Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

572758 0
01 Januar 1910
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1910, 01 Januar. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vd6nz81j8j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONTHOUDERSBLAD ABONNEMENTSPRIJS • ÎVl£ianc!schï~ift te<ren het clT-anlimisforuili AANKONDIGINGSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) OPSTEL EN BESTUUR : Van ^ege^ — Goedkooper voor de Genootschappen. BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. Bij abonnement groote korting. Z.M. KONINGLEOPOLD II. De groote Vorst onder wiens wijs beleid België den weg der voorspoed en roem is opgegaan, is gestorven. Hij ruste in vrede! Ons is het een plicht. eene zvvare plicht van vaderlandsliefde en trouw aan het vorstelijk Huis deel te nemen in den rouw van ons land. Hulde ook brengen wij den afgestorven vorsi uie uveidi en icu. cmcn Belgie's grootheid wilde. Voor ons bestrijders van de alco-holplaag heeft hij zijne overtuiging over die ramp nagelaten. Op een rieuwjaardag sprak Mijn-heer Schollaert, voorzitter der Ka-mer, over de alcoholplaag aan Z. M. in dezer voege : « Zoo wij ons mogen verhougen over den vooispoed van liit l^in-», is er nochtans eeneschaduwe aan het schitterend tafereel dat mener van zou kunnen schetsen. Hetalcoholism richt groote verwoestingen aan onder x ofis volk. Het is de plicht der wet-gevers de maairegels te voltooien, die reeds genomen zijn om deze -j kwaal te bestrijden, die des te ge-vaarlijker is, daar de nakomelingen A|||| van hare gevolgen lijden moeten. |H| Deze plicht zullen wij weten te ver-vullen, want de toekomst van ons volk hangt grootelijks af van het :®1!| spoedig afschaffen dezer vreeselijke plaag. i) Z. M. de Koning, wiens schran-deren geest gansch Europa..bewon-dert, antwoordde in dezer voege : « Gij hebt het alcoholism bedoeld, mijnheer de Voorzitter. Dit is een belangrijk vraagstuk d^t de aan-dacht der openbare machten bij-zonder weerdig is. Men mag niet vergeten da' het alcoholism eene plaag is die de gezondheic van den werkman en de voortbrengingskrach van ons volk vermindert. » Dit diene ter overweging ! EEN GELUKZALIG NIEUWJAAR. Aan al onze geëerde lezers en lezeressen wenschen wij een gelukzalig nieuwjaar, eene goede gezondheid, voorspoed in al uwe onderne-mingen, geluk en vrede in 't huisgezin, aile geluk hier op aarde, en 't eeuwig geluk hier namaals. Dat wenschen wij uit ganscher hert. Dochal onze wenschen zouden weinig baten, indien gij zelf de grondslagen van uw geluk niet behertigt. Wij wenschen u de gezondheid; doch wilt gij gezond zijn, eerst en vooral leeft volgens de regels der gezondheidsleer ; wilt gij gezond zijn, leeft matig, ontzegt u allen sterken drank, weest matig in wijn en bier. God laat gewoonlijk de natuurlijke oorzaken hunne natuurlijke ui werksels bereiken, of-schoon wij u de gezondheid wenschen ; indien gij drinkt, gij zult leverziehten, nierziektcn, maagziek-ten, enz. opdoen : God zal geen mirakel doen om u er van te bevriiden. Indien gij in de herbergen zit uw geld te verteeren en uwe zaken niet oppast, gij zult noodzakelijk in armoede vervallen. Indien gij u laat opmaken door herberg-predikanten gij zult geen ruste en vrede meer vinden bij vrouw en kinderen. * * * In een woord de mensch moet zelf zijn geluk bewerken. Wij willen niet beweeren dat het geluk van den mensch alleen afhangt : het geluk moet van God komen, maar God wil dat de mensch doe wat hij zelf kan doen : « helpt u zelven, zegt een oud spreekwoord, zoo helpt u God ». Indien gij nu ailes gedaan hebt wat in uwe macht is, om gelukkig te zijn, het overige, dat de menschelijke krachten te boven gaat, zal God u wel geven indien gij het Hem met betrouwen vraagt. * * * Wij wenschen dus dat al onze geëerde lezers, matig, spaarzaam, werkzaam en voorzienig zouden wezen, verders hun betrouwen op God stellen, en wij zijn overtuigd dat God hun een jaar zal verleenen van gezondheid, welstand, ieder in zijnen staat, vrede en overeen-komst in den huize. Komt er eene kieine zieKeujKneia over, een matig en gezond lichaam zal het te boven komen; komt er eene kieine beproeving in den huize, onderlinge liefde en ondersteuning zal het lijden verzachten. Moest God, in zijne alwetend raadsbesluit, vastgesteld hebben u van deze wereld te roepen na een matig, werkzaam en deugdzaam lever., dat Hij u een betsr lever, en da eeuwige ruste verleene. Loting en Carnaval. Door de laatste legerwet is de loting afgeschaft. Brugge zal verlost zijn van die achtdaagsche slemperij, die de loting aile jare verwekte. Het blinde lot bevrijdde menige jongelingen en familiën van allen last; en veroorzaakte aldus de los-bandigste blijdschap; terwijl het menigmaal onverbiddelijk sommige jongelingen en familiën troi en de verwoedste wanhoop kreten deed slaken. Die ongelukbarende dag is afgeschaft en de last van het gemeenzaam vaderland te verdedigen, zal voor-taan, met meer gelijkheid, verdeeld nt7r*rr1#a-n nnflp.r H P. f^mili&n. Daardoor zal veel uitbundige blijdschap en veel hertscheurende droefheid vermeden wor-den.* * * Maar wij vreezen dat menige jongelingen, die reeds gespaard hadden om acht dagen te wallebaken ter gelegenheid van hunne loting, er zullen op gemunt zijn, om hunne schade in te halen met de carnavaldagen. Dat zijn dagen van dronken>eh^ ~en"j^&d^-loosheid, die in eene christ^ zouden moeten onbekend faip-/ g j»j De sleep van ellenden, JzïWen,"Véfi%Ôde en oneer, die carnaval volgt, P»4rt weldenkende lieden, t is gmj^tot ^^M^jaartiy 'T en zijn maar ellendige \^l$bedx • n>x N° 1. JANUARI 1910. 18H Jaargang

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brugge von 1892 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume