Ons Vlaanderen

2107 0
30 October 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 30 October. Ons Vlaanderen. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m901z43504/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ONS VLAANDEREN ABONNEMENTSPklJS Voor Beloie en Fkankkijl : Van nu f»n 31 Dec. 1918. . 2.00fr. 31 M. art 1919. 5.00 » 30 Juni 1919... 7 50 » /♦V ABONNEMENTSPRIJS Voor den vreemde : Van nu tôt Il Dec. 1918. 4.00 fr. [iMaartigig 10.00 » /t\ TE GENT : 24, Wellinckstraat.l VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TE BARIJS : 22, Avenue de la République (XI<>) 65, Holstraat. * TELEFOON : ROQUETTE 5 6.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines. ^ DOOR EENPRACHT STERK | VOX POPULI ! Er wordt bij de vluchtelingen veel, zeer veel gesproken over den terug-keer, zelfs mag er gezegd, dat de groote helft der vluchtelingen — men weet dat de groote meederheid der vluchtelingen Westvlamingen zijn. — met eene zekere vertwijfeling nu reeds naar de regeering zien van waar de toelating tôt den terugkeer moet ko men. En dit algemeen gedacht dat zich nu uitdrukt, heeft een groot belang, men weet dat de stem van vele menschen, weleens de stem der gezonde rede is. Vox Populi, vox Dei. Er werd officieel gemeld, dat men den huispacht en het werk nog niet moest opzeggen en dit is verstandig. Wij waren de eersten om onze vluchtelingen aan te zetten, niet lichtzinnig te werk te gaan. Maar wil dit zeggen dat zooals men het in sommige offi-cieele kringen schijnt- te beweeren, dat wij de vluchtelingen van West-vlaanderen moeten voorbereiden hier nog te blijven gedurende maanden ? Weke waren reeds veel. * * * In «Ons Vlaacderen » mocht reeds een medewerker de aandacht der regeering vestigen op den bijzonderen toestand der vluchtelingen dezer gemeenten die met het laatste duitsche offensief naar Frankrijk geeva-cueerd werden . En met reden, Deze personen komen uit gemeenten waar gedurende den oorlog ailes bijna nor-maal ging, zij moesten bij hun vertrek buitengewone hoeveelheden waren na zich laten, velen stonden aan het hoofd van die ondernemingen diesinds den oorlog een groote uitbreiding namen. Zoo kennen wij een drukker, om maar een voorbeeld aan te halen, die in eene geme&nte achter het front voor 200.ooo frank benoodigheden moest achterlaten. Winkeliers die schoone zaken deden, landbouwers die wel vooruitgingen zijn in hetzelfde geval. Waarom aan al deze personen niet onmiddelijk toelaten terug te keeren ? * * * Dan heeft men de vuurlinie. ffet stâat vast, en eene persoonlijke ondervinding nog leerde het mij dat een ?eer aanzienlijk getal personen, geld en waarde gedolven hebben. Moet aan die personen niet onmiddelijk loegestaan worden terug te keeren. Ik spreek niât van eenen difinitieven terugkeer, maar hier dienen toch maatregelen getroffen . * * * Eindelijk heeft men de later bevrij-de streken Wat verzet er zich tegen den terugkeer der inwoners van Oostende, Brugge, Zedelgbem, Ae^tryke, Ho rout, Ichtegem enz. nu gelegen op kilometers afstand van het huidig front. Enkel en alleen redenen van ravitaljeerirg ? En 'k vraag me af, of organism als de «Relief in tielgium.» onze intendancie, en de private ondernemingen er niet zouden in slagen na een paar weken het bevoorraden in treffelijke voorwaarden in te richten, Men neme in acht dat al deze gemeenten bijna niet geleden hebben. Men moet hier wel op Ietten, geene nuttelooze mistevredenheid te weeg te brengen. Ik heb hier voor mij den brief van een man van Ichtegem, vader van elf kinderen die met de moeder allen daar bleven, zijn Luis is ongeschonden. Zal men na vier jaar en twee maanden, de calvarie van dien man en zijn huis-gezin nog drie maand verlengen ? Er bestaat overigens een groot voor-deel deze landelijke bevolking zoo spoedig mogelijk te laten weerkeeren. Wat al nuttigen arbeid zou men op het land niet kunnen verrichten. 't Zijn toch de militairen niet die dit zullen doen. Zoo spoedig mogelijk moet ons volk naar huis. Het is zijn innige begeerte, en voor hem en het land is het, het beste. Dat het ter plaatste de burgerlijke overheden van vooiheen weer aan treffe dat deze die een roi willen spe-len in de herleving dezer gewesten, toch niet denken van uit hunne bu-reelen, rt zij militair of civil, 't land weer op te beuren. On-î volk, bestuurd door zijne nationale Overheden, die zijn taal spre-ken en het verstaan zal best 'en spoe-digst de vlaamsche gouwen bloeiend maken. Hier zooals altijd moet aile bureaucratie vejrneden. Advocaat Ronse. ——if——— IN ONS HOEK.JE Uit een brief van een spaansche schrijver : « Op dezen heuchelijken dag (der belgische zegepraal in Vlaanderen) zend ik u mijne innigste groeten en mij ne hartelijkste gelukwenschen voor de zegepraal der verbondene legers door wier heldhaftigheid het geliefde België weer zal worden vrijgevochten Mijne vurigste wenschen gaan naar Belgenland dat ik aanzie als een tweede Vaderland voor mij. (get) José Subira. De Heldenmoed onzer geestelijken in 't laatste offensief Hieronder de namen van de geestelijken die gekwetst werden : Aalipoezeniers : EE. HH. Vetters Frans, bisdom Mechelen ; Rycken Willem, bisdom Luik; "Van Ravels Antoon, bisdom Mechelen; Geuensjudo, idem; Glazemaekers Leopold, idem j Hilde-brand Lod., bisdom Euik. Brankardiers : EE. HH. Juckler Henri, priester van het H. S. vanBetharram ; Turf Achiel, minderb&oeder ; Van Caene-ghem Raphaël, Quinet Jozef, Vanden-broeck Jan, Peckstadt Henri, Wolters Eugeen, Swaegers Jacques, Requette Eugeen, Cuypers, allen Scheutisten ; Vandamme Karel, Gits Achiel en Vuyl-steke Victor, allen van deWitte Paters; Cos Jacques, Picpus ; Pierard Henri, Augustijner; Boon Frans, Carlier Victor, Clement Karel, Druwé Eug., Honoré Léon, Hoyoux René, Vilain Rob, Del-fosse en d'Espierres Jozef, allen Jesui-ten ; Volckerick Jozef, broeder der Kristelijke Scholen ; Martens Polyd., Carmeliet ; Roose Jules, De Visschere Jozef, Dubois Karel en De Ceuninck, seminaristen van 't bisdom Brugge ; Nossent André, seminai ist van 't bisdom Luik ; Van Schoor Jan, seminarist van 't bisdom Mechelen. Luitenant : E H. VanderGucht John der Witte Paters. Zijn sinds het toekomen van de eerste lijst gesneuvelden nog overleden aan de gevolgen hunner wonden : EE. HH. Toussaint, Scheutist en Thys van de E. P. van den H. Geest. Zij rusten in vrede. Voor de Onderwijzers Wij vernemen dat het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen, dat reeds verscheidene examens ingesteld heeft voor het hooger en voor het lager onderwijs, ook eene jury ingericht heeft voor het afnemen der voorafgaande proeven en der examens leidende tôt het diploma van geaggregeerd leeraar van het middelbaar onderwijs, lageren graad, en van regentes eener middel-bare school. Die jury zal zetelen te Le Havre, den 9 Decemberaanstaande. Voor aile inlichtingen wende men zich tôt het Département van Wetenschappen en Kunsten, 29, rue Fonte-nellé, Le Havre. UIT ONS VADERLAND : In het Verloste gebied 1 De Postbetrekkingen in de 1 bevrijde streken 1 Havfr, 22 Oct.— (Officieel) Het bel-gisch posterijen-beheer tracht zoogauw mogelijk de briefwisseling met de be-■ vrijde streken in te richten. Melding van die herstelling zal aan het publiek - gegeven worden door de bladen. De herstelling der Spoorwegen Brugge, 24 Oct — Wij vernemen | dat men ijverig werkt aan de berstel-1 ling dir i zeren wegen die, naar men hoopt, reeds na een tiental dagen zullen kunnen in dienst gesteld worder. Verhuizing der hospitalen naar Brugge en Kortrijk De gezondheidsdienst ingericht door j het Ministerie van Binnenlandsche Za-. ken en onder het bestuur geplaatst van Dr Hollemans wordt naar Brugge : overgebracht. De burgerlijke gasthui-i zen die door dezen dienst in Frankrijk ; gesticht waren, worden nu verplaatst naar Brugge en Kortrijk. Gemeentelijke herinrichting Volgens een Koninklijk besluit mag de Koning aan het gemeentebestuur j van zekere verwoeste en ontredderde \ gemeenten de toelating geven van of- j ficieel buiten de gemeente en zelfs buiten het belgisch grondgebied te zetelen op voorwaarde dat zij de plaats : aanstippen waar zij hunnen zetei S 1 vestigen. De gemeenteraad dezer gemeenten mag ook samengeroepen worden door den gouverneur of zelfs door den arion dissementskommissaris voor de gemeenten op zijn rechtsgebied. De gemeenteraad mag, van af zijne eerste zitting de onderwerpen bespreken die op zijne dagorde staan en deze die niet op zij> e dagorde staan, indien de drin-gende noodzakelijkheid ervan door de helft der aanwezige leden wordt aan-vaard. Opdat de beraadslaging geldig weze zal het getal leden niet minder dan drie mogen zijn, voor de gemeenten waarvan de raad ten hoogste elf leden telt; en vijf indien de gemeenteraad meer dan elf en min dan 21 leden telt ; en zeven indien het getal leden 21 te boven gaat, Indien het getal gemeenteraadsle-den, tegenwoordig in de gemeente waar de raad zetelt, kleiner is dan de getal-len hitrbovenaangestipt, zal de Koning zekere achtbaie en bekwame personen der gemeente mogen aanduiden, als tijdelijk bijgevoegde leden van den gemeenteraad. Viamert nghe. — De Heer Camiel Dambre gemeentesekretaris laat aan zijne dorpsgenooten weten dat hij voortaan terug te Vlamertingbe ver- < blijft. Brugge. — Wij vernemen dat de 1 Provincieraad van West Vlaanderen in plaats van den 16 November, reeds J den 5 November zijne eerste zitting 1 zal houden te Brugge. ] In het bezette gebîed Het geheim van « La Libre Belgique » 1 De geschiedenis van dit welgekend ; vinnig spotbladjè begint op een echten ' detective roman te gelijken. 1 Ter gelegenhcid van zijn vjerde ver- jaring heeft het blad een extra-num- ( mer ijitgegeven met het portret van gonwheer von Falkenhausen versierd-De duitsche gouwheer ontving een exemplair per post en 's anderdaags vond hij een andet exemplaar in den ; binnenzak van zijn beste kapoot ! ! De man was om uit zijn vel te ' springen. Veertig geheime duitsche « agenten werden te Berlijn gevraagd 1 om de daders op te zoeken. De duit- 1 sche detectiven ontdekken de drukkerij van « La Libre Belgique ». De druk- , ker werd aangehouden en tôt $2 jaar \ dwangarbeid veropjdeeld. , De dgtectjeven vierden de heugehjke 1 gebeyrtenis door een banket. Maar ] veertien dagen later kwaifi « La Libre Belgique » nog eens uit ditm^al met de foto's der feestvierende detectieven versierd, en den zelfden dag vond - von Falkenhausen weer een pracht-exemplaar in den binnenzak van zijn ; beste kapoot / 00 ST-VLAANDEREN Selzaete — Het leven wordt hier met den dag treuriger, en de plagerijen breiden zich nog steeds uit. Nu deze week was de duitsche geheime politie wederom erg druk met huiszoekingen, achter waren die uit Holland ingevoerd waren ; al deze waar iets ontdekt is, zullen van Selzaete verw jderd woiden naar waar ? j — Zijn overleden op 1 September 1.1. Elza Maria Lesage, dochtertje van Edouard en Mme Alida Van Damme. Op 7 September Jozef Hamerlinck, drukker. WEST-VLAANDEREN Vlaanderen in de Kempen Sterfgevallell. — Eligius Vanhecke van Be-veren, schielijk Overleden te Herenthals; de "wedmve Nollet-Dooms van Gheluwe overleden te Herenthals; KarelVandepitte van Hooglede, 'schielijk overleden te Herenthals; Edmond ; Degrande, echtgenoot van Marie Boucquey, 1 alhier overleden; Henri Debaene, oud 69 j., 1 van Lichtervelde, overleden te Herenthals ; , Octavie Brevits, weduwe Baeckelandt van | Handzaeme, overleden te Herenthals ; Julia j Vaucoillie van Lichtervelde, overleden te Herenthals.Wwe Vangheluwe-Vermeulen van Moorslede, overleden te Baelen ; Madeleine Viaene van Hooglede, overleden te Hulsen (Baelen); Henri Pieter Deckmyn echtgenoot van Eugeniç Ba-gein van Boesselare, overleden te Herenthals; Henri Vanneste, echtg. van Anna Maria Cal-meyn, echtg. van Anna Legrand beiden van Roesselare, overleden te Eyne bij Oudenaerde; Emilie Bailleul Wwe van Edgard Carbonez van Roesselare overleden te Ganshoren bij Brussel ; Mme Vanherpe-Soenen, echtgenoote van Dr. Vanherpe van RoSselare, overleden in Frankrijk ; Andïé Muylle zoon van Victor Muylle van Roesselare overleden te Gent; Mme Paul Declercq-Debat van Roesselare, overleden te St. Josse-ten-Noode bij Brussel ; Maria Thomas, dochter van Pieter en Elodië Bovyn van Roesselare, overleden te Roesselare ; Maria Vandenbunder, 2 j. en .half, kind van Edward en Pauline Gallewaert, alhier'overleden. Rumbeke. — Ajgestoivenen : Vader De Brabander, vader van den schepene, is in 1917 gestorven in den ouderdom van 101 jaar. Hadden zij hem kunnen voedsel geven zooals in vredestijd, dan had hij nog wel wat langer geleefd. Amand D'Hondt is reeds sedert meer dan twee jaar overleden. Charles Van der Schelden, baas uit « 1900 », is den 4 Februari 1915 overleden.Pieter Tallieu is te Roeselare als slachtoffer van den oorlog gestorven, Remi Marescau is overleden te Rreem-donck.Zijn nog overleden ■ Schepene René De Brabandere, P-ieter Spruytte, Juf-vrouwen Demuyninck (Muynschens), Hilaire Beke en vrouw gedood door eene bom. Huwdijken : Een zoon vaa Gustaaf Vandekerckhove is getroqwd met de zuster van Od^el Défrayé ; Josephine Verhoest is getrouwd met een burger van de kanten van Oostende. ïn geheel Rumbeke is niemand met een Duitscher getrouwd. (De Vereenigde Vrienden van Rumbeke). ANTWERPEN . Borgerhout. — Eene rentenierster van 50 jarigen ouderdom die alleen woonde in een huis der Oedenkovenstraat, werd dezer dagen vermoord gevondenin hare woning. Men weet niet ofer ook diefstal werd gepleegd. Mâchelen — M Smeyers, juwelier, woonachtig Bruel, had de onvourzich-tigheid begaan niet te handelen zooals ; de andere juweliers, die 's avonds de uitstallingen hunner vitrinen mede naar ^ hunne slaapkamer nemen, om aile diefstallen te beletten. Tijdens dei nacht is men in zijne woning binnen gedrongen, na een paneel uit de voor deur gezaagd te hebben, en heeft mer de hand gelegd op al de gouden voor werpen die in zijne vitrien lagen. De waarde dezer voorwerpen beloopt tien duizend frank. Hofstade. — Verleden Zondagavond werd het stille dorpje Hofstade door eene laffe moordpoging in opschudding gebracht. De genaamde Jules Broers, van Ele-weijt, was naar de kermis van gemelde gemeente gekomen en was rond half tienop den steenwegnabij het gebouw der gendarmerie, toen hij plotseling door den genaamde Van der E..., van Hofstade, werd aangevallen, die hem /erschillige messteken in den rug en >nder den arm toebracht. De ongeluk-iige viel neer, badend in zijn bloed, en /erkeerde weldra in bedenkelijken :oestand Men liep om hulp naar den geneesheer /an Sempst, dîe dadelijk ter plaats iwam en het slachtoffer de beste sorgen toediende. De gekwetste, die nauwelijks den )uderdom van 18 jaren heeft bereikt jn deel maakt van een huisgezin van ;lf kinderen, kon eerst om middernacht naar zij ne woning overgebracht worden. £ijn toestand is zeer bedenkelijk. Wijneghem. — Dinsdag nacht werd le hofstede van den landbouwer L Mertens overvallen door een zevental swartgemaakte kerels. Onder doods-jedreigingen hebben zij den landbouwer ;ene groote som gelds afgeperst. Ailes vat.hun niet te heet of te zwaar voor-cwam hebben zij medegenomen, zooals joud- en zilverwerk. LIJST der /luchtelingen van het arrondissement ROESSELAERE Deze lijst werd gerangschikt op A. B. C. irde. W est-Roosebeke (Vervolg) rergote Honoré, Forfry (S.-et-M.). 'ergote Marthe François (Deux-Sèvres). rerhulst-Vandevyver Hect., St-Aignan-les-Jail-lard par Sully-sur-Loire (I,oiret). rermant Pieter en Louis, Onicourt par Huppy (Somme). Vwe Vermeulen Ch.. Quimper-Guezennec (C.'-du-N.). 'ermeulen August, 7, rue de Herzeele. Worm-houdt (Nord). 'ermeulen Adolphe-Jean, "Quimper, Guezenne (C.-du-N.). rermeulen Alidoor^Marie, route de I,edringhem, Wormhoudt (Nord). 'ermeulen Angèle-Irma, Brétigny-sur-Orge (S.-et-O.). ermeulen Beaudouin, Latillé (Vienne), ermeulen Clara-Anne, Brétigny - sur - Orge (S.-et-O.). ermeulen Jules, Mouzeuil (Vendée). ermeulen Martha-Elisa, Brétigny-sur-Orge (S.-et-O.). ermeulen-Lesage Pierre-Auguste, r. tedrin-ghem, Wormhoudt (Nord). ersaevel Désiré, Allei (Tarn). ersavel Amand, Grande-Rue, Cany (S.-Iaf.). ersavel Hector, Ouainville (S.-Inf.). ersavel Jules* id. id. ersavel Silvère, id. id. erschoore-Vandaelo Hector, Ginieux (Char.) erstraete Edm., Miradoux (Gers). ervisch Bruno, St-Marlin-des-Prés (C.-du-N.) ervisch-Houthoofd et Ld., id. id. iane-Hughe Cyrille, Beaumont-en-Auge (Calvados).ictoire Honoré, Vasouy (Calvados). ictoor-Pnem Camille, Hebeeourt par Minne-ville (Jura). incheer Theophile, ancienne verrerie, Blauzy (S.-et-L.). inckier Henri, à la verreriô, Blangi (S.-et-I,.). inckier Irma, rue J. J. Valois, Le Petit Qué-villy (S.-Inf.). inckier Calmeyn Medard, Toulé Kerdz of St-Yves (Finistère). rouw Volckaert Camiel, Hôtel Parisien, St-Pardoux-le-R. (Dordogne). /illaert-Vlanfleteren Pierre, Buyscheure par Cassel (Nord). rarlop René, colonie scolaire belge au Château Malaize, Barentin (S.-Inf.). ?we Wammi Delvoldere Eugenie (Staden), Sauveterre par Lomber (Gers). /illemyns Achille à Canchy par Abbeville (Somme). /illemyns Jules, Herzeele (Nord). nllemyns René à Vieille Lyre (Eure). v'iltouck Jacobus, maison D. Druikebier, Her-zele par Wormhoud (Nord). Wittouck Maes Jacobus, landbouwer en vee- koopman, Herzele (Nord). Willemyns Ach.-Arth., Cauchy par Abbeville (Somme). Willemyns-Logghe Alphonse, 19, r. du Moulin, Lisieux (Calvados). Willemyns Alph.-Joseph, r, Abbeville, Cauchy (Somme). Willemyns-Lalleman Henri, rue de Domvast, Cauchy (Somme). Willemyns Joseph-Omer, id. id. [ Willemyns Justin-Marcel, id. id. Willemyns Léon-Joseph, r. dAbbeville, Cauchy (Somme). Willemyns Marcel-Joseph, id. id. Wwe Willemyns-Meyssen Marie, id. id. Witdouck Rosalie, Bagnères de Bigorre (H.-P.) Zozema Maria, Villebramar (Lot-et-Garonne). Zwaenepoel- Soenen Gustaaf, Vert-le-Grand (Seine-et-Oise). Maatregelen der Regeering in bevrijd België BERIGHT Met het oog op de wederbezetting van 's lands grondgebied, heeft de Belgische Regeering zich bezig gehouden met al de maatregelen die van aard zijn om de openbare orde te handha-ven, tezelfder tijde als de veiligheid der legers die op den Belgischen bodem werkzaam zijn. Zij heeft in zonderheid de vereischte voorschriften vastgesteld om ter be-schikking van de plaatselijke overheden en van de parketten de politie-macht te stellen, welke zij zullen noûdig hebben, en om zoo spoedig mogelijk de territoriale diensten der gendarmerie weder op te richten. Anderzijds, maakt eene langdurige bezetting door de Duitsche strijdkrach-ten het onontbeerlijk strenge maatregelen te nemen om te beletten dat er, tusschen de Belgische bevolking in, en zonder dat de wettelijke overheden het weten, vijandelijke of verdachte elementen zouden aanwezig jjblijven. Een besluit wet van 12 October 1918; afgekondigd door den Moniteur van 19 October 11., versterkt dan ook, tijdens den duur van den oorlog de po-litiemaatregelen die, krachtens de wet van 12 Februari 1897 ten opzichte van de vreemdelingen kunnen genomen worden. Binnen de vijftien dagen vol-gend op het in werking treden van dit besluit-wet zullen de vreemdelingen, de Belgen door naturalisatie, de uit een vreemdeling gesproten burgers die de Belgische nationaliteit door optie of door het uitwerksel der wet verworven hebben, en waarvan de oorspronkeljke landaard deze van een vijandelijken staat is, op gevaar af politiestraffen op te loopen, zich aan 't gemeentebestuur hunner verblijfplaats te kennen moeten geven. De vreemdelingen zullen enkel in België mogen verblijven, zoo zij er toe gemachtigd zijn door den Minister van Justitie. In dit geval, zal een steeds Lerroepelijke verblijfkaart afgeleverd worden door bemiddeling van de Diensten voor Openbare Veiligheid, afhan-jende van het Ministerie van Justitie. Door het besluit-wet van 12 October L918 wordt ook voorzien, dat de vreem-lelingen, de burgers met vijandelijken >orsprong die de Belgische nationali-:eit hebben verworven, de personen die jeen vaste woonplaats in België heb-)en en deze wier betrekkingen met den ri j and verdacht maken, er toe verplicht julien kunnen worden de plaatsen te ^erlaten waar hunne aanwezigheid ge-faarlijk zou kunnen zijn, in eene be-rnalde plaats te gaan wonen en zelfs junnen geïnterneerd worden. Deze maatregelen van denzelfden lard als die welke in de andere oorlog-/oerende landen genomen werden, zullen toelaten te beletten dat de werking van door den vijand achtergela-ten agenten of spionnen belemmeringen brenge in het spoedig herstel van het regelmatig nationaal leven in de bevrijde landstreken. Een Fransch Weekblad voor de Belgen, « Notre Avenir » verschijnt 22, Av. de la République, Paris Abonnementspr. tôt 31 Maart 1919,4fr. » tôt 30 Juni 1919,7 frç Pri|a : 10 Centiem p«i Hummet Woensdag 30 Octobar 1918. Viarde Jaar. — N* 209.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Vlaanderen belonging to the category Katholieke pers, published in Parijs from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods