Your search * has 228 results

a-z index of titles
  • Parijs

Filters

Ons Vlaanderen

(f - \ , . Vi«rde Jaar. - Nr 183, Prijs : 10 Centiem p*r Nummer Woensdag 31 Juli 1918. AÇffS'SÎEMENTSPRIJS Voor Frankrijk : Van nu tôt 30 Sept. 1918.. 2.00fr. 31 Dec. 1018... 5.00 » 31 Maart 1919. 7.50 » /♦\ ONS VLAANDEREN ABONN EMENTSPHIJS Voor Belgie of df.x vreekde : Van nu tôt 31 Dre. 1918... 6.50 fr. /♦V TE GENT : 24, ...

Ons Vlaanderen

Tweede Jaar. — N*1 28 & EDITION HEBDOMADAIRE Zondag 3 September 1916. O N S VLAANDEREN Door Eendracht Sterkl VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Duitsch! Inschrijvingsprijs : Voor Fmnkrijk i per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankriik : per iaar 6.00 » Bureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : ...

Ons Vlaanderen

ONS Door Eendracht Sterkl vekschijnt elken zaterdag Liever Dood dan Duitsch! ————_______ . Inschrij vingsprijs : Bureelen der Redactie : Aankondigingen : Voor Frankrijk :-per jaar 4.00 fr. , o pt Tien fratik per 4 Regela. per zes maam te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181, rue de Charonne 7irh Int ft>,. Buiten Frankrijk: per ...

Ons Vlaanderen

ABONNEMENT S PHI.'S \ OOR Belgie EN- l'RANKEIJK : Vati nu tôt ii Mnart J919. 3.00 30 Juoi 1919 ... 5.00 » /tv ABOKNEMKNTSPRIJS VOOR DEN VREEMDE Van nu tôt jo Juni Ï919... 8.00 /î\ TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN WOENS^APt EN DEN ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 5 6.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 \ TE PARiJS : 22, ...

Ons Vlaanderen

O N S \ v. ":'-j Breial BKtftStl ySa KSffl ^■sn Wfpl HMH #Sggs ^Rga ■Ban, m/i SHH flV ^hB^A ^Mv jkh !$fl| ^Hh| ■BBbS ^BSBf 9| BEMi agjHfl HHH H HH KSI YfiA ||w| Door Eendracht Sterkl verschijnt elken zaterdag Liever Dood dan Duitsch! Inschrijvingsprijs : Voor Fraukrijk : p^r jaar 4 00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar ...

Ons Vlaanderen

...

De payot der taalgrens

"VLAAMSCH HENEGOUW & Uitgavè dcor de Krygsoverheid toegelaten . Zuid West Bradant , EEN YOLK ZAL NI ET YERGAAN EEN WOORD . Jongens , Hier is de payot " Uwe Pay'ot " opnieuw. Hy "brengt 'n weinig nieuws -jammer genoeg, te weinîg uîT^Se" streke. Sint Pieters Kapel heeft ditmaal let leeuwenaahdeel. Jongens ik moet U myne ...

Ons Vlaanderen

ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Gharonne! ABONNEMENTSPRIJS : Voor Frankrijk i Voor zes maand frs. 5 00 Voor eene maand » 1.00 Buiten Prankrijlc i Voor zes maand » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor verscheideae opnamen : Priis ...

Ons Vlaanderen

VEKSCHIJNT ELKEN ZATERDAG —■IHÉIIMi II——III— — M*——■——■Il !—■■■■■ ■■>! I — ■ ■■iBIIH MIMW Ilj ÀBONNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk i Voor een jaar frs. 5 C Voor zes maand » 3 C Voor drij maand .... » 2.C Buiten Frankrijk i Voor een jaar » 8.C —» IM||MIHHI lliHIIIIIH flIiT I "I ...

Ons Vlaanderen

abonnementsprijs Voor Frankrijk : Van nu lot 30 Sept. 1918 .. 2.00 fr. 31 Dec. 1918... 5 00 » 31 Miart 1919. 7.50 » /♦V ONS VLAANDEREN ABONNEMENTSPRIJS Voor Belgie 01' den vreemde : Van nu tôt 31 D< c. 1918... 6.50 fr. /i\ TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TE PARUS : 22, Avenue de la ...

Ons Vlaanderen

Tweede Jaar. — N* 34 EDITION HEBDOMADAIRE Zondag 15 October 1916. ONS VLAANDEREN Door Eendracht Sterkl VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG V Liever Dood dan Duitsch! Inschrijvingsprijs : Voor Frankrijk : per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk: per jaar 6.00 » Bureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181, rue ...

De payot der taalgrens

Bo'ér de Krygsoverheid toegelaten î ZUID-WEST BRABANT. vlaai 'gch ht^que DE P A Y 0 T D E R T A A L Cr R E 1T S . Een volk zal niet vergaan. J ongens Ik vraag U verschooning indien ik niet eerder met " De Payot " voor de pinne "ben gekonen, 't is uyn schuld niet geweest, dat raag.. ik L zeggen. Een heele samenloop van onstandigheden ...

Pages