Ons Vlaanderen

584430 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 03 November. Ons Vlaanderen. Konsultiert 23 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gh9b56fc9w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ABONNE M ENTSPfîl JS VOOK B 5ÏLGIH-EN FKA.VSm J V : v«» nu *oi 31 Dec. igrS... 2 OOfr. 3r At art 1919. 5 00 » 30 Juni 1919 .. 7 50 » /\\ ONS VLAANDEREN abonnementsprijs VOOR DEN VREEMDE : Van nu tôt 31 Dec. 1918. 4.00 fr. 31 Maart 16x9 10.00» /K TE GENT : 24, Wellinckstraat-1 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSOAG EN DEN- ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 56.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 TE PARUS : 22, Avenue de la République (XI*) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines. ORGAAN Der Belgische Vluchtelingen in Frankrijk DOOR EENDRACHT STERK ORGAAN Der Belgische Christene Sociale Werken El SET iPE 88188ES? Sinds hun geducbten Yzersprong rukken onze onovertroffen jongens vooruit van zege tôt zege. De Koning wordt vervvelkomd met opene armen in de heroverde steden en dorpen en iedereen voelt dat de lang verwachte vrede in aantocht is. Doch wordt er hard gestreden om den vadergrond stuk voor stuk te her-winnen, er aal niet min hçvig gekampt worden rond de groene tafel van het, aanstaande vredescongres Laat ons veronderstellen dat de rijand er meer zal mogen op toeluisteren dan mee-spreken, toch zullen vele vragen in bespreking komen die ons volksbestaan en zijn voorspoed van ver of bij aan-belangen.Op den eersten rang staan de door allen gewenschte volstrekte onafhan-kelijkheid benevens de nieuwe vorm onzer onzijdigheid. Dan komen de ne-telige kwesties van ons grondgebied in moederland en kolonie, onzen handel en nijverheidsbelangen, zonder te ge-wagen van andere vraagstukken die tijdig. ef ontijdig, rechtstreeks of on-rechtstreeks door vriend of-vijand zou-den kunnen opgeworpen worden. Het Belgische volk heeft dus aile recht en reden om degelijk op dat vredescongres vertegenwoordigd te zijn. We leggen bijzonderen nadruk op de twee begrippen : degelijke en Belgische vertegénwoordiging. Daartoe behooren mannen uitgeko-zen en aangesteld, dia op de hoogte zijn van onzen nationalen toestard, van ons nationaal verleden en streven en die theoretisch en practisch besla-gen zijn om gewaardeerd meezeggen-schap te bebben in internationale be-sprekingen. Niet de eerste baste slaats-man is daartoe in de wieg gelegd. Men moet zijn proefstuk geleverd hebben. Daarbij moeten de gezanten van België werkelijk de Belgische natie verte-genwoordigen, dat heet: niet met eigen gedachten of die eener parti} of zelfs die van een deel der natie, maar zij moeten het vertrouwen bezitten van heel het Belgische volk, zoowel Vla-mingen als Walen. Zoo zal men vele mogelijke moeilijkheden uit de baan ruimen. Men veilieze niet uit het oog, dat het vredescongres zal geroepen zijn om uitspraken te doen met breede en verre draagkracht en bestempeld met het gezag van de machtigste en invloedrijkste volkeren der wereld ; zulke uitspraken laten weinig hoop op beroep. Daarom geleerd door de geschiede■* Dis, die ons volk flinker toont op het slagveld dan voor de groene tafel, ge-denken wij het spreekwoord : «verzint eer gij begint. * Ten anderen het Belgische volk hoopt stellig op de wijsheid van zij-nen vorst, die hier ook aan de alge-meene verwachting zal voldoening schenken. Ons Vlaanderen. Slnn ©uiào ©csellc » . Ik fcuier vreer in Vlaandrens bloemengaard waar duizend prachten zijn te saam geschaard en mengen geur en kleuren,.licht en glans ■ tôt een en zelfden rijken zegekrans !... Niet «en der stengels draagt een valsche bloem niet eene geurt of praalt met vreemden roem doch iedren kelk, — ho« têer hij moge zijn, — is rijk en schoon door 't eigen Vlaamsche rein ! 0 ! schepper die u enkel sehepsel zegt het deel der schepping voor u weggelegd is enkel 't deel dat God hier op dees aard' toôr hooger zielen had en heeft bewaard ! C. Hodister Niet vergeten bij adresverandering 15 centiemen meda t* «turen voor den onkoat. ; Aan onze Lezers ZEER BEUKGRIJK BERICHT Verscheidene onzer abonnenten vragen ons of Ons Vlaanderen na den oorlog voort gaat verschijnen. Het antwoord kan niet twijfelachtig zijn : Reeds van in 1903 verscheen ons blad te'Gent, onder den titel van Het Volk van Vlaanderen als weekblad, bijzon-der bestemd aan onze vijftig duizend vlaamsche uiiwijkelingen die iederen ' zomer naar Frankrijk den landarbeid kwamen verrichten. Lijk ons blad dus reeds vôôr den oorlog verscheen, zal het ook na onze blijde terugkomst in Vlaanderen voort blijven bestaan. 't Ware toch te spijtig mochte Ons Vlaanderen dat de trooster is geweest zijner vijftien duizend abonnenten ge-durende de bange jaren cnzer balling-schap, nu aan de zegepraal geen deel nemen 1 Onze lezers mogen zich dus gerust voort abonneeren, 't zij tôt 30 Juni, 't zij tôt het einde van 1919. Wij rekenen op hen voor nieuwe propa-ganda ; zij mogen gerust zijn : Ons Vlaanderen zal aan zijne verplichtin-gen niet te kort komen. Reeds van nu af aan zorgen wij voor den verkoop in het vrijgevochten deel van Vlaanderen en reeds hebben wij vernomen met wat gretige handen onze verloste landgenooten ons blad ontvangen Onze abonnenten die dus naar Vlaanderen kunnen terugkeeren, mogen niet nalaten ons hun nieuw adres te doen kennen in Belgie ; Ons Vlaanderen zal hun ginder volgen. Dààr ook rekenen wij op de hulp onzer vrienden om ons blad aan hunne famiiie en kennissen aan te bevelen De prijs blijft, van nu tôt 31 Maart 1919 VIJF frank ; in andere woorden ongeveer één frank per maand. Het zal onze lezers waarschijnlijk genoegen doen van te vernemeu dat wij weldra op vermeerderd formaat zullen verschijnen; nogthans is tegen-woordig de « papierkwestie » eene zeer doornachtige zaak. Wij denken ook in 't vervolg onzen « Goeden Raad » uitsluitend voor te behouden aan onze abonnés en hun ook het recht te geven van aile zes maanden eene kosteluoze aankondiging van vier lijnen in het blad te vergun-nen.Iedereen ziet dat wij al doen wat mogelijk is om aan onze lezers nuttig en aangenaam te zijn ; wij van onzen kant, rekenen op de hulp onzer lezers om Ons Vlaanderen, 't zij hier bij de vluchtelingen, 't zij in Belgie'bij onze , verloste stamgenooten te doen kennen. BELGISCHE KUNSTKRING Groote Prijskamp voor oorspronkelijke Tooneelspelen, Dramma's, Blijspelen Alleenspraken, Liederen enz. 1. — Aile Belgen, militairen en burgers, mogen mededingen. 2. — De stukken moeten voor 1 Januari 1919 ingezonden worden. 3 — Zij moeten naar het Comiteit gezonden worden onder een kenspreuk Kenspreuk en volledig adres van den schrijver Worden in afzonderlijken omslag opgezonden. 4. — Onzedelijke stukken worden geweigerd. 5. — Het gebruik der beide lands-talen, is vrij. Voor iedere afdeeling, in de beide talen, worden drie prijzen toegekend. 6. — Het Comiteit zal, zoo mogelijk, de bekroonde werken doen op-voeren.7. — De keurraad beslist in onvoor-ziene gevailen. 8 — Aile stukken fnoeten gezonden worden naar den secretaris van den Kunstkring : M. Th. Defloor, 35, rue Lemaistre, 35, Le Havre. De Belgische Kunstkring. Dit net staatsùiad Aanstelling van eene Com-missie, belast met de studie der vraagstukken, opgeworpen door het gebruik der landstalen. — Verslag aan den Koning. (get:) Cooreman. Wij zullen er maar niets o^er zeg-gen, anders mocht de censuur haar knipscbaar weer uithalen. P.-S. — Een woordje toch : geen enkel gezaghebbende en erkende Vlaamsche leider zetelt onder de leden der Commissie, BOB. * * * MUNTOML OOP Twee besluit-wetten van 22 en 24 Oktober, komen deze gewichtige zaak regelen. Men weet dat de duitschers den mark op gelijken voet gesteld hebben met het belgisch geld en zoo zijn de Be'gen uit het bezet gedeelte in bezit van eene nogal aanzienlijke hoeveelheid duitsch geld,' dat van min-' der waarde is dan het bsîgi?ch en het geallieerd geld. Men ziet onmrddelijk dat deze omstandigheid oorsprong kan geven aan eene speculatie, waarvan ons volk en het belgisch geldwezen de slachtoffers zouden zijn, ook werden volgende maatregels getroffen : Het Staatsbestuur mag bij Koninklijk-besluit aile maatregelen voorschrijven voor wat betreft den invoer der inomloop en de intrekking van ALLE munten die geen wettelijken omloop in Belgie hebben, zelfs mag het bevelen dat de particulieren deze gelden neerleggen in aan te duaden officieele kassen. De Minister van Finantiën mag aan gelijkda-nige personen het recht verleenen tôt opzoeking in gansch het land, maar zij zullen eerst den eed, voorzisn door de wet moeten afleggen. ' De overtredingen der wetgeving op den munt-omloop, worden beteugeld met de straffen voor-zien door het besluit-wet van 10 december 1916 en in geval zij niet onder de toepassing van dit besluit-wet vallen met eene gevangzitting van acht dagen tôt een jaar en eene boete van 26 tôt 1000 franken, gezamentlijk of afzonderlijk. Wat voortgaat is de algemeene nieuwe wetgeving over den muntomloop, volgt nu — al-hoewel het voorafging in het Staatsblad — de aanpassing. Besluit-wet van 22 Oktober i Artikel 1. — De invoer der metalen of papie-ren munten der Staten die zich met Belgie in oorlog bevinden, de goudmunten uitgezonderd, is verboden. Artikel 2. — De verheling, het vervoer, de aankoop, de verkoop, het wisselen en de onj-loop der gezegde munten ingetoerd in over-treding met art. 1 zijn verboden. / Artikel 3. — De inbreuken aian artjf 1 zijn gestraft met de boete voorzien bij art. je van d« besluit-wet van 10 Deeember 1916, houdende "verbod van hnishoudkundige betrekkingen met den vijand, en de munten ^ijn verbeurd ver-klaard.Artikel 4. — De inbreuken op art. 2 zijn met dezelfde boeten gestraft wanneer de inbreuk gedaan is met kennis van de bedrieglijke her-komst der munten. Artikel 5. — Deze besluit-wet zal den dag zelf, waarop zij bekend, gemaakt wordt in w»rking treden. Herdenkingsmedallie van den slag aan den Yser Aan de helden van veertien die de eenigste bij de gealleerden — nog niet vereermerkt werden — zal een blijk van nationale erkentelijkheid gegeven worden, onder den vorm eener medal-le uit brons gehangen aan een lint in zwart morré van 37 mîlimeter breedte met in het midden een vuurroode loodrechte straal. Zij wordt toegekend aan al de soldaten die streden aan den Yser van I7 tôt 31 October 1914. Zij wordt insgelijks gegeven aan de familicn der gesneuvelde militairen. PLECHTIGE INTREDE van koning Albert, koningin Elisabeth ! en van Prins Leopold aan 't hoofd der Belgische troepen in Brugge ^ (Fan een ooggetuige) In zijn beroemd gedicht over Brugge en zijn Belfort, schrijft Longfellow : '« ïri the market placé of Bruges. « Stands the Beifry old and brown, t Thrice con^umed aan thrice rebuilded, « Still it watches over the town Het was verleden Vrijdag dat het Belfort, alsmede de Groote Markt en de gansche stad. glorierijk met vlaggen versierd waren Dien dag deden Koning Albert, Koningin Elisabeth en Plias Leopold aan 't hoofd der Belgische troepen hunne plechtige intrede in Brugge. Eene talrijke menigte lauiste. in de straten. De beroemde btiaard speelde de Vlaamsche volksliederen van Peter Benoit en de verschillende nationale liederen. De groote oude klok luidde uit jL hare macht, en kondigde de 'bverwfpning aan die eens en voor altijd gansch Wesr-Vlaanderen aan 's vijands juk ontrukte. Van in 't begin der stad en op hunne gansche doortocht werd het Koniaglijke ichtpaar met luidmchtige en geestdrif-tige kreten onthaald. De Koning, de Koningin, en Prins Leopold waren allen te paard, werden gevolgd door eenen luisterijken staf die bestond uit : de Fransche Generaaî Dégoutté, de gcneraal Gillain, Hoofd van den Bel^ischen generalen staf, de generaaî Delobbe, onderchet van den generalen staf ; de engelsche generaaî Cavendish, Luitenant Generaaî Jung-bluth chef van het militaire buis des Konings, de admiralen Keyes en Ro-narch's ; de Graaf Althone, schoon-broeder van den Koning van Engeland en hoofd der Bri^sche missie bij het Belgisch groot hoofdkwartier ; de generaaî Rouquerrol hoofd der fiansche missie ; verder nog eene groep offi-cieren der geallieerde legers. Op de groote markt viel het Konin-lijke echtpaar, eene onvergetelijke ovatie, ten deele. Eene geweldige ge-moedsaandoening deed aller harten kloppen. En op menig aangezicht zag men tranen van aandoening perelen. Op het oog'enblik dat de Koning voor hèt standbeeld Van Breydel en De Cçninck iijdt Ipgroet hij deze helden van 's Vlaanderen legendarische wor-stèlingen tegen het vreemde juk. Daar-na houdt hij stil om het voor bij trekken der troepen, kavalarie en infanterie, in oogenschouw te nemen. Zonder ophouden worden onze dap-pere helden toegejuicht. En wanneer de vlaggen en standaarden der regi-menten die zich zoo schitterend ge-dragen hebben in de verbazende ver-dediging van den Yser en het laatste j stukje Vaderlandsch grondgebied, voor- ] bij-trekken, veranderen de toejuichingen gewoon weg in ijlhoofdigheid. Het volk beseft op dit oogenblik al de zinnebeeldige waarde van onze nationale kleuren die nu fier en vrij wapperen op dezen grootschen dag. * * * I Na afloop van de troepenschouw 1 stijgde de koninklijke famiiie van 't paard af voor het perron van het Provinciale Gouvernementsgebouw waar zij wederom het voorwerp was van een geestdriftige ontvangst van wegen de overheden die zich aldaar bevoriden ; de Bisschop van Brugge, de Gouverneur van West-Vlaanderen, de senatoren en volksvertegenwoordigers, de bestendige Deputatie, de voorzitter en leden van het provinciaal bestuur, de arrondissement's commissaris, de voorzitters der rechtbanken van eersten aanlag en handelsrechtbanken, de Procureur des Konings en het parket van Brugge, de Burgemeester en het ge-meentebestuur, de advokaten, notaris-sen en professoren van het Athe-neum, enz... In de groote zaal, groette de Goeverneur van de Provincie M Janssens de Bisthoven, de Koning als ridder zonder vrees de Koningin als moeder der soldaten en der Belgen die onder 's vijands juk zuchten, de Hertog van Brabant als hoop der natie. De eerbiedwaardige burgemeester M. Visart de Bocarme, op zijne beurt vertelt hun het geluk der Bruggelingen van eindelijk v'erlost te zijn uit dielange slavernij en van die verschrikkelijke verdrukking en de blijdschap hunne dierbare Souvereinen in deze onvergetelijke uren terug te zien, De Koning antwoordt in eenige korte woorden. Hij herinnert hoe Brugge gedurende 4 jaren moedig het juk der vreemde en hatelijke dwingelandij verdroeg. Gij hebt getoond zoo zeide Hij, om te eindigen dat een volk dat zijne vrij-heid als grootste schat beschouwt en | bereid is deze met de wapenen in de hand te verdedigen, een Volk is dat niet onderdrukt kan worden. Bruggelingen ik bedank U. Gij hebt u waar-dig getoond van uwe voorouders. Deze drie redevoeringen, in 't vlaamsch uitgesproken worden ieder i op hare beurt met een daverig applaus begroet. ! Na nog eenige voorstellingen, verliet | de Koninklijke famiiie met haargevolg, de stad onder eene sidderende ovatie der bevolking die lang er na nog door-ging met hare vreugde te betoonen na de verlossing, deze glorierijke en grootschen dag te hebben beleven. * * * Wij vernemen van een ooggetuige dat heel de brugsche bevolking diep getroffen is geweest door het feit dat de Koning in deze plechtige omstandigheid alsook de andere hooge overheden hunne aanspraken in 't Vlaamsch hebben gedaan. Wij ook zien met vreugde dat onze vorst onze nationale en taalfierheid begrijpt en daardoor het innig gemoed. van zijn volk erkent en waa'rdeert. c mtmmmmmmmmKmmmiBÊHmmmmmBtBaËtBmmiœmmmBmiÊÊÊmMÊtËmmmmm ;t k Bijeenroeping van den Provincieraad n van West-Vlaanderen I" Hij wordt bijeengeroepen tegen 5 November 0 te 10 uur te Brugge in het Paleis van den Provincieraad.e Dagorde : e 1) Herinstelling van den Provincieraad. ■- 2) Te nemen maatregelen om reden der hui- q dige omstandigheden. r Wet-bcsluit het beginsel uitroepend Q van het recht op de herstelling door de >. i Natie, van de schade uitspruitend uit | den oorlog. | Een zeer belangrijke reeks documen-ten, lang en ingewikkeld, maar het, recht op de herstelling der geleden schade, door de natie uitroepend wordt erin voor de Belgen erkend. Wij zullen dit toekomende week nader onderzoeken. Advokaat Ronse. : SIT m ÏBDEHLflMB In het Verloste Gebied Ge moogt naar huis schrijven Havre, 2] Oktober 1918 (Officieel).— Briefwisselen is thans met heel West-Vlaanderen wederom mogelijk.^ Onze Ministers te Brugge De ministers van Binnenlandsche zaken, van Geldwezen en van Land-bouw en Opeabare Werken bezochten rw deze week Brugge. Zij vonden de stad an prachtig versierd met Beigische vlag-an gen . De bevolking is zeer geestdriftig. iw Elkeen draagt eene kokarde of eenen as armband met de nationale kleuren. an Zij hadden een onderhoud met graaf ar Visart de Bocarné, baron Ruzette, gou-de veur, en Mgr Waffelaert, bisschop van de Brugge. Zij zijn allen in goede gezond-fs. heid en waren ontroerd bij het weer-:er zien der Belgische overheden. De Gouverneur van West-Vlaanderen sn De gouverneur van West-Vlaande-,Q_ ren, de heer Janssens de Bisthoven, Jn werd Dinsdag in zijn ambt hersteld door den minister van Binnenlandsche |s_ zaken. Aanstonds werd de bestendige ie_ deputatie samengeroepen ; de provins te ciale raad zal in buitengewone zitting ,je vergaderen den Dinsdag 5 November ' aanstaande. .g in De Herinrichting van 't Land m Het meerendeel der leden van de le regeering reizen nu, heen en terug, tus-e. schen Havre en het heroverd land, ^ waar "zij* "t ri'ormaal leven ! trachten r| herin te richten. 3n Weldra zullen te dien einde ver-schillende besluiten worden gepubli-ceerd in. den « Moniteur. » Dank aan ie de dapperheid en den moed onzer sol-r_ daten, onder het opperbevel des Konings, gaat de bevrijding van ons grondgebied dagelijks vooruit. De tijd te van de volledige bevrijding is nabij. "e In een verslag aan den Koning, zegt er de heer minister van Landbouw des-hj aangaande : « Het beheer van Bruggen en Wegen m zal moeten voorzien in de uitvoering ij- der werken van aanleg voor de groote en staatsbannen, de bevaarbare waters, de de havens, de zeewerken, en het droog-at maken der overatroomde gebieden. » ;e- Daarbij zal het effen maken van tr- den omgewoelden grond, de gemeen-telijke wegenis, het heropbouwen van 't steden of dorpen, gedeeltelijk of alge-er heel verwoest, maatregelen vergen us welke het département van Landbouw en van Openbare Werken in aller hast zal hebben te bestudeeren. . Het département van IJzerenwegen, ?' van zijnen kant, heeft een deel van zijn personeel overgebracht, ten einde den railway weer op te bouwen in het land, dat op zoo'n hatelijke manier door de ' Daitschers werd verwoest. Veurne. — M. Pil, volksvertegen-woordiger van Veurne, wordt alhier burgemeester genoemd in vervanging ge van den heer Senator de Spot, wiens ep ontslag aanvaard is. Êtt n Zedelghem (eigen bericht). — De r_ gemeente heeft niet geleden . De duit-schers hebben ailes meegenomen, ma-trassen, sargien, vee, meutels. Het volk heeft veel geleden. De Eerweerde Heer Ronse stelt het wel, en verwacht ' met ongeduld de terugkomst van zijne 3 • parochianen. Eerneghem (eigen bericht). — De M gemeente heeft niet te veel geleden. De — pastor en de tweeonderpastorszijn nog steeds in goede gezondheid. Vele meu-lit bels werden door de Duitschers gesto» len, alsook al het kopergerief. In de n_ brouwerij Devos hebben, ze nochtans één ketel genade geschonken. De Sl anderen zijn natuurlijk weg. in 3t Een Fransch Weekblad voor de Belgen, « Notre Avenir » k verschijnt 22, Av. de la République, Paris Abonnementspr. tôt 31 Maart 1919,4 fr. » tôt 30 Juni 1919,7 fr. Vitrde Jaar. — N* 210, Prljs : 10 Centtera p«r Rummec Zondag 3 November 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume