallig naar 't voorbeeld van anderen uitzien, vooral niet erop wachten. Van nu af beschikt ons bewind cp de gegevens die deze zaak beheeischen : de mili aire behoeftenvooreerstkomende maan-den, onze finantiëele vooiuitzichten en gel-delijke hulomiddelen. Bi:gevoîg kan de regeering nu haar besluit treffen, en komt het er vooral op aan te zorgen voor een ordentelijke legeling. Geen verwarring in 't spel, geene regel ng « à pouf », gelijk onze jongens zeggen. Dat men onverv\ijld zorge vocr de oproe-ping der nieuwe klassen, voor t inr.cîiten ' van bewaar- en stapclplaâtsen, om al 't ^e-! tuig op te bergen. Van nu af kan met de vrijz^nding der oudste klassen een be.in worden ^emaakt. In verband daarmede dient er op gewezen, dat het onrechtvaardig zou wezen een groole 1 spanne tijcs te laten '.usschen het doorgaan der oudste klassen, der wer^erskompames vb. en c at van de jongens uit het wezenhjk veld-, dat is strijdleger. Deze laatsten hebben dus veel harder leven geleid, veel meer gevaar doorstaan, en al raisgunnen zij hun oudere mak ers zulks niet, loch mag de openbare maciit het niet vergeten. Evenmin gaat het op. de jongens a!s 't ware op straat le gooien, zonder have of ~ç'oèd, zonder een duit cp zak of vooruitzicht van fatsotnlijk we»k. Niet dat wij de 1 hoofclen van den Slaat verdenken zuike : ondankbare cevoelens te koeslcrtn ten atn-zien van 't leger, maar dat verhindert nie{ dat de aandacht er op worde g» trok .en. I Eenige dagen voile îust is t mins'e dat onze jongens bij hun tcrugkeer kan geçund : ds,o\erheid zal er moeten voor waken ze > te voor zien van een goêd burgerspak, en van een behoorlijkcn stuiver zakgeld('). Wcldra echter zulien zij van zelf verlan-1 gen hun vroegere bezigheden 4e herVatttn, zich een fatsoenlijke broodwinning te ver-I schaffen. In het toekemen van staatsambten 1 hebben zij recht op bijzonderen voorkf ur. ' Bii de meesten echter is de lust een eigen bedrijf, een eigen doening te bezilten le : groot dan dat zij trek voelen naar een staats-ambt. Hun durf, hun ondernemings?eest en ■ zelfvertrouwen zijn daartoe te groot. Hcn-5 derden knappe handelaars, stoutmoedige zakenmenschen wachten enkel naar het afltggen van den Khaki om aan t werk te gaan. Volk en Staat hebben 't grootste belang erbij, dezen to^voer van energie en vtrsche kracht te benuttigen. 1 Dat de. Staat hen dus bijspringe met 1 voorschotten en allerlci steun voor het in gang stellen van een handel, een bedrijf, een boerderij enz. Wij beschikken hier niet over : de plaatsruimte om daar breedvoerig op in te gaan. Wij keeren er weldra op terug. 1 Het lot onzer soldaten moet voor ieder : burger die 't hart op de rechte plaats draagt, een voorwerp van Lefdevolie bekommernis 1 wezen. Meest van al dient de openbare 1 dankbaarhcid nog gericht op onze vermink-ten, op al degenen d e uit den oorloggeheel of gedeeltelijk gebroken terugkeeren. « Ons 1 Vaderland » zal het zich als een eerste plicht aanrekenen voor hunne belangen uit te komen en te strijden. 1 Pennincsen. (1) HalfOciober 1914, toen de 'i garde civiek » naar hui- werd gezenden, kreeg elk man niet minder daa twee-honderd-vijf.ig frank ! En Voor elken dag dieost hadden ze twee frank soldij gehad, terwiil onze saldatcn, ua vier jaar oorlog, ui^ pesa één i enkeien frank soîdij trckkea t ■ ^taiar± Oe Uiîvosring (ier Wape.istiistandsvoorwa» Oe overgavi^ tier duitsche oorlogsclicpt'n die moest- n #(éittterneepd woirdeh is gc-cindigrl. Alleen de teraiser Koeiiag, de kleine krui^er Dresclen en eon torpedoia-g^-r moeteri nog worden ùiteeleverd. ZJj - zullen'eersldaogs na«r Eng?lan<J wordea overgebraclrt. In de Baltische zee zijn de mijnvsldon reeds grootendecls weggenomen. Msn kan reods iloor de Belt on ue groote Boit zori-dor loods varen; de wegèn naar do BaK ti scha zea zijn dui wij. De onde.'phande-lingen met dé Engelschen over het opvia-schen der raiijnew in de Nooidzoe duren voort. De Ineenstorting van Du tschland 1 De bekçnde FraMche lelterkundige, en • lid der Ftanuehe akadem'ie, Maurice Bar-i rfcs. s'.ct in «en arlfel in cd'licho de Paris» : uit-Vjn lioc <le builengMvoon sterke tegen-| stand der DuUsohers zno plotseling werd gcbiokon. Gezien dt belangrijkheid van <lit art kel gevên wij Ixît hi»*ronder weer: Hoe komt het, dat d<! Dnilscitie reus, i na een versohii.kk.etlijken Cieg&nstmid te , hebben geboden. zoo opeens werd neerg^ . vekl. In de sti"ken van tien liufcer-Bijn-; oe-vor waar ik deze reg-den aohrijl is er ' overvloed van nieuws van over den I > 'jn. ' Van alte.hoeken en kan-ten ontvang ik na- ■ d re Uijzonderheden omttvai t het geheurde en- ïioL is wel noodzakelijk dez>e zorgvuldig l te veizajiielen "en in te studeeren wil hicn . zich en oordeel vornaen over don iegen-' \i'ori:'digen toesland van Duitdchland en 1 w| ino.ii welen welke houd.ng men aan-r ncmen moet togenover dtv.en gevaa'rlij-ken overwonnene. li er volg- n in chrono'.ogische orde da-, tiims en tSten: Op t OlUober tiet Ludendorif zie"h le -B&rlijn aanmelden en verktaardo aan het gouvernement dat indien ec binnen fie ■ oeht dagen geen wapenstil9tand was. dat . niet alleôn de noderlaag maar en wan- ordelijke vlucht voor gevolè zou hebben. ; Mon maakte deze nv-'dedo'lmg aan de parlemenloledcn over en op' 5dcn Ok'oHi r 1 îieerschtle er 'in het parlement te Berl»jn 1 de m> est' on.denkbaix' wunorde. - li<-ne zulkdanige wanordo, veifelt<en ooggetuiige dat in den voormiddag van ■ xlen- vijfdon Okilobu- hot. Duitscli gouver-jieiiïont gelijk weïke •wapons'Jlstanda-, of vnëdesvoorw aarden zou »i;:ngenoinen bob" ' ben. Het aehtte 'imniers ailes verloren. op dit nogenblto ieende de demoraUsante geene s grenzon. [ De reden, waarom Ludondorff dezen be- SiiSSrlldt'n S tç OT1 I . ;I. Ilil. T ' , dat . zijii feriiglôrht "n Itelgiê «n. in FrankrijK " zich ondèr de s'.echtsf vnjrwaarden vo:- ! trok. Hij had een gevosl alsof lic't front • do > g 'bi-oken en de ramp nà-kend was t Acht dûgui .bvter eeht.'i- 1)' ok dat de terug,tocht in goede ■ «as gescbiol. t Ludendu:-rf aden-.de n • t vrij-r, kreeg spijt van den stan dien b | l > Berlijn onder-1 nomen had en net g la'ht van « tegen-'■ stand tôt het uiterste " won bij hein, en i l>:j Ir.i milita i' kabiii' i, van den kezeren in aile pan-geimanisvscb^ kringon, weer . v?Jd. Na een liental dagen eclr'.er, onlaardde ' deze - omkeer in eene echtc samenzwe. ring. Toen waren injmera reeds aan 't 1 bewind: Èrzberger, Sehedemann, enz : iiet deniokratiscb goaivern men'.. Deze l>e-i gonni'ii |.■ gevo -'.3ii wat zifli ' n stiite af-, «speoldo. ZJj vernamen van zekire otficie-ron. die de nriïlair, pqrtij reeds m den stock li -'ton, dat een ochte militaire stanls-1 aanslag werd b'iaamd. Lmteodorfl wilde - oen militaire diktatuur instellen on gat het ; denkbeeld van wapenstilstand gebeol en t gausch oj). Toen begon het deniolcratMch , gonV'ernemenl'.te werken om hem te var-[ plie.ht'Pn ontslag 'le nomen. 5 Wai don k •'■■/ -r betroft, dt ze was, op het 1 oogenblik toen de modedecling van bet militair' bankroet aan het parlement werd t ovwgemaakt, berîid <if le j-eden en , gansch z'.jn omgeving onderhieild zich over dit inzicbt. Op ingeving van Ludon-dorft en de militaire p:irtij ve andorde h j r echter van meening en be-slnot tôt bel 1 laalsts toe op zijn PQSt te blijven. M'en had or hem iminers van overtuigd dat r liij de sp'il was van het gansdie geheel en dat, eens Ludendorff weg en bij atge-' treden. ailes iredd'?!oos verloren zou zijn. 3 Zeker is dat op dit oogenblik. Seliei-" dénia tin on lïrzberg -r den keizer hebben - gesieund. /.'j vreesden Smmers door de 1 meer voarutUtrevende ojernenten Haase , en l/îdebour overvleugeld. te- woi^len, en | doz^'li werden op hun heurt overvleugeld : door Bosa Luxembourg. Maar het loger ' had van bet oivtslag \ an Uidendorff, van de bedu'elging van militairen slaatsaanslag en miïitaare diktatuur. onmiddellijk ken-nis gekregen. De meening dat de cqrlog , met nog meer verbittering zou Iktinnen r opnienw beginnen on de vijandel jkhwien , oifli-uttig verlengd maakte. de solda en woe-ï dend. Dat was de druppel olie die de vaas i deed overloopen. Eene algemcene verbitle-ring onstond in het leger; verbiitteruig die door de linksfdie parpjen werd gevoed. In de mai:':nestaties fn in de' garmzoenen bcaken muiterijen uit. De insubordinatie ■werd openbaar. Zelts aan het front begoji" il en zekere eenheden te muiten. alhoewol over 't algeméen de tucht sCerk bleef. Het werd duideb'jk dat het léger uiet meer i vechîen wilde. Het gbiivernemerit on het " opperstc kommando moesten er zich re- - kening van goven dat zij l»t ieger niet : meer in hun handen Iiaxlden. Vah dat i «igenblik'af viroegen zi'j den verbondenen 1 hun zoo snsl mogelijk. de wapensiilstands- voorwaaiMen over to niaken; en opdat zij 1 niet te lang zouden talmen wezen zij op 1 hot dreigend botsehewikïsms dat ziij als • vogelfveraclirikker gebruikten. L Hoe kwam dat toeh dat liât moraal dêr • tioepen zoo slecht was geworden? Dat • was langzamerhand en onmevkbaar ge" 1 gaan. .Sedert een jaar hadden wij in ons lX'Z t geWigenisaeu van Duitàclie fcrijgsgei- vangenen die de zotste dingen vertéKien over het gémis aan tucht in byn léger. Het •was zolts om zich af le vragen of deze menschen ons voor den aap liielden. De m-wendige ontb.nding was gang, maar de uitrnsting bleef sterk. Zekoren dag heib ik be(. Duitsciie rijk vergelekon b1 j een? ■krab wier sterkte geheel in de buiten-waarlsche uilrusting ligt. en ik herinrifel' rnij dat velen tiet daarin met mij aÉet^eens waren. Ailes sclieen uog buitengewoon storl; toen bel dier z:ch i>e:ds «rchter z'jn ster.k. ruggeschlld beg^m le ontbinden, lin toen tiet n Duitschlahd .rondging dat Ludendorff aan de overwinning met meer geloofde. was dal liet oinde. De groepen en de' bladen die den « îegçnstand lot tiet uiterste » predikten vorminderden mel den dag en van 5 of G November af wa-liet zeker dat Uuitschland gel'jk welko vre-desvoorwaaa'den zou aangeaiomon hebben. En toien deze aan de Duitsciie vo'.keren werdei! medegedeeld gingon er sleoKs een ge schuwe protestïn op van ceai groep der- iiangermanist'sche pers. De « Vater-land-spartei » (gesticht dooe von Tirpitz) wilde een grooten slag wagenen geheel de Duitsche vlooi tegen de Engelsche i.'v zerwlen. Zij «içt dat d't be'.eekonde het cinde van de gansebe Duitsche v'oo'., maar zij meende dat uit deze kraohtsin spanning zou vooiispru'.t'Mi- een venmeer-derd gevoel van heldhaf'.ighetd; dat - h-t voorbeeld der ytoot zou gevoigd no:'don door liet leger en dat men op dio manier een hcroplaaiing van den nal op.alen ver-do,-f gingstust zou bekomen. De zeelioden ochler wéigerden op -le ru'kken ton ge-talle van taehtig dnizond. en het Z'j ler-4aUc van taehtig duizend, en bet zij 'le'r-loops g zegd. de Elzassers en Lorreinen, die .zcer 'tairijk 'ijn in de Duitscbe vlool, gedroegen zich dan op eene manier die d> .l.'elangen vaii-I'Yanki'ijC; en <fa Knli ni.' zcor bevorderd.'. 1k. kan daar echter nu niet verder over l'Iwoiden. Uit vrees dat de regeering, < 11.l'r d.e drukking der militaire parlij, in de ■wapenstlôtan'dsvoorwaarden niot zou ioa-st"nimcn, namon van 8 November af, langs aile ka'nten. zoowel soldaten aïs ai-bél iers aan aïiarchisiischa betoogingen deel, die weldra gansch Duitsrhiand dinir oiristonden en dio den '■< n en lOen tôt de olgémccne wanoi-dc leidden. OiT.i. cr.'a k' i gen ontslag. werden von liun ambt ontli-A-.ui, eenige zelfs werden gedood ; révolutionnaire kom'teiteh werden. gesticht en dat ailes zondei- dat eenige te-geastand mogelijk was of z?lfs orgens doot de ,militaire overheid werd onderno-mon.Een andere maal zullen wij cens de 'in-gow kkel'de bouding van b ■; gouvern -ment ontleden, d»i als laatste en wanbo-pig middel, op zekere manier h t vormon dezér reivohiitonnaine oi'ganisalies in de hand werkte. - Van af 9dcn en lOd-en November, ver-keerde Dni'lschland in een volkomon anar" chiatischeni toestand. De elementen de.r linîtscbe partijen dedén o!v;eral mu'.lerijen on'tsbaan; dit om te b'letlen dat de militaire en pangs.-mauistische 1 ; ngon de poging tôt wapenstilstand zouden doen misiukken. Onder deze .oms^andigheden aanvaardden en onderteekenden op llori November de Duitsche gtivolmaotiligden zonder eenig verzet, de vooi'ft-aarden door maarschalk Focli en de Ententeregeerin-gin opgelegd. . Dat is eene ju.ste weergare van de 'ira-gische opee'nvolging der feiten. Wij staan hier tegenover een van die jn de geschio-denis dikwi'jls voorkomende rampen waarb.'j een in de seboot der nat -onder-drolcte partij p'.otselings lenffe\oige eenor openbare ramp in de galegorwieid komt de ketonen die naar aan de nverbeerschen-de partij bon den le verbreken. Wij'moeten immers aanstippen, dat be-nevins dat gebrek aan tucht, waarvan wij zooevon spraken. er overal bewegingen onUtonden om zich los'te sclieuren van Pi'iiU'ïi. dat voor -de ongelukken van Diutschiand' verantwoondeiîijk word'l. ge-steld.Opsiiand van den Duitschcn soldaat tegen de riiwe Pruisische tucht, opstand dot zuidelijkiè Staten |egen de Pruisische heer-schappij, ziedaar wat wii hebben (kunnen aanschouwen Ik wil niet voorspellen, maar na de. f'.iteji eeordend te hebben kan men er gevolgtrckkingen u-it opmaken. De personeii op sielsets door dewslke Du'itsch-land zedelijk en polltisch bestuurd werd, zijn verdweiven. Ik geloof. n(et dat men, voor het oogenblik, mit een mogelijkcn terugkoer van bet Pruisisch bestuur in Diii'tsehland rekenen moet. Gflj weet wat de Pruïsen zijn! Slaven ge-vonmd door de Teutoonsche ridders. De Pruisen zijn eon levend voorbeeld van wat men doo:r groote tuchi ikan tôt stand brengen. Welnu, deze tiucht, pracbiig als ui'ling v^n den w!l maar schandig door zijne onmensehelijkheid. schijnt nu voor onze; oogen aan tiet wegsterven te zijn. Wat nu vernielligd wordt, dit, is niêt. al lecn de droom van Withelm II en der pangermanisten, maar het werk der Ko-îienzollorn, het werk en de iroeptog "an Pruisen. de wil der Teutoonsche ridders van eertijds, Pruiseiii dat zooseer van Doitschland verschitt, was er in geslaagd liet te overmeeuteren dank zij zijn suc-cesses in 1§66 en 1871. Maar 'loen, het suo-oes ontbrak, is de gansdie binnenland-t selle inrichting ten gronde gogaan. Het is een gebouw dat gansch op hot succès stsunde en zonder dat niet kon bestaan. De bekoorlijkheid is or af en- het gansche duivelskasioêl zakt in ofcaar. Maar de duivel zal er niets -Jjij verlie-zen.- Opgelell 't Zij op deze. t zij op gen® manier, willen deze Duitschers hunne eenheid bewerken' on de wereld regeeren. Over den Ilijn heeft men een onverza-delijke èetlust. Làat ze een weinig uit-ademen en zij zullen aan het werk gaan, okonomisch zullen zij opkomen en «ndclljk weer hunne imperialistische ' dreomen aankleven. Do revolutie van 1848 was bij lien een pogirig om de Duitsche een!ie:d 'le b"wer- . ken door middel van de demokratie. Deze ; re\otutie deed Bismarck misiukken. H.'j legde rl ' hand op gansnh-Duitsohtand en stak liet in een Pruisisch dwangbuis. Die-dwangbuis, lie'; ruggeschild de." krab, is gebrokèn, i.k neem bet aan, zonder er evenwel zeker van te zijn, maar Jk weet zeer goed dal wij gaan tûrugvindon een Duitsrhiand dat opirieuw den weg van 1848 zal opgaan. eon DuKsobland, dat langs andere wegon, de wereld aan de heerse.hâppij van het Gcrmaansche ras zal willen onderwerpen. Dat de openbare onin'e. dat de d'p'oma-l.en der Entente ho;'voortdurend dreigend • Duitsche gevaar niet ondrs chai ten! Duitsrhiand zal natuurHijk tnsschen dit en 'iw nt g jaar in de onmogel'jkheid ver-koorcn ons te schaden: maàr bel. zal binnen tvvintig jaar op ekonomisob gobied cen vre.\so'ijk> vijand zi'jnj d - •l'enwigdu-,rende nooTzakelijkhe'd over drn Rijn te t;, mon a op ons 'le vallon zal in do voe-komsl. voor Duitschland zoo min verande" ron als het instinkt on de weg der irekvo-gels: voor denAve.-eldvrcrle is hr; noodza-Icelijk dnt bel iloslen van Frankrijk r. den B'.in k'-'ubtig tegen Du1 Ischland ba-sebermd worde. Maurice BARBES dci l'Académie Française. en het Buitenland «tibiutinr wiLiOUiN ivumr UN UUW NACIÎT VAN 10 OP ; 11 DECEMEER TE BREST AAN Dinsdag namicîdag vertrekt président s Wilson aan boord van de « Georges Washington » naar Brest. Hij Zal erin den naclit van 10 op 11 Decembcr aankom^n. I>E DICHTER EDMOND ROSTAND GESTORVEN 1 Pe beroemde schriiver van « Cyrano de Bergerac » Edmond Rostand is overleden. Hij leed 0! sedert eenige dagen aan de niep. EENE SAMENZWEERING TEN c > VOORDEELË VAN WILHE.LM II 1 Men heeft te Berlijn 'ene samenzweering e ontdekt die voor doel had den Keizer op-1 nieuw op den troon te plaatsen. De opsto-1 kers der samenzweering' zijn maarschalk 1 Mackensen, de generaa's von Bcehn en (1 von Amim. M. Krupp vo.i Bol?ten had de . fondsen geleverd. v Maarschalk Mackensen tracMte ock vo» Hindenburg in het komplot îe meng-n. Deze 1 weigerde echter en vcrklaarde dat hij na de j volledige demobilisatie ontslag zcu nemen. Vo:st von Biiiow en M. Michaëiis haddea r hun steun beloofd. e De samenzweeiing werd ontdekt door een agent van de gehcime poiitie die een telefonisch gesprek had op5evangen. In j Berlijn en andere steden zijn reeds veel 1 aanhoudingen gedaan. \ SILEZIE EISCHT DE KONSTITUANTE De NVerkliedcn- en Soldatenraad van Breslau e scht de onm:ddeIijke bijetnkomst , der konstituante. In geval de regeering te Berlijn aan de;en eisch niet zonder lalmen 1 gevolg geeft verklaart Si ezië, dat het zich , politisch en ekonomisch van Pruisen zal 1 afscheiden en de kolenverzendingen naar Noord-DuitscHland onmiddellijk zal stup-zetten.DE REGEERING VAN GROOT-RUSLAND ERKENT DE STAATSSCHULDEN De -korespondent van de « Times » ts Omsk meldt dat een belangrijike prokla-niatie is vcrs'chenen voorzien \ de hand-teekemng van admiraal Koltcliak en d« leden van den mfnisterraad.Daa'rLii verkla-ron deze aile staatsschulden vooi-tsprui-'tende uit leeningen n binnen- en buiten-land te erkcnnen; niet'udzondering noch-tans van deze gomnakl door het Bolsche-wistiscti bestuur sedert 1917. OORLOG TUSSCHEN CHILI EN PERUÎ De reservisten van de Clnlische land- en zeemacht 'le Vatparaiso zijn opgeroepen. Do socialisHschç partij van Guer.os Aire» r Vlerde Jaargang -- Nummer 1266 Prijs : 6 centfsmen (Morgenuitgave) Zaferdag 7 December 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume