Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1491 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 18 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cf9j38mw6z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week Voor esn termïjn^an^'^àamton . . . e se RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere • ; ; ; ,£ ; ; ; ; ^ \r:59 VOOR GOD EN VOLK EN LAND °pstel en Bsheer : Huurdochterstraat, s, Gent -- ..... ,^w , . ... ' LAAT HOLLAND MET RUST Ongerust geworde» lczers bestormen tas met eenneelc vlaag bri«v«n: Wat wij lenken over de heRige aanivallen tegen Hollaild in onze franschdolle pars? Of wij i geen sohandeijke tester oordeelen. en nie? beducht zljn dat de goede verstnnd-liouding tusschen Nodarand BeJgië er blijver.d zoude onder lijcJen? Ons antwoord ligt voor de tond. Ja, wij irinden 't een oneerlijke lastcrkampagne, inaar de gevolgen ervan vreezen wii met: t ailes uitloopen op bescham'.ng voor de jnbekookte dr;jvers die er zicih aan vetr-srijpen.De huidige toesitand test de. leiders onze buitenlandsche politiek geen duide-liiker gebod op, dan de Vriendschap en do iTftroiiwi'lijka sainenwerkmg van Nederland te w.nrven. Be.giê en Nederland im-mei-s staan en vallen op intema^x>naal cebied samen. Vervalt het «me land m knerhtsehap, de zelfstandigheid van h t Sudere is maar een ijdel v.oord moar of Eulks ons 1 et weze of leed, i doet er mets aan het is de vvet vaa ons bestaan als tlevne votkeren neven-s were.dmachtige buren. Hoe wei ni" ook de staalsliôden die tnans t bewijid in handen hebben liet vertrou-Lsi von de Vlamingen verdie-nen of He-kiefen, laat ons toch niet toe, ze le be-KfouôdijKn blind te wczen voor di'i n ies bveriiewschende fevt, of er yfiiwillig over becii te stappen. Uit de beste bron wordt t>ns eclrter vtrzekerd, dat de regeering heelemoal niet ingenomeri is met al het fio:'sgeiank tegen Néderl&nd, en dat zij îolstrekt we:gert op sleeptouw te wordcin, Kenomen door deze dwaze aanhechters- Wat lioeft bat cok weinig om het lijf, al to' gekeffer! Daar is laster en leugen, Saâr s 't meest onbeholpen beroep op de geschic-d-enis, en cen schuchtere. van mare Çalschhe'd bewaste poging om uH te pa.k-Kn met de zoogezegde bestemmmg der betrctiken bevolking zelve. In lester en leugen voelen zich onze fra-nskiljon-s le huis. Met wat een laaihcid he"ft mon zoowel burgerbevolking als eoldaten gedurende den ganschen oortog traciiten èp le zweepen met he; kla<ar uit file lucht gegrepen verzinsel, dat Nederland .11 191-1 de Duitsche 'iroepen een dodr-îrang over Be giB vèrsdiafl hacU Duitsehc Eoklaten zouden verteld hebben dat liun regirtient <ïp Hol-lam(âpch gron.dgeb'.ed voor-bij gelrokken ""as: waren er meer bewij-(Wi noodis! Wei Riw lowvten Puitsche ldrijgsgevan-cenen bij hondorde {^elegonheden dat zij leel:jk i.1" de .nrdr ]kskvmde Ln de war svaren. Kales, Parijs, tientallen van an-ûci-c stê . ei ubbi.. z j op die wijze, maar tyngeliikkiglijk voor hen op geone andere, tngenomen. En-^eland leof; rr.edd maaniden Boackir eten. altijd volgens 't zeggen van « een Duitsch so'.da'at »! Dat lioeït meiL Bch:er net te gelooven: maar als '4 Nederland aangaat.' dan wordt do eorste de b' -'f Ory^tipru' s;sr5e v'.-egel békleed met pauselijke onfeilbaarheid! , Die 't minst fraàn gelooft. blijkt de vhjtigste rond-jfo t. : ;« wezen van aile geruchten 'legen Polland's eer. Wij hebben eeliter lang Ixsmerkt dat fele franskiljons ten onzent van Frank-hjks beschaving wainig meer hebben op-tep k. dan Voitaire's vermaarden stelrc-ct ; : « L'eut, liegt maar door, er zal toch frel.iels van over blijvenl » Wat ai dan leugen "en ploartigo onwe-tendheid. al da; gepraat betrekkelijlc de knvrijheid van den Sehelde-dcortocht voor &nzcn handel, en vooral de legende als zou fle sluiting \'an de Sclielde voor oorlog-pchopen Engeland verhindeird hebben Ant-peràen te ontzeiten in 191 i? I in vncdestijd o:n le béginnen, cil sedert le jaren zestig, kooden aile schepen Ant-perpeii binnen varen, zonder daarvoor len. rooden duit aan Nederland te betalen. Mn Baron de Lambermont, die namens België de onderhandeSngen voerde, werd laarvoor later een weiverdiend stand-»eekl opgeridit... Maar Antwerpen? Maanden aan een îtu.k hebben de voornaamste Engetsche cranîeii en tijdschïiftlen Minister Churchill lîizij ;iagevailen hetzij verdedigd, omdat ij, met een ontocreikende legermacht — illes waarover Engeland besahikte, de invzetting van Antwerpen had beproefd. nisluktc ecliter deze loffelijke ix>ging, dan vas het omdat de noodige troepen en bc-Capening nie! beston-deri, niet omdat zij Kir Oealende en van daarnit pc!i- Irein hoestun aankomen. Dat is in Engeland prie* afgedane zaak. hier ecb'.er niet, bij fc spitsvendigen die redeneeren als volgt: pd'-en noeli- wij noch de Bondgenooicn, pndat \yij n et zooals Duilsehland volko-P' n gereed den oorlog zijn begonnen, K»r den oersten aansioot n'ioe'sten wiiken in Antwerpen niet vermochtcn le benou-lon, dan is Nederland danrvan de schuld! Beleekent dît nui dat wij volslrekt vrede lebben o. a. met de huidige regeling der Icheldevraag? Oeenszins, zoowel voor vredestijd als oor 't geval Tan oôrlog, dieneh er met .ederiand schikkingen getroffen, waarbij iizo rechlmaiige be.langen beteir verze-êrd worden. Overeenkonist, in den geMt Rn. wederzijdschê welwillendlieid is ech- ter onze leus, geen geweld, noch voora! brutale aanhechtingen. Om zoowel Hollandsch-Limbitrg als Zeouwsch-Viaanderen op ta eischcn, l>e-roepen zich de vijanden van Nederland len on-zent op de geschioden-is. Z9j wij-ison erop dat dat deze b£'ide gawesten ons eerst krachtens het verdrag van 1839 wer-den ontrukil, en vorderen dat het loen g.s-pleegde « ortrerht » onmiddellijk worde liersteld. Belgiê's recht op dit gebied hee-ten zij onvorvreemdbaar. Zacntjes aan, vriendjes, want de ge-schiedenia word-; zoo buitengswoon gc-vaàrlijk voor wie haar wil gebruiken om zljn landhonger te stillen... Hijsel, Dowaai Bethune, behooirdo.n cens toi. het. graafschap Vlaanderen. Dit was zelf een .leengoed van Frankrijk. Wat een kl'Uébiig gebeuiren, moesten wij nu voor de pinne komen met een luidrucliti-gen eisc.h voor de teruggave dezer steden, en van Frankrijk met evenveel grond het antwoord k'regen, dat Vlaanderen, en dat zonder longor verwijl, terug bij Franik-rijk d ent gsvoegd? Veel jonger dan. H vetlies van bovenge-nœmde steden, is dat van het waalsch gebied, Givet en omstreikien, en van die lieerlijke dtrook van ons land dat nu Fransch-VJaanderen is. DenîBen enze an-nexeerdors eraan dit allas opnieuw aan te slaan, of gelden hunne reclitsopvatlin-gen allee-n tegen Nedarland? Drogredîmen al da<t uitpakken met de gesch'-edenis. Duitschiand ook trachtte met behulp daarvan in 1871 de aaoheth-tjng van Ëlzas-Lothr ngen fe verrecht-vaardigen. De groote fransche. geschied-ichrijver, Fustcl de Coulanges stelde dan in een opzienbarend open sohrijven aan z 'jn Du'itsehen collega Nlommsen vast als he'l eenig beginsel dat het moderne rechts-bewustzijn op dit gebied erkende : de wil, het vcrlangen zelf van een bevolking moeten beslssin lot weiken slaàt zij zal behooren. Nooit U dit rech'tsbeginsel dieper in de har'ten 'i'an het mensclidom gedrongen dan tijd-ens dezen w'ereldoorlog. Nelrgcnu v.ndt men het du:dclijkeL" en met meer gezag uitgesproken, "dan in Wilson's ikernach-tige zinsnede : a Elk volk, hoe klein ook, heeft recîit op zelfbestaan. Bedecsd, en als 't ware met 't besef van hun m:sdad;g verwrktgert der waarhokl, pogen on»e inpalmers liet soms, te bewe-ren dat inderdaad de be.volking van Zeeuwsch-Vlaanderen en Hollahdsch-Li.nl-biirg n'e'.s zoo vurig wenscht dan terug bij Belg;ë te worden gevoegd. WJj zullen 't- gezond oordeel onzer le-zers niet zoo grovelijk miskenneini dan dat wij' tijd vérspillen aan 't woelrleggen vaa deze platiie leugen.- Trouwens, iedereen weet dat dece bei-vo'tkiriff zich met al hare kracht varzetl n zou 'iegen eene veirandering van vlag. En daarom zeggen- wij : Handen af van wat u niei behoort. Bezoedel, met uwe Jage aanlKchtingsdrift, Ivt odel offer niet dat onze jongens aan den Yzer brachten voor dai recht op zelfbescbikking van aile volifceren of dèrfen van volkeren, voor ons recht niet te buisen voor DuitsA ge-weld, maar o>k voor H. recht van andei'en niet zonder hunne toeftemminig uit hun staatsverbaaid te worden gerukt. Handen af van Nederland, want Nederland is Vlaanderens stam- en. taalverwan-to nabuur, 3e broederschap tosschen al de leden van den Nèderlandsclien stam is de hechte ve.sting van onzen Vlaamsclien volksaard, en al wat gi'j 'legen Nederland p'.eegt of poogt voelen de Vlamingen als oen slag in 't aangezicbt. Van al uw drij.ven .en kabaaivoeren ver-wachl gij trouwens alleen dezen uilslag : Tiisschrn Vlaanderen en Nederland on-een'igheid te stichten. rnisverstand te doen oprijzen,. Uwe vs-r^'acliUng loopt cchtér verkeerd uit, de Vlamingen laten. hun door u niet meer bedotten. YZER. Hier en daar ÎC " Ll. HET MINISTERIE van IJzormweg^ni ia heeft besloten bij de aanwerving vain- per- c- soneel, den voorkeuir te g<^ven -aan oor- ;ij iogsvermi.nkt.en, zonen van gesneuvelde in soldAten, enz. id 't Is maar zooals het zijn moetî nj ;t: IN DE Fransche hospitalen zijn cr. vele il, Belgisohe soldar.en. die door verniimkingen o of zware ziekten bij lrunne ouders niet n-, kunnen komen. n . « La Gazette » vraagt terecbt of aain die u- familieleden geene verminderlng van verdi voemrijs kan worden tosgestaan om die le invalieden 'Se gaan )>ezoek^ji. îr Inderdaad, die schiijnen "heel wat verger ten te worden. Is — et VOOR DE briefvvisseling van> het leger ij heeft men eenen dienst per aeroplaan in- e- gerichi st Uit Brusseï zullen dagehjks vlieger^ ver-trekken naar Luik, Gent en Brugge. ra! Uit Brest wordt gemeld : Kwait over ééa ^, uur werd Vrijdag door een kanonschot de 1^, aankomst van président Wilson aan^ekon- in-d digcL Teze'.vertijd verscheen een eskader, e^n dat den Président zou begroeten, aan den "ns ingang van de haven. Een voorhoede van dertig destroyers kw^ra vooruit en daarna ^ volgde langzaam de pantseiboot « Pensyl- ee- vania », met den vici-admiraal Mayo, opper- beve'hebber op den Atlantischen oceaan, 2e- Onmiddelijk daarop volgde de « George ?c* Washington » die op de hoogte van 't fort m van Toulleroch stopte. De Président ont- en ving aan boord vah zijn schip, dat door niet Oit min dan een vijftigtal Ameiikaansche, En- 'at gelsche en Fiansche schepen was begeleid, j|5l de ministers, de autoriteiten en Miss Wilson. >n* De aanblik was grootsch. 19t; De heer S. Pichon Heette, namens de lat Fransche regeering, den Président der Ver- 'jk cen'gde Staten welkom, waarop deze o. m. antwoordde : « Het zal vocr mij een voor- recht heeîen in Frarjkrijk te kunnen bijdra- gen tôt een vrede, die opnieuw den vooiuiî- nu gang in de heele wereld zal toelaten ». Hij M- herinnerde verder aan de oude vriendschap an tusschen beide Republieken en zei dat deze m" vriendschap natuurlijkervvijze Frankrijk aan- (je wees als zrn landingspunt, in Europa. « Wij t(e zullen samen onderzoeken wat gij gedaan hebt, wat wij gedaan hebben en wij zu len hj- samen de uitslagen der gemeenschappelij'ce ^ overwinning bekrachtigen », verkiaarde hij an i an vcrd.r nog. ,]3 Om 1.36 uur liep de * George Washing-ts- Ion » tusschen een dubbele rij destroyers i': de handelshaven binnen en werd er ver-we'kcmt door hoera's der rnatrozA, 't ge-jubel der menigte, 't kanongebulder en de (]e fiuiiende sirenen. on Tien minuten over diie uur bracht de 'fis s'eepboot « Pas de Calais » Président :er Wilson aan land, waar hij btgroet werd ° door het Amerikaensche lied en door de ht gef stdriftige toejLiclïing van het volk, terwijl het kan m bu'derde en vliegtuigen de opge-an klaarde lucht doorkruisîen. Onder een tent wachtten de bur^erlijke '^n en militaire oveiheden en de leden van den ly,. gemeenteraad van Brest den Presiientaf^ ug Het dooriuch'.ige staatshoofd werd door den heer Hervagnault, adjunct-maire, ont-vangen, die aan Mcvrouw Wiison en ^ Mevrouw Lar.sing bîoemen overhanoigde, waarna hij den welkomsgioet der Biitsche >eu bevo king uitsprak. •n Na de voorstellm?,en vormde zich de cfîicieele stoet, die zich ia de richting vun 't station begaf. De Président nam in een Let open militairen auto piaats, met aan zijn en zij de den heer Pichon en \ôôr hem den lie preftkt van het Finistere-département en or den heer Hervagnaulî. Een ontzaglijke menigte juichte den Pre-Lin sident op heel zijn doortocht toe. De geesl- • drift te Bre3t was onbeschrijflijk. ;r. Om vier uur vertrok de trein uit Brest, } il- cm Zalerdagochtend om tien uur in Parfy's al aan -te komen. is 1 Wilson en de Paus n" Président Wilson is te Brest aan wal , gestapt en van daar naar l'arijs met de i" trein vertrokkan. in Ecji verhliijdande bijzonderhe'.d omtreait de pianncn van den président gemeld, dedan, vôôr Wilson nog den Firan-sohen bodem betreden liad', de hoopvolle verwaohtingen omtrent zijn oplreden en S den invloed, door hem ui{ te oefen-en, in niet geringe mate versterken. Naar door de Firansche en Italiaansche bladen bevestigd wordt, zal Wilson im-mers op 23 December een offleieel bezoek bwngen aau het Valicaan on aan kardi-Eaa] Gasparri, De Amerikaansche gezant m bij het Qœ.rinaal moet liet Pauselijk staals-r- seerelaii'.aat van het bezeek op dien da-■r- tum reeds verwittigd hebben. le Om verschillende rsdenen stemt dat aangekondigde bezoek tôt verlieuging. Er blijkt een keer te meer uit, welk cen hoognKfreel gezag de Paus zich door zijn le onafhanke'.iljke en onpartijdige houding m tijdens den oorlog verworven heeft, ein et hoe de H. Vader nu bij de vredesonder-handelingen niet als een " quantité négii-ie geable » beschouwd zal worden, naar r- wiens stem niet geluisterd wordt. Inte-ie gendoel, de gelegenheid doet zich voor, dat de Paus een krachtigen invloed op den e, ioo gezaghebbonde-n président uit kan oefenon ten gunste van een zoo ideëel-mo-gelijke vredes-cegeling waardoor de toe-ir Komôt van de wereld zoo gœd als het kan i- gewaarborgd worden zal. De verheven yredes-beginselen van den Paus 'kunnen r- ûan. de be-glnselen vaii Wilson cen niouw felief slechts geven^ Visiter Wiison en — c'e DE GROETEN VAN DEN OVERWIN- ;n" NAAR VAN DE MARNE er, en Een feit zonder weerga heeft zich in an Frankrijk voorgedaan. Het is voor de eerste na maal, sedert het bestaan der Vereenigde yl- Staten, dat het hoofd van de groote Ameri-îr- kaansche demokratie, gediuçpnde zijn voor-in, zitterschap, de grond van de nieuwe wereld ge verlaat. Hij komt, met zijn verlichten geest art en zijne groote macht het zijne bijdragen op it- de Vredeskonferentie. iet De ministers hebben hem toegeju'cht !e •n- Brest. Het gansche volk zal hem le Paiijs d, toejuichen. Het blad « Le Matin » heeft >n. gedacht dat de bfste verwelkoming voor den Voorzitter wei deze van Maarschalk de Joffre zou zijn, want de Heer Wilson heeft îr- nooit opgehouden van openlijk uiting te n. geven aan zijne bewondering die hij voor de >r- overwinnaar van de Marne gevoelt. _a- Indien Frankrijk in September 1914 niet it- had gezegevierd, indien de groote aan-iij voerder den terugtocht der keizerlijke ap troepen niet had bewerkstelligd dar* zou ze ailes redde'oos verloren zijn geweert. Geen n- steun, zelfs die van een rijk zooals Enge-^ij land, met zijn onuitputtelijke hulpbronnen, an zelfs die van eene jonge en krachlige repu-en bliek zooaîs de Vereenigde-Staten, kon ' e Frankrijk redden en dt beschaving, indien îij maarschalk Joffie en zijne soldaten de bovenhand niet gekregen hadden na een g- vrijwilligen terugtocht van 10 dagen, terug-rs tocht dien de Duitschers aïs een nederlaag :r- beschouv/den. De Marne heeft de over-e- winning mogelijk gemaaHt en nu komt 3e M. Wilson als opperste scheidsrechter. De Maarschal ; Joffre uit zich in de vol- , le cende termen : nt « Hoe zou ik mijne bes'e verwelkoming rd nietsturen aan Voorzitter Wilson nu hij den îe Franschcn bodem betreed. De heiinnerin-ijl gen die ik heb van mijne reis in de Vereerig-e- de Staten zullen biijvend zijn. Het onlhaal dat Mijnheer Viviani en mij van wege den i e Voorzitter, de Regeering, het Parlement en ?n van ransch het volk te beurt viel is eene schitterende uiting van de gevoelens die de or overzeesche republiek voor ons, Frankrijk, it- koeslert. în lk ben overluigd dat de Voorzitter Wilson e, hier de zelfde geestdrift en het zelfde warm ie onthaal zal ontmoelen. Er was voor ons, in het schouwspe! van le een gansch volk dat tôt ons kwam met heel an zijn hart. meer dan eene voidoening van 1 sa eigenliefde. V/ij hebben er een mannelijk jn besîuit in gezien om met ens te overvvinnen sn in dien reuzenslrijd tegen een gevaarlijken zn vijand, en dat was voor mijn Fransch hart een grooten steun en de zekerheid dat de e- oorlog zou geëindigd htbben op eene îl- • schitterende overwinning, aangezienAmerika zijn heele macht en gansch zijn ziel in de balans wierp. ■^s lk kan ook geîuigen dat de persoonlijke roi van Voorzitier Wilson in het voorbe- m reiden van den oorlog en in het daarstellen van het algemeen gevoelen van moed en vertrouwen, groot was. In werkelijkheid i was zijne werking doeltreffend en Frankrijk is hem eene groote erkentelijkheid schuldig. : al « Amenka heeft ons de overwinning ge- de geven. Het is met eene ware vreugde dat ^ ik de Voorzitter erv^l zie aankomen. Aïs i ^ ik m:j te binnen breng wat hij gedaan heeft n- en wat h nog kan dot n voor de duizende [le Franschen die gered zijn door de tusschen- ; komst van zijn land dan sluit. ik mij bij gansch Frankiijk aan om te roepen : a Leve ■ ie Amcrika, leve de Voorzitter Wilson ». n- J . i. i Wljziging in het Hongaarsche Kabinet ■ —— t Ui'i Roedapest: v De min.isterraad heeft kennis genomen 1 van het ontslaa van deti minister van Binenlandsche Zakan, graaf Theodor Bat-ihyany, den minister van Oorlog, Albert t Bariha. Ook de staatssecretarls voor oor- s logswezen, Cornélius Kobel, bood zïjn ont- n s'.ag aan, dat éditer dooï den minister- ^ raad niet aanvaard word. Tôt minister T van Bin.nenlandsche Zaken is -de slaats- j sekretaris van het miiuster-presidium, Vinzepz Kagy, benoemd. De portefeuille » van Oorlog nam de voorloopige minister-presidmt Karolyi op zich, <fie den staatssecretarls voor oorlogswezen met de lei- a d'iig van het minuterie van oorlog be- J! lastie. | DE BRUGGEEOOFDEN VAN KEULEN EN KOBLENZ BEZET. Offleieel Amerikaansch bcriciht van 13 Dec. uit Londen (Reuter): Het derde Amerikaansche leger is dea 1 Rijn overgestoken en heeft het brughoofd s va,n Coblenz bezef, ; (Offleieel Engelsch bericlii van 13 Dec.! . uit Londein (Reuter): Onze vooruitgeschoven t'rocpen stalcfoi . glsteren den Rijn over en begonnen het ' brughoofd van Keuiein te bezelten. Tegen 1 den avond beireileten zij de algemeEme linio i Oberkassel — Siegbnrg — Oaemtlia! Op-laden.. Reuter (Part.) meldt uit Londein.: " Reuter's biijzondere corresponident bij ' lie, Britsche leger in Duitschiand seint ' d.d. 11 December uit Keulen: : De intocht der Emgelscihen in Keulen : duwrt vooni. Op de Wilhelmplatz hoarti [ men ihans dœdelzakken en de politie ls , or m litair. De bevolklrig is zeer ordelic-' vc-nd en legt de grootste beleefdheid aan ; den dag. Er is veel wei'kloosheid; onge-veer 5000 a'rbeiders moeten zonder werlc l ^ijn. Vele van dezen zijn ofgadankte soldaten, die nie:s hebben dan de vijftig , rnarlc, die zij bij de demobiiiaatie geltre gen hebben. In verband met de kieeren-1 schaarschte is het onmogelJjk gewoo3t liun i <illen, een pak te geven, maar zij mogen ■ hua uni.form bahouden, miits aile onAer-, sehcidingsteekonen cr van verwijde'rd , worden. Overal ihoort men den kreei: Ix>» van Berlijn. ! DE VORMING DER TSIEGHO-SLOWA- KISCHE REPUBLIEK L Uit. Praaig wordt gemeld: Onder levendige foejuichingen lioeft d» volksfvert^genwooi'diging ilceainis genomen ' van de volgcnde regeeringsprowamatie, • gericht aan. de Slowakken:"De l'oemrtjk» t bevelhebber van het leger der Verbondc-nen: maarschalk Focli, heeft een afbake-ningslfe aangewezen aan de grens van het goiV^a, dat- door de vro.^pen der En-•tento za.1 b&zet wordenv De Magyaren heb-! bon- deze landstreek te on'ruimen, waarop i de iregeermg der Tsjcctio-Slowakische. re-. publiek zich met de leid;ng der zaken be-Iast. Op grond van dit besluit zullen des Tsjechische soldaten als onderdeel van; 1 de légers der En^nte de Slowaked tôt aan i de arbakemingslijn bezetten. Het. bestuur , wortlt in dier voege geregeld, dat de Slo-. wakische volksveKegonwoordigo" dr Sro-, . bra volmacht wordt gege.ven lot het hand" ' liavenl van regelmatig staatkund'g bestuur.Nu de regeering der Tsjccho-Slowaki-i Sclie republiek het. besituur oveir het ga. ! noemde dcel in Slowa&'.ê heeft overgeno-men, is het plicht van het volk, leven, çigendom, vrijheid van spreken vân alten ; in d:t gebied verbl.ijf houdende personen 1 van welken godsdieinst. van: welke poll-i 'iicke overtuiging ook, te waarborgen. : Tsjecho-Siowakische regeering geleid door haar liefde tôt het volk der sîowa-ken, verzekeit u bij al onze handelingen, 1 door den grooten \'olksbevrijder Wilson uitgesproken. W ij waarborgen u een vrijo on.twTikk«-: 1 ug, in geosiehijken zoowel als in stoffe-, lijken zin, wij waarborgen u het gehruik van uw laal in het staatkundig, econo-' niisch en kerkelijk leven, ikortom ailes zooals onze groote président Masairylc beeft u tgesproken. U»t Praag: Minister-president dr. Kramaroz heeft do volgende verklaring afgelegd: (( Op grond van de overeenkomst tusschen onzeri ml-- nister van Buitenlandsche Zakern en de Fransche, Engelsche en Amerikaansoha regeering. hebben de Hon.garen ho;. Slo-wakiseh gebied le ontruimen. Thans is het hoogsie belang aldaa'r te handhaven dezelf.i orde -en rust als in Bohernen, di$ to; «p dit oogenblik tegenover de gansehé verc:.l onze ce,- en fûorie is geweest. M-ntresfe'en zullen worden, ™enomen tegen aile elementen, die onrust en wanoi"di vcrwekken. 'l'en e'nde uitvoering 'te geven aan .het eenstemmig besluit der regeering zal minister Srobra van volmacht voor-7.ien vergezc-ld van Tsijechiscihe en Slowa-kisclre raadslieden, het Slowakisch gebie^ bezoeken, ien elnde de noodige orcle (e ! scheppen. Nader zullen de zaken door een, bijzondere welgeving worden geregeld. Wij begee'ren geen centnalisatie, maaf streven naar ware Tsjechische democra-tische vrijheid. Op 13 Dee. wordt uit Zittau gemeld: De Duitsch-Boheemsche grensstad Grattai) is hedenvoormiddag door Tsjecho-Slo-waken bezet. TERUGKEER DER AMERIKAANSCHE VLOOT Uit Washington : Daniels, staatssekre-taris voor manne, deelt mede, dat aile schepen der Amerikaansche vloot. die thans ln Europa zijn, met inbegirip van de eskaders dreadnoughts, naar de eigen wateren zullen te'rugkeeren en omstreek3 den 2-3 December te New-Yonk zullen aankomen.MANNERHEIM REGENT VAN FINLAND Reuter meldt ult Londen : Rauter's agentschap veimoem't, dat generaal Man-nerheim ult Londen naar Pinland v«r-Jrokkeu fs. Vlérde Jaargang - Nummer 1272 r- ». I 11 11 UmiBJL Prljs : 6 centismsn Sg-UL. . 1 ■ ■ 1— (Morgenultgave) Woensdag 18 December 1918 U i-O—1—JjBUU

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume