Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

1168 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 17 Mai. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/wh2d796899/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

TWEEDE JAARGANG „ Aarçvaard door de Censuur. NUMMER 3 N° 73i datum 17-0-18. MEI 1918. Sint-Amands Studentenblad Frontblad voor stiinte» en oud-stiifaten m SM-Anuds college te Koffift Verschijnt als't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aai.moezenier, Z 203. STTTDIE - INLEIDING - Onlangs was 't al studeeren dat de klokke sloeg ! Wat zoolang en zoo vurig verlangd en ver-wacht was, ja in 't stille reeds, betracht en uitgevoerd, dank zij de onbaatzuchtig-gene-gene medewerking en leiding van aalmoeze-niers, brankardiers en officieren, werd met geweldige trommelslagen oorverdovend rond-gedonderd,en metklaroen- en trompetgeschal uitgebazuind: «Studenten, vrienden, luistert allen, hoSrt naar onze woorden. Herinnert u dat ge studenten waart en zijt of weerom worden moet — Handen uit de mouwen! Rap aan 't werk! Wij zullen u helpen en ailes aanschaffen! Gij hebt nog ezelvel te kort en wij hebben er een geheelen voorraad te u-wer beschikking..! » In dien oproep ligt er veel besloten. Vooreerst, de dringende noodzakelijkheid voor onze beminde jongelingen hun verstand en wil 't werk en de studie niet verder te ontwennen, zoo dat ze, ten einde, tegenover mekaar zouden staan als gebroken onvei-zoenbare vrienden uit lang vervlogen dagen, als vreemdelingen uit verre oorden of als aangrijnzende vijanden. Verder wordt hulp aangeboden en steun verleend. En, «lastnot least», wordt de mogelijk-Heid ingezien de noodige diploma's in 't mid-delbaar en hooger onderwijs officieël te be-komen. Men kan gemakkelijk den verloren tijd herinwinnen, om, bij 't neerleggen van de wapens, 00k gereed te staan 't gedroom-de doel enideaal te veiwezentlijken, en weerom, zijde aan zijde, met de oude makkers en vrienden die den oorlog niet hebben me-degedaan of niet hebben kunnen mededoen, den nieuwen strijd voor het leven aan te gaan met een rijper verstand, een zekerder blik om 't wezenlijke te onderscheiden van het toevallige, 't belangrijke van 't belang-looze, 't groote van 't kleine, met een rea-listischer kijk op 't leven, een diepere ken-nis van de menschenwereld, met een vaste-ren ijzeren wil, een grootere stoutmoedig-hcid, 't onwankelbaar betrouwen op eigene krachten en wàarde, en 't misprijzen van welke hinderpalen 00k ! Alwie daar iets voordeed en de rechten en belangen van de talrijke soldaten studenten, op welke wijze en in welke maat 00k . verdedigde en ter herte nam worde innig dank gezeid. Langs dien weg is er veel te doen voor onze beminde jongelingen, en zij verdienen het: zij hebben bewezen dat zij edelegeestes-en lichaamskrachten, een blij tegenlachen-de of heerlijk opdagende toekomst, 't genot en 't leven, dat zij ailes kunnen veil hebben om den aanval der boozen tegen hun Vader-land gepleegd af te slaan, en in eigen huis vrij te mogen leven en werken. Aan een an-der kant, moet, zoohaast het mogelijk is ervoor gezorgd worden, dat de hoogere geest - en zedelijke krachten van een volk voort geoefend worden, en voor verstomping ge-spaard, tôt steun en heil en zege van 't vrij-gevochten maar uitgeputte Vaderland. Ook, als we hier van jongelingen en studenten spreken, begrijpen we die woorden in den meest ruimen zin : het lager, middel-baar en hooger onderwijs, het aanleeren der talen en vooral der landstalen, de vakleer-gangen en ambachtscholen, al wat ertoe helpt om handel, nijverheid, wetenschap en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume