Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

1190 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 08 Februar. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Konsultiert 14 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pv6b27rk7c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

24 Jaargang — N' 29 5 Ccnticmen het nummer 8 Februari 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUIN BOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschryvingeu worden gezonden aan boven-.•staande adres, doch kuiitien ook gedaan worden •op aile postbureelen. Pakken en brieven moetfn vraehtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBARRT bestemd is, moet aan .-zijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en .zonder toelating mag niets uit TYBAERT worden overgenomen. TYBAEBT zal over elk nieuw boek spreken ■waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven heteigendom van Tybaert, •su geen handschriften worden teruggeven. Verandering van adres binnen het jaar, fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. J.50 Z«s maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND: Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrijk ... id. Franks 5.— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Brazilië ... id. Reis 2000 Argentina ... id. Piaster 1.— Men kan ten allen tijde inschrijven AANKONDIGINGEN : 4« bladz. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. » 0.50 Gemengde berichten, 1» bladz. per regel » i.— EEM WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Oosesteld door zeven Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN Als rocs Janneke en haren vrijer nog eens af-spreken, moeten zij dit niet meer doen onder het venster van cen filosoof, anders weet icdereen, dat Marcelleke om elfuren komen moet. Niet in de Boomgaardstraat vrijen, Janneke. Koopt Blumer*s zeer fljne Liedjes-chocolade. Waarom zijn nu al de repetities van de masses, van 't schoolbondje, enz. bij den Rens en niet meer in 't lokaal van de Nagelbandjes? Kan 't Zakkeventje ons niet inlichten ? Al die liefde "voor 't Kraantje is boter aan de galg ! In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat, 13, 'bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. Als de dikke cinemabaas nog eens op de pie-renvangst is in zijn prinselijk lokaal, moet hij de kalanten hun paart geven, en niet vertellen aan Netje Poepelap dat hij weurmen heeft... Geeft 'em zwam, Rik ! Balsam is fijn van smaak en goed voor de -maag. Trees KaremJ en Marna Trecs Karemel hou-den voet bij stek en verliezen geenen moed. Tôt groote bute énde jol jt van de blazers en de sla-gers en krabbers uit den beestentuin kunt-de ze zien kocrsen achter Charel den deftige, die on-begrijpeli]k, bij het betuigen van zooveel liuetde zoo koud blijft als een steen frut. Dat duurt nu al zes jaar ! zegt Trees. Awel, daar kunnen er nog maar zes bijkomen. Proficiat, Charel ! Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. A propos van Charel den deftige, zou't niet beter zijn dat hij, in plaats van naar avoués te loopen, recht naar 't baasken uit de straat van 't Scheld ging? Die mag toch ook wel wetan, eh, wat zottinnen hij onder zijnen almachtigen scep-ter heeft, die de mannen achterna loopen en las-tig vallen met heur onbluschbare warmte... S. SOUSA-PACHTER, 78, Lange Kievitstr. 78. — Spe-cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven te schuren. Bleekblauw de lang verwachte Messias, de zot van 't Kiel, en lang maar vinnige Jef, hebben ge-zworen de samenleving te redden. Och arme ! Bock, Munich, Garsten, m vatea oi flesschen. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. René 't Zakkeventje van 't Zuid gaat vertellen dat hij een filosoof van Tybaert is,... en dat is hard gebeuzeld. Het Zr! reventje heçft niets te protocollen. De Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaats, worden door aile kunstkenners steeds zeer geprezen. In den Gemeenteraad heeft de chef van de Stadhuisnatie fel gedonderd op de dieven, die a «n de haven niets kunnen laten liggen... Ik kan dat bîgrijpen : ze hebben overlest op 74 eenige bussen jap géra', en de Stadhuisnatie heeft die moeten betalen ! Dat 's al ironiek genoeg, voor zoo nen jap...eter ! Ge zoudt voor minder knak zijn... — Aile Vlaamschgezinde dag- ei 2j*f*weekbladen liggen ter tafel in hcl Q6V VLAAMSCH HUIS, De Keyserlei 2î Eigenaar : Gust Janssens-Jansser Uit het MoorcLenaarsdorp Bij de maanblusschers is schilderachtig Jefken gaan komedie verkoopen, en den artistl?? van aan't ge-meentehuis heeft ne prijs van zijnen peter g-e^regeu, omdat hij met zijn stroom in nen leemput teu rechte kwam. Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat.— Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. Sedert Jefken gediplomeerden artist is, weet hij zich met meer te houien aan de eehte regelen zijner kunst, daarom heelt di1; jongen het ia zijn hoofd gaan stekea om een Tooneelsehool in te richten, waarvan hij directeur zal zijn ; maar èerst begin ik met mijnen feestavond te geveo, zegt hij, daar kuanen dan mijne toekomstige leerlingen mijne schilderaelitige kunst bewonderen. i-'alais d'Eté Olnorri», Carnotstraat. De nieuwste films iùdagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. De baas uit den negenurendag ging verleden week niet meer werken, omdat de kostgast zij a baasschap had ingenomen bij de bazin en zijn po teie gedekt had, nu doet hij niet meer in kostvolk. Vraagt u we prijzen aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. Den Heeten was daar ook al eens gaan ruizemuizen, maar de velo was niet gereed, en de koers werd uitge-su ld. Ze zullen mij niet kennen met Carnaval, zei schoon Fien. Ik laat me grimeeren bij CONDES, Kerkstraat, 48, Ant werpen. De Jaak en zijne Koninklijke Staf hebben het onder-spit geleden in de match over den appareil op 't Wot. de maenen van aanhoudende regen waren daar in meer-derheid en de pomp won het ; nu gaan ze allen keske in den lantaarn spelen. Nergene beter garsten dan in de ( our de Lor.zr it Carnotstraat, 113, Antwerpen. De fok mag nu met zijn leuken helper die koppige wagen voorttrekken; de mannen van rivô binô zullen hun nu een handje helpen, want den eenen dienst is den anderen weerd, zeggen ze. Herbergiars. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-elektriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij C'e LE CLUYSE & C'e, Paardenmarkt, 10. Antwerpen. De leeuwen hebben deze week gedanst in den Een-hoorn. 't Is nu te hopen dat ze op ti|d en stond ze in Brussel ook laten dansen, met hume schoolwet als zij niet toegeven, of anders leeren wij die temmers nen anderen dans met de Kiezing. Verhuizingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. Uit JUrussel Kwoadhals dane kan ni zwijge, datisgewete. Ver-leje week zat hij nuchter mê en schuun Chariot bij Jef van de Dra Koleure. Vijt' meaute no dien wist het ghiel Brussel. Wa vuiltoeng, eh ! Madam van Jef van de Dra Koleure wil gien âre oan heu kalanten mmie verkuupe. As ne kalant en rot âor krijgt, zeit ze, wilt hij ze ni betoale. 'k Hem liever mijn rot âre vi mijn eige gebruik t' have, ten verlies ik er niks op. Wannieeuviteit madameke vande Dra Koleure heu kalante op en «omelet aujambonn ? sovereign ,:ra Den 8e Meert, opening van de Dra Koleure van Ter-vueren. Wijle wete nog ni hoeveul ezels er zelle zijn, mo Par Order du Patron heit gezeit dat hij zal komme. Van de Smaus is er gien neus dees week. Sarrar de Parezien kloagt dat hij zijnen Tybaert ni regelmoatig krijgt. lest a abonnement betoale', — boter bij de visch — en ge zult gediend zijn lakas en smedje. Koopt Blumer's zeer fijne Liedjes-chocolade. Novenant er verteld weurd, mo wijle garantiseere niks, zou de rossen heerenbosr, as zijn deraisse zal gege-ve zijn, gerampiaceit weure deu twie van zijn ave lieve. Dasmojust, uuk. In't vloms noeme ze da en Aeerherstelling, mo, mê dees geval is dat mo èn boer-herstelling.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen gehört zu der Kategorie Satirische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1890 bis 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume