Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1612 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 19 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7p8tb1045b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ons Danderland Belgisch dagblad verschijnende alle dagen der week INSCHRIJVINGEN Voor een termijn van 3 maanrfen . « . 6 fr. 50 »» » > fl » ■ ■ ■ 12 fp« 50 » » » » 12 » • « • 24 If*■ RECHT DOOR, VR1J EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND Sticnters : J. BAECKELANDT en A. Tempere Opstel en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent Over een eenlisld-achtig lets B Zoowat 'n m «and geleden zag te Gen H'n pieteria: weekblaadje het licht, dat zicl ■DE EENHEID. weekhlad voor praclischt Vlamingen, durft te noemen. Hoe armzaliî moeten deze « practische » Vlamingen ei aan toe zijn, die zich aan het konkeiend geschiijf en snoevend gepoch van vermelde Toddekrant wekelijkste goed docn, en hoe beklagenawasrdig de vent die zijn Vlaam-sche pen aan het handjevol Vlaamsca. onkundige katoenbarons gaat verpanden, len einde het zich bewust wordende Viaam. eche volk toch maar steeds onder den dom-per te houden. Want weet het wel, met-tegenstaande het weekblaadje in een splin-ternieuw kleedje steekt en eerst verleder Zaterdag zijn vierde ultgave beleetde, riei het onverdragelijk naar yerduft.gheid et heeft het er onzeggelijk veel van ot het kora ■ boorling-versch onderuit de oude voor ■ oorlogsche schimmellagen waann het to ■ dennaadversleten Vlaamschvretend Gent ■sche hetrscherskliekje totvôoreniele weker ■ no» bedolvenlag. De onbekende uitge.ei Bi ende opsteller heeft al wèl zijn buigban ■ pen in Vlaamschen inkt te doppen en ui «9 zijn rekbaar geweten een wichtigen boeae ■ ferjaarde bewijsvoeringcn op te hemelen ■ het wordt zelfs den ar e'oosslen lezer a II aanstonds duidelijk, dat het heeischap Ioop .fin een F/anscidrijvend gareel en schry. ! voor rckening der Gentsche vertegenwooi [diging der berucht geworden « bouneur [de crâne », Arme Eenheid, die het zoo ontegenzeg f gelijk één is met zichzelf, en volstrekt ééni. I en van aile hulp verstoken blijft, wannee het er op aankor.it het reuzenaanzijn de iVlaamsche herwording aan te tasten en t tleineeien. ... r- 1 j Voor den oorlog had de henhcid et [ niachligen geloofaveropenbaarder in den per soon van zijn toenmaals nog onbelichaamdel Geest, die niet dan bij monde der « Flandr libérale» door de straten der eeuwenoud <1 ville des Artevelde » waarde, doch wien verstikkende adem niet vermocht de geslo ten gelederen der Franschor.kundige volts ta,en te beroeren. De enkele Geest i ecKter met den tijd stoffelijlc gaan worde en in het jurkie der Eenheid onder ail | « practische » Vlam ngen gaan nedeizetten en stelt zich thans tendoel, deze op een « practische» vvi.ze aan het Vlaamschhatem ! Evangelium tegen prijs van factuur deelach lig te maken. En zoo komt het, dat in zijn Epist< van Zondag, 15° December van het ja: I O.-H. 1918, het aan aile a practische : Vlamingen kond maakt, dat de Fransche Hoogeschool te Gent niet mag vervlaamscht wordtr, omdat Russen, Botlgaren, Chinee-zen, Portugeezen... en wat dies meer zij, niet langer de leergangen zouden komen volgen, vvaardoor heel natuurlijk de Gentsche neringdoende burgerij zou worden benadeeld. — Arme burgerij, voorwaar, die van Boelgaren, Portugeezen, Ciiinee-zen... en andere ëezen, leven moet; nog aimer, de Vlamingen, de zich van een Hoogeschool in eigen taal verstoken zien en bij door-en-door vreemde studenten achtergesteld worden. Nietwaar, Eenheid, dat gij in uw Tioeede i Hoofdstuk even met uw geduchte geesel-: roede dm « Bien Public » overalriemt, i omdat de door-en-door Fransche krant vol-gens u der Vlamingen Zaak nog te veel ■ genegen is} : Nietwaar, dat gij in datzelf Je hoofdstuk den banvloek uitspreekt over « geheel de l romantische ideologie » alias « woorden-kramerij » der Drie Zustersteden en de : mystieke bewcordingen der phi'ologen en redenaars, als daar is : « de taal is gantch 1 het volk » ? Nietwaar, Eenheid. dat in uw Derde 1 Hoofdstuk wordt beweerd, dat de 80 °[o i front-Vlamir.gen geen recSt op hojger t onderricht hebben, gezie.i, volgens u, eukel ■ ée'n vierde deel flamingant zijn? s Zi : :k u, in een ander Hoofdstuk, niet doodernstig een besîraffenden vinger op- ■ stekennaathet «weiniginteressantVolkske», ï dat middenin zijn aanvallen van V.'aamsch-r doodzwijgende léthargie, toch ergens de r praktijk boven de ideologie schijnt gewaar-* deerd te hebben ? En hoor ik u in uw Laalsle Oordeel-1 épisode niet bazelen over de Van Cauwelaerl ■ en C0-kliek ; en waarschuwt gij uw « prac-1 tische » discipelen niet tegen al deze valsclie : profeten ofte anti- christs, die op gezag der 5 «vermaarde» Telegraaf-manier van spreken, 3 onveiwijld hun cempagne tôt redding van " het activism meenen le moetenvoortzetten?! Weet, Eenheid, dat ook de IJzersoldaten 3 prac'.ische Vlamingen ;ijn, die echter prac-1 tisch werden in het bloed en in het slijk : der IJzerloopgraven, en zich al bitterweinis ' gelegen laten aan al den modder dien gi] : nog uit uw bemorste ziel op hun verdedigers braakt. Zij toch, Eenheid, zijn zuiver van ziel, a! j zijn ook hun zolen niet zeer rein! r Weir.ig intéressant Eenheidje voorwaar » Yzer. De Engelsche Verkiezingan i Londen, 14 December (Reuter, Part.). I De verkiezingen van vandaag zijn rustiger I «erloopen dan ooit het geval was. De door- | I f^eekende plasregen in Londen en tal van { | ândere dçelen des laads hielp mee om elke ( I opgewondenheid te temperen, maar de < ■ vùornaam8te oorzaak van de saaiheid v;a9 j I ket feit, dat de uitslagen pas den 28sten j | bekend zullen worden. De slemrcen der I eoldaten en matrozen zullen met de van-| daag uitgebrachte dooreen worden geschud ( I en den 28sten 's middag9 zal men in aile , j dislricten aan het tellen tijgen. Op dien dag i [ moeten 600 uitslagen worden meegedeeldf maar zelfs als die bekend zijn, zal het nog cenige voeten in de aarde hebben om de ! eterkte der partijen juist vast te stellen, aan-gezisn de houding van een heelen boel Cûndidaten niet scherp is afgebakend. Be" Hcnten uit aile hoeken des lands behelzen, dût een onverwacht groot aantal vrouwen ! a tuk op was om de gelegenheid te baat te I nemen. het nieuwe voorrecht toe te passen. [ Er wordt veel geredekaveld over den uitslag I der verkiezingen in de verschillende distric-| ten waar de strijd het heftigsl was gelijk in Gorbals, dat bij Glasgow hoort, waar Bar-! nés legenover den arbeidersparlijder van de uiterste richting stond, te Blackburn, waar Snowden vinnig verzet ontmoette en te Eaetham, waar Henderson twee tegenstan-ders heeft. 1 Président Wilsoi te Panjs Parijs, 14 December. — Wilson heeft :iji intrede in Pariis onder het gedreun der anonnen gedaan. Een zeiden aanschouwde oenschenmassa was op de been en juichte len président toe. Poincaré, Clemerceau !n de andere leden der regeering wachlten len président aan het station op. De Garde Républicaine speclde de Star spangled >anner. Na de begroeting begaven de gasten zich îaar de open statierijtuigen en reden langs len reeds aangeduiden weg, door de bere-len republikeinsche garde begeleid en lar.gs le hechte gelederen van Fransche troepen ran aile wapencn. De président nam bloothoofds en glim-achend ae welkomsgroeten in ontvangst. Hiet rijtuig van rnevrouw Wilson was met aloemen overladen, welke haar op den weg waren toegeworpen. Met het noenmaal in let Elysée eindigde het officieele pregram, dcch de Paiijsche bevolking maakte er een jeheelen vacantiedag van. Aan het station zeide Clemenceau bij de b°eroeting : ge zult binnen eenige oegen-blikken zien hoe de bevolking van Parijs aver u denkt. Langs de Champ Elysées en op de Place de la Concorde riep de dichte [ïier.igte geestdnftig : Leve Wilson I De pressent zat met mevrouw Poincaré in het eersle rijtuig, daarna voîgden Poincaré met mevrouw Wilson. Bij aankomst in de woning van den prins Murât, waar de pre-iîd^nt zijn intrek neemt, werd de Ameri-:aar.sche v!ag geheschen. DE REDEVOERINGEN , VAN EN WILSON Parijs, 14 Deooinber. — Aan Jiet noenmaal m het Elysée heeft président Poincaré ds volsend'e rede gohouden: Mijnheer de Presidem, Parijs en Frankrijk hebben u met ongeduM verwaebt. Z/-'j ware.n be-geeirig jn u den doorluchligen democraat Toe te jU'icJien, wien.4 woorden en dadem bezield ïijn doof de verheven gedaciite, de fi'osofisehe vreugde; in de ontwt.kkeling van de. wereldUjKC wstleia den voortrel-feljjken staatsmair, die de wijze lieeft ge-vonden om de hoogate polilieke en morcelé wflarhelu uit te drukken In bewoor-dingen. weJke dm 9'.em.p.el dragen der 0:1-Btarfol .'jkJiold. Zij koesterden levons den ihartelodlteltjken w«n.seli om 'hun dank te uiten, lai u\V persoon, aan de groo'.e ropuhKek Waarvan gij het hoofd zijt,vcor den onsofiatbnren1 steun, die sponlnan tij-dens dezen oorlog ia verstrekt aan. de verdedigers van het recht en do virij.heick Zells vûôr dat Amerika had besiot.n om in te gf'jpen in den strijd, had het jegens de gewcoden, de wejmv^n en wx7.cn in Frankrfjk een edetaoedigheid betoond, waairvan de herinnering te a!loft 'iijde in onze liarten zal biijven bevvaard. B11 op den dag, waarop ge uzolf in den strijd weipt, mot we]s een vastberade-niieid liehl)"n uw groc-t vçîk en gij zelf de ve'r-eenigde overwinninî voonberoi.d. Kenige maamri'eji geleden heht (je mij geseincl dal de Vereeniodc Staten voorMu-reiwl strijdkracii'îiEin zou.den zenden, tôt de dag zou zijn bereikt, waarop <le Vôr-bondene legers in slaat zouden zijn dem vijatnd onder een <wer\v.-'digenden over-vlood van m':euwo divisies te bede'.ven. I11-derdaad, gedurende meer dan oen jaar is cen gostiidig« stroom van ijeugd en toraeht op de ku»>:o van Frankrijk aangespoekl. Nauwelijks ' waren zij geland of uw dap-pere balaljons, ' dooi generaai Persli ng aangevoerd, wierpen zich in den. sttrijd met zu!k e«n geringscha.ltirrg van liiet ge-vaar, zulk een doodsveiraclrting, dat onze Jangdurige ondervinding van tk» oorlog . ons vaak er (œ braoh!, lot voorzl chtig-: liioid aan te manen. Zi'j braditen bij Jnim aanlkomst de geestdnfl mede van de kruisvaai:>ders naair het Heilige t.and. Het is lieden hun rech't om met trois op den vén iel)teiï arbeid terug te zien en tôt zich zeit te zeggen dat zij kraclitig hebben ge-holpeai door hun moed en «110 ver'jrou-wien. Daar zij zoo begee^'g waren om den vijand aan te tasten, waren zij bij hun 1 aankomst onliundig van de afschuwelïik-• heiti van diiena mijdaden. Hef was noooig ; ten einde hun te doen weten hoe ;lo Dui-P , sc-he légers den oorlog voerden, dat zij de ■ steden aar.ischoowden, welke stetselmat'g 1 war.?n platgebrr.nd. de ondei-geloopen mij-' rien, do tot puinhoopen gemaakte fahrie-ken, de verwoeslfog der \ elden en de b'"-1 schietina der kathedralen, al deze vrijwil-lige barbaarschheiçl tôt vernietigling van het nationale velzijTi. ! ' Op uw beurt, mijnheer de président, zult ce 'in staai, ziljn den. om.vang vaji deze rarnpcn te melen. De Fransche regeering zal u van de authentieke documenteii in kennis stellen waarin de Duitsche générale staf met. een. wonderlij;'t. cynisme zijn program van plundering ein .'ndustrleele vernieti'gimg ontv.'ikkelt. liw edel geweten zal een vorinis over deze teiten uitspreken1. Indien deze. misdaden onaestraft zoudon btijveii', indien ®ij zouden kuninein worden hernieuwd, zou de schoonste overwinning ' te vergeefs zijn. r Mi'jnhcer de Présidant, Frankrijk heeft ï gedurende vier lange jarea gesti'eden, ge-î duld en geleden. Het heeft ml elken ader ] gebloed, net heeft de beste zijner kindeiren verloren, het rouwt orn zijn jeugd. Het 1 verlangt vurig, evenols gij, naar een 8 \ rede van redit en veiJ ftheid. Heï zou n et 1 opni'-uw wi'llen blootstaan aan een aan> randing, welke het ten koste \an zulke offers heeft onder^aan. Zou het Ijuiot zijn b indieji de nïisdadigers ongestrafl zouden s biijven, dat zij het hoofd weer zouden op-heffen om zich voor nieuwe misdaden ge-reed te maken? Onder uw ikraehtige leiding heeft Ame-n rika zich gewapead en is het den Oreaan ovorgestoken. Gedarhtig aan de herinne-r;ng van La Fayette en Roohambeau kwam het Frankrijk te hulp. omdat ï- Frankrijk zelf zijn tradities gÇtrouw was. !t On.s g'Tneensdiappel.'.lk idenal heeft ge^.e. , gevie'rd. Tesamen hebben wij de vitale be-^ g:nse!en, der vrije naties veirdedigd.Thano mooten wij iesamen een wede opbouvven, '■ w: Ike <le vri'jwilligc en schïjinhe'l ge her-n nleuwirig van een organisati.e. die naar len'ovMiiig en onderdrukking streef!. ver-biedt. De vrede moet de étende en ho; ver-e driot van gistSrem vergoeden en hij moet l- een waarborg zijn tegen de gevaren van s mergen. Het verbiond dat voor de doeleln-den va.n den oorlog tusschon de vereenlg-de Staten on do Verbondenen is gevormd e en dat'het zaad beivat van df duurzame ■insilellingen, waan-an ge zoo we!sp:rakend , liebt gewaagd, zal van heden af .ean d-ui-f dolijke en voordeelbrengende» bezigheid e vinden in de gemcenschappeliitoe zorg e voor de onpartijtï-ge beshitten rn den we-. derkeerigen stenn, die wij noodig hebben indien wij onze rechten wtl'.en doen gel-den. Welke waarborgen wij voor de toe-komst ook zu-llen vastatellen, niemand kan, helaas, beweren dat wij de mensdi-lieid voor altoos de gruwelen va» nieuwe oorlogen zullen besparen. Vtjf jareai geleden vermoditem de vconiitgang der we-tensdiap en het p.eU der besohaving 011s ie doen hopen. dat geen regeeiring, hoa au-loeratisch ook, er in zou «lagen zich op België 011, Sea-vïê te vverpen. Zoiiden- ona aan de illusie over te geven dat de nako-mel'ngschap voor altoos beveiligd zal zijn van dezen gemesnaclxappeltjken waan.zén, ihoeten wij"in den vrede, dieu wij gaan bouwem. aile voorwaarden van rediivaar-digtieden en al de waarborgen van duur-•zaamheid brengen, die wij kunnen samen-vatten.Voor zulk cc-n uitgebreiide en sohitteren-de taak zijt gij. mijnheer de Pres'den't, hier gekomen. Frankrijk beluigt u zijn dank. Het kent do vriiendsehaj) van Anie-r ka, het kent de waardigheid en de ver-hevenheid van Amcdka's geest. Het is l>e-feid om » het volste vertrou-wen met u samen 'te werken. Ik hef mijn glas op, mijnheer de président, ùa uwar eere en van mevrouiw Wilson1. Il; dhnk den voorspoed van de repubUeto der Vereanigde Staten, onze g.roote vriendin van gisteren, van morgen eai van aile ti'jden. Presiidarot WUson antwoordde: Mijnheer de présidant. Ik ben u mijn innigen dank veraohuidigd voor de hoffeujke begrix>ting. Hçt veirneugi mij ten zcersie nu j in. Frankrijk te be-vmden en het snolle contact te gevoelen en de harteiijke vriendschap fussohen de vertegenwoordigers van de ^^ereenigde Staten en Frankrijk. Ge zlijt zeer edelmoedig geweest in hotgeen u heeft behaagd van mij zelf te zoggen. Doch ik gevoel dat lietgeen ik heh gezcgd en wat ik iieb geiracht te doen, siechts een potîiig is as* eest om de gedachte van Jiet volk der Vereenigde Staten oprechte-lij'kMiot uiting te brengen en ae in dud.11 oin te zeti.en. Van het eersle oogenblik af is ds gedachte van het vo'.k der Ver. Staten naar le-is meer uitgegaan dan siechts naar het winmen van dezen oor-•log.Ziij ging uit liaar do bevestiging van de ceuwige beginselen van het redit en de rMhtvaardi.ghcid. Ik besofte dût het w n-men van den oorlog niet siechts de gedach-to was .hem als zoodanig ,;e winnen, doch da.t de kwesties welke nij heeft opgewor-pen op zuik m W'ijze moeiien worden op-gelost dat de toekomslige vrede der \ve-reld zou worden verzekerd en de grond-s'ag voor de vrijlieid en het gélule harer tainjke votken en nai'.fes îou worden ge-legd. Nimmc-r tç voren heeft de oorlog ,>en zoo gruwelijk aangezicht getoond of op gnowr wJjize den verlagenden invloed van onwettige begeerten blooigeleg-d. Ik ben overtnigd dat ik de puinhoopen, welke de Jegars der inlddenrijkcn hebb-n aange-richt, met d^nze>lfde-n nfkeo.r en die-pe ver-otttwaardiiging zal adnschouvven, als dio wellie in ae harieri van de. mamian in r ixuikJ'ijk en België is gegrift. Ik erken, evenals gij, de noodzake:i!ikhciid van cane bepallng bij de uiteindelijke regeling \-au de uitslagen, van den oorlog, we'ke niet siechts zulko dadan der versclirikking en plund'ering laakt, doch teivens de geheele ■inenschhaid er van- ln kemiis zal s:«Hen dat zij zich ni et aan zul'ke daden kan wagon zonder de zekerheid te worden ge-etraft. Ik weet met. welk een geeatdrift en TOrigheid ds soldaten en zeeheden der \crcenigde. Statan. 'hei be^le hebbej! gege-vejï wat m lien was tan bâte van dezen VrTlossingsoorlog. Zij hebben deai waren geest vun Amerika tib; uiling gebracht Zilj geloo^ien, dat hun ideaien door aile vrijo volkeren te aamvaarden. izîjn en zij zijn verheugd hun aandeel t? hebben gV. had in de verwezenlijking dezer ideaien in samenwerking met. de legers der ve»--bondejien. W,!j zij,n troUch op het aan.:lool dat zij hebben gehad en wij zijn gehikkig dat zij met zu'kc kameraden in de ge-mcenschappelijike zaak verbenden zi'jn geweest. U't 1..' ".onde 1 vi gevoelens. mijnheer de Pre.si-dent, toef ik in Firankrijk om mij me1 u in de ove.rwinning, vvelko -is behaald, te venlieugen. D: jbanden, dio Frankrijk en de Veree-riigde Staten me.t elkaar verb'nden, r/'jn 7.2er hechl. Ik weef n^e-: in welko andere kaineraadsehap wij met meer gecitdrift zouden hebben ^astreden. Ik zal dageltjika Jvet .cenoe^eiU kunnen hebben met de s'iaatsliieden van Frank r i le en zijn bondganooten te bcraadolagen, lot. hi?,t Ixîrnmen vnn ds ma a t rage'en, va arme de \vi\ de duurzaamheid der vnienl-ychapsbeitrekkineen kunnen verzekorrn ^n de wereld zulk cen veiligheid en vri'j-iifid kunnen waarborgen, we-lke &lech'ls bij een voortdurende .samenwerking van vrien-den kunnen worden veïkre^en. Tk ^,%oat 11, niet sleehts met diepen per-§oonlijke.n eerbied nlaar als de verlegen-woordiger van het Fransche volk. en verzoek u de groeien '\n moe^n overbren-iïen vnn een ander nroot vo'.k. waarvoor îiei lot van: Frajikrijk van inni'g en blij-vend belans? is. Ik hef mijn glas op on de gezondlv^id vnn d?n président der Fransche republiek en mevrouw Poincaré al s me de den voor-spoed van Frankr'ijk, e n ij e n-tn-ea 1- rt r n n t. e n l. g n e A I, n e [t n k )t. 1- n 'j- ;s n r-î-n1-j-.(1 k r- Keizer Wilhsimsn B^thmann Hcrwrg Uit Berlijn : (Part.) Het « Hamburger Frtmdenblatt » publiceert het antwoord dot keizer Wilhelm en Bethmann Hollweg in Mei '917 op den door Czernin vermelden brief van keizer Karel hebbei gegeven, Keizer Wilhelm spreekt zijn vast vertrouwen u t in het gunslig einde van den oorlog. la het bizonder wijst hij op de « bij kortc tussc'eenpoozen zonder voldoende voorbe-reiding p!aots hebbenr/e Engelsche aanvallen, die onloochenbaar teeken zijn van den politieken en economischen noodtoe-stand van Enjeland. » De rantsjeneeiing ir. Engeland en het mislukken van het offensief zouden de wilskracht verlammen ; de kiachts> inspanningen zouden weîdra vers appen en binnen korten tijd niet worden hertiaald. Rusiand ia verlamd, Amerika kan in afzien-baren tijd niet helpen. De tijd is onze bondgenoot geworden. • Vooris wiist de keizer een vergelijking tuESchen de middenrijken en de gebeurte-nissen in Kusland af, want Rusiand draagt de schuld van den oorlo» en is overwonnen, Wij zijn echter onsehuld g en zegevierend. In tegenstelling met de opvatting van ke zer Karel zou juist een vrede met proote ofler» en de onvermijdeajk da.rop volgende ont-raiedigiiig een gevaar voor de monarchie worden. Bethmann Hollweg zegt o. a.: Amerika'» oorlogsverlclaring en het latere afbrokkelen *an andere onzijdigen lengevolge van den duikbootoorlog, was te voorzien, doch de nadeelen van den duikbootoorlog worden door hua voordee'en ver overtroffen. Het zwaartegewicht van den oorlog heeft zich van het oosten naar het westen vcrplaats, waar Engeland de andere bondgencoten Bteeds weer opzweept. Daarom moet er cen vas b raden aanval op het brandpunt plaats vinden. Voorts is men in het bezit van de geheime doch stellige mededeeling, dat Ribot tot den ltal ainschen gezant te Porija heeft gezegd dat Frankrijk c'e uiiput-ting tegemoet gaat. Sedert dien zijn de Fransche offers aan bloed ontzaglijk. De doo.' ' unstmalige opwekkingsmiddelen her-ste « lernming moet een zwaren terugslag onderg. a Verder wordt gezegd : wij zouden lunnen volhoudin zonder groote crisiso bedrei-ging van onze staatkundige Eamensteïling. Bethman is het met Czernin eens om zoo spoedig mcgelijk een eervollen vrede, die met de beknj'n van het rijk en de br nd-genooten in o?ereenstemming is te bewerk-Stclligen ; hij is het tevens eens dat de v redesactie moet plaats vinden, zoolang het po'itieke en militaire initiatlef nog in onze handen is. De Entente hoont nog steeds op heï weder ontwaken der Ru3sische activi-teit. Daarom zou een te nadrukkelijk betoon-de bereidwilligheid lot den vrede thar.s lot mislukkingzijn gedoemd. Zij zou bovendien den schijn van een hopelooze uitpulting wekken en den moed van den tegenstander aanwakferen. Thans 13 de algemeene vrede siechts door onderwerping mogelijk. Deze zou siechts te verdr^gen zijn met een nood-lottig gevaar voor de monarchie. Rust, vast-beradenheid en e*n naar buiten gedocu-menteerd vertrouwen zijn meer dan ooit geboden. Het peilen van kus'ar.d moet zonder een ten toon gejpreiden redruk zakelijk zoodanig worden behandeld, dat het lot vredesonderhandelingen leidt. Rusiand zal den scriijn van verraad jegens zijn bondgenooten vermijd n en een modus zoeken, die den feitelij'.en vredestoestand teweeg brengt, doch die uiteilijk echter siechts den vorm van een inleiding tot den algemeenen vrede heeft. Do VoorzUter van Portugal vaFmoord DOOR DRIE KOGELS GETP.OFFEN Lissabon, 15 December. -- De Vooizit-1er der Poriugeesc!> republiek is kort voof middernacht vermoord, toen hij op weg waS naar het 3tation, om vandaar naar Oporto te vfrtrckken. Hij werd door drie re?olver-kog 1': gelroffen. Bii io Camacho, de leider der Unionis. tischfc partij is oniier bescherming der po itte geplaatst. EEN KAEINET CASTRO Londen, 15 December. — De Portu-geesche legatie deelt mede dat een voor-loopige regeering gevormd is ond,:r voor-zitterschap van Castro, minister van Marine, Het parlement komt Maandag bijeen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume