Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

2458 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 März. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Konsultiert 27 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9k45q4t92x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

24 Jaargang — N' 32 5 Gentlemen het nummer 1 Maart 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschryvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunneu ook gedaan worden op aile postbureelen. Pakken en brieven moetc-n vrachtvrij geatuurd urordèn. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan 7,ijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en sonder toelating mag Hiets uit TYBAERT worden overgenomen. TYBAERT zal over elk nieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile b(jdragen blijveti het eigendom van Tybaert, «11 geen handschriften worden teruggeven. Veranderine van adres binnen het iaar. fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. Î.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND: Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitsehl«nd . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrijk ... id. Franks 5.— Vere«n. Staten (Am). id. Dollar 1.— Brazilie ... id. Reis 2000 Argentin* ... id. Piaster i.— Men kan ten allen tijde insohrijven AANKONDIGINGEN : bladi. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 G«m«D3<i« berichten, 1" bladz. per regel « 1. EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Oin'csteld door zeven Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN De artisten van len dikken cinemabaas waren met vastenavond op schok met de costumen van hunnen revue. Koperen Lo was in Joë zijnen engelschman ; de Leeren Neus was precies een pakskg^^ittej peeen, terwijl Resyke oen schilder van kunst en krot*~voorstelde. Maar waar Was nu den dikken cinemabaas ? Die zat zeker in de Scala meeskens te vangen î Koopt Blumw's zeer fijne Lledjes-chocolade. Tappeken zijn muts was in 't slaap bij Eenzame Menschen. Die artiste was geen Houten Kleer, eh, en daarom zweeg hij er over. Herbergiars. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elektriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij -C'« LE CLUYSE & Cic, Paardenmarkt, io, Antwerpen. In 't Gansken zeggen ze dat Tappeken nen uil is... Daar staat niks niefs in 't Gansken. Onzen Beer zijnen vleugel betert, maar nu heeft minister Renkin een valling die lang zal duren, zeggen de doktoors. S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven te schuren. Aan de statie de schoon slaapster haren Central bezocht, en ondervonden dat de nieuwe baas juist doet gelijk den andere, 't is te zeggen plaats maken en stoelen zetten. Maar van de vrouwen van 't zuipke vond ik geen spoor meer. Verzopen zijn die dus toch ? CARNAVAL. Verhuring van pruiken. Grimeering. F. CONDES, Kerkstraat, 48, Antwerpen. Ze gaan de peerdenkarrekens afschaffen op de -post,.. Als ze die maar niet terug in dienst stel-leu op den i)zeren weg ! De baron van Mortsel heeft een cinéma ver-tooning gegeven, te huis. Hij kreeg nen boekee. en een portie krabben en stoemp. Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. Tegengekomen, de snotneus uit het beenhou-wershuis. Hij draaide zijnen vetbol van z'n werk omdat ik geenen gekregen processiefrak aanhad. Die jongen heeft zeker zijn opvoeding in zijn k.stoeltje vernegligeerd ! Gaber moet heuren entrée ten beste geven voor 't liefdadig feesl, eh, monseigneur î De Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaats, worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. De Walengazetten lachen de stomme flamin-ganten uit, omdat ze weer ec:n nief Walenstuk op hunnen Vlomsen Opéra hebben gespeeld. Ik vinddat de Walengazett^.i geiijk Lebben : waar-om zijn wij zoo stom ? In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. Chel Pitrol zijne dansketel heeft nogal ge-draaid met de zotte dagen, tusschen door deed hij mee controol en poseerde hij in de deur van zijn paleis. Verhuizingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. 't Is hier geen lokaal om champitter te zabbe-ren, riep de secretaris, daar moet-de voor in de Statiestraat zijn. 'k weet ekik het 't beste. Trees Karmel en de voorschieter zagen maar groen. Bock, Munich, Garsten, m vaten oi flesschen. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. A propos, die hollandsche amateur, die aan den Tieger een duitsch stuk wou opsolferen, vertelt in een zwitsersche gazet, in't fransch, dat er geknoeid wordt in Je Vlomse Opéra. Dat zou wel kunnen, eh, maar dat is nog geen reden voor ons om zijn kwaai noten te kraken. Palal» d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste films Middagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. Zou de speelgoedverkooper, de voorschieter der Bloeiende mannen zijnen rechter arm, lange maar vinnige Jef, niet kunnen verbieden dat hij beestigheden babbelt tegen nen kraanman î 'k Dacht dat hij nu zou beteren onder 't bewind van Baas Gansendonck en den Kielschen Clown. SOVERE1GN :ud?iï£ Op het bal van de weeze kinderen heb ik den kleinen Joppe zijn schoonmoeder den Tango zien dansen. Was dat nu van plezier dat zij bij den Hollander haar kasken had getrokken, of was het om de flauwe uit te hangen gelijk Henri î Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. Jef Pretentie is definitief van branche veran-derd : hij is nu kwakbaas geworden. Inde Gelagzaai van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Caprulleki heeft verleden week een vertooning gegeven bij Miko ; de menschen hebben hun eigen goed geamuseerd. 't Scbijnt dat binnen kort de Passie van den Flor in den Jodéon zal vertoond worden ; 't succès kan niet uitblijven. Trees Anbooté is met Vastenavond uitgeweest; ze was trees in gewicht, en trees in den wind, gelijk dat met die dagen gewoonlijk is. Vraagt uwe prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. De Vereeniging van Letterkundigen is in de jury van de Stadstooneelprijskampen vertegen-woordigd door nen meubelmaker, die du en dan veel woorden rond niemendalle plakt, en dat voor literatuur versjacherd. Ik heb hooren zeggen, dat ze dien menheer op zijn teenen gaan trappes. Dat is noodig. Met luie meuldeneeren doen ze dat wel, waarom 00k niet met luie meu-belmakers î Elixir d'Anvers vdor en na het eten, helpt do spijsverteering. De groote kuisch gaat beginnen, zoowat over-al. 't Schijnt dat zekere boekhan4elaars en uit-gevers hun zolders gaan opruimen. De werken van Tappeken zullen goedkoop onder de menschen komen. Nergen» beter garsten dan in de Cour de Lonarttt Carnotstraat, 113, Antwerpen. Tappeken heeft een dienstmeid laten trouwen met een ander dienstmeid ; het stond zaterdag in zijn slaapmuts te lezen. Zou die vent suf worden, of kinderachtig ? t— Aile Vlaamschgezànde dag- en weekbladen liggen ter tafel in heï VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei as Eigenaar : Gust Janssens-Jansseo Aile bei — Jan !... Wat gebeurt daar ? Huilt de hond zoo ?... Of zingt mija vrouw ? — Aile bei, menheer I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen gehört zu der Kategorie Satirische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1890 bis 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume