Ons Vlaanderen

1722 0
25 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 25 September. Ons Vlaanderen. Seen on 22 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ws8hd7q655/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vitrde Jaar. • - N* 19! Prijs : 10 Centiem per Nummet Wn«n«H>g 25 Senlamher lfil8> ABONNE M ENTSTHU Voor Frankrijk : Van nu tôt 31 Dec. 1918... 3.0C 31 >L;art 1919. 6.OC /*\ ONS VLAANDEREN ABONNEMEHTSPRIJS Voor Belgib of den vreemde i Van nu tôt 31 Dec. 1918... 5.00 fr. /K TE GENT : 24, Wellinckstraa 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 5 6.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 TE PARUS : 22, Avenue de la République (XIe) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines. ORGAAN Der Belgische Vluchtelingen in Frankrijk DOOR EENDRACHT STERK ORGAAN Der Belgische Christene Sociale Werken ONS PROGRAMMA Een nieuw Belgisch blad, natuurlijl een « journal d'union belge », is ver schenen. Tweede uitgave van « Le Chronique » van zalige memorie, er dubbelganger, in het liberale kamp van « La Nation Belge ». We hebben e: niets tegen dat zelfs in de politiek< kampen, de voormalige politieke kamp hanen er... het bijltje bijleggen en eeni eventjes trachten louter menschelijl te worden. We hebben er niets tegen bepaald niets, integendeel... Dit zal d< Belgische atmosfeer zuiverder maken en het Vaderland, het Belgische met hei Vlaamsche, van aile onkruid en on gediert bevrijden... Zooals dus de Nation Belge, is ool La Chronique een orgaan van national* eendracht 1 Het woord klinkt mooi maar hoe mooi ook het gefluit wezei moge van een vogelvanger, toch is he slechts bedrog. Het gefluit van Li Chronique is evenwel minder opgesier< dan het gefluit van anderen : censuur , Notre antijlamingantisttu de toujours n'a jamais admis un wal lingantisme qui opprimerait la Flandre Hoort ge 't ? Notre antiflamingan tisme de toujours ! Dat schettert als een klaroen ! Een triomftrompet ! Tegei Vlamingen die de grootheid willen vai hun Vlaamsche Vaderland, en meteer de grootheid van het Belgische geheel censuur He ? Waar werc gesproken van « wallinganten» ? Ik kei het ding nog : daar waren Chainaye'i bij ; ik herinner me zelfs den naam var een Colson ? Wie was dat weer ? Eer wallingant ? 't Woord wil er maar nie! heelemaal in. Was er niet sinds enkeler tijd spraak van... activism ? Ik weel niet of de Chronique dat bedoelt.., Dat hindert... To gues9 or not te guess, that is the question... Ononi' wonden verklaringen hinderen gewoon-lijk maar de kleingeestigen : mec vreeze niets, wij zijn breed... Daar steekt een heele dosis mis-trouwen in dit kleine zinnetje. De verklaring ware anders heel wat mindei vaag geweest Is La Chronique niet klaarder wanneer zij verkondigt, in een blije opborreling van vrankheid, dal « la solution du problème flamand^ wallon doit être remise jusqu'à la date où la Belgique heureuse pourra le dis cuter en paix et en pleine maîtrise de soi ». Dat is ten minste kordaal gesproken. En wij zijn even kordaat men moet het bestudeeren nu, en d< nu mogelijke oplossingen ook reedi : toepassen Indien bekampers van recht i vaardigheid en eerlijkheid nu « d< pleine maîtrise de soi » ontberen, wi zijn kalm, bezadigd, beredeneerd, in d< i voile koelheid en met de voile verant woordelijkheid van onzen geestl Indier i zij het niet zijn, ja, qui se fâche à tort : Dat heb ik ook eens in 'n fransche le: geleerd ! Dat netelig, oppermoeilijk vraagstul moet opgeborgen blijven in de plooier van het Godsvrede-kleed tôt na der oorlog. Maar andere vraagstukken even moeilijk, even netelig, laten we : die maar oplossen zoo spoedig moge' : lijk ! Het A. S. — 'k ben er geen tegen ; strever van — dat moet opgelost ; zonder bemoeiing der in 't Vaderlanc : verblijvende lui; les conditions de notre ; vie future, i censuur 1 » 't Is korrekt, heel korrekt van weg< deChronique ons gratis voor te lichten we kenden echter de ziekte wel, en w< kennen eveneens 't geneesmiddel.. ' Herinnert ge u nog, Vlaming, hoi ; er gespot werd door diezelfde Chrcwi 1 que die nu weer ontpopt is, over uwi vaderlandsliefde, omdat ze een toasl of een rede dierft richten tôt den H Vader en tôt onzen H Vorst ? Dal was lakschheid en zelfs meer : het was de gehechtheid aan onzen teerge-liefden Vorst hoonen door onze gehechtheid aan onzen H Vader. Wij zullen het vaatjeniet omdraaien.. Maar ons programma is en blijft : Recht vaardigheid voor den vlaamschen stam in den schoot van ons Belgisch Vaderland ; vereffing van al de ziels-rijkdommen van ons Vlaamsche volk door de volledigste oçtwikkeling en wijdste vrijdheid ; Belgie wordt grooi indien Vlaauderen groot wordt, en Vlaanderen zal groot worden.,. Dat it onze leuze, dat is de schakel die ons vastbindt in eeuwige liefde, maar ooli in stoere wilskracht door het bekomec van ons Vaderlandsch Ideaal. Vlaamsch en Vrij. IN ONS HOEKJE Vluchtelingen en gij allen die de toekomst van ons geliefd Belgenland in het harte draagt, 'k heb u zoo dik-wijls hooren klagen en treuren over het verlies van onze schoonste jeug-dige krachten en over de intelectueele verslapping van onze jongens, die na vier jaar in de loopgrachten te hebben gezeten geen trek meer voelen voor boeken en studeeren. Beste vrienden, ge hebt te vroeg gesproken. De eerste jaren van den oorlog was het inderdaad eene catas-troof voor eenieder die zich op de studie toelegde maar sedert eenigen tijd is daar goddank veel, oneindig veel verandering in gekomen. Van aile kan-ten ziet men instellingen uit den grond rijzen om het geestesleven van ons volk weer op te wekken, of lieve op te frisschen, want 't is nooit begraven geweest. Onze Regeering en het privaat initiatief van waarlijk toegewijde per-soonen, geven zich de hand om onze studeerende jeugd eene nieuwe opleiding te geven. En om te beginnen doet het geen deugd te zien hoeveel degelijke belgische scholen overal geopend zijn geworden in Frankrijk en Engeland. Op het front bestaan er twee instellingen die aan onze soldaten talen, matematieken en vakopleiding per briefwisseling onderwijzen. Elk telt meer dan drie duizend leerlingen. De hoogstudenten hebben om ook niet meer te klagen : Regelmatig zetelt er een middenjury in Le Havre, waar onze studenten hunne examens kunnen afleggen en alzoo hunne studien voltrekken. Te Parijs is er eene kolonie van belgische studenten die werken aan de Sorbonne. Te Port-Villez en te Moisson kunnen de verminkte soldaten eenen nieuwen ambacht aanleeren en zich alzoo voor-bereiden om ons herboren België te verheerlijken. Negen leerlingen hebben overlaatst hun examen afgelegd van onderwijzer te Rouen en allen hebben schitterend geslaagd. Wat denkt ge'r van ? Begint ons België reeds niet te herleven ? D. UIT ONS VADERLAND Algemeene berichten Het gebrek aan klecren. — Men heeft in België niet allecn te kampen met gebrek aan levensmiddelen schrijft de Brusselsche correspondent van het « Handelsblad », doch het gebrek aan kleeren baart ook groote onrust. Een hoedje van ailes behalve buitensporige kwaliteit kost 4o frank. Een eenvou-dige heerenbroek uit gemeene stof kost al 18o à 200 frank; een heel costuum voor 't minst 350 frank; een overjas 3 à 4oo frank; een paar schoenen 200 à 250 fr. ; een eenvoudige das 25 frank,; een paar handschoenen 4O frank — de rest navenant. Dameskleederen kosten, dat spreekt van zelf, nog heel wat duurder Met 500 frank kan men 't niet meer doen. Een gewoon kleed, niets merkwaardigs, 750 frank. Dit schijnt een minimumprijste zijn. Damesschoe-nen kosten 175 à 2OO frank. En aile verder goed en ondergoed, voor zoover nog te vinden, kost in verhouding bij vroegere prijzen, nog heel wat duurder!In den winter hebben onze zorg-zame huûhoudsters in den toestand voorzien, door wollen dekens te laten verven, waarvan dan warme Ideeding-stukken voor haar zelf en voor de kinderen werden gemaakt. Meer dan een venstergarniture, uit fluweel of eenige andere stof, werd op dezelfde wijze herschapen tôt klecd, japon o-f mantel. Zelfs zag ik eens een flink meisje, dat een wonderen doch mooien mantel droeg gemaakt van een be-bloemden lap, die blijkbaar vroeger voor hij was geverfd, een canapee had gegarneerd. Ook dezen zomer hebben onze dames zich uit den slag weten te trekken. Ditmaal hebben .zij onzen voorraad aan linnengoed aangesprtken. Eens paars of blauw of rose geverfd, hebben onze beddelakens best geschik-te stof voor aardige zomerkleederen geleverd. Ook vele grauwe rolgordij-nen hebben het moeten ont 'elden . En tôt dusver heeft L t geholpen, De arme heeren zijn er siechter aan toe. Men mag 't geheele huis afloopen, een stof die vernuftig tôt een heeren-costuum kan worden herschapen, zal men niet ontdekken. Ten ware wij, met Romeinsch stoïcisme, ons ook Romeinsche zeden en moden eigen wisten te maken ; en wij ons'in beddelakens gingen hullen als in een on-gerepte toga. En blootshoofd gingen loopen op houten schoeisels. Een andere uitkomst is niet te denken. De bevoorrading. De V ereenigde-Staten zenden 10,000 Ion graan. — Op aanzoek van de Hollandsche regeering heeft de Amerikaansche regeering de stoomboot « Nieuw Amsterdam », ge-laden met een millioen kilos graan in bestemming voor België, via Rotterdam, laten uitvaren. OO ST-VLAANDEREN Gent. — Polydor Haeraart, 5 jaar oud wonende Vlierstraat, viel ziek wijl hij aan de haven wandelde. — Zes inwoners van Meire zaagden een zestigtal boomen af op den eigen-dom van Edmond Dekijzer, te Melle. Ze kregen te Dendermonde allen drie maand gevang. — Voor diefstal met braak en val-sche sleutels, van kleedingstukken, ten nadeele van M. Jozef Gilson, Kongo-straat, Gent, werden door de recht-bank verwezen : Leopold Kahs, tôt 7 maand ; Louis Goethals en Cyriel Billet, elk tôt 6 maand ; Edward Van Haelter, 7 maand. Gustaaf Vlerich wordt vrij gesproken. — Martha Vande Velde, van Lover-dem, voor aftruggelarij van kleederen ten nadeele van verschillende personen, wordt veroordeeld tôt 4 maal 1 maand gevang en 26 fr. boet. — Voor diefte van juweelen en geld ten nadeele van M. Hijman, grijpt Isidoor Van Damrne, van Gent, 6 maand en 26 frank boet. — Een in Holland ontvluchte Gen-tenaar vertelde dat op 4 Oogst, om 9 uur 's avonds ongeveer 160 duitsche officieren, met de menotten aan, uit het gevang naar de St Pieters statie werden geleid. Deze officieren waren in opstand gekomen en weigerden naar 't Westelijk front te vertrekken. Het gevang zit vol opstandelingen en duitsche muiters. 't Begint er voor -t duitsche leger lief uit te zien. De Wijn. — De Moffen eischen ailes op, zelfs de wijn die ze twee mark de flesch betalen. Somtijds doen ze huis-zoekingen om te zien of ailes hun is afgeleverd. Onlangs ontdekten zij bij een Heer 3.000 flesschen wijn welke hij niet aangegeven had. Hij heeft de 3.ooo flessclien moeten afgeven en daarbij een mark per flesch moeten betalen voor zijn straf. Wanneer zij zulke huiszoekingen doen, werpen zij uw huis geheel en gansch overeinde en zelfs durven ze het behangpapier van de muren scheuren om te zien of er niets in de muren verborgen zit. Een schoon werk. — De maatschap-pij de « Visschersvrienden » heeft op Dinsdag 2 Juli een uitmuntend werk verricht. Aan 200 echtgenooten v.in soldaten welke een eerste kommuni-kant hadden werd 10 fr. in geld uit-betaald.Namens die huisvaders welke in het leger zijn onzen besten dank aan de « Visschersvrienden ». Een tafereel op den tram. — Een jonge Gentenaar rookte een dikke cigaar op den tram. Een Duitsch officier klimt op de p'at-form en vraagt hem vuur voor zijne cigarette. Onze Gentsche snaak bied zeer plechtig zijne cigaar aan. Maar wanneer de officier hem de cigaar terug geeft werpt de jongeling ze de straat op. Daarop maakte de Duitsch zich kwaad en leidde de jongeling naar de komman-dantur, waar de schuldige (? ) 60 mar-ken boet krijgt voor beleediging aan een hoogere officier. Tableau ? Calcken. — Uit Gent komt ons een bericht hoe de Duitschers onze Vlaamsche boeren mishandelen. Te Calcken rçgent het boeten. Er is daar geen landbouwer die nog niet beboet geweest is. Verscheidene inwoners zijn in de gevangenis opgesloten geweest, zooals de Z. E. H. onder pastoor Strijbol, August Roels, Melanie Demeester en nog anderen. Al die menschen zijn losgelaten. Een bunner zit nog vast. omdat hij beticht wordt eten verschaft te hebben aan ontvluchte krijgsge-vangenen.Saffelaere. — 150 personen zijn ontvoerd geworden. omdat een man-slag weid gepleegd om een duitsch politieagent en men den moordenaar niet kon vatten. Aalter. — Te Gent, in de kliniek k Refuge de Marie » ontsliep in den Heer, op 30 Juli, na een pijnlijke upe-ratie, de Z. E. H. Dusong, pastoor van Aalter. WEST-VLAANDEREN Veroordeelingen. — Malfait Alberic, werkman te Kortrijk, is voor diefte sener som van ongeveer 500 frank ten nadeele van Julius Silence, tôt 6 maand ;n 26 frank boet veroordeeld. — Voor het toebrengen van slagen, 2;evolgd van werkonbekwaamheid, werd Cattoor Emiel, herbergier te Brugge verwezen tôt 4 maand gavang en 60 frank boete. — Julius Boesier, bediende te Brugge, deed aan de bezettende overheid eene lasterende aangifte tegen Maria Sabbe, ook bediende aldaar, van aard om hare eer te krenken. Hij werd veroordeeld tôt 3 maand gevang en 100 frank boet. De burgerlijke partij, Maria Sabbe, bekwam 500 frank schadever-goeding. — Voor diefte van zakuurwerken te Brugge gepleegd, werden verwe^er Joris Van den Bossche, daglooner, toi 3 maand gevarg en Jozef Meuleman . tôt 2 maand en 5 > fr. boet. De eerste 1 wordt tôt zijne meerderjarigheid ter 3 beschikking der regeering geplaatst. t — Dassomville Juliaan, van Kortrijk, > 15 Jâgen voor diefte. 1 — Staelens Léonard, van Belleghem, 1 aanslag op de eerbaarheid, 18 maand . en 5 jaar berooving zijner burger-1 recht en. — Verbeke Marie, van Kortrijk, " 4 maand en 26 frank boet voor diefte. — Deloof Jules, van Emelghem, i voor slagen en het toebrengen van : kwetsuren, zeven maand en vijftig ■ frank. 1 — Lecompte Arthur, van Heule, voor misbruik van vertrouwen, zestig ! maand en elf maal 26 frank. 1 — Dejaeghe Michel, ee > maand en 1 26 frank, en Vandecaveye Maurits, vijftig dagen voor diefstal, beiden van Kortrijk. — Vansteenkiste Remi, van Marche, | voor misbruik van vertrouwen, drie maanden en 26 frank. — Duyck Germanie, van Kortrijk, 15 dagen voor diefte. Marcke. — Schrikkelijke moord. — Te Marcke, bij Kortrijk, is een afschu-welijke misdaad ontdekt. In den wa-terput van den landbouwer Van Hau-waert werd het lijk gevonden van den genaamde Laurens Thijs oud 40 jaar. De vermoorde was agent der verze-[ keringsmaatschapij Antwerpia en woon-de bij zijne getrouwde zuster te Rol-leghem. De schedel van het slachtoffer | was gekloven en het lijk stak in eenen zak. Het parket is verwittigd geworden en begon dadelijk een onderzoek. Reeds is een aanhouding gebeurd. De West-Vlamingen in de Kempen. — Het Vormsel der kinderen. — Zijne Eminentie Kardinaal Mercier heeft tien Hoogeerweerden Heer Crets, Prelaat van Averbode afgeveerdigd om in Gheel de kinders der vluchtelingen die reeds hunne eere-communie gedaan hebben te komen vormen, van Gheel en de omliggende parochiën van Gheel. Binst de vier oorlogsjaren kon de bis-schop van Brugge bij ons niet komen : zoo zijn er velen, knechten en meisjes, van 't jaar 1901, 1902 zelfe van 1900 die nog moeten gevormd zijn. De ouders gelieven dus bij tijds te zorgen dat er niemand ontbreke : de vorming is gesteld op Dinsdag 30 Juli ten 11 u. (t. u.) in Sint Amandskerk te Gheel. Zijn er kinders-vluchtelingen te Oolen, Achter-Oolen, Oevel of op gelijk welke gemeente rond Gheel, dat zij zich gaan aangeven bij den E. H. Pastoor hunner parochie, deze zal wel de noo-dige maatregelen nemen om ze aan de vorming te laten deelneman. Deze van Gheel zelf en bijkomende parochiën gelieven zich aan te geven bij E. H-Dumortier, Passtraat, 60. De Vormelingen moeten ook voor-bereid en onderwezen worden. Zondag a. s. 14 Juli is er leering voor al de vormelingen die te Gheel wonen, in de lokalen der Zondagschool, in 't kloos-ter van de Passtraat : 2.15 u. (t .u.) voor de knechten en 3 45 u. (t u.) voor de meisjes : daar mag er niemand te kort zijn : de verdere leerlingen zullen dan ook aangekondigd worden. Ouderdomspensioenen. — Binst den oorlog hebben de ouderlingen in West-Vlaanderen nooit geen pensioen getrok-ken ; hier zal dit hoogst waarschijnlijk gaan : ten minste voor al deze ouderlingen, die vôôr den oorlog reeds hun pensioen van 65 frank getrokken hebben : dus voor geen nieuwe. De namen wierden vroeger reeds opgegeven : maar dat en is nu niet g noeg : er moeten wederom nieuwe lijsten opgemaakt worden. Dit zal gedaan worden in ons lokaal van « De Beurs», Maandag en Dinsdag voor-middag van 10 u. t. u ). Romt dus maar op : gij moet uw passe-port of i uw trouwboekje meebrengen en ook uw renteboekje, als gij het nog hebt. Sterfgevallen. — Eerw. Zuster An-gela van 't klooster der Zusters van Liefde van Roesselare, overl. te Wi-chelen ; Henri Peel echtgenoot van Heleen Geldhof van Roesselare, overl. te Wetteren ; Maria Luyaert, echtge-noote Lagrou van Roesselare, overl. te Lier ; Petrus De Plaedt van Roesselare overl. te Gent ; Camiel Verbrugge van langs de Ruyterkalsijde van Roesselare, gevlucht den 19 Oktober 1914; J. Herreman van op O. L. Vrouwparo-chie van Roesselare, aldaar getroffen en gedood Zondag avond 7 Juli. Vluchtelingen van Poperinghe (F er vol g) Suffys-Deroo Cam., Cestas, Gironde. Suffys Henri, Mauzé, Deux-Sèvres. SuSys-Degruyter Julien, Cestas, Gironde. Techel Edouard, domestique, Hôpital de Beau- mont, S.-et-O. Techel Rosalie, 268, rue Garibaldi, Sotteville, S.-Inf. Temperville-Van Loot We, rue Neuve, Nérac, Lot-et-Gar. Teneur René, chez Me Poitier, Caudebec-en- Gaux, S.-Inf. Thieren-Roy Léon, St-Jan ter Biezen. Thomas Theof., 94, rue de la Mer, Langrune- sur-Mer, Galv. Tillie-Hennico We, Hospice belge, Puys-lez-Dieppe.Top Alois, Ecole Brazilier, Sèvres, S.-et-O. Tuyten Fideel, Hosp. belge, Puys-lez-Dieppe. Tuyten-Vergeele We, Montsoult, S.-et-O. Useel-Moncarey, Vrouw (lam.,4, rue Maurepas, Versailles. Uzeel Jules, rue Ste-Anne, Malestroit, Morb. Valcke-Roelens Emile, villa Joconde, avenue des Sources, St-Maurice, Nice. Vallaeys-Reddeleem Alf., 146, aan de Rue, Cré- teil, Seine. Van faorren Jules, Thireul, Deux-Sèvres. Van Cayseele-Van Spranghe, We Bené, Beau- mont, Sarthe. Van Cayzeele Emeric, Proven. Vandamme P., maison Ste-Anne, St-Servan, Manche. Vandecasteele-Leroy, We Adolf, 16, rue Proust, Angers, Maine-et-Loire. Vandecasteel-Valcke Marcel, St-Maurice, Nice. Van de Kerkhove-Blanckaert Jules, La Limosi- nière, M.-et-L. Van den Berghe Léontine, villa Béthanie, Montsoult, S.-et-O. LIJST der Vluchtelingen van het arrondissement ROESSELAERE Deze lijst werd gerangschikt op A. B. C. orde. W est-Roosebeke (Vervolg) Van Antwerpen Charles, Laigné-en-Belin, St- Gervais-en-Bne (Sarthe). Vandamme Théophiel, rue Escudier, Boulogne-sur-Seine (Seine). BU Vandamme Lady, 44, Bondgate Without, A1h- wick (England). Vandecaudelaere Isidore, Ghamplost (Yonne). Vandecaudelaere Hector, id. id. Wwe Vandenbroucke Camiel, rue de Cassel, Wormhoudt (Nord). Vandenbussche Isidore, à Seissan (Geis). Vandenbussche-Vandaele Jules, 17 Avenue 1404, Moline, Illinois (U. S. A.). Vandendriessche Alois, arrêt de l'omnibus, Ze- gerscapel (NordJ. Vandendriessche Camiel, rue de Bollezeele, Zegerscapel (Nord). ' Wwe Vandendriessche Van Isacker Eugénie, rue de Bienne, Aire-sur-Lys (P.-de-C.). Vanderhaeghe Camiel, rue de Cassel, Wormhoudt (Nord). Wwe Vandermeersch Léo, 45, rue des Viviers, Bailleul (Nord). Vandevyver Jérôme, Vaux-le-Pénil, par Melun (Seine-et-Marne). Vandevyver Jules, Colonie Scolaire Belge, St- Ouen (Seine). Vandevyver Petrus, id., id. Vandewalle Aloïs, Hezecques par Fruges (Pas-de-Calais).Vandromme-Noyez Charles, 39, av. de Poissy^ Maisons-Lafitte (S.-et-O.). Vandromme Flavie, id., id. Vanelslander Pierre, Villac-Aiguillanes (Ariègejf Vaneîslander Sylvie, Vix (Vendée). Vanfleteren Camille, Honfleur (Calvados). Vanfleteren Camjlle (11-8-80), Bretagne par Bouges (Indre). Vanhaverbeke Catherine, Vatori (Calvados). 'SU Vanhaverbeke Charles, id. id. Vanhaverbeke Honoré, id, id, Vanhaverbeke Jules, id, id, Vanhaverbeke Louise, id, id, (Wordt vervolgd.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Parijs from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods