Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1366 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 08 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tx3513vw4x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

"V Bergisch dagblad verschijnende aile dagen der week IINSCHRIJVINGEN Voor een termijn van 3 maanden ... 6 fr. 50 > » » » 6 » ... 12 fi". 50 > » » » 12 x> ■■■ 24 fi*. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK voor non f.n voi k en i .and Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere Onstel en Beheer : Huurdochterstraat. 8. Gent I Vaste medewerkers : H. Borginon; Prof. Dr F. Daels; Dr J. Goossenaerts; Dr 0.deGruyter;F. de Pillecyn; Joz. Simons; E. H. de Smet; Edw. Vermeulen; E. H. C.Verschaeve " Le Bien Public „ en de Vlaamsche verzuchtingen Pas was ik van het front weergekeerd e: te nauvernood zag ik eenige Gentsch bladen in, of alreeds werd het me duidelijlc hoe wankeîbaar en onrechtzinnig de houd m der Gentscne Vlaamschvijandige pers is tes opzichte der Vlaamsche levensbe'angen Onder het handjevol franschschrijvendi kranten, die dagelijks hun anti-Tlaamscl proza aan Gent's Terbasterde burgerij t< veroberen geven, onderscheidt zich voor namelijk « Le Bien Public », door ziji standnemen tegen al wat de Vlaamschi opstanding onontbeerliik is. Zoo lazen w< vooreerst een drietal weerzinwekkende arli kelen, die kort en goed met de Vlaamschi Bevreging den aap houden en de inspannin; onzer Vlaamsche Yzerjongens trachtei vruchteloos te maken. Mistchien zelf verschrikt door de verre gaande openhartigheid waarmede het ziji onvlaamsche strekking bloollegde, heeft lie thans goed geoordeeld, den zoo onvoor zic'ntig opgelichten sluier maar weder eei wemigje reer te laten. En zoo komt he dat, in tegensteling van het door hem pa: geschrevene, in zijn nummer van Vrrda] 6 dezer wordt bekend gemaakt, dat he Vlaamsche vok wel degelijk het rec t heef oj opvoedig in al de graden van het onder wijs. Maar daar de krant alweder nie rechtzmnig is, is het hem gegaan zooals dei ezel van La Fontaine zal ger, d e een leeu wenfrak aantrok en desniettegenstàandr e doorheen zijn verraderlijke ooren liet zien Het blad bekent, dat het Vlaamsche vol! recht heeft op hoo?er ontwikkeling in de moedertaal, maar duldt niet, dat aan dî eeuwenheu ;ende tweetaliglieid in Vlaande ren vr^rde te kort gedaan.A, «BienPublic», daar is het dan, dat u het sfchoentje rijpt i Ge wilt Vlaanderen Vlaamsch, maar de kloof mag niet gcdempt tusschen hoogere standen e i volk ; gij staat het volk Vla-imscl: on.derricht toe, maar degenen die dit onder-richt moeten aanbrcngen, moet.cn in e~r voor dat volk vieemde taal spieken, schrij-ven tti levâni? * Meent gii dan, Bien Public, dat wij ons nog aan de dwaze bcwrnsvoering der twee-taligheid storen ? Wist gij dan niet, dat wij aan het Yzerfront kradhtdadig zijn opgetre-den tegen een uwer geestesgenooten, den beruchten XXSiècle, al:a* La Nation belze, 1 en dat gij werkelijk met geen nieuw uitvinc 5 sel voor den dag komt, wanneer gij de • ouden tweetaligen rommel cens te me< l oprakelt ? Omdat de hoog re standen vi 1 de middeleeuwen af en onder den dru't va • vreemde overheersching zic i van hunVo : gingen vervreemden; omdat de verfranschl 1 burgerij naderhand in hun onzaiig spoi : verbijsterd liep; omdat Vlaanderen in c ' laatste eeuwen lamh ndig bleef en onder de 1 druk der stelse'matigî ontaarding aan lelha : gie ging lijden; omdat ons Volk steeds va : aile eigen kultuur verstoken bleef en tôt ee ris van halfslachtigen en onder ;esc likte ' ging vergroeien ; omdat het misdadig euv ' tôt op heden op onverdraaglijke wijze g< 1 handhaafd bleef ; omdat de Du tsch zij vuile handen aan onze lang gekoesterc idealen heeft geslagen en enkele Terloopc 1 laidgenooten zijn ellendige politiek onbi ' hendig in de hand werkten ;—zal daaro: het kwaad maar moeten blijven bestaan e 1 den welbetaalden Wetenschappelijker. A ' béid voor het heldhaftige Vlaamsche Vo ; steeds de verboden vrucht blijven ? ' Wij vergissen ons in den opzet va 1 « Le Bien Public » en andere hem verwan 1 bladen niet en begriipen volkomen waar i met hun tvreelaligtieid in Vlaanderen hee; ' willen. 1 Iedereen weet, dat een volk slechts éé taal behoorhjk kan sp'reken en alléén in di : ééne taal behoorlijk k-n leoen, en dat b slot van rekening het volk ten verderve gaa ' zoo het van zijn intelleklueelen door ee ; taalkloof afgescheiden leeft en, verstoke : van aile licht van buiten, op eigen kortzicl tigheid en bekrompen overlevering gai tier.en. - We verwachtten van « Le Bien Public : wat beters, n.i'aar zoo het hem bepail o mogelijk i», zijn routine-zienswijze va 1 kant te schuiven, raden wij hem aan, zic voortaan niet yerder in ïe laten met onz Vlaamsche levensbehoeftcn en de oplo; sinj? der taalkw^estie over te laten aan dezer die gedurende, vier ellendigtf jaren leden e streden voor de verlossing van het vadérlan en niet mindcV voor de bekrooninj d( Vaderlandsc Vlaamsche idealen ! Jozef Haché korporaal- ziekendrage De toestand in Siberië GENERAAL JANIN BEVELHEBBER DER TSJEGMISCH-RUSSISCHE TROEPEN Reuter (Part.) meldt op 4 December uit Londen : Uit Omsk wordt d.d. 27 Novem-ber *an de « Times » gemë'.d : De toestand te Jekaterinenburg en in den Oeral begint lastig voor de regeering hier ter plaatse te worden. Er zijn bevelen naar Jekaterinenburj gezonden, om Tsjernoff aan te houden wegans propaganda onder de troepen. Tsjernolf zocht een toevlucht bij denTsjechischen Nationalen Raad, waar de Russen hem wel moesten laten, we ens hun verplichtingen jegens de irsjechen, maar het vraagstuk van de bedrijvigheid te Jekaterinenburg van het sociaal-revolution-naire komiteit, hetwelk zich onder bescher-ming van den Tsjechischen Raad heeft gesteld, kan niet blijven zooals het nu is. Het i* duidelijk, dat het oo^enblik is aangebroken, waarop de invloed der ver-bondenen op den Centralen Tsjechischen Raad behoort te Worden aan-gewend, opdat deze «en waarschuwend woord aan het adre» zijner leden te jtka erinenburg late hooren. In militaire kringen hier ter stede heerscht opwinding door het vooruitzicht van de- komst van den Franschen generaal Janin, die thans van Wladiwostok onderweg is. Deze officier is, na ruggespraak met den Tsjechischen Nationalen Raad, door de Fransche regeering aangesteld, teneinde bevel te voeren over de Tijech;sche roepen in Siberië. Hij is belast met de taak, een nienw Russisch leger te been te brengen, hetwelk met de Tsjechen tegen de Duitschers en de Bols-jewiki z«l dtrijden. Men verwachtte, dat hij lia zijn aankomst het bevel zou voeren over de Russiîche zoowel ils over de Tsjechîsche strijdmacht, maar nu er pas ge[eden reeds een Russisch leger van bijna een kwart millioefi man op de been is gebracht, achten de Russen een buitenlandschen bevelhebber een overbo-dige weelde. Een boodschap van Hoover Ter gelegenheid van de « spaarweek » die gehouden zal worden om de wereld te hulp te komen, en gedurende welke mer hoopt de V. S. te kunnen doordringen var het inzicht, dat nog çrooter zuinigheid bi; het gebruik van lerensmiddelen moet worden betracht, werd in allé kerken des lands een boodschap voorge ezen van Herbert Hoover, den Amerikaanschcn voedselrege-laar. In deze boodschap doet Hoover een beroep op het geweten van de wereld, om de levensmiddelen te leveren, die noodig zijn om den hongernood u t Midden-Europa uit de wereld te helpen. In de boodschap wordt rerder gezegd : Ik doe met het meeste vertrouwen een beroep op het Amerikaan-sche vo k om zich opnieuw opofferingen te getroosten en aldus in de gelegenheid te zijn diensten te bewijzen aan Belglë, Noord-Frankiijk, Servië, Roemenië, Monténégro, Polen, Rusland en Armenië. Deze volken vertrouwen erop, dat Amerika onmidiellijk zal helpen. ' Wij moeten ook ons deel bijdragen aan het behoud van de pas-bevrijde volken van Oostenrijk, want wij kunnen niet biind zijn voor de gevolgen, die een hongersnood z >u hebben voor de verdere ontwikkeling van de wereld, in het bijzonder voor die volke \ die wij pas van onze en hun vijanden hebhen verlost. Dit beteekent, dat, behalve die volken, wien wij beloofd hebben te hulp te komen, nog 200 millioen menschen onze hulp tegemoet zien. Wij doen daarom een beroep op ons volk. Amerika heeft b het deelnem;n aan den oorlo^ zijn oogmerken betreffende zelfverdediging en een regee-ringsvorm, Waarbij het volk zelf souverein is, weten door te zetten, ook in de v'ijande-lijke landen, en dit mag worden beschouwd als het werkehjke bolwerk van den vrede. Op deze grondslagen hebben wij gebouwd. Geen enkele regeering of natie kan stand houden, als het volk sterft van honger. Het Amerikaansche volk heeft in dit meest kri-tieke oogenblik van zijn geschiedenis de gelegenheid om aan te toonen, niet alleen dat wij in staat zijn een vrede te bewerken, maar ook door zelfonthouding hulp te brengen aan de zaak der lijdende menschheid. De straf van den gswozen keizsr. DE UITLE VERIN G VAN DEN GEWEZEN KEIZER. Uit Londen : De parlementaire cqrres-)x>iMjcnt van de « Times » schirijft : Het beslu.t, dat er maatregelen tegen den kei-Z'T zullen worden genornen, is klaarblij-keliijk een verk.iezmgskwes'lie. In d*3 laatste dagen heeft het ministeine van Oorlog de zaak onderzocihi en kwarri tôt li-t voigende besluit : Ten eerste dat het in de ievoegdheid iigt der Verbondene regeeringen om de uiUeverme van den keizer te eiseben. len tweede, dat de Brilsche regeering aile noodige siappen zal doen om zijne uiLevering te venkrijgen. Te.n derde, dat, wanneer zijn uitlevieirmg zekér is, de keizer terecht zal moe'ten staàn voor eijn misdaden tegen de menschheid. Medegedeeld wordt, dat het Ministerie geen aetie zal beginnen voor het de ver-uondene regeeringen heeft ge'raadpieegd. Er wordt eeliter met aan getwijfeld of de 1-ranscihe en italiaansehe regeeringen zijn het eens met deze politiek. Er wordt veirwacbi, dat de zaak besproken zal worden op een conferenUe,- die vandaag in Dowmngstreet begonnen wordt tusschen Clemenceau, Foch, Onando en Sonnino. , Ueze confereiUie zal» twee tôt drie dageti duren fin is met alleen een voorbereidmg \oor de groole vetrgadenng der verbonde-nen, die voor hçt einde van het jaar te Parijs gehouden zal worden; ze heeft ook. een militai^ doel, daar de verbondene svaatslieden van Fooh een verslag willen hooren van de wijzé, waarop de Dmt schers de voôrwaarden van den wapen-stilstand te îand uitvoerden, voornamelijk of er eenige moeihjkheden gerezen ziijn, die naar voren gebracht moeten worden. DE ENTENTE PERS OVER DE KEIZER-KWESTIE UH Parijs wordt gemeld : Men geeft zich te Parijs volkomen rakenschap van de reeks diplomat eke fouten in de laatste weken door den Hollandsche» minis-ter van Kamebeek gemaakt. Fou,en, nog verergerd door weimg oprechte terugtrck-kmgen en tegenspraken die liet voor off-eieele vertegenwcwrdigers van Neder-land in het biutenland moeilijk maken. daar men hun opdraagt aan de pers wei-nig nauwkeurige notas mec te deelen H erdooir wordt de persoonlijike aanval van de « Temps » tegen den Hollandscbe.n minister van Buitenlandsche Zàken ver-klaard.De troonsafsinnd \ an den keizer be-= sprekend, z'egl de « Temps », dat die af-stand te laat komt. Wilhelm bewitjst een-vpudig, dat de Nederlandsche regeering .een grove fout heeft gemaakt, toen ze. den vorst niet interneerde. Het kabiniat te Den Haag beweerde. dat Wilhelm geen mili tair was. onder voorwendsel. dat hij bij het af stand doen van den troèn den t;tel van opperbevelhebbeir van het leger had wrloren. Men bomerkf thans, dat Wil-helfn, die overigens Pruisisch officier hjijft, al hou«t hij op vorst te zijn. tôt 28 \ovember heeft gewacht om zitjn afstand te onderteekenen. waarop de Nederlandsche regeering zich sedert den lOden No-vember beroejît. De minister van Buitenlandsche Zaken, van Karnebeek, zal verplicht zijn. Oinnieuw de vruchtbaarheid van zijn verbeelding ter hulp te roepen, om <he,t onvenklaarbare te verklaren. Uit Londen : De « Times ».verk!aart, dat op de Londensche conferentie de Fransche en Italiaansehe regeeringen ten voile de Britsche regeering gesteund hebb"n met betrekkingxtot het beroep, dat op Ho land zal worden gedaan voor de uitlevering van den keizer, om dien te brengen voor een gerec'.tshof voor de misdaden, die hij tegenover de menschheid heeft bedreven. Een actie zal niet worden ondernomen. totdat de zaak is besproken met de Amerikaansche regeering, welke niet ter confe rentie vertegenwoordigd was, tengevoke van de onîesteldheid van kolonel House. Reuter meldt uit Londen : Reuter heeft reden om aan te nemen, dat de gedachtenwisseling, welke op de confe-renties te Londen gedurende de laatste twee dagen heeft plaats gevonden, ten voile is medegedeeld aan président Wilson, ei hem nog voor zijn vertrek naar Eurooa zal berei-ken. Er is reden om te gelooven, dat de adviseurs van den président van oordeel zin, dat de inzichten der Verbondenen waarschijnlijk samenvallen met die van Wilson zelf betreffende de positie van den gewezen keizer. In gezaghebbende kringen is men van oordeel dat de k izer en andere personen, die zich gedurende den oc)rlog hebben schuldig gemaakt aan inbreuk op het volken-recht, voor een gerechtshof der verbondene regeerirgen terecht moeten staan, hetwelk tevens vertegenwoordigers zou bevatten van de landen, die het meest hebben geleden. - Dft Toestand Sri Dnil-srhland - VON HINTZE TERUGGEROEPEN * De « Firankfurter Zeitung » schrijft dat admiraal von Hintze, de voormalige s'ta'aiisseknetaris van buitenlandsche zaken, die de Rijkskanselier vertegenwoor-digde biîj het Duitsch groot hoofdikwartier, leruggeroepen is. DE DUITSCHE REVOLUTIONNAIRE BEWEGING DE GROEP SPARTACUS Men meldt uit Beiclijn dat de groep Spar-iacus onder de bevolking vlugschriften doet verspreiden waarin het proletariaat wordt aangezet zich te wapenen; dit om op de'koménde gebeurtenissen voorbereid te zijn. BOLCHEWISTISCHE AFGEVAARDIG-DEN OP HET KONGRES VAN 18 DECEMBER De » Norddeutsche Allgemeine Zeitung» gteft. een telegram weer van Tchitcherine waarin deze verklaart dat de uitvoerende kommissie drie afgevaairdigden en drie vertegenwoordigers van de Russische Sowjels naar het kongres der Duitsche werklieden en soldate-n. dat op 16 Deccm lier plaats grijpt, zal afzenden. Hel blad voegt daaraan toe: het doet der Russische regeering is, Duitschland te verplichten zich op het stahdpunt der Sow-jetregeering te plaatsen. Het waarschuwit de nat e voor den indruk dat zulks op de Entente zou maken en voor de gevolgen die er zou den kunnen uit vcortvloeien in Ziike spoedig. vredesonderbandelingen. De " Voirwatrts » scihrijft over hetzelfdc ondepwerp: « indien de afgevaardigden der Sowje'ts komen. zullen de Diiitschers ze aan de deur zetten. Dat is do eenig luogelijke onlvangst. HET KONGRRES DER FRONTAFGE-VAARDIGDENTEGEN HET SEPARATISME Men meldt uit Ber'ijn dat het, kongres dèr fi'ontafsevaardigden, dat 220 divisies V'Ttegenwoordigt en te Ems zetelt, zich met eene vérpletterende mee"derheid voor de regeering en tegen aile senara psiïïe "n BoVhw siw he^ft uittjesprçken. BEIEREM SLUIT EEN AFZO'NDERLÎJItEN VREDE? Men meldt uit Berlijn ddt er tusschen Munich en de hoofdstad geen de minste betrekktngen meer besta»n. De reeeering van Eber* ste.unt H'nden-burg's wejieering om Soif te verp'ichten ont-sla? te nemen. Kuit Eisner ferste Beiersche minister, ga«t onderhandelingeri beginnen om tusschen Beieren en de Entente een afzonder-lijke vrede tôt stand te brengen. De bl*den melden dat de beweging dooi Kurt Eisner op touw gezet al langs om heviger wordt. Kurt Eisner me'dt dat het konflikt met Brrlijn waarschijnliik het ont-staan van een onafhankelijk Beieren zal voor gevolg hebben. In dit geval zou het Rijnland en gansch Zuid-Duitschland zich bij Beieren aansluiten. EBERT EN DE DUITSCHE EENHEID De socialistisch * partij van Berlijn had in deze stad eene groote vergadering belegd waarop ongeveer twee duizend personen aanwezig waren. De socialist Ebert heeft daar vo'gende verklaring afgelegd : De groote Duitsche revolutie zal aan Duitschland brengen noch het diktatorschap, noch de slavernij, maar zij zal op vaste grondvesten dasrstellen de Duitsche vrij-heid. De jonge Duitsche volksrepub! ek moet op het recht steunen. Geen macht ter wereld is sterk genoeg om voor eeuwiî de politieke een'ieid der Duitsche volkeren te breken, of ze tegen elkaar op te jagen ; de politieke eenheid berust immers op de ekonomische. Niets zou voor het proleta-aat noodlottiger zijn dan een terugkeer naar de Middeleeuwsche siatenverdeeldieid. Niet het séparatisme, m*ar het samenvverken van al de Duitsche krachten is nu een eerste gebod ! Ebert heeft vervolgens verklaard dat er krachtdadige maatregelen zouden worden genomen tegen kaoitial, oorlogswinst en erfenisrecht. De Nijverheid zou op socia-listischen voet worien ingericht. Einde ijk werd eene dagorde eestemd waarin het besluit der regeering in Februari de nationale vergadering bijeen te roepen werd goedgekeurd en de regeering de steun der socialistische massa werd beloofd. DE BEÏETTÏNG VAN KEULEN Keulen, 4 December. — De bezettin^ van Keulen, door de Engelschen, wordt sinds hedenraiddag 12 uur verwacht. HET ONTSLAG VAN Dr SOLF NAKEND De regeeringskrisis in Duitschland wordî met den dag scherper. Allé bladen spreken van het ontslag van Soif alsof het reeds een voldongen feit was en noemen reeds de politieke pirsoonlijkheden die hem zouden kunnen opvolgen. Over 't algemeen is men het er over eens dat de nieuwe staatssekre-taris zal moeten zijn een handig diplomaat en overtuigd demokraat. Men is algemeen van gedacht dat de dagen van Scheidemann en Ereberger als kabinetsleden geteld zijn. DE ARBEIDERS VAN BERLIJN ZIJN GEWAPEND De « Germania», orgaan van Erzberger meldt dat er te Berlijn ICO.OOO arbeiders gewapend zijn en over machinegeweren beschikken. Het garnizoen beschikt op verre na niet over zulk een getal troepen en is ontoe eikend bewapend. DE TELEGRAAF ZONDER DRAAD IN ■HANDEN VAN EBERT EN HAASE Ebert en Haase komen te verklaren dat in tegenstel ing met de verspreide geruchten, de telegraaf zonder dr^ad zich in hunne hand en en niet in die van de groep Spartacus bevindt. DE TEGEN-REVOLUTIE De te en-revolutionnaire beweging wordt te Munich met den dag sterker. Kurt Eisner die in de nationale schouwburg eene rede wilde houden, werd, uitgejoUwd. In de Feldwebelha le wilde .Zondag een soldaat, na het muzikaal gedeelte, een rede houden ten voordeele van M. Kurt E sner, hij werd ' eveneens door de manifestanten uitgejouwd, d e vervolgers door de straten trekken en monarchistische hymnen zon- en. s Narsiddags begaven zich cnder-officie-ren naar het revolulionnair komiteit en eischten, revolver in de hand dat de roode vlag werd ingetrokken. Men gehoorzaamd. hun. Etn kapîtein te paard T.ie'd een reA înr uptta .uJ'l en ilouàigvh' ;^i '< Leve de Keiz.r » tè roepeÈ.vHët 2ehocirzaamde en juich'e. Dultschland'sschuldaan denoorlos VERNIETIGING VAN COMPROMITTEERENDE STUKKEN Havas meldt uit Parijs : De onthulling ' an den revolutiennairen af-gevaardigde Fvlolkenbuhr, door hem in een rede te|Beriijn over de verantwoordelijkheid van den oorlog gedaan, waardoor aan 't licht is gekomen, dat het département van Buitenlandsche Zaken aile compromitt.erende ar-chieven •, an het gouvernement-generaal te Bruasel heeft doen verbra»den en in de archieven te Beilijn ailes heeft doen ver-nietigen wat een beschuldiging tegen de regeering zou kunnen zijn, doet begrijpen en werpt een eigenaardig licht op Soifs voor-stel, om een onzijdige commissie te benoe-men, teneinde door haar een onderzoek in zake de schuldvraag te doen instellea. Nog de rede «an Wilson, Over België en Noord-Frarakriljk' spre-" . kende, zeide WÎTson : Nog jaren Iang zal geen bedrag aan geld, bij wijze van schadevergoeding, in sïaat zijn deze voiken te behôeden voor de hopeloozç verltezen, welke zij geleden hebben. Niet alleen geld moet gevonden worden, ,want zelfs, als ziij geld en grondstoffen hadden, rouden zij hun plaats m de we-reldmdustrie morgen» niet weer kunnen innemen. Tal van hun fabrieken zijn met den grond gelijk gèmaakt. Een groot deel van hun machines zijn verwoest of weg-gevoerd. Hun werkj'eden zijn verstrooid <'n velen der besten hunner ziijn dood. Hun markten zullen d<x>r anderen worden veroverd. indien zij niet hun fabrieken weder op kunnen bouwen en hun verloren werktuigen vervangen. Zij moeten n'et bloovgesteld worden aan de kansen van den scherpen wedijver om grondstoffen en voordeelen op najver- ' heidsgebied. welke thans gaiat heersehen. Ik hoop dus. dat het Congres, zoo noodig, aan de regeering het recht zal schen-iken voorkeur van uiilvôer ^n aanvoer te verleenen aan die volken, die zoo gc-lukkig zijn geweest, mee te werken aan de bevrJjdmg van het Duitsche schriikbe-wind en het niet alleen te laten in hun wors'teling op een meedoogenlooze con-currentiemarkt. Voor d:e bevestiging van onze eigen zaken is niets doeltreffender dan het onmiddellijke vaststellen van de belastmgen voor 1918, 1919 en 1920. I' n ^ ^ I Vierde Jaargang -- Nummer 1267 Prijs : 6 centiemen (avonduitgave) Zondag 8 December 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume