Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1649 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 20 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3x83j3bc2n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

OnsVaderland \n;-' v V \ - >/ ^ "V Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week UUl^lOOli VlUg » v^*. UV/Aiijnviiu,^ uuJLVy vi vtvi »* w» "" 7 -, I7Z RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK s.ich.«, : j. baeckelandt » a. TamP,re Voor ocn terrrujn van 3 maanaQn ■ ■ • G fr. 50 ' J , . , 6 . . . . lVr s, VOOR GOD en volk en land Opstel en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent » y » » 12 P m m a 24- ff* a ' "** . AKTiViSTEHeaZAKTI ISTEW Die eerste soort isten zijn in dî huidigi DmslandigWeden bijzonder wel gekend. A!li echle Behcn zijn er even fel op gebeten Aktivisten zijn Vlamingea o Walen die den vijanc! door iunr.e buiten sporiglieden in de hand werklen. Vooral op de Vlaamsche aktivisten word Onz Frans'iiljonscli pcrskan geen dag lafei Voorbijgaan zonder die kwestie aan te raLen \V are het inzicht eenvoudig de plichtigen t. <straffen we zouden er Haar voor looven **naar zulks moet nog bewezen worden ^ij schijnt met het woord akiivist zoodamj btn te spriugen dat dit welhaast synoi ien Van Vlaming zal worden. Tusschen haakjes gezegd, daartegen zul len wij ons uit al onze krachten verzetten I De Vlamingen worden het moede oit liun Vlaamsch-zijn lot vernedering gedorme en aan tien schandpaal gespijkerd te worden Ceduld 13 hun tfcornaamste deugd, maar a!j P^ict le ver gaat zwicht u voor hun klauwen f Ziin wij duidelijk ? We denken er nie' aai Sggvoor de aktivisten, de echte, dez;- die dei BUijand in de hand wcrkten, in de bres U H^nringen. Wij zijn 't akkoord om te ver la Bjren dat aile plichtverzuim, zonder onder Hitcheid vaa persoon, van taal of s^and me Heén en de zeLde maat moet wordei Hjgewik*. en gewogen. Loon naarweiken. Il ■Sie afstraffing dienen ook de zaktivistei Byfcegrc-pen. ; Zak-tiv-isten zijn Belgen, Vlamingen o B\Valen, die tijdcns de bezetting heulde: Hciiet Ciea vijand, van dez^n geld en voor Bcleelen onlvngen in ruil van bewezei i|tlier.sten. De zaktivisîen ziin in 't algemeen listîge dan de aktivisten. Zij ginçen niet loopei maar wisten zoodanig op de aktivisten t roepen, dat zij in al dit gehuil hun zelvei doen vergeten en er op aanleggen op de] fcerraderlijk verdienden buit te smeren. | Nog maar weinig zaktivisten werden vast gezet. De jacht op de aktivisten moet eers geëincbd zijn. En toch.mij dunkt.'twcrdt tijd ook eensove jzaktivisten te spreken. L'affaire des activis tc3 estmeiiée rondement, zegt de «Flandr Libérale » en wij denken er niet aan zuik te betwisten. 'tV/are nu echter wenscheiijk dat voor de eer en de veiligheid van he land ook de kwestie der zaktivisten eve rondement wordt «angevat. Dst de ir.eeste zaktivisten nu juist gee jVlamingen zijn, maar zeer dikwijle d We îe schreeuwers op de aktivisten dot ■ er n:e:s aan. WYe tegen 's lands belangen den vijan I in dehind werkle, wie den vijand dienste I bev/e s en er om beloond werd moet eve ■ gcei de boete betalen. j Wij Iv/ijrelen niet of ook legen dez I isocri a isten » zal voortaan ingegrepe ■ worden. En esr.oods zu 1 n wij d?ngen I vorrlichen die met dit karwei je worc I ge! .st. Onwaardigen dienen van kar.t gezet e I poch taal noch stïnd m3g in aanmerking kc I pen. Zoo meenen wij het. I 1 Oa Vsfkiazingaa in E'ocisnd. [ Reuter (Part.) meldt uit Lor.den : D H lïiitsîagt n cîêr verkiezingen zu'ien pas o B2ô i "ecember bekend worden gemaakt. T( ^■dien tijd zullen de stemmen van de soldate |f j en de matrozen worden ingezameîd. I Op 26 December, om 12 uur 's middagï ^JbegTt h it tellen in de verschillende dislrit ^Bten. Op dien dag moelen er 600 resultate Bbekend worden remaakt, maar ze-fs a! ■ cL-ze bekend zijn, zal het nog lastig zijn, d ^■juicle sterVie der partijea aan te geven, dai ■Jhet nnuwkeurige s'andpuntvan een aanme; ^■kelijï: aantal kand:daten niet duidelijk on [schrevcn is. Men is zeer nieuwsgierig naar den uitsh in versch l ende districten, waar de sirij het fe!sl is geweesl, zoonls in Gorbals, ec I kiesdistrict te Glasgow, waar Barnees e€ uitersilinkschèn Labour-man bestreed, I | Bl&ckburn, waar Snowden vinnig is bestr den, «n in Eastl1 am, waar Hendei'son tw< tcgensîanders heeft. De parlementaire medewerker van c « limes * zegt, dat de belangstelling d< zeer talriike vrouwelijke kiezers verdee was tusschen Lloyd George en de Laboi Par y. ^ -/e:e sold^ten in bmnenlandschc dienst biachiec hun stem Zaterdagmoïg< pest uit. GROOTE BELANGSTSLLIttG VAN HET VROUWELÏJK KIEZERSCORPS. De correspondent van (t Telegraaf schrijl't a on ziijn blad: , De ongewono kalmtc <ler imidige verkie-' zlngscami>agne Is gcônszins toc ta schrij-1 ven "aan gémis aan belangste'Illng bilj het . publiek, maajr hieraam, da-l mon algemo?ïi [ van gevoe!>en is, dat de koalitieregecring . minstens zoo lang gestcund moet wou'den ais de vrede nog niet geteekend U eji ook gcdiirer^e het Cij-cip'^rk van \vedeix)plK)a\v, 1 .ne tge-en de parti j fegens teliingen minder sche rp maakt. In l^rland gaat het ecli'lor volgcns ge-brirk zeer levcndiîî toe, en da.ar woedt een felle strijd tussclien naîonalisten en Sinp fenars. Merkwaardig is in Eng:!and en SolKVt-land het groote aantal vrouwen-, -dat ter stembus optrekt, en. dat op verschillende plaaUen grooter is dan hct aanLil man-ne'iijke ikiezêrs. Hier en daa-r bereikt deze mecrdorh.£id de ongelooflijke vcrliouding van 10, lia zelfs van 25 Ccgen 1. Grapp g is wel, aat veîe vronweîx lieelemaal niet wisfcetn, dat do s-temming gelieim. was, en aa-n Jan en Alleman verteldin op wien zij zouden stemmen. Ik zelf lioorde tôt tweemaal toe ^en vrouvv aan den Ingang vo.n een sternbureôl aan don âge-il ' viager] : » Kan ik hier op X. stemnt' n. >< Viale zeer onde v.rouwon, van 70 tôt 9G jaar, hebben zich siem-rtenosgoii niet laten ontnemen en lioî)ben haar' burger-pli' ht met opgewektheid verricht. Te F.dmonlon kon men een vveduwe van 105 jaar maar niet ovc.:iialen om 'le stemmen. 7}\ z:ide dat z'j « gecn mcnsrh kwaad wl-Id » Van Lloy.l George ha^. zi'j nooit gehoord, en als zij nog op i cm and vslemmen z-^u zoo zeide deze ruim hon-d rdjar'îîe, dan zou het op iemand ge-\\ :est. zijn. die « eigenhandig den keizer F gin g keelen. » i In 't Easf'end kwamen Vele arme vrou-. wen in de stembureeïcn n:ct bai-ins op den arm, waarover de aHijd kiaar staande' padv''riders zic'n dan z^oiniig ontfe.rmdeïï. Men scliat. dat or r -eds 10 mil!i-^n r personc-n gesteind hebben, dat zou dan 1 de heîft zijn van het totale kiezerslal. Aî-a genieen wordt aango-nomen, dat de koa-" l'itie een beslissende ovarwinning zal bc-1 halen. eii een meerderli":d van ongevcx-r i 130 stemmen boven aile andere partiijen zal vrrkrijgen. Ervarein deskundi.^."1!! geven de I>abour t Parlv van 100 tôt 125 stemmen, de As-quit'histen omstrevks 100, maar liet is zoo goed als onmo^el'jk. een fcelrouw-r bare scliatt'ng te doen alvorem de stem-- men getekl z:jn. A'ilies han^t af van de s stemm n der soldaiten — maar in ieder 3 r. val b'iift Lïovd Gee-ree pramier. ttl Wilson te Parijs Man. mc'kl ï iii't Parijs. 1(i Dûcoiriber: Met . oiwermincic.rde geeitdrift b'.ijft Frankriijk. den présidant der Vereeniptlc Slatc-n hul-8 do brengea en tœjuichcn. Ile t. wordl met 1 den dag duideii.ji«r. welkeen bu;t.?r»gowo-ntn iniruk iion's persoo:i'.'jkli-.kl op i hart en cerr.oed <icr l'-.ans.-hen maakt. „ Hij belioeft zich alschts even op stra.il to vertoon^n en aanslonds ijuiclit, B schr.'eiiwt. jubeV e?n met ho»dcn on zak- doeken wuivendte menigte hem toe. e Ilîdcninorgea reed de président, verge-n zeld door mevrouw Wilson, naar Vcrsail-= les. Het bezoek was ontbloot van aile ce-remon e. Om twaat uur keerde hij . rug naar zijn woning in de Rue Monoean. Aan de lunch waren genoodigd do gezant Tho-n mas Nelson Page on dicns eciitgenooîo. i- De président en mevrouw Wilson bega-' ven zich daarna naar het Stadliuis, waar zij do gasten der slad waren. Er had een schitterende ontvangst plaaU, waaraao 1 président Poincaré, Clemenceau, Tardieu en ajndere mmisters en gcwich'tigo perso-îven deelnamen. Zooals gewoonlijk verdrong het puhUek e zich ook nu weder lang» den weg dlsn de stoet zou nemen. TJa het Stadliuis te P hebben verlaten, bracht de président een 't bezoek aan het burcel vnn Clemenceau, n waarop hij huiswaarts kecrde om met ge- neraal Pcrshing te onderhanielen. , Des avonds licdden er geen plechtighû-den plaats. Morgem zal de président rus-t nemen, n waaraan hij groote bshoefte heelt, Dion s <lag hebbeji er evenmin plechtiflheden e plaats. Des rfvonds zal hij deolnenieo aan r het diner, te zijner ecre door <Jeû gezaat en mevrouw Sharp te geven. Op Donde.rdag komen de kaning van i" lia! c en de ledan van de Italiaansche koninklijke familie. beneviens de eerste g minister, Orlando. te Pari'js aan. Op Isten j Kerstdag zullen de président en mevrouw Wilson de troepen ean het front gaan bezoek. n. Waarschijnlijk begeeft ho; ge-n zçlscliap zich op Si December naar gene-:e raal Pershinos hoofdkwartkr. Me® zal trachlcn troepen uit aile slaten vdn N.-;e Amorika aanwezig te doen zijn. ;fr Wilson naarZwitserland j Volgens een bcricht uit Annemasse ■heeft président Wilson op uitr.oodiging van de.n. Zwitserschsn Bôndsraad doen :n W0ten. dat indien de omstandlghedca het m hem toestaan, hij op weg naair Italie, Zwitaarland zal bezoeken. Cs Âiggmeene Toestand Président Wilson heeft den voet o Franschen bodiein gezel en daarmede ziij intrede gedaan op het tooneel van d internationale polfcek, waar liij in het wt beginnend groote slot-bedirijl van de oorlog don hoofdrol spelen zal. De eerste dagen zal men van het sp< van den Amed-ilcaansc'hsn président 111c Veel rneer te z-cji krijgen dan de wijz< waai'Op hij reagedrt op het algemeen aj plaus. dat hem uit de zaal der Europet sche volteeiren bi'j zijn optreden tegei kliaikt. In de Fransche hoofdstad, waar Wilso zijn fees'ielijken intocht hield. heeft h zijn inlnk genomeo in het paleis va prinses Murât. Omtrenî. de inrichtlng va dat palets en van de kameirs voor de he6r en mevrouw Wilson voorbohoude ■en het karakieir van de amcublementer brengen de jongste Fransche bUden k( lonîmen-lange bi'j zon derhecten. Spoedig éditer zuli.n deze- prCcieus journalisl:3tieke si»eperijtjes en de vel i iest-relazen plaats moeten rnaken voo ineer crnstige bijsonderheden. Op d uUerlijke feest-mimiek zal een politieki kf rakter-sped moeten volgen. Naar de diaadiooze lxjrichlen uit Wa; lkngton meldexi, zal dat ernstig spel ecl 1er nog eenigen t'W op zich laten wachter De eerste formeeie besprekingen. die o a. s., Dinsdag en volgcnde dagen fies'el werden, zouden, in vorband met " vi cantie en andere beletselen » nog uitg' stekl weaen. Maar men mag vextrouw; dat Wilson met de afwilckelina vaj] d « zaken » zooveel mogelijk lvaast zal mi ken. Ten opzidite van die vredes- «zakcim i de Amerikaànsche président met ec* groote dos:s optimisme naar Europa g. komen, Naaï de officieuse « Associate i'ress » weet rnede te deelen. heeft me liet optreden van Wiison zoo ccnvoud! ■mogeajk te stellen: Allereerst zal me f i ! s basis voor het vredcs-^ordrag en al dnU-greereiid deei crvan moeten kome tôt de stichtiiig van een volkeronboni En verdeir b eat de overeenstertiming. di tusschen de verbondenen .■■ u de centràler behoudens he; punt van de « vrijheid te zee » raods ten opzichte van de Wilsor punten tôt siand is gekomen, een gronc sla.3 voor <ie afvvikkè.llng van de verder orederhandelingôn. De Wilson-punter zoo heet het. "ijn duidielijk en uiterst gi niakkeliijk toe te passen. Met aile waardeeiririg voor het ideëc-1 ka'raki.T van liet programma van Wi ■ôon, valt 'loch te vi'eezen, dat het o;it iiv. me virn den Amerikaanschen presider op vole klippen stooten zal. Want er zij enkele meeningsverscliillen over de passing van de bekenje punttn, die; w< de overweging waard zijn en alliciit te moeilijkheden kunnen leid^n. Men denlt sleclits even aan de dooe Enacland va Duitsch'and geëischte mdliarden ter bet; ling yan de oorlogskosten, aan. de k\ve,4: der Dniische kolonies en dergc-iijke kle nigheden meer. Te'gelijk met de komst van Wilso schjjnt întusschen iets van. den Wilsoi geest over de vca-lxjndenen geliomen 1 zijn. Zij hebben met geen al je grooie verzw; ring van do voenvaarden liel wapensti Btandsv'erdrag met een maand verleng en die vcrleng.ng zal verder worden ui gebreid tôt den voorloop'gen vredo. De Dufeciiors van hun kant mocten b: rusten in de mogelijkheid, dat do verboi denen <ie in het eerste rardrag aangeg vene onzijdige zone op den ireentor Riji oever ten Ndotxlen van liet Kculsch bruggclioofd t<v de Nederlanilsclie grfr ■loe, militair zullen: bezetten. Die bezettin hangt daa.rvan af, of de verbondenen ; noodzakclïj'k zullen oordeclen en. nooji voor nieuv.e waarborsen. En dot z; waa.rschijnlijk in hoofdizaak wel ve.rban houden met de onlwikkeling van liet ve krvr op de.n Pija en de lioud:ng van < bovolking rechls van den Rijn. ^'an den anderen kant wordt den Dui -sclioi-s het vcoruiCzicht geopend op ce scgeling van het nijpend® voeds'el-vraa : sliife en wordt hun de gevraa;:de toeg % ingen tosgestaan ifen opzichte van < uitlevering van het spoorweg-matoriaa Alleen de eisch van Engeland'tot iiitlev rinc van de « Baden « in nlaai!s van < « Maokensen nwordt gehandhanfd. Hei iiîfstel vsn dé' vreds iuOîiin Reutcr melc't uil Peking : Op een bijeei komst van het Chincesche kabinet, well ook bijgewoond werd door de zes voo naamste generaaU, las de président ec telegram voor van de regeering le Kan toi waarin vocrgesteld werd een conferentie i Shanghai te houden. Het kabineî bcaloi met algemecne stemmfn onmiddellijk maa regelen voor het houden dier bijeeakom te treffen en de vertegenwoordigera voor c noordelijke provincies te beno t men, teneinc le pogen met het zaidea tôt een vergelijk komen. Oî Moord op d3n Yoorziitsr m Portugal ) 1 3 Lissabon, 16 December. — De mede-plichtige aan den moord op den voorzitîer is i aangehouden. In de stad heerscht eene bui-tengewone koortsachtigheid; men verwacht J zich aan betoo^ingen. De mourdenaar van een Voorzitter werd aangehouden. De il Voorzitter werd erg gekv/e 3t en s:ieif korî na den aanslag; de broeder van den Voor-■■ zitter werd gekwetst door een s tel gecu-rende woelin^ die plaats had op het oogen-j blik van den aans a^. De moordena r be-L lioort tôt d^n Jongclingenbond ; hij vroeg de :i bescherming van de po'itie tegen het lyn-1 cheeren, daar hij gewichtige verklarin^en le 1 doen had. Het gerucht loopt dat het Voor-zitterschap der republiek niet zou cpgevolgd v/orden door Tamagnimi Barbosa, teg n-o v/oordige minister van financiën. Em mi!i-c tair gouvernement zou ingericht worden. r 3 DE PRESIDENT VAN PORTUGAL Sidonio Pa-es, de opvolgcr van Bcmar dino Macha-do Gniinaras, was ongeveer vijftig jaar; hij word #eboren te Caminha, slu'ciecivje aan do universitoit le Goimbra ' en vrerd vervoi^-ens opgeleid tôt officier . van de artillerie. ' Met hairt en ziel was hij repnblikoin ei: reods in. 1890 onderte-ekende lui een revo-* lutionnair manif^t der aUidenten.. Ir 1011, loen «de zitlingcn der con^titnanU ^eëLùdio'd en een près;dent der republiek l" vvas ^ekozen, werd Joao Oha#u,s belasl met de kab i nets vorm i ng en doze droep s loen den wiskundi^e Paes iiet départe ;l meut van Financé en op en welijiu.st oi hat moment, toen de staat oon "déficit had van ongeveer •10,000.000 voor dien tijd een a voor een kl&in land /.eer "root hedraig. ? Aïs lînancier onlplooide hij" toon onder a z-eor Jnoe'ilijke omslandigheden groote ft'a-s ven. Ghagas' opvol^er, d„- Vasconcellos, il iracht':c iism ik>^ aJs minister te behon-I. den, maar hij verkoos de functie van c zant de:r republiek 1-p Berlijn; men ver-, f'rouwde hem daaî- niet \ olikomen en als r geborsn «rclcerdo vertoefde hi'i daar meer i- in universitaire dan in politiekc krin^en. To:«-n de oorlo? uitbrak werd hij met c £ewe:d uit den k'ring der wetensoliap ge-nrkt en 18 maanden later, toon. Portugal aan den oorlo^ deelnam, keerde hij naar v. jii land terug, waar hem toen bclari^-o rijke opdrachten werden gegeven aan liet département van Birtenlandschc Zaken .. en krachî-io- we'rkte hi'j mede aan do cor-t 1-^s.maatr'egeien. De 'loestand in hct lard a ze'f was op ekonomisch en H nanti ecl ge-.. bied nog n et veel vorbeteixl en i>c-roering was wel op zijn hoog.st f s c^r . onder dr> leidinçî "van Affonso Gosia eu zijn vr:enden. J/ Paes meendc 'loon. in moeten i'n.erijpen: hi'j steide -een iravoiutionna'ir ikomitei-t ir ' en l>ere:dde aldus de omwonteïin^ voor. . Don 5d&n December 1917, even voor he! vallen van den avond, begaf hij zich mot 50 ruitoi-s. die onder rommando si'.onder !l van een officier van 20 jaar, naar do k»i-l' zerno van Matadours. Hij nom daar cl: 0 ieidin^ in handen met kapitein Fe'icianc Gosta en de soldate»-» sloton z'oh bij h-nv L' aan. De offic-ierenschool verklaardo zich '■ «evene<;.':.s soiiviair <^n i-oen- ue.kji i.: .n .■ . i '1 naar de kazarns van lie; Is'a recinrt'»ri( l- artillerie, evenee-ns met goeie resultaten. Ken kanonsehot werd p-îlosf. en op dat tee !- ken siixxmnden van aile zij den soldaten, i^ arbeiders en vrijwidigerj van al e stau-i- den toe, die hsreid waren de irevolytie t(. i- steunen. Paes vormde liet middelpnnt. n Maar toen kwam de '^egenstand d'ei a Iroepen, die de refeer nff trouw gablever g waren m er ontwikkeld© zich een gere e geld artilleiriogeveoht, Twee dagen ian# g v,-erd er gestreden in de stra'jen van L's il ssbon. Daarna rukte Maehado Santos, d< d ^fichier der republiek, de stad binnen er f. Alfonso Cosla werd gevang >ngencnvn. g Door den drang der cebeupteniisen wa; Paes de aangewezen tsresident der. ;'epu t. bleeiV. hij wensehte dit cohter alleen 1( n zijn. wanneer hij daarioe werd aangewe zen door algemeen en direkt kie?reeht. Ei dit gesehi;dde den 29àten April van di le IM air. i; Oe Oyiische Koloniën b'j Zuid-Aînka 5 Reut er meldt uit Ladysmith : In eer redevocring verklaarde de Zuid-Afrikaa Q sche minister van financiën, dat men met de bijna zekere waarschiinlijkheid te relcenc:i i- had, dat binnen nieï te lange n tijd een nieuw ;e gebied bij de Zuid-Afrikaansche Unie zou r : worden ingelijfd, waarvan de tewoners oor n het grootete deel Duitschera waren. Hij », w>st evenwel nog niet, welke politiek de e Verbondenen te dien opzichte op de vredes-)t conferentie zouden volgen. t- Buxton, de^ouverneur-generaal, zeide op 3t een te Johannesburg gehouden vergîdering, 'e welke door 10,000 personen werd biige-e woond, dat Zuid-West- en Oost-Afrika :e onder geen enkele omstandigheid aan Duitsch'and teruggegeven zouden worden. Nsffiflantf en de Entente EEN BEKEND FRANSCII JOURNALIST AAN 'T WOORD GEEN ANNEXIONISME De « Telegraaf » schrij Tt : De befaamde Parijsche journaîiat Jean Herte"e, geeft in zijn wekelijksc'n telegrant * aan de « Haagsche Post» een beschouwing, die ee:i geheel anderen geest ademt dan do betoogingen, die in de laatste weken ia verscV.i lende buitsnlandscae bladen gele-i v rd zijn. HerLette is een invlosdrijk'. schrijver, en zijn oordeel verdient zeer zeker •onze aandacht. Na gewezen te hebben op de noodzako lijkhçid, dat het Schelde-tractaat bij de vredesconferentie tôt onderwerp van bespre-» kir,g wordt gemaak?, zcgt hij, dat (usschen Nederar.d en België geen onaangenainc • ve h iucing moet komen, en bespreekt dart de gereiert vraasstukken elk afzonderlijk, Hij zect : Het keizer-vraagstuk zoucîe met gernak oî te lossen zijn geweest, wanneer de rî^eering van Nederland in de eerste dr|e ! Vf k^n na zijn ontstaan, gebruik h-^d ge maakt vin het recht, dat zij ongetwijfcrld heefï, e '^en last'gen gast te verzoeken weder de g enzen o?er le gaan. Daar een beslissing door uws regeering v/erd verdaaid, moet men thans waenten op het besluit, dat de vereenigde mo^endheden zullen fotmuîee* ren, wanneer Wilson goed en wel is aan-gtkim n: want de verbondene regeeringea wilkn vclstrekt niets doen, tenzij in voile overc-enstemming met den Amerikaanschea président. Het keizerproi leem wordt daa*-1 doo'c er een van rechterlijken a.,rd; en bij rechterlijke problemea zijn hartstochtea buiten (;esloten. Wat de Limburgsche kwestie aangaaf, se; ijnt het, dat de regeeiing van België ze!£ ce deur voor een vergelijk heeft geopend. door elders overeenkomsiige vergemakke-lijkingen te vragen. Er blijft dus feitelijk slechts het probleen* van de Sche'de. Dit vraagstuk zal vo'strekt geen op ziehzelf staand geval zijn bij de g oote wereldregelirg, Het zal moeten wor-de i opgelost volgens algemeene beginselen, die het mogelijk zullen maken de k emea van onder';nge seschillen te veiwijderen (permettre d'éliminer les germes de querelles particu ières). A.le groote internationale rivieren, en aile zeeengten, die toegang geven tôt de Ooslzee en tôt de Zwarte Zee, vereischen klaarbiijkelijk bijzondere sc'aik-kingen, on^eveer zooa's die reeds langi. tusschen particulieren bestaan, ten opzichto van iogesloten (enclavé) eigendommen. Na aldus de oorzaktn van de opwindirg te hebben ontleed, kan men tôt de conc usie, komen, dat geduld en wederkeerig verlrou-" wen noedig zijn, dat op dit coger.b'ik de ieiding der Nederîan sche diplomatie een t-a : is, die zeer veel ondervinding en ter-zijdestelling van aile vooroordeel vereischt» maar dat ailes op minnt-lijke wîjze zai kunnen worden geregeld op voorwaarden, d e len slotte voor a ie partijen voordeelig kunnen zijn. Want ee.i groote politieke en economische transformatie zal z ch in West-Europa p.aan vollrekken. V/anneer iemand in 1870 had voorspeld welke veranderingen de Duitsche overwinning en de Duitsche voorspoed na 30 of 40 jaren in de Welt-wirtschaft zouden tev/eeg brengen, zou de men geweigei d hebben hem te gelooven. . Laat on3 uit deze ondervinding leering rekke.i en niet weigeren geîoof te sla^n aan de komst van veranderingen, die zullen vooitspruiten uit de nederlaag en de ver-arming vrn Du tsch'and. De Rijn, aangevulcj door een gekanaliseerde Moezeî, za"> den grooten verkeeiswez vormen tusschen Er.ge. land eenerzijds en Elzas-Lotharinçen en dç Zuid-Duitsche staten anderz da. Erlsen en ! potasch zullen die s'room afzakken, terwijl steenkolen b.v. herri zulîen opvaren. Het Rijnlandsch-W s^phaalsche district zal in-n^ger verband kiijgen met het Westen, en minder met Berlijn. Bohemen ZlI niet langer voor exporlen den weg laugs de Elbe tôt eenigen uitgang hebb?.n, maar de spoorweg van Pr. ag naar Strait^burg za als het ware een zijtak gaan vormen van den Rijn. In een aldus veranderd Noord-West-E'n-opa zullen Amsterdam en Rotterdam bijzonder gunstig zijn gepiaatst. En deze verandering zal zich reeds in de volgende week beginnen te teekenen. Want de verbondene regeeiingen 9chijnen van pian om in de allerecrsie plaaîs de Duiîsche problemen onder de oogen te zien. Htt is daarom van belang dat Neder-i land vertrouwelijke betrekkingen zoekt met de vereenigde mogendneden. Frankrijk, dat voortaan v/ederom tôt aan de Rijnoevers zal reiken, heeft een even natuurlijk als op-recht verlangen, hechte vriend3chap8bandea 1 Vierde Jaargang " ?<ummer 1274 ^ PrSjjs : 6 cenliemen ÇSVlorgenasîJgava) Vrijdag 20 December 1SJ8

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume