Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

874 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Februar. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j678s4kh2f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

TVVEEDE JAARGANG NUMMER 2 Aanvaard door de Censuur. N° 475 datum 28 Maart 1918 MAART-ÂPRIL 1918. Sint-Amands Studentenblad Froilad voor studenten en oad-studenteii van Sint-Amands eollege te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. Een nieuwe Veelhelovende Medewerker Eerwaarde, Ik reik u dit opstel toe met mijn linker-hand, want mijn rechterhand heb ik noodig om een « mea culpa » te slaan op mijn borst. Niet dat ik niet sedert lang reeds iets aan 't bereiden was voor S* Amandstudentenblad; ;gij die weet hoe traag een schrijvelaar ik ben, kunt best begrijpen hoe ik verscheide-ne malen een opstel begon, onbekwaam het af te werken. En dan de oorlog! Niet elken dag immers vindt men genoegen in papier bekrabbelen. Hierbij toch laat ik er u een geworden. Gij wenscht bizonder iets luimigs van mij, zoo verneem ik uit uw laatste schrijven. Het spijt mij tegenwoordig niets in de luimige trant te hebben. Men schrijft toch 00k niet altijd wat men wil. In aile geval, ik hoop evenwel dat mijn werk van vele uren mijn vroegere belofte is komen vervullen. Aan u laat ik het nu over te oordeelen of de « Avondmijmering... » ja of neen het drukken waard is. Ik ontvang regelmatig het blad en vind er veel smaak in. Hopende dat mijn briefje u in goede ge--zondheid zal vinden, groet ik u gansch genegen X Avondmijmering in een Kijtoren Vermoeid liet Jan zijn veldkijker op zijn knieën zakken. Zijn armenwaren lam geworden in het onveranderend ophouden der « Zeiss-glazen » tusschen zijn zoekende oogen en 't kijkgat. Zijn hoofd stond hol. Uren had hij dien dag de duitsche stellingen waarge-nomen. De eenige zichtbare loopgraven dôôr en dôôr te aanschouwen, waren een zinverstompende bezigheid. Zijn adem, uit-geblazen onder de nauwe koepel van lucht-aanvoering beroofd, had een drukkende zwoelte om hem heen samengeperst. Zwaar , woog zijn kop. Toch was hem zijn waarnemersambt lief en die kijktoren juist in de borstweer der eerste lijn opgebouwd, was zijn lievelings-verblijf, omdat hij van daar uit het best zijn geboortedorp bezichtigen kon. Lieve puinen, meer aanschouwd en meer bekeken dan 's vijands stellingen. Met het invallen der duisternis, zag hij de dorpspuinen stilaan aanééngroeien en alover de stellingen in de laagte, waarop een vlak-ke smoorlaag aanvloeide, gingen zijn ge-dachten en begeerten wandelen naar de droe-ve plaats, het tooneel waar al zijn droomen speelden. Drie jaar geleden, had de oorlog en 't ge-3uk -niet- doogend geschut Jan uit zijn va-ders huis gejaagd. Nu was hij soldaat en Tvaarnemer op de eigenste streek waar hij jongeling werd. Hoe kwam hij de eerste maal, gejaagd, naar dien kijktoren! Hoe hamerde het in zijn boezem, toen hij langs de donkere dek-king naar de zitstoel kroop ! Haastig stakhij zijn hoofd onder de nauwe koepel. Zijn be-^ende rechterhand greep naar het handvat ■van de verschuifbare kijkband. In één alles-•omvattende blik waarde zijn gretig 00g over de puinen.... Sedert iang had hij in zijn verbeelding een zicht opgemaakt van hetgeen zijn dorp

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume