Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

570219 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 31 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/db7vm43k9d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

N ■ ÊÊt^L H ^|H H1L jjg ^M§ jHf sF*E 1|||Pi®Ë '-S" iffl *Mf*pli ^Mf M'®! i ^7;|. B 99 IH Ê/ih im ip H IS fflif iT^i» Jf^FiBjà §| « k|^m ^ %i ■■ A1 jp ^flH|j|9^| jMBi jjhb^JHU JBJ^I HHilrlf;)i3i>«Uit|$e*eii> : <l> Tt te PS llfc-BtUYLE tiuialarlMluMi #*, DE PAMIE !&<(||i«) «Mf Fraïucrilk » <7, rw «• «la, CALAI» C^STEL i J. SHtCRUMUT, rue Mortel, 17, CALAI». RECMT OOOft, ,'P.U £« VRANK ♦ ♦ *- -» VOOR GOD EN VOLK EN LAND I ~—- ' ■ \ ABOMMEMEMTEH «•«W» Frankriik EngiebiMl •» HoHantf f.ss p. twir «ssaiml iJIO If. pep maand 2.70 Ip. par maaad 4*00 Ip pte trimeater S>00 fp. jmp trimtaUr 8.00 fr> p*p trin lias loirijît 1»! 7t, *«& ' ntillïj Sl bia, ras St. D*&1», r. j V . ai euz« corfatpoBfjBctao. . Ter* gelegenheid van Nieuwjaar zal ons volgend nummer eerst WOENSDAG verschij-nen. Zalig Nieuwjaar Naar ouden V aamsehen Irant bieden wij ODZe beste werschen *oor een gelukkig en sali?, nieuwjaar aan al oeze trouwe iezers. Het verloo en jaar heeft on» helaas r>og niet gjb.*«bt wat We allen z>ou<l<( hsdden ver-lïDgd Mo?e het nieuwe jaar eindelijk lien het einde van dezeu wreedec oorlog, den terugkeer van een eerlijïe en rechtvaardige vrede onder de volkeren. Mo^re het ons g<-geven zijrr weer te werken ia ocs bevrijd, onafharkelijk lelg:l, daar on te bouw< n weer wat helscae bar-bsarschheid wreed beefï verwoest. Moke het o^s geseven zijn te buldigen in zijn hei wonnen hoofdstad onzet ko: i< g, onze koningiri, hen te huldi*en met die liefdebegecstering en V*rstaalde trouw, die jaren samen lijden in bat hart van hun trouwe volk hebben gekweekt. Moije het ons gpge-en zijn weer te tlndes de dierbarets, zoolang met maergezien en fie zoo bitter moesten iijden ; te zijn weer onder hen, samen gerieteEd van herwonLen geiuk en samen dragend geleden beproevirg. En tôt dit ailes worde waarheid, dat God ocs hoede gezond raar r#baam en r aar z el Dat Hij, die ïlieeu het werk der meesehen zegenen kan, o s z< gene dit nieuwe jaar. Hij zegene, beware en bescherme al onze trouwe lezers. Hij zegene onzen ko irg, csland, onze beproefden in het land. Hij zegene voortdurend oîjî werk en dît het ons ga e^eD zij ditjiar rog meer en degehjk goed te doen aan allen die ons belpea, die o.s lsïeo. Zalig en gelukkig Nitu"'jaar J « ONj VADERLAND » Wat Chri tint Levensph losophie Bij 't lezen van het Evang^lie, blijft ge dan n«oit staan bij t vcrhaal van den îijken jongelicg tng^at uwe get-st dan nii-t «an 't over^egeu ?... Koffjt hij dan nietvoor u»e v^rbeelding de choone,prachtiguitgedostejongeling? Hij k ans nochxans met zulke goede gevoeionsmet eene oprechse meeningbij den Meester, - n zij te \rasg was recht-zinnig.Ziet hemin vert^ijfeling !... Een hevige tw«estrijd «oeltin zijn binnenste !... tra-nen zitten geperst in zijne oogejD !... diepe zuchten * eilen op uit zijn hart ! Nt:er, het offer is te zwaar en hij keert !ag I... Hij ver*ijdert zich van d*n goe-t meester !... Jezus bezag hem met delijden,... tn bij wag medelijden irdig ! want — hoewel bet E van Relie Tederwaardigbedeu van oen jongeling t wrhaalt, — toch voelen «^e dat etn urige ontust zijn hait vervuMe, eene uri>;e leemte, midd»*n den oveivloed aardsche genititingei, hem het ieven Lraaglijkmaabten. » # ineenen dat het beeld van dien jon-Bg wel van etriige tot-passif g is en ige overeensteroming heeft met den itacd waariB velen van onze soldaten keerd hebben. •1 liefde en geestdrift hadden ze zich gebaden, ten dienste van het Yader-1 ; hunne toekomst, hunne jonge sbten, tôt zelfg hun « leven » haoden te h offer gvgeven op de» autaar ran dierbare Yaderland, ?.oo oprecht, to® s?emeend !... K amen bit.tre ontgoo-lingen, ontmoedigende teleursteiiin-!... ea naderhand. de off rs te zaaar e langdarig viudend, wilden ze terug-ren,... terug eeren niet metterdaad îuriijk,... maar met den wil. ebben we wtl ooit gos d nagedachten r^-ogen welke toekomst hen wacht, die i zouder gegronde redenen verw ijae-... terugkeeren ? Zal h^t met %deztn ?aan ala met den rijken jongeling? iter, wanneer de motiilij heden lot verleden ?ullen behooren, wanneer s î zoefen fHmilifekring zulhn weerge- \ d zijn, als ze «e^r bij vrienden en 5 en bun eigen Datuurlijk leven zullen } en, zal het gewetên dan eene goede i igenis over hen afteggen ? zal hun | da» over hen veldaan wezenf zullen I ^ /W <U <-Z - tiz-C ■ c6»v- Xc.-C -iewjt Zfrt-1. sVistKWf yz- tsiZ.- cLty-.^ O-Z— ^ HTiii ÏO- -<U- S-KJÙL. - Stvr. 'S/iis*, J4C /Ce - '>** ■view sy-cbC vx. - ^ - Hei Kereiski; d D t lied weid gedicht door Àl-brecht Roienbach. Hij wo.dt t:eteld bij onze beste Vlaamsche dichters. Hij was niet alleenbjk de lierelicg zijeer ^rierden der Hoogeschcol, maar ook van aile ïndere stud«ntea. Wie zich stu-dent noemdp, had de beeltenis ▼an Rodenbach op zijne siudie-kam^r. Onnoo- iç dus veel over hem te icarijve.p, hij is te wel bekend bij de Viamirgen. Harin-r eren wn enkel otize lezers dat bij op 85 jarigen ouderdom in dei; Heeron's iep. Bij st zijnen korten leeft jd schre< f hij drie of vier bundels p-f diehîen, waar-v«n de meeste 't verleden van VJasrdere^ ve heerlijken. Hij is dienter >a» tiet welbeker de lied « Klo*ke R ce lard » if I t- j • . - ,4 ' . , . lied « Klo*kt R ce lard » K^relsiind is pesebreven in 't oud Vlairnsch. 't ls eene twcespraafc tusscha- den s-nid en « deu >.naap, die »an 't slagvtlà komt met de schtrven ^a het zweeid zijns *»deis : hn wil. h-t doen h"rsmeden om dezes dood te wreken. Van Zulte hetft voor de woeden eene eervou^ge, maar pas-eod* mueiek eecchreven De toon n> »elancolisch, de zacg «an den knaapis uijzotiderl^k fijr> en nsïf Robeit DE LEYE. ze dan ook niet in hun binnenste dien gedurigen tweestrijd voelen leveren, mid-den dat honingzoete en manda^eelderige herwonnen « vredeleven » ? En toch, het midden heeft zulken maeh-tigen invloed ! Het is zoo moeilijk het hoofd altijd te houden boven dezen die ons omringen, 't is zoo lastig gedurig aan te verdragen met niet veel, of liever, zonder troost,... dat het niet verwonderen moet dat er zekere dagen van mismoe-digdheid, van ontevredenheid, ja, van verbittering komen. Die dagen hebben we ten andere in het ge^one leven, waarom niet in zulke omstandigheden ? Docd, dan mo^te uiterst voorzichtig wezen, want, evenal» wanneer du lttfde ons hart vervult, al de ons ornringende ding«n met vreugde en blijheid, li fal-ligheid en ze-tneid overgoten worden ; zoo ook «anneer bilterheid ons hart be-meestert komt een zware leugenachtige nevel ailes bedekken. We stellen schijn-redenen om ons gedrag te verschoonen, om onze handelwjjze vrij te pleiten, we trachten ons eigen te bedriegen. Het in dienst treden voor 't Yaderland is en blijft een goedp, ten groote, ^en edele dasd. Ons strijden voor 't behoud van het «Vaderland » wil zeggen niet en-kel dien « vadergronri » maar teven» voor 't b^houd vati ocs eigen leven, ens leven naar eigen zeden en gebruiken, naar eigen godsdienst en overtuiging, naar eigen taal en cultuur, naar eigen natuur in één woord. Voor dat ideaal, dit eigen leven ©p eigen bodem, moeten we lijden, veel lijden.'t Is soms lastig, heel moeilijk,... toch mogelijk. Ware zielesterkte is er noodig om de zware lasten, de moei-lijkheden, de bekommernissen, het zoo lang gescheiden zijn, de Ueingeestighe-d^n, het lichamelijk en zedelijk lijden,... om dit «al» met ware mannenmoed te dr*g*m Laten we dien onoverkomelij en toestar d ben*dpneeren en we zullaB door d rgelijxe levensopvatting ons lot draag-lijker iBaken. Win het grootste offer gebracht heeft, het « leven » laat riie den moed zinken wanneer tileinereoffers van hem gevraagd worden? We weten het, de mensch ^oett altijd het « hart » ! Een beetje « hart » maakt den last licht om dragon. Met een beetje « hart » offert men met geestdrift ailes... E dat beetje, beetje hart vinden we niet altijd bij dezen, van wien we het recht-matig zouden mog^n verwachten. Vergeten we echter niet dat, als men met het hart geleden heeft, men door het hart b^loond wordt. Hoe meer we v#nr eene goede zaak geleden hebben, des te vurigerwij 'e beminren. Al bat « biden » gaat, voorbij, « geleden hebben » blijft en a geleden hebben » ▼erhoogt de liefde. Eenmaal in ons Yaderland, in ons Vlaanderen weergekeerd, in onzen eigen familiekring wederom, zal het Vaderland ons des te iiever zijn, aaarmate de offers die wij gpbraebt ht-bben, grooter ^aren. Meer « liefie a is meer « geluk » ; *ant 't is de « liefde » die het bven aarde geeft, die het leven oveigiet met balsem, die ons leven doet in een altijd vernieu-wer.de, lieve, zonnige Lente. Lûfde is geluk, dusmagik besluiten: hoe grooter lijden, hoe grooter liefde, hoe grooter geluk ! i STtfPIQSUS j Soldatanvooiske Nleuwjaarbrief van Doorke aan zijn Lleveke. Van morgen kreeg lk Fientje lief, I» d'eerste Ujn van 't Yzerfront, Usv roerend schoonen nleuwjaarsbrief, Waarin ik al uw wenschen vond : Mijn hand was stram gewerkt, versteven, ôf 'k had u toen teruggeschreven. 't ls avond pu en 't keersken brandt; Mijn rarsel dient aîs tafelblad; Ik zit wat aan den ééoen kant Waar stra s mi|n rriend te schrijven at : En op miin ééntj», ver »an 't leven, Her.tes ik wat gfj hebt gescare-en M t mlj looals met u G dHank Gant 't le«entj». i)#< alujd *;o-d; •f tl jd voor ous get ~ee duurt lang : De Ltffde die hun duren doet : Wai t Fientie moet u recbtuit schrijven Da 'k diisljls tranen weg moet wrljven. Zoo de oorlog niet had losgewoed, Dan waren we reeds lang getrouwd, En •-erden op u* seboot gevo.'d, Twee sleuteriens met haar van goud : Terwi 1 uw Door e schoenties lapte En onder 't kloppen met u klapte I Wanneer de moed mij soms verlaat, Dan vloelt in mijn gemoed verdriet; God weet wa ons te wachten staat, It wederkeeren zal of niet : Maar kom ik weer, gezoïid-behouwen, Ban gaan we in de eerste dagen trouwen ! Bat is de wensch met 't nieuwe jaar, Mijn Fientje, van uw Doorke di;n, 't Was o k mijn wensch verleden jaar, Maar deze zal de laatste ztjn : Want de oorlog kan niet eeuwig duren, Hij heeft li,k ailes t>jd en ureD. Veel nieuwjps, Fientje, weet ik niet, Dan aat de Franschman bevi^-vecht, En de Eris;e achman ka- onnen giet, Ameriba de kanst n si'Cht : Meer ma^ noeb kan ik u ve' tnelden 't Is a'les «at men hier vertelde. Mtin keersbp. Fie tje is ongebrand, En ailes h» b tk u ernoemd ; No? iets : mi|n «ei^n koirmandant Heeft mlj tôt kaporaal beno^md : 'k Ga slapen nu. 'k leg me neder. En zend u honderd kussen wtder. LODE DIR1K. Het antwoord van Duilscbknd op de nola van M. Wilson ia Amwrika New Tork, 2é Dec. — De inhoud van het Duitsche aniwootd op de nota Tan président Wilson was hier gekend om 15 u. Washington was zeermianoegd, om reden dat hetantwoord in de perî gekend was, voor aan M. Wilson : besteld te zijn. Aan d« pars werd eene nota medegedeeld, z«ggende dat Washington offi- ; cieel het Duitscbe antwoord niet kende. In 't algemeen ziet de openbare meening in het Duitsche anfooord een groote baast cm d«n oofug te eir.di^en. i Karl -on Wietrard, de Dui'sche correspondent Vit» de « World », o^tkeat riet dat f . Duitsctlasd m kwestie *aa voediog «itg^putss en hopeloos naar den vrede tracht. S>e i« /%m«rika Ziehier een paar staahjîs die genoeg de meerii glater kennen van de Ameriksr.en : Op Kers'dag heeft de bersatride prédisant, de E. H. Maaring, te New-York op des pr«dik-; stoel een sermoen uitgesproken dat diepe» indruk zal verwekken. « Ieder ware christen, verklaaitE H. ManniDg, verlangt den vrede, maar op $e?aar de ziel te verliezen mogen wij aan den wensch van vrede het recht en de rechtvaardigheid niet offeren. Osze regeering komt te spreken o»er den vrede in de wereld, maar ztl zij niet spreken over d« rechtveerdig-heid ? Ik geloof dat er onmenscheh}kheden gepleegi zijn zonder voorgaat de, zij duren *oort in Bel^ie en eiders. Zuîlen wii voort-gaan daaro'er te zwus-eï ? Zullen wij voort gaan evea eel vriai dschap te too eu aan het shchtoffsr ala aan dea aan'aller ! Voer dezen die het slavet juk herinstellen en voor dtzen di^ hen willen verlossef ? > Een ander s aaltje : ÏOen de republikei'Tsche landidaat voor het vo >ïZi tersebap der Amerikaaosche Kamers, M Mann, ope - Iijk Ue tusscher koisst van M. Wilson goedkeurde, seinden talrijke repu-bliiseitien dat zii voor ham niet zouden stem-man. De volksvaitegenwoordiger Gardner ver-kla trde dit het hem oimogelijk was le stem-men voor een maa. die onrechtstraeks de zaak van den onmenschelijkec keiier ocdusteu&t. Voor de gerustheid van Ae wereld moat vol-gens mij, de dynastie der Habsbourg en der HohKr.zolle.rn verdwijven. Di rcpubljkeinsche meerderheid is enkel eenige stemmen, en t vee tôt drie afvallers is voldoende, om aan M Mann eene miederheid te geveD. Deze twee feiten getuigea hoe de (u seben-komst van M. Wilson in Amerika beoordteld wordt. ©« ni«F vin M. W«shir,g;on, 27 D c. — Toen de bla'Jen het antwoo'd van Duitschlacd kenbair mieken, kon het min stprie ^an bu tenlardache zaken er geen geloof aan scherker, en gaf eene nota, ze«gende dat de re«eering geen rekening hie d van het antwoori in de d gbladen verse îenen. Toen het antwoord later te Wa^hiogtoa aankwam en om zegsens met den tekst in de dag^laien ciet *erschild<?, was M. Wilson zeer Belfisch lege^bariehl Le Havre, 29 Dec. — Van veemijden artillenebowerkinéen ten Z. van Diksmuide ■ en nab i Noordschote. Vernietin&sfeschut nabij Mo ckem. j r#» ijf î f I If ! » j Na een hevii bombardement hebbtn dti Duitschers gister»n op een front van mesr ^ dan 3 km. een hevige aanval u'tgevcerd tegen onze stellirgen van sf het . va en hewel 304 tôt aan be' 0. van Mort-H >mme. De aanval werd do r ons spervuur ver-brijzeld; a Isen ean groep vijanden kon in orne loopgraven drir gen ten Z. van Mort--Homme. Tan 0. van de versterking van Hardaumont hebben wij eene verksnning uit- eenêeslagen. Parijs, 29 0®c., 23 u, Tusschen de Aisne en de Oise voerde onze artillerie een vernieUngsgeschut uit op de duitsche versterkii g -n in de streek van Quanrwières. Onze ronden drongen m de vernielde duitsche loopgraven. . . ... -. « Links van de Muas bombardeerde de vijand onze stelhngei van afde Ma as tôt aan Avocourl. Enselsch leperbericht Le? den, 29 Dec. 23 u. — Een verrassefiden aânval ten 0. vân Lesoud is goed gel ukt. Wij sloegen dezen avond een raid af ten 0. van Armentie^s. .... D— De kanonnade verdubbelde vooral ton Z. van den Ancre en in de stresk van Ber misnoegd en gaf in hevige bewoordingen aan zijne verontwaardiging lucht. in IniMehla^d c»» foa&s f Locden, 28 Dec. — De haast waarmede j Duitschland de Amerikaansehe nota beam-; woord heeft, wordt in de politieke middeus j *au londen besGbouwd als de dringende | noodïakelijkbrid van tien vrede. Men is algemeen van gedascht dat de fkonoomehe moei-lijkheden, die door de slechre opbrengsî van den ooi?st nog zullen verhoogen, de stijgende cr'T.o'diziî c. in de ^olksVl&sser, het gémit aan vertrouwer. in de o-erwianirg en de vrees van de to< komstijfe lente tegeso^er eene be er î bevoorrsds o^ermacht te staan, Du'tschlaud | in de verpliehting stellen thans teonderhan-j de fcn. \ 't Is om deze reden dat Duitschland, vein-: zende den zin niet te verstsan, zoo haastig op J de r.o a va-t M. Wilsr-r heeft ger.nt.vrord. I Men is overtuigd d»t M. Wil on, diebfeWeert ; geet e vredesvoorwaarden te stellen en zelfs niet als bemiddelaar op te treden, maar allean naar het doel heeft gevraagd waarom beide p*rtijen strijden, zich niet zal laîett misleiden. ; Doorzijn onvoldoend antwoord licht Duitschland etkel Amerika in over zijne dubbelzia-nigheid. Indien zijn doel eertfjk ware, waarom zou het moeten verborgen worden? M.Wilson en de Amerikanen zullen wel den strik bemer-ken.De haast waa'mee de vijand den vrede ,wil wakkert ons aan in onze ofejtuigiug. II otlandi x»l «I* poitiKg wiaK % m* rifcs» »6Îs't«Ji5ï«ieî,»t*î3SiieB Het nieuws volgecs heiw»ik Holîsnd de nota van Amerika enZwitserland zoubijtredeo Wordt ge'Oge str; ft. Sp»»j« tee'-ffé b»«<issi%g f-eitonnsB» Ds voorzitter van den Spsaoschen minister-ra?.d hetfc verklaard dat de regeering nog gee e be-slissin^ gencm°n heeft. Dniltefe lai dl rJet het d.jir r « p b t# « *a e« Zurich, 28 Dec. — 11 de Willemstrasse en in de politieke œiddenr van Ber iju is men overt' ig<S dat <e poging *an Duitschland voor den vrede een tegeno vergesteld uitweiksel zal hebb n: De groote pe'S, die "/oorfdurend de verbondenen bslasterr, verklaart dat Duitsch-bnd op «Sen aanva! in de lente met een r.iet min krachtdadig offensief zal ant^oorden. Mm verwacht h t antwoord der Virtionim Pariis, 28 Dec. — Da « Da'y Teleg'sph » vflrne-mt dat h»t a two">rd der verbondeneu op de nota ran M. Wiisot welhas»! zal opge-s eld zijn, e t bi > «i kort aan de C-.ntralen Z<1 o >erg-maakt «o den. D » oorlogvoeri-nden en de nnziidigen zulîen begnjpen dat het voor rfe verba: denen onmo-gelitk s de z3g«praal t« l*tec varer, *oor eenen vrede die enkel een Duitsche vrede kan zijn, zoolang de miliUite macht van Duitschland blijft bes aan. H ît zeer volledig antwoord zît uiteen waarom dt verbondsneii s rijden, en om hethuidig regiem door Daitschland ingesteld af te schsf-feo, zullen de verbondenen gaesen andere voorWaa;de» eischt n dan de oude rosarborgen op papier Het antwoord van M. Wilson zal voiee . Het «are eene mis#rrtfp de uiUtel van het antwoord op de Duitsche r.cta aan aarzelh g toa te cbrijwen, maar de tijd moe t er zijn om aan de bondenea gelegerheid te geren, over da termen van hei autwcord t'akkoord te komen. fiv> «ier seteeps'» In Ffanïrijk wordt bet g dscht opgevat al de bande:sschepe^ te bewapenen en de kapi-teins te erpiichten tôt verdedig'ng. Degeoen dia dapper hur.cet> plicht '.olbrecgtn zcuden beloond worden, terwijl maatregelen zouden get omen worden tegen de anderen. De schepen ^Hiamaî 611 Prij# : g5 Oentiemea Zou^eg 31 Decem b#)1 1916g

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung