Ons Vlaanderen

2669 0
10 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 10 November. Ons Vlaanderen. Seen on 19 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/736m04010n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vi»rde Jaat. — N* 212, Pr*|s : 10 Centfom p*ï Nnmraei Zon<îsg 10 November l918i A BONN b M KMTS^Hi; 5 VuOK iiKJ.aiK EN ï liÀkt xi 11 : Van "M »ot 31 De: ï t) 13 2.00 fr. 31 vi; art 1919. 5.00 » Juiii 1919. • 7 50 » /IX ONS VLAANDEREN IABOSHEMENTSPRIiS VOOR DEN VREEMDE I Van nu tôt }I Dr;C. 1918. 4.00 fr. 3 r Maart 1919 10.00 » A\ TE CENT : 24, Wellinckstraat. 65, Holsîraat. VERSCHÏJNT DEN WOEMSDAG EN DEN ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 5 6.41 — POSTRÈKENING : PARIS tr 1159 TE PARUS : 22, Avenue de la République (XIe) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines. - - , O R G A A N Der Belgische Vluchtelingen in Frankrijk 7"1i Pi" ."■"■itTrirnrir-m «MMll I Hl ■ Il ■ l il I " ' '3*8* DOOR EENDRACHT STERK ORGAAN Der Belgische Christene Sociale Werken Kazakkeerderij Als iemand een vestjen bezit d stillekens tôt op den draad verslet* geraakt en hij zou nu veilangen m een nieuw frakjen te pralen, zond dat hem dit veel geld koste, d? draait hij eenvoudig zijn frakjen oi zoodat de schoonste kant naar buii< korne, en 't vestjen gansch in 't nie we schijnt, en.. dat heet men k zakkeerderij 1 Als iemand geheel zijn leven de en die gedachten en princiepen voo gestaan en verdedigd heeft ; en zi die zelfde man, omdat de wind in zi zijlen niet meer blaast, keert zi molen naar den anderen kant : ve brandt wat hij vroeger aanbeden ha aanbidt wat hij vroeger verbrandd; dat heet men ook kazakkeerderij / Als een blad dat vroeger den god dienst en de katholieke princiep verdedigde, nu al met eens, waa schijnlijk ten gevolge eener verhuizi; naar Parijs, onzijdig wordt, maar zi onzijdig dat sommige measchen c blad opzeggen omdat het, meenen door vrijmetselaars opgesteld worc dat noemt men weerom kazakkeerd rij 1 Wij kennen zoo een blad dat vrc ger — maar dat is al lang geleden als ondertitel een schoone spreu droeg van den H Paules : « Omn restaurare in Christo » Ailes doen he leven in Christus; dat vroeger voor d oorlog onze heldhaftige zendelingen den Congo tegen de vrijinetselaE kloek verdedigde ; dat, als 't kiezi was... Maar waarom nu nog van k zing spreken!.. 't Werd oorlog en velen moest wegvluchten uit Belgie en uit Bruss En dat zelfde blad verscheen al sp< dig eerst te Le Havre dan te Par met dezelfde letter en denzelfden ti maar... maar... hunnen schoonen c dertitel hadden ze in den verhi verloren... En nog veel ander ding ook hadden ze verloren, want 't v, uit met de verdediging der schoo katholieke princiepen en de » Caj pagne » in 't voordeel onzer heldh tige missionnarissen, werd vervang it door eene onderduimsche, venijnigej ;n poîitiek tegen onze legeraalmoezeniers. j et En de Vlaamsche Kwestie dan ? Via-. er mingen en aktivisteu, ;t werd maar in allés op denzelfden rang gesteld, of n, b&ter, voor dat blad waren aile Via-:n mingen enkel aktivisten, en men kon ,i- geheel den boel maar eenvoudig voor a- den kop schieten ! Zoo verre kwam het dat het machtig ze dagblad er zelfs zijn hoofdtitel bij r_ verloor, of liever, van t dagblad » aweekblad » werd, om de plaats vrij jn te maken voor een nieuw dagblad, iu dat in de zelfde bureelen verscheen, ;r. door dezelfde opstellers geschreven en ^ in de zelfde drukkerij gedrukt werd! ; ; Waarom toch al die bokkesprongen ? Kazakkeei derij ! s_ Maar zie ! Onze moedige soldaten 3"n met hunnen dapperen koniag aan 't r_ hoofd, hebben een groot deel van 't jg Vaderland vrij gevochten, en wederom ^ is er spraak van « verhuizen » maar dit maal is het om naar Belgie, om ze naar Brussel weer te keeren. En won-der ! hoe een « verhuis » tooh nen e' machtigen invloed uitoefenen kan op een blad : voortaan geen artikels meer op onze legeïaalmoezenieis, geen _ schimpscheutjes op den godsdienst! in 't frahsch en in 't vlaamsch ver-^ schijnen seraioenen, lijk pater Bloste ra er geene kan preeken ! En vlaamsch' | ' gezind dat ze trachten te worden ! -n Men zou waarlijk moeten gelooven rs dat er gedurende heel den oorlog, in ^ Frankrijk, geen andere echt vlaarnsch-le^ gezinde bladen bestonden dan zij ! Ja, zelfs hunne groote uitvinding : en de « Naiionaal Belgisoh# Partij » j censuur e" wordt zachtjes weggemoffeld; jjg de vlag wordt opgerold en voorloopig in den binnenzak gestoken, n Vrees niet, beste lezer, dat zal al-j temaal terug wel voor de pinne komen, en maar thans moet men een weinig de lezers van West-Vlaanderen ,,ménagee- ab }> ' i t ne ren ziet ge ! n_ En dat ailes noemen wij maar een- it. voudig : KAZAKKEERDERIJ ! en Justus. OORLOGSCHAPE Wij zijn gelukkig aan onze lezers te kunneE melden dat zij op onze bureeler binneneen tienlaldagen denuitlt g vati de wet op de oorlogschade, alsook den volledigen tekst dezer wet kunner bekomen tegen 2 fk. Voor de bestel-lingen per brief is het 2.20 fr., alk mandaten sturen aan : c ONS VLAAN-DEREN » 22, Avenue de la République-, Paris. TE DEUM Ter gelegenheid van den verjaardag van den Koning en om de zegepraal te vieren onzer iegers zal de Belgische Legatie te Parijs, den Zondag 17 November, om n uur 's morgends, een plechtigen Te Deurn doen zingc-n in de Belgische Kerk, 181, rue de Cha ronne. Onze afgevaardigde aan d@ groen@ taîeS van 't Vrede-Hongres [ Moet niet s'echts een deel, maar gansch de Belgische Natie in haar geheel vertegenwoordigen Stillc Jttensrljen (Aan de brave burgers van den Yzer, ala af-scheidsgroet liefderijk opgedragen). S tille inenschen van den Yzer, Boeren die u\v stukje land, Trots da zware oorlogsrampen ïrouw beploegd hebt en beplant ; Wij, de ruwe Yzerkerels, Wisten goed uw huisje staan, Lief verscholen in het loover Langs de hobbelige baan ; Wij, de ru-we Yzerkerels, Schoven graag den stoel bij 't vuur In' uw vriendelijke woning Bij het stille avonduur ; Gij die steeds uw blonde kinders 't Voorbeeld gaaft van kalmen moed, Telgen van het stoere Vlaand'ren, Stille menschen, wees gegroet Cortemarck, Oetober 1918. J.-M. Enckels. m i «n wm «aanr»mr«»reiBMe.. ■■ [Censuur) BELANGER ige rs. la- tar of ja censuur un >or tig bij ! » ^ Wij verwittigen onze lezers dat hii ,n' ee.i artikel van eene kolom en ba er^ in zijn geheel werd gecensureerd. D ^ , artikel handelde over de Taalkomrni t p sies. De Redaktie. ! ■■ , , en i ;l Nâor Belgie terug jm lar De laatste gelukkige krijgsverric! >m tingen doea elkea landgenoot nu me, )n" dan ooit op den terugkeer naar h< 'en geiiefd Vaderland denken. Er bestaa °P dus geen twijfel meer of die zoolar e's gewenschte dag zal voor iedereen spo' :eQ dig aanbreken. it * er' Te dier gelegenheid bid ik den He< Bestuurder van «Ons Viaanderen » d steeds de belangea der Belgen behe , tigt, volgend schrijven te willen ove n ' drukken. ren , . .. , iQ 1 — Aangezien wij de roemnji zegepraal en de meesterlijke reddir van ons België aan onze heldnafti^ soldaten te danken hebben, zoude § * Staat, Provincie en Gemeente het eei moeten zijn om aan die moedige str 'l V ders bij voorkeer eerst aan de vermin, ten, de wiostgevende bedieningen verleenen welke van die 3 machte afhangeo, evenwel rekening houdenc a " van de geestesbekwaamheid welke eli e°' bediening vereischt en van da daartc ® noodige gestelheid des lichaams. N; ee tuurlijk kan er hier geene spraak zii iemand van zij ne vroegere bedienir en" af te zetten of den zoon als wettige opvolger te verwerpen. Nooit zal het Land de opofferingt zijnsr strijdende zonea kunnen verge den. 'i Is dus te hopen dat de Rege ring zij ne trouwe verdedigers zal dan] baar zijn. 2. — De huisgezinnen, waarvan vad> of zoon sneuveide voor 's Lands vii heid en vioeger het bestaan der famil af- verzekerde, roogen ook uit het oc niet verloren wordf n en verdient rechtvaardige hulp en bestendige b zorgdheid. 3. — In elk kanton, bestuurlijk 1 rectiferlijk arrondissement zou er ee gesticht voor oorlogsweez n belioeve geopend te worden alwaar deze ee degelijk onderwijs en eene nation a opvoeding zouden genieten. Bij d gesticht zou eene beroepschool kui nen gevoegd worden. Terloops breng ik hier openlij hulde aan onze regeering die, door h* stichtfn van menigvuldige schoolcolc niën, zijne bezorgdheid betoont vo>' 's lands opkomende jeugd en die doc het openen van scholen voor ve minkten zijne erkentelijkheid betui^ voor onze ongelakkige broeders. D dank van heden staat borg voor die 3- van morgen. 4. — Wat de begraafplaatsen de gesneuvelden, zoowel Belgen als Ve bondenen betreft, ik heb met voldoc j ning gezien in e. n nummer van de « Moniteur Belge » dat de Belgiscfc I, regeering daartoe reeds de bsst ' schikkingen genomen heeft. Aangaanc die der vijandelijke soldaten, zulli : zal waarschijnlijk onder de besprekirs van den vrede te berden komen. He spijt mij op dit oogenbik mijn eige meening niet te mogen neerschrijvei Ik hoop wel daarop later te moge terugkeeren, alsook op de begraa j plaatsen der Belgen, in den vreemd ^ ; overleden. ! *ÊÊmmKÊKummmmmm< niin n—i mu11 5. — Doortoedoen van de inwoners der gemeenten,zouden deze, voor een zeker getal jaren, zoo niet wekelijks, ' dan maandelijks en best den Zondag, eene mis moeten laten lezen tôt lafe-' nis der zielen van de gesneuvelde ' soldaten der gemeente en dan ook " minstens eens te maande eene mis " voor de parochianen overleden tijdens ■ den oorlog. 6. — Een praaîgraf zou op eene der ■ schoonste plaatsen van het kerkhof ■ dienen opgericht te worden tôt herin • nering en eeuwige erkentelijkheid aan ' onze gesneuvelden. Op eene of meer ' der 4 zij den zouden de namen kunnen ' gebeiteld worden van de ioemrijke helden der gemeente, en zoo mogelijk 'r op de overige zijden die der andere Belgen of Verbondenen op het grorïd-ïf gebied begraven. s" 7. — Een herinnerings- of herden-kingsdag zou, vaq af het eerste jaar na den oorlog kunnen ingericht worden.» Hij zou gesteld worden 't zij op den verjaardag der vrijmaking vaa de gemeente, 't zij op dien der sluiting van den Vrede, 't zij zelfs op een der kermis of ommegangsdagen. In den ;r voormiddag dienst tôt zielenrust van >£ de gesneuvelden der gemeente en van t die, op het grondgebied begraven, als-g ook voor de burgers overleden tijdens a. den oorlog Daarna bezoek aan het praaîgraf of âan de graven der helden, >r met aanspraak zoo mogelijk. Telken ■ jare of zelfs eens voor goed zoiiden ^ de familie leden der aldaar begraven r_ i vreemdelingen " (soldaten of burgers) tôt die plechtigheid uitgeaoodigd worden. la den namiddag, algemeene e vergadering waaronder vaderlandsche § vooidracht en bespreking van allerlei »e nuttige instellingen in 't belang der n icwoners. In het voorbijgaan weze l,3 hier gezegd dat in het algemeen, in }' onze steden en vooraal in onze dorpen, e" ruime vergaderzalen ontbraken. Da^.r-e voor dus nu bijtijds gezorgd. ie 8. —Peperstraat, Drogenbroodstraat^ _e Haringstraat, enz , zoo waren de namen ~e gegeven aan stiaten in sommige steden en dorpen. Van nu âf zouden die eere-n titels beter passen voor die van tg Duitschland. Verbannen wij dus voor lQ goed die zouteloozs benamingen alsook die van duitschen oorsprong. Doen wij een edeler keus en ik denk wel dat, in ,n stad en dorp, de namen van de helden des tijds zouden mogen oasterfelijk e" gemaakt worden. Zoo zouden wij b. v. i_ hebben : Koning Albertstraa^", Konin-gin Elisabethstraat, Kardin ial Mercier-straat, Wilsonstraat, Focbstraat, Le-)' manstraat, Maxslraat, enz. Verders :e heeft iedere gemeente zijne plaatselijke '§ gebaurtenissen in te zien. 111 9. — Mochte ook zoohaast mogelijk ! in een der muren van aile openbare j gebouwen (keiken. stadhuisen, scholen, j vergaderzalen) een arduinen of marme-n j ren steen pemetseld worden waarin de n j namen gebeiteld staan van de soldaten n der gemeente die hun leven liefen voor Ie België's vrijheid. It: 10. — Eindelijk druk ik den wensch uit dat een a Comiteit tôt Besc'nerming j. der Kiudeis» tôt stand kome, we'ke bij de Regeering zou aandringen het levensbehoud te verzekeren der kin-1. deren geboren uit eene plichtverge-: tende vrouw of verblinde dochter. j Ongetwijfeld zouden er, bij den te-t|rugkeer naar Belgie, vooral in die ■ | huisgezinnen waar kinderen te vinden | zijn van duitschen oorsprong, betreu- n i rensweerdige tooneclen kunnen plaats grijpen waarvan de onschuldige wicht- r jes de slachtoffers zouden zijn. *** n Mogelijks zijn eenige dier punten e voor, wijzigingen vatbaar. Het ware e i mij zeer aacgenaam wilde de Heer e Bestuurder van «Ons Vlaanderen» de 3 nuttige veranderingen door de lezers g voorgesteld in zijn blad overnemen. :t Eeas ailes geregeld, zou er op iedere n gemeente een Comiteit behoeven tôt 1. stand te komen, hetwelk zich bereid-n willig zou gelasten zooveel mogelijk f. bovenstaande voorstellen ten uitvoer e te brengen. Grijswordende Zwartekop. UIT ONS VADERLAND I11 het Verloste Gebied Geen malrasssn meer. — 's Avonds ctunner aankomst te Brugge, zochten ie.ministers vr&chteloos onderkomen in de hôtels : Daar waren, helaas, geen bedden meer. Een hunner giag bij den heer Visart 3e Bocarmé, den heldhaftigen burge-meester die, ondanks zijne 82 jaren, ; moedig den Duitschers het hoofd b:)od j — Heer burgemeester, zegde hij, laat mij toe u een bed te'vragen. — Met plezier. Volg mi'. Ik zal u uwe kamer aanduidm. Ziehier ! Maar daar was geen matras te vinden, de moffen hadden het laatste vlokje wol weggenornea. — Dat geeft niet, zegle de burgemeester al lachend. Wij zuilen dat wel klaar krijgen. Hier in deze kas, hebben , wij sîroo en oude gazetten. Daarmee zal ik u een bed opmakeo... ( En de heer Visart de Bocarmé, ge- ; tiolpen dooreen brave oudedienstmeid, ] ^ui'c eenen lintien zak met stroo en ' papier. — Eh wel, zegde de minister wanneer -bij opstond,' ik heb zuo slecht niet ] jeslapen. — Ik volg dat zacht regiem reeds ' ' sedert vcrschillende jaren, antwoordde de burgemeester, en ik denk dat ik, na , deze lange proef, ee se wollen matras ; te zacl.t zou vinden. . Een ander lia der regeering ontving de gastvrijhëîd in het bisdom en sliep op een even siéent bed Daar ook was men er aaa gewoon : Mgr. Waffelaert tends sedert lang geen ander meer. Duitsche Menschelijkheid Volgens « De Telegraaf s, hebben de Duitschers te Gent Edmond Van de Woestyne van Eecloo, waarvan de broeder op 7 April laatstleden dood-geschoten is, iasgeltjks vermoord. Gelijk de Barbaren De heer Gilles de Pelic'ny, kamerlid voor Roesselaere, die zich sinds 1914 aan de zaak der vluchtelingen wijdt, is te Havre teruggekeerd 11a een bezoek in het heroverd gebied. Tijdens zijne reis bezocht hij Gits, zijne geboorteplaats, waar hij voor den oorlog een kasteel bewoonde, door elkeen welbekend. Hij vond slechts eenen hoop puinen weer; het was ailes wat overbleef van dit prachtig domein. De Duitschers, in hunne vernielings-woede, deden het kasteel van Gits springen met dynarniet, na het geplun-derd en verwoest te hebben, zooals zij het deden met de kasteelen in het Noorden van Frankrijk. Gent — Ongeval. — De 82 jarige Désiré van Waegevelde, woonachtig Plezante Vest, is op de Groenselrnarkt zoo ongelukkig gevallen, dat hij daar-bij een zware hoofdwond opliep. Verdronken. Bij de Valpoortbrug bevoaden zich twee jongelingen in een roeiboot, die door een sleepboot werd aangevaren- De inzittenden geraakten te water. Een kon gered worden, doch de tweede, zekere Theophiel d'Hollande!, verdronk. Burgerlijke Stand. — Tijdvak vaa 21 tôt en met 27 September jl. : Overlijdens. —JoannaVanderplaneke, 32 j., Olifantstraat, echtgenoote Bernard De Wilde ; , Frans De Buyst, 57 j., Karpelstraat ; Garolus j Smets, 82 j.,Vrijdagmarkt; MariaVervust, 25 j., Zwijnaardsehesteenweg; Maria Ryckaerl, 33 j., 2onnebloemstraat, echtg. Bernârd De Goeyer ; ; -Vugust Riessauw, 65 j., Meulestedesteenweg ; j 3tephania Vanderliaeghen, 71 j., wed. Albinus ] ^anderhaeghen ; Pauline Versavel, 78 j., wed. , lan Ballion; Maria De Rocker, 71 j., Molenaar- j straat; Emmanuel Heyman, 70 j., Korte Kazer- ï lestraat; Petrus Vandenhaute, 60j., Groendreef; 1 austaaf Van Laere, 62 j., Kastanjestraat ; Ar-nanda Decroly, 45 j., echtg. Idelfons Ronse, 1 Muinkaai; Isidorus Verstraete, 82 j., Koolsteeg; ; Marceau Lobbestael, 2 j., Nieuwpoort ; Arthur ] l'emmerman, 45 j., Gentbrugge ; Sabine Martens, <9 j., Weldadigheidstraat ; Jan Stevens, 76 j.j J Noordstra»t ; Esther Dubois, 37 j., wed. Arthur Van Biesen; Casimir De Baets, 54 j., Notelaar-straat; felix Sap, 76 j., Gildestraat; Benjaminus De Neve, 70 j., Dendermondesteenweg; Monica ! Van Waes,86j., wed. Petrus Bouchier; Julianus Van Parys, 54 j., Ottergemste«nweg ; Maria Riessauw,2m., Desmetstraat; Karel De Muynck, 76 j., Lootenhulle; Clémentine Glauwaert, 73 j., Lange Yiolettenstraat ; Carolus De Glercq, 68 j., Blandinusstraat; Eliza Temmerman,64 j., Brug-àclie stw. ; Eugenia Do Glerck, 84 j., wed. Jan De Bersacques , Paulina Tollebeke, 70 j., wed. Frans Van Geertruy ; René Uuttendaele, 5 j., Ledeberg ; Jnsephina Janssens, 64 j., wed. Gustaaf Ty.tgat ; Maria van Roosbeke, 19 j., Sarenmarkt ; Augusta Malfait, 2 1/2 j., Afsneé ; Kamiel Raos, 68 j., Lousberglaan ; Rosalie Nulens, 78 j., wed. Jacques Reynders; Ferdinand Van Waeyenberg, 60 j., Wellinckstraat ; Iiendrik Gurdebeke, 46 j.. Pannestraat ; Anna D'Haeyer, 32 j., Brabantdam ; Donatus Goeminne, 63 j., Smisstraal ; Johanna Desomer, 47 j., Kerkstr., echtg. P. Van de Velde ; Petrus Heyse, 68 j., Zaaimanstraat ; Alice De la Crois, 56 j., Muinkaai; Louisa Barning, 71 j., St-Amandsberg, ,ved. Carolus Velleman ; Livinus Buysse, 47 j., acdbouwer, Wondelgem; André Meganck, lm., Ledeberg ; Mathildis Apceles, 56 j., echtg. juillielmus Smedt, IJskelderstraat ; Cornélius îchellemans, 61 jaar, Scheldelaan ; Celina Del-jecque, 62 j., St.-Michielstraat; Gabriella Paret, 12 j., wed. Leonce Roels, Sottegem ; Joannes 'an Maldéghem, 8 j., Gentbrugge ; Gaston De aau, 16 j., Gouden Sterrenstr. ; Carolus Nei-■ynck, 51 j., St. Lievenstraat; Camiel Bernard, .8 j., Lafère, Frankrijk ; Lucia Tytgat, 79 j., ichtg. Frans Desmul, Rooigemstraat ; Laura Philippot,, 19 j., Eendrachtstraat; Ferdinand îlondeel, 67 j., Drongschesteenweg, 149; Pal-nyra Strauwen. 69 j., wed. Léo Vandevoorde ; Maria Michels, 71 j., wed. Alfons Priels; Petrus 3ouvont, 23 j., landbouwer, De Pinte; Paulina ïannoff, 82 j., wed. Frans Monfils. Huwelijken. — Prosper Matton, Graslei,met Maria Schepens, Heuvelstraat ; Emiel Colle, Ham, met Martha De Mulder, IJskelderstraat; Marcel Hertoge, Kiekenstraat, met Maria Van Oost; Hendrik Pelfrene, Gentbrugge, met Elvi-ra Wallaert, Wasstraat ; Jozef Staes, Schouw-cagerstraat met HerminaVan Damme, Wellinckstraat ; Vitalis Spriet, Koophandelplaats, met Salomé Jansens, Meulestedesteenweg ; Pister Van Lancken, Zandstraat, met Margarata Eg-germont, Galgelaan ; Julius WantB, Pho6nix-straat, met Germaine Bilquia, Boomgaardstraat; Alfred Wyckaert, Hoveniersberg, met Martha Bernardus, Stalhofstraat ; Hendrik Esser, Keu-len, Duitschland, met Aima Schepens, Breidel-straat; Karel Mestdagh, Slijpstraal, m. Huber-tine Bokken, id. ; Michel Begyn, Kapellestr. met Clarisse De Cock, Gertstraat ; Edmond Canon, Puinstraat, met Zoé Deruelle, Groendreef; Joris Devildtr, St. Amandsberg, met Joanna Baete Dendermondschestw. ; Auguste De Craecker, Zeemstr. met Julienne Soudeyns, Weldadigheidstraat; Michel De Meyer, Ledeberg, met Germaine Ongena, Gent ; Jan Swartenbroeckx, Frans Spaestraat,met Julia Grisar, idem; Frans Van der Gruyssen, Gezondheidstraat, met Eme-rence Driessens, St. Michielstraat ; Albert Ver-hamme, Peterseliestraat, met Bl. Steenlandt, idem; Léo Achtergaele, Bagattenstr., m. Ir^na Vanden Abeele, St. Lievenstraat ; Emiel De Muynck, Donkerstege, met Machel Baetens, Gent ; Achiel Feys, De Pinte, met Anna Du Roi, Nassaustraat; Jozef Merre, Hovenierstraat, met Maria Nuytens, Ledeberg ; Gabriel Machiels, Nederkouter, met Georgine Stevens, Hemel-rijkstraat ; Karel Moriau, Schoolstraat, met Joanna Van de Veire, Schoolkaai; Jan Schneider. Brusselschestraat, met Amanda Schelstraete, Azaleastraat : Eduard Varewyck, Schoolstraat, met Gharlotta Van Meenen, id. ; Robert David, Predikheerenlei, met Germaine De Mol, Win-terstraat ; Jozef Schelstraete, Mariakerke, met Martha De Wette, Brugschesteenweg. Echtscheidingen. — Lodewijk Bourdin, ka-toenspinner, Oostackerstraat en Mathilde Bo-iino, verzekenngsagent, Karperstraat ; Achiel Lammens, bediende, Korte Meire, en Alice Regnart, naaister, Gentbrugge ; LievenVincent, ijzérgieter, Lange Schipgracht en Emilia Van Roosebeke, katoenspinster, Berouwstraat ; Au-;ust Vanderheyden, likeurhandelaar, Kastan-estraat, en Maria Slock, Ham. Ontploffing. — Op de Koornlei lig-jvu verscheidene ledige ijzeren vaten îebbende genever ingehouden toebe-îoorende aan de stokerij « Le I<ion l'Or » van Aalst, van waar zij per ichip naar hunne bestemming overge->racht worden. Woensdag 14 Augustus, rond 6 1/4 ire 's avonds, wilden drie persoaen den of een der vaten nog genever in* îield ; een hunner zekere Van Geem fuies, trok er een tap af en bracht bij le openmg een vuuraansteker, waarop îene hevige ontploffing volgde, het vat /loog aan siukken en zekeren Schol-aert Stephaan, 59 jaren, daglooner.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Parijs from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods