Ons Vlaanderen

520845 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 17 June. Ons Vlaanderen. Seen on 16 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rn3028qt6x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Derdt Jaar Nr 17. Prijs ; 10 Centiemen per Nummer. Zondag, 17 Juni 1917 ONS VLAANDEREN VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk : Voor een jaar frs. 4.25 Voor zes maand » 2.25 Voor drij maand .... » 1.25 Buiten Frankrijk : Voor een jaar » 6.25 DOOR EENDRACHT STERK BUREELEN : TE GENT : 24, Wellinekstraat. TE PARUS : 181, Rue de Charonne. LEZEN! Zeg jongens, mag ik eens wat met u bab belen ? Ja ? Vooruit dan maar... Ik ga u eens wat vertellen over een nieu wen boek die ik gelezen heb... ten minsti toch doorbladerd ! Dan heb ik hem weggesmeten... ik vont het : flauwe kul ! Het was zoo iets in den aard van... ja wi zullen maar zeggen « ne slechten boek ! » Weet ge wat « ne slechten boek » is ? Tiens ! daarover zouden wij wel een: wat kunnen praten ! Ik weet wel, in de goeie ouwe tijd, al: ie menschen nog « geguillotineerd » wer ien om er eenen dood te doen (nu wordei îij daarvoor gedecoreerd !) dan raasde ei jeeuwde Mijnheer Pastoor daar nog al een: iikwijls over. Maar die brave man was a jud. Hij zit nu nog bravekes in zijn dorpkf als de duitschers hem nog niet vermoorc îebben !) en Mijnheer de Onderpastoor i: au Aalmoezenier ik weet niet waar ! Enfin, die twee doodbrave menschen had len het altijd over « slechte boeken » zon 1er juist namen te noemen en dat wa: astig, niet ? Nu gaan wij daar eens over praten. « Slechte boeken » volgens mij (als ik mi: sen zal moeder de vrouw er wel tusscher comen !) zijn van die boeken, die de menscl /alsche gedachten inplanten. Ge weet toch wel, als een mensch eer x>ek met aandacht leest, dat hij dan lanç laarna nog onderden indruk blijft van wal îij gelezen heeft ?! Als in het boek, Mieke en Janneke sa-:nen trouwen, dan dat de lezer of lezeres îr zoo net mee zijn, dat hij (of zii) aan dt schrijver van het werk wel... een bruidstul zou zenden ! (voor Mieke en Janneke na-tuurlijk !) Wordt er echter (weer in het boel-latuurlijk) een moordenaar of een toverhek; /erbrand, dan zouden wij, wel mee viere-itook willen doen ! Hewel, als ge nu zoo een boek ter hand îeemt dat ge niet kent, en gij wilt weten oi îet goed of slecht is, dan beziet- gij maai :erst de platen. Als ge die figuren nu, aan :en deftig man of deftige vrouw zoudt lurven laten zien, eerste klas dan ! Zijn het jchter platen die gij aan een deftig persoon liet zoudt durven voorleggen, steek dan îeel den boel maar de stoof in, dan zal eï i.iemand anders geene vingeren meer aan rerbranden ! Soms zijn er geen « hors textes » bij, maar lan kunt ge rap vatten aan de lezing, waar le schrijver naartoe wil ! Behandelt hij punten of gebruikt hij uit-Irukkingen of beschrijvingen die ge niet uid op, in een deftig gezelschap zoudt durven voorlezen, zend dan maar braaf en kort îeel het pak om zeep ! Of zoo ge zelf niet il te deftig zijt, ploetert dan maar voort, lan komt het zoo nauw niet I Immers : 'erkens eten verkenseten ?! Maar buiten de boeken en bladen « met en ruikske aan », zijn er nog andere boe-:en die wij best missen kunnen omdat zij le menschen zoowel valsche gedachten in-)lanten als aile andere « slechte boeken ». Ik bedoel hier boeken of schriften uitge-•ent door onbevoegde of kwaadwillige geld-.fpersers ! Ik heb al boeken gezien waarin men deze i gene godsdienst besprak, op de meest nbevoegde manier ! Anderen gaven zooge-egdewetenschappelijke lessen die indruisch-en tegen de meest elementaire wetenschap ! Veer andere maakten een sprongske met rat zij de « vrije liefde » noemen zonder te :unnen antwoorden op de eerste en meest envoudige vraag betrekkelijk de ouder-jke plichten in zoo'n nieuwsoortig ver-enskot ! Nog anderen maakten een held an een meester-dief een meester-moorde-aar of zoo iets. Wel werd daarin de ban-iet-held gedurig lastig gevallen doqr een etectieve die aile onmogelijke toeren uit-ichtte, maar het was toch maar op het inde van een welgevulde stroopershistorie, Lat de rechtveerdigheid «per ongeluk» boven ;wam drijven ! En zoo een litteratuur kost gewoonlijk aaar eenige centiemen en komt — juist aardoor ! — zoowel in kinderhanden als i groote menschenhanden ! Zie.datnoem ikallemaal# slechte boeken!» Het doet me soms pijn als ik onze jongens oor zeggen tdat ze geene goede Neder- UIT ONS VADERLAND u bab- Vastenavond zijn de scholen gesloten t Meerle, Ryckevorsel, Schilde en St.jLenaert: i nieu- De grensafsluiting is thans allerstrengs minste niets mag nog door en de bevolking is e erg aan toe. Geen nieuws meer en geen le vond vensmiddelen. En wat er nog voor hande is wordt opgeeischt. Zoo hebben de duit ja we Schers de laatste paarden geschoept. D ■ " oudjes hebben nog een troost, ze kunne ' • nog hun borreltje van 't wit stoopke drin 1 eens ken en maar 0,25 fr. het druppelke d als ^at erëer *s' naast de armoede 2 iet me > wer- °°k weelde, grooten sier en feestpartij 'orden ^es ' z^'n ^ gehate smokkelaars. D de en menschen hebben er al soort van opstootje 1 tegen gemaakt, maar de duitscher houd !vas al ^un ^an(^en boven 'thoofd. Nu liebbe lo ke ze 's nachts een soldaat in huis. Maar, zeg moord §en ment,chen> wacht maar, de tijd ze is we^ komen : « Loontje komt om zijn boor t je. » Anders is ailes nog goed ; wij zulle het wel volhouden. ^ 20 tongeren. — Er heeft in het hôtel Meyer; t was Groote Markt, een intercommunale verga dering plaats gehad ten einde middelen t î beramen om de waterlijding uit te breidej ■1 • over devolgendenabarige gemeenten: Eben Emael, Sluizen, Mail, Millen, Genoels Elde ' n,rh ren, Berg, 's Heeren-Elderen, Membrugge Rijkhove, Martenslinde. ti een beverloo. — Huweliiken ; Félix Stal- __ n lang mars met Marie Peeters, Jan Pauwels n wat met Stephanie Stalmans, Louis Maes met Josephine Beerten. e sa~ — Zijn teruggekeerd uit Duitsch- ezeres jan(j . jan pauweiS( Josef Verpoorten, an de prans Hermans, Louis Plenckers, Remy Yandermeeren, Denis Huybrecht, Félix ce na- Aerts, de gebroeders Beckers, ge- broeders Vaes, Frans Reyckers en ge- ?°fv broeders Beelen. ïrheks viere- diepenbeek. — Woensdag 26 Maart, l.'l. zijn 11 jongens dezer gemeente, die hand op de kontroolvergadering van 2 De- ten of cember 1916,naar Duitschland gevoerd maar werden, teruggekeerd. Dit brengt het 1, aan getal teruggekeerden op 24. Nog 100 zoudt anderen blijven in Duitschland. n het gent. — In de jongste zitting werd rsoon advokaat Rodolf de Saegher aan- dan gesteld als gemeenteraadslid in ver- — ;al et vanging van wijlen Dr. Cuyl. In dezelfde zitting heeft de gemeenteraac het programma der gemeentelijke lagere waar scholen van den 30 Septemb'er 1912, gewij zigd en het in overeenstemming gebrachi : u:t met de. verordening van 22 April 1916 lui-■ niet dens welke de Fraansche taal voortaan eersi ^ j in het 6e studiejaar zal mogen onderwezer 1 kort worden" . f niet aalst. — De kunstkring « Ontwaakt ! » ga roort een openbare Guido Gezelle-avond in d< ners : zaal « De Vier Winden ». De sprekei E. Roosen onderwijzer alhier, ondervonc « met medewerking van verschillende leden vai boe- den kring, die door het voordragen vai it zij gedichten en het zingen van liederen aan :n in- gename afwisseling brachten. 1 ». brugge. — Brugge zelf is nooit beschotei uitge- geweest. Bommen smijt men nog wel eens geld- maar dit gebeurt meestal op de haven. Ove: twee maanden nogthans werden er bommer deze gesmeten op de Potterie en werden er 1( meest menschen, waaronder een tiental kinderen ooge- op den slag dood geworpèn en 16 zwaa: aisch- gekwetst. De lijken werden allen op denzelf :hap ! den dag ter aarde besteld, na een plechti met 'er landsche vakboeken lezen, omdat ze d< Nederlandsche vaktaal niet verstaan ! » Maar slechtvertaalde vreemde vuiligheic ;e.r: of stomiteiten, dat kunnen zij wel lezen ! j Is het niet droef ? Maar het is waar, dat gevalleke doet zich an" maar alleen voor, met lompe menschen r e®,n die den moed niet hebben zich aan de studie 1 ^ ' te zetten. Nu dat is 00k hunne zaak ! Als \ 6 na den oorlog de thans studeerende jonge-°ne' lingen, bekwaamheden zullen bezitten en )0Ven zullen doen betalen, die de lamlendigen var >nli k nu' niet zullen kunnen doen gelden, dai] : : t kunnen de alweters van vandaag maai 1 als fijnnekens « hun plan trekken ! » De gezonde lektuur of « goede boeken », ken!» worden ons nu met de vleet naar den kop igens gesmeten, zij blijft maar enkel te pakken ! eder- Pierke Gebuur . gen dienst die gedaan werd in de 0. L. V. kerk. Men mag in Brugge geen klokken meer luiden. Om 8 uur's avonds moet ieder-een binnen zijn en mag geen straal licht meer gezien zijn. Met de boeten zijn de Duitschers niet sfiaarzaam, het gaat met duizen-den te gelijk. De wegvoering der Belgen duurde nog altijd voort op 9 Maart- Zij moeten 00k werken voor de Puitschers, tegen hun eigen volk, hun eigen kinderen misschien . De Duitschers hebben al het koper opgeeischt, zelfs de oude sieraden en hebben er een spotprijs voor gegeven, per kgr. De Broeders Xaverianen zijn door de Duitschers uit het klooster gejaagd alsmede de Damen van St. André, de Jesuiten, de Paters Discalsen, de Broeders van Liefde, St. Léo, St. Lodewijk, het gekkenhuis zijn door de Duitschers ingericht voor hospita-len. Alleen het externaat (bij de Xaverianen) bestaat nog... De klassen zijn dezen winter een maand lang opgeschorst geweest... Fr. Celestin en Isidore de knecht moeten werken voor de Duitschers, t. t. z. voor electriciteit en verwarming zorgen ; dat is nog een waar-borg voor onze machienen. Op de groote speelplaatsen zijn de Duitschers (er lagen er toen 3000 in ons ge'oouw) bezig met 36 pri-vaten en 3 beerputten te maken. De broe-der bestuurder naar Duitschland gevoerd, was op 9 Maart nog in Brugge niet terug. — Bij de burgers ziet het er maar zwart uit. Rijst en maïs is het dagelijksch voedsel De Molen van Ramscapelle der menschen. vieesch zien ze bijna met. Brood is er schaarsch en dan nog is het gemengd met maïs en gestampte aard-appelen. De koffie wordt vervangen door gebrande gort. s we veghem. — Einde December 1916 werden hier 200 mannen geweldigerhand ont-voerd. In Duitschland wilde men ze verplich-ten in staalfabrieken te werken aan 20 pfenning, 't zij dertig centiemen daags. Zij kregen voor aile voedsel een telloor soep en een stuk brood. De ongelukkigen zagen zich verplicht de vuilhoopen te doorscharten om er een haringkop of een been te vinden ten einde hun honger te kunnen stillen. Eenigen zijn half zinneloos geworden, anderen liggen uitgeput in de barakken waar men ze laat liggen . Deze toestand duurt nu reeds 15 we-ken, maar geen enkele van die helden heeft een werkcontrakt willen teekenen . Noch de honger, noch de slagen, noch de ontberingen waren bij machte hen van besluit te doen-veranderen. Met zekerheid wordt gemeld dat tôt heden ten minste vijf ontvoerden overleden zijn t. w. Henri Vermeulen, Cyriel Van Hoenacker, Achiel Van Houtte, de dienstknedht /an Nestor Decqvenne en Raymond Van den Bosch. blankenberghe — In 't hôtel Excelsior huist de duitsche grootstaf. Daar burge-mee^ter Dhondt, sinds de bezetting in En-geland verblijft is de stadssecretaris dd. burgemeester. De pastoor was onlangs erg geboet, omdat hij 's avonde de vensters van zijn huis niet toegedicht had. avelghem. — Sedert Nieuwjaar 1917 is er ecne melkerij gesticht. Ellce boer is verplicht lid te zijn . Zij is in werking sedert 15 Maart en wekelijks ontvangt ieder gezin 100 gram-men boter per hoofd, aan 5,20 fr. per kilo. Deze boter wordt verkocht in het komiteit. Vele menschen bakken zelf al ware 't in den oven der stoof. Zij die kunnen aan graan geraken, malen het door den koffiemolen om er dan brood van te maken. De molens mogen niet meer werken. Bijna elkendeen îaakt siroop van suikerbeeten en wil men skkerkoek eten, men moet hem zelf vervaar-igen, evenals vele andere artikelen die 00k liet meer te krijgen zijn. De meeste waren zijn zeer duur : boter 12 ot 14 fr den kilo, eieren 36 et. het stuk( eep 9,50 tôt lo fr. de kgr., graan na den ogst 50 frank per honderd kgr., in 't begin an Mei 115 tôt 125 fr. ; aardappelen in len uitdoentijd I5 fr. de 100 kgr., nu 35 tôt o fr., in 't komiteit kost het Amerikaansch leel 5O et. de kgr. Sedert Januari laatst is men gerantsoe-;eerd voor het vieesch. Er is bepaald hoe-eel men van de voornaamste waren mag in uis hebben : 5 kgr, vieesch, 1/2 kilo boter, 3 eieren, 5 kgr rijst, 50 kgr. aardappelen, kgr, tabak per man, en',. Het is bijna on-nogelijk in regel te zijn en de overtreders jopen dan altijd eene geldboet op. In 't iegin van Maart laatst had er eene alge-neene huiszoeking plaats. Bij M. Emiel 'îeters, dienstdoenden burgemeester, namen e duitschers nog al veel vieesch, graan, jnzaad, suikerijpoeder en tabak, bij Maas ene kuip gezouten vieesch en ingelegde, ieren, bij Em. Meerschaert 5o kgr. graan, Iij Cam-Velghe, in de Kerkstraat', 75 kgr. ardappelen en bij de boeren van ailes. )ikwijls worden dezen die vooraad opgedaan Lebben aangegeven uit afgunst. Vele oude nenschen sterven bij gebrek aan het noo-lige kloek voedsel. In de laatste maanden zijn Charles — Holvoet, schepen, Cies D'Haeye en zijn zuster Leonie overleden. de hopteelt in onbezet belgie. — In West-VIaanderen strekte de hopteelt zich ten jare 1914 uit over ongeveer 1536 hectaren. Dat was de grootste uitgestrektheid die ooit werdtgeboekt. Sinds 1910 had de hopteelt ruim 500 hectaren bijgewonnen. Met den oorlog kreeg de hoppateetl een geduchten knak. In October-De-cember 1914 was de uitvoer van hop gansch onbeduidend. In het voorjaar 1915 was er reeds beternis. Het verkeer per spoor en per schip gingvlotter. Volgens aangiften op de tolkantoren in 1915 bedroeg de uitvoer van Poperingsche hop 1,628,000 kgr. Intusschen nam het verbruik van hop in onbezet België toe. In 1916, — ging het nog beter daar grootere hoe-veelheden hop èn naar Frankrijk èn lar Engeland werden uitgevoerd. Evenwel werd menig hopplanter in het iuw gebracht, de eene door gebrek aan aken en draad, de andere door gémis aan lukkers; blijkens de landbouwoptelling in 316 werden er alhier nog enkel 625 hecta-:n geteeld : dus 911 hectaren min dan 3Ôr den oorlog. antwerpen. — Op aanstichting van de ntwerpsche afdeeling van den bond der laamsche socialistische Jonge Wachten is în vlaamsche sociaal-democratische arbei-îrs-gemeenschap tôt stand gebracht. De îdoeling is te ijveren voor het z. g. acti-isme, voor zoo ver zulks met de socialisti-:he beginselen overeen te brengen is, ni.. x>r het uitgeven van een weekblad, vlug-hriften, enz , alsmede het houden van Dordrachten en volksvergaderingen. De ;den blijven echter aangesloten bij de Pel-sche werklieden-partij. Maar de stichters illen, naar het heer, een kern van doelbe uste socialistische vlamingenvormen.opdat ter het actief-vlaamsch element in de irtij niet zou overvleugeld worden. Er zal ;handeld worden in samenwerking met het )o pas gestichte vlaamsch Economisch scretariaat, onder leiding van Karel Wa-:rnaux.BERICHT Onze lezers die eenbericht ontvangen hebben in it begin van Mei om hun abonnement te ver-euwen en die tôt heden het bedrag niet izonden, zullen voortaan de gazet niet meer îtvangen. Dat de achterblijvers zich spoeden...! Wij herinneren dat, bij adresverandering, men in oud en nieuw adres moet aanduiden, alsook ntimbervan 15 otvoorde onkosten in den brief sken. Vriendelijk verzoek aan onze lezers die ons een* indat-carte zenden, van er op te schrijven aarom het dienen moet — Geene timbers a. u. b. Wij verzoeken elkendeen die te klagen heeft rer de regelmatigheid in het ontvangen van het ad, ons wel te willen op de hoogte brengen er onregelmatigheden. DIE (Excellente Cronicke Deze week nog geven wij in Die Excellente Cronicke uitsluitend nieuws van het Oostend-sche. Zoovele adressen van vluchtelingen uit dit arrondisseynent kwamen ons toe, dat wij eene tweede lijst van Oostende zullen moeten geven en dat wij nog lang de lijst der omlig-gende gemeenten zullen mededeelen. Wij ont-vingen reeds dank van verloren vluchtelingen die zich door onze lijsten terugvonden. Op 24e" van deze maand beginnen wij tevens de kronijke van het Roesselaarsche. Veel eigen bericliten hebben wij, en zeker zullen de tal-rijke vluchtelingen van dit arrondissement ons dankbaar zijn voor al het nieuws dat wij hun geven. Ook kwamen ons honderden adressen toe uit Roisselaere en de omliggende gemeenten, wij ver wachten er nog veel. Het mag gezegd, dat onze Roesselaarsche kronijke geschreven wordt door een hoogge-plaatste persoon uit het arrondissement die het in vredestiji door zijn ambt bij zonder goedkende. OOSTENDE Oostende en Brugge gebombardeerd. In den nacht van 31 Mei-1 Juni, hebben Engelsche vliegers Oostende, Brugge en Zee-Brugge overvlogen. Ze wierpen verschillende duizenden kgr. ontplofbare stoffen op de militaire duitsche instellingen dier steden. Op de achterhaven van Oostende, op de sassen van Zee-Brugge en op de kommen tusschen Brugge en Zee-Brugge. De « Bru-geoise » zou ook van de brokken gedeeld hebben. Na den laatsten aanval door de Engelsche vloot tegen Oostende en Zeebbrugge zijn de Duitschers al in eens door vrees bevan-gen geweest. Ze zijn vast overtu:gd dat de Engelschen een aanval in regel tegen de Vlaamsche kust beoogen. Ook zijn de duitsche waarnemingsposten tusschen Oostende en Zeebrugge vertiendubbeld Een bijzondere waarnemingspost is ingericht op het dak van het hôtel de Venise. De Haven ontruimd. Londen, 10 Juni. — De admiraliteit deelt het volgende bericht mede : « De kommandant van Dover deelt mede dat de laatste herkenning op Oostende bewijst dat al de groote schepen uit de haven getrokken werden. « De twee torpedo-jagers die onlangs naar Zeebrugge overgebracht werden, zijn deze die bij het bombardement zeer bescha-digd werden. De haven van Oostende is als een woestenij. » Middelkerke. — M. Detournay, eigenaar van het hôtel Exelsior te Middelkerke, is plotseling te Saint-Germain, bij Parijs.over-ledsn.De bakker De Groote van de Leopolds-laan, houdt eenebakkerij open in Oostende. — De vrouw van Aimé Opstaele uit de Leopoldslaan zit in Duitschland gevangen. Ghistel. — (Eigen bericht). Bij de aan-komst der duitschers in die gemeente, in Oc-tober 1914, zijn al de verlaten huizen geplun-derd geweest. De kerk werdt lang gebruikt tôt slaapplaats voor de duitsche soldaten, en de goddelijke diensten moesten in het klooster gedaan worden. Na hevig protest is M. de Pastoor er toch ingelukt met Pal-menzondag 1915 de kerk te doen heropenen voor de diensten. In de afspanning « Het Gravenhuis » hebben de duitschers den biljart buiten gezet in regen en wind. De kasteelen waren ook geledigd en de beddens werden overgebracht naar het kasteel van M. Ronse Provinciaal en gemeenteraadslid, dat gebruikt werd tôt hospitaal der duitschers. M. de burgemeester Depuydt die gevlucht was naar Holland is er op einde October 1914 gestorven. Camiel Adriaens, schepen, volgde hem op, en Theofiel De-waele werd door de duitschers als schepen aangesteld alhoewel geen raadslid zijnde. Emiel Viaene's huis werd van plundering gespaard. Zijn moeder is overleden in No-vember 1915. August Sanders, St. Jans Gasthuisstraat, 7, bevindt zich nu in Engeland.Oudenburg. — (Eigen bericht) In de schoollokalen dier gemeente hebben de duitschers een hospitaal ingericht. De knechten-school wordt gehouden door de onderwijzers Vandekerkhove en Vandevelde, geholpen door notarisklerk Desutter, in de gebouwen der oude abdij, eigendom Genevoise. Veel wordt er opgevorderd en, is 't leven duur, er is geen gebrek.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Parijs from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection