Onze Temschenaars

1393 0
01 April 1919
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1919, 01 April. Onze Temschenaars. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zk55d8pb9f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nummer 20. EINDNUMMER Àprii-Mei 1919. PRKJS : voor Burgers fr. 0,25 Voor Soldaten. KOSTELOOS. - UITGEVERS : CL. DE LANDÏSHEER en Oktaaf BULTERYS - a) de soldaten wenden zich tôt: Okt. BULTERYS, adj., dienst der krijgsgeb., Brasschaet-Polygoon bj de vlnchtelingen tôt : CL. DE LANDTSHEER, (20e Liniè 3e Kie), Oeverstraat, 17, Temsche c) onze Temschenaars uit Holland tôt : Aug. BRYS, 7e Werkersbatterij, Kalloo. Een woordje ter gelegenheid van ons Eindnammer ! Bij het lii leven roepen van ons frontbladje, drukten wij den vurigen wensch uit, u Onze Temschenaars » dat in het wee van den oorlog geboren werd, welhaast aan zijn laatste nummer te zien komen.... Inderdaad, waar we allen naar trachtten, was immers u vrede », en eens die vrede daar, dan zou de roi die ons frontbladje vervulde, afgeloopen zijn.... Hoe vroeger dus die vrede kwam, des te liever voor ons; en dààrom hoopten we een kort bestaan van ons frontbladje, vermits zijn laatste nummer de vrede zou meebrengen. Twee lange jaren was ons nederige bladje een moreele steun voor ons jongens, een talisman, een broederband der Temschenaars, het briefje uit het Vaderland, dat goed en slecht nieuws meebracht uit de streek, van vrienden of familie!.... Getrouw aan zijn inleidings-woord van het eerste nummer, bracht het troost en opbeuring aan hen, die het onmen-schelijkste front- of ballingenleven te verdu-ren hadden. Yraag aan ons soldaten wat voor hen « Onze Temschenaars » was; vraag het aan ons vluch-teling«n of dit kleine bladje hun genoegen deed ! ? Lees de meer dan 500 bedankings- brieven die de uitgevers ontvingen en ge zult begrijpen....! Dat kleinzieligen of bekrompenen die wer-king afbraken of kritikeerden,...och kom ! wat gtf dit den uitgevers of medewerkers. Was niet voor hen de grootste belooning,de sterkste steun voor hun opofferend werk, de dankbaar-heid der soldaten, de honderden bedankings-brieven der eenvoudigste jongens zoowel als der begoede vluchtelingen Waarom zich storen aan de kleinzieligheid van enkelen ! Wat ze deden, was schoon ! was edel ! was volksverheffing en die gedachten sterkten hen, en koppig legden ze 't hoofd niet neer, trots aile moeilijkheden, en tegenwerking van censuur of krijgsoverheid. Schulden moesten aangegaan worden, opdât het «bladje onzer jongens » niet sterven zou !... en ze gingen die schulden aan, en stelden zich zelven borg voor 't gemeenebest ! met die gedachte vastgeankerd in hun hoofd, dat het was voor ons jongens en dat ze,eens te Temsche, die som wel zouden bijeenkrijgen, dat geen enkele burger zou achterblij ven in den steun voor hun opofferend werk. Over eenpaar weken, deden ze dan ook eene gedeeltelijke omhaling in onze gemeente, ver-gezeld van een paar bereidwillige makkers (omhaling die eerstdaags zal voortgezet worden), en het weze tôt eer en dank gezegd van onze Temscher inwoners, die meest allen met milde hand eenë edelmoedige gift stortten, tôt het helpen dekken van het tekort der kas van ons frontbladje.... bij zoo verre dat de aange-gane schulden zullen kunnen uitbetaald worden. Nogmaals onzen innigen dank aan de inwoners van Temsche in naam van ons soldaten! Doch, hier is het ons niterst pijnlijk, ook te moeten verklaren, dat wij, bij enkele personen, die nochtans een edel en verheven ambt en eene hooge bediening uitoefenen.... netjes aan de deur werden gezetii.. waarom ? ? I — Begrij-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze Temschenaars gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Temse von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume