Vooruit: socialistisch dagblad

593707 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 22 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 13 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4746q1th83/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

in 'M-ïMm « li Ffi&ijk Dit Dtiitsehe brok. Wcstclijk oorlogstcrrein : GEOOT HOOFDKWARTIER, 20 September. — Oificieel: Front kroonprins Kuppr. van Beieren : In Vlaanderen duurde de sterke artilleriestrijd gedurende den dag tusschen het Houthulsterbosch en de Leie onvermiuderd aan. Vuurovervallon van groote heitigheid lag afwisselend op bijzon-dere sekfcors onzer afweerzone. De nacht onderbrak de verhoogde artilleriewerk-zaambeid der artillerieinassas niet. Gewel-dig tromrnelvuur in den vroegen morgen volgde met helder weder, na de tôt nu toe ingekomen berichten, sterke Engelsche aan-yallen o-p breeder front. Front Duitschen Kroonprins : Voor Verdun vielen de Franschen gisteren 's mor-gens en 's avonds bij de hoogte 344, ten Oosten van Samogrieux, waar zij den vori-gen dag een bloedige tegen sflag geieden hadden, weerofn zond-er eenigen uitslag aan. 20 vijandelijke vliegtuigen werden neer-geschoten. Vice-feldwebel Thom bracht ook gistor 2 vijanden in luchtgevecht tôt neer-stortèn.Oostelijk oorlogstcrrein : Front- gen.-veldm. prins Leopold van Beieren : Bij Dunaburg, aan de Stoehod, bij Brody en Tarnopol was de artilleriebe-drijvigheid levendig. Front gen.-overste aartshertog Jozef: In de Bukowina vielen de Russen ten Westen van Arbora aan; zij werden door ons âi-jveervuur in liunne loopgraven teruggedre-ven, uit dewolke zij door machiengewoer-.vuur opnieuw poogde vooruit te komen. Macedoiiîseh front: Alleen in de Cerna-bogen levendige ge-vechtsbe d ri j vigh eid. GROOT HOOFDKWARTIER, 20 September. (Avondbericht) : De veldslag in Vlaanderen is langs het engelsch aanval-front, van Langemark tôt Hollebeke, nog in vollen gang Vooraan op ons afweerge-bied wordt sedert heden morgend verbitterd en met afwisselende kansen gestreden. Uit Franscbe bron. PARUS, 19 September. — Officieel avondbericht. — De Duitschers vielen he-,den morgend een en vooruitsprong onzer li-nies ten Westen van de Froidinont-hoeve aan. Na een feort maar heftig gevecht, wierpen wij den vijand uit den uitsprong eener loopgraaf, in cjewelke hij voet had kunnen vacten. Wij voerden onzerzijds eenen overval in het gebied van den Four de Paris uit, brachten den vijand verliezen toe en nameu 4nateriaal mode. Tusschen-poozend vuur op de rest van het front, dat in Champagne in de omgeving van Souain en op den Téton lev-endig en aanhoudend ^a-s. PARUS, 20 September. — Oificieel : Mets te meiden buiten een tamelijk groote be-drijvigheid der artillerie in de streek ten Zuiden van.de Oise, in Champagne in de sektoren van den Cornillet en den Hoogen berg en op de twee Maasoevers. Uit Engelscbe bron. LONDEN/» 19 September. — Offioioel avondbericht : Ileden morgen overvi-elerf onze troepen Duitsche stellingen op den Invernes-heuvel, waarhij zij, ondanks krachtigen vijandelijken weerstand, 13 ge-vangenen maakten. Wij verbeterden lient onze stelling ten Oosten vati Si-Julien. Heden in den vroegen morgend werd een vij-andeiijke aanvalstroep, die onze linie ten Zuiden van Méricourt poogde te genaken, met verliezen door ons machiengeweérvunr teruggeworpen. De vijandelijke artillerie teekende weerom werkzaamheid bij Lagni-court, Vimy en Nieuwpoort af. Artilleriebe-drijvigheid ook op de beide zijden van den Ioperen-sektor. Trots diephangende wol-ken en zeer sterken Westerwind, werd gister door onze vlieger-waarnemers voor de artillerie eenen aanzienlijken gemeenzamen ûrg&a» der Beigische Werkliedeapartij. — Verschijnende -ail© dagen. y , | , IH- .•»! !!■■■> IWIHM i Ji ii <H i Bill ll.l.l i ». LUI i ■ i l._l jj_L | _ j I. 1lj-i l_l lil _ 11 ■_ ■ m i ■ 11 ■ il I Mil | Il I M»! iiiiiiim 11 —ui».| «m1mhii i «mil» ■!!! ■ Il Wlll I ii ■ IIIMIi ■ Il ii i ii ■■ i i imumii mi il 111 i n «mm— I ii ■ i »i i ri mi ii > iwtt irri iHt Drukater~(JUgeefster Sam Maatsch. H El LfCBT. Best. • P De Visch, Le*i!ekefy-(feni — Red.-Adm Hoogpoort, 29, Qent arBeid geleverd. Drie vijandelijke vliegtuigen werden in luchtgevechten stuurloos naar omlaag gedreven. Er vonden evenwel weinig luchtgevechten plaats, daar slechts weinige Duitsche toestellen opstegen. Drie onzer vliegtuigen worden vermist. $ ï}C fi8' eflfisï SsssÊSsii iMi» Si IliSÎSSîiiii-liêaiMliS Uit, Oostenïiiksclie brou WEENEN, 20 September. — Een zonder artillerievoorbereiding op touw gezette ita-liaansche aànval op den Monte San-Gabrie-le kwam onder ons vuur tôt staan. Op den Col Bricon beproefde de vijand het na eene mijnontploffing om aan te vallon, maar hij werd' reeds krachtig onder vuur genomen bij het uitgangspunt. Het getal der nabij Car-zano aangehouden govangenen is gestegen tôt 11 officieren en 516 marmen. Uit Italiaaasclie bron, ROME, 20 September (Officieel) : Gister hielden wij op Vepscheidene plaatsen van het Trentino-front den vijand door werk-zaamheid onzer verkennersafdeelingen en vuurophooping in levendige beroering. Wij brachten herp verliezen toe en besehadigden zijne verdedigingswerken. In de riehting Van Carzano (Snganerdal) gelukte het eon onzer afcîeelingen, over de vijandelijke linie der Masebeek vooruit te dringen en' hier ongeveer 600 gevangenen te maken. Op de hoogvlakte van Bain-Sizza werden ge-deeltelijke aanvallen van den vijand kracht-vol teruggeslagen. Op 16 September liet de vijand voor onze stellingen bij Gaglia en Martigni (klein Lagazuci) eene groote mijn springen. De waakzaamheid en snelheid onzer verdedigers veriidelde den aanslag, die volledig zonder uitslag bleef. 5$C # $ " toisé- Muu-mmm §m ■ Uit, Oosteariiifecba bron. WEENEN, 20 September. Nabij Arbora, in de Bukowina. beproefden de Russen het, na sterke artillerievoorbereiding, voor-waarts te kcmen. Ons vuur sloeg de aanvallen uiteen en dwong de trospen om terug te keeren naar hunne grachten. Uit "R-ussiselî# broc, PETERSBURG, 19 September (Officieel) Westfront: In de riehting van Riga geene verandering. In de omgeving ten noord-westén van Friearichstadt bezetten onze af-deelingen na gevecht het woud ten zuiden van de gemeente Bideg. Wij namen een ma-chiei^ewéer. Aan het overige front geweer-vuur en verkennersbedrijvigheid. Roemeensch front: In het dal van den Susitastroom vielen Op 15 September na artillerievoorbereiding de Roemenen aan on bezetten eenen versterkten sektor der vijandelijke stelling in het gebied van Tartina, 's Avonds van den 16 September poogde de vijand na levendige beschieting met gasgra-naten de Roemeensche stellingen in het gebied van Panoi-Maras-esci aan te vallen, maar deze pogingen werden door geweer- en artilerievuur teruggewezen. Kaukasusfront: Niets bijzonders. Luchtoorlog: eIn het gebied van Lokatsch in tle riehting van Wladimir Wolynsk schoot onze vliegenier Konarowsky eenen vijandslijken vlieger neer, die onze vliegers tijdens eeno verkenning aanviel. PETERSBURG, 19 September. — Officiel : De krijgsverrichtingen hebben zich tôt vuurwisselingen van allerhande kracht in verschillende sektoren van het front be-paald.In de streek van Okna hebben de Rceme-niërs een vak der vijandelijke stelling be-zuiden Grozesci aangevallen. Ze nàmen een hoogte. Overigens geweervuur, hetgeen in de streek benoorden Iresti en beoosten Ger-lesti'tamelijk krachtig was.' # ïjs Si sorlsi sp im Bata Uit Oostem'ijkscîie bron. WEENEN, 20 September. — Geene ge-beurtenissen.Uit Bul^aarscbe bron. SOFIA, 20 September. — Stafbericht van 19 September. Macedoijisch front: Tusschen hst Ochrida- en Presba-meer en ten noor-«len van Vitolia tijdelijk toenemend trom-melvuur. Ten oosten der zee van Doiran beproefden verscheidene engelsche compagnies het om voorwaarts te komen in den omtrek der spoorwegstatie van Akandjali, maar zij werden onder ons afweervuur te-ruggedreven. Op andere plaatsen van het front zwakke geveehtswerkzaamheden. Roemeensch front: Nabij Tulcea, ten westen van wiccea en in den omtrek van Ga-latz onbecraidend artillerievuur. Uit Fransche bron. PARÏJS, 18 September. — Officieel: Ar-tilleriebedrijvigheid in de Tscherna-bogen en in het Oosten van den stroom gelegen in den gebergfce-omtrek. Eene Fransche af-deeling bemaehtigde een© hoogte van negen kilometer ten Noord-Westen van Mamulis-ta, op den We er-oever van hpt Ochrida-meer. Wij wez&n eenen vijandelijken overval ten Westen van het Presba-meer af. yc m Klein-Azi§ • Uit Turkscbe bros. KONSTANTINOPEL, 20 Sept. — Officieel bericht van 19 Sept. — Ten oosten van Revauduz gingen de Russen tôt op de zuidx| westelijke helLngen van Paschno Pala terug. — Sanaïsch front: Nabij Gaza gema-tigd maar verder oostelijk levendiger artillerievuur.* # # ©P ZEE •matm'H' ' Se verschsrpl© duîkbootserlog Uit Buitseke brpn. BERLIJN, 20 September. — Officieel : 1) Nieuwe duikboot-enuitslagen in den Atlan-tischen Oceaan en in de Noordzee; vier stoomers, een zeilschip en een visschers-vaartuig. Daaronder de gewapende Engelsche stoomer « Rydon Hall », met 6400 ton graan voor de- Engelsqte regeering* van Montréal naar Falmouth, na die een artil-leriegevecht van twee uur overwonnen was, twee diep geladen stoomers, een ervan van Engelsche nationaliteit, de andere volgens 't uitzioht een Fransche stoomer « Afrique », verder de Fransche driemasLschoon»i;« Sadi Carnot » met. gezouten visch naar Fécamp, e venais het Fransche visschersvaartuig « Kredudinr ». 2) Een onzer duikbooten heeft op 17 September in de Hoofden het Fransche vliegtuig « D. 40 » vernield en de drie inzittenden, twee officieren en een mécanicien, gevangen genomen. De cheï van den Adiuirnaîstaf WELLINGTON (Nieuw Zeeland) 20 September. — De engerlsche stoomer <(Port Kem. bia», 4.700 ton, zonk in de Cook-street ten gevolge van de ontploffing van een helsch machien. Er werd niemand gçwond. LONDEN, 20 September. — Mon ver^acht eerstdaags eene aanzienlijke verhooging der vracht.prijzeu voor Indië en Australie. ;Aoor-loopi^; werd de vrachtprijs voor Indië met een derde verhoogd. LONDEN, 20 Sept. — De admiralïteit deelt inede, dat marinevliegtuigen op 15 September tu-sschen Oostende en Blanken-berghe eenen aanval op vijandelijke schepen ondernamen. Een groote torpedojager werd middenschetps getr'offe'n, een of waarschijn-lijk twee vi&schersstoomers werden gctorpe-deerd.' Notitie van den W. F. B. — Volgens wij van vertrouwelijke bron vçrnainen geldt het den Engelschen aanval op eene vlaam-sche vissehersflotilje voor Oostende. Gecn onier torpedobooten was in de nabijheid ; er is daarm geen enkele getroffen gewor-den. Aile visschersbooten en de hen be-•schermends stoomers zijn, gelijk re?ds op 17 September bekend gemaakt, onbeschadigd binnengeloopen. is VredHOta m fta Pœ LUGANO, 20 September. —'Het Room-sche blad « Italia » bericht : De paus heeft als vervolg_ op zijne laatst-e vredenota 'aan de hoofden van aile oorlogvoerendo mach--ten een handschrijv&n "gericht. Ook zou het hem gelukt 'zijn de hul» eener groote neu-trale macht, v^rmoedeiijk Spanjë, ^e win-neniBÀSEL, 20 September. — Volgens de « Baselc r Nachrichten » uit Luga,no meldt, moest de pauselijke koerier met de ant^ woordnota der centrale machten in Luga-no blijven, daar de grens van Italië geslo-ten was. E«iî besSsiiî ?an den tull-Oarlog-Riiasl AMSTERDAM, 20 September. — De uit-voerande kommissie der centrale organisa-tie voor eenen duurzamen vrede,' welker leiding in de handen van den Nederland-schen anti-oorlogsra^id ligt>, heeft besloten, eén internationaal kongres, dat zich met do kwestie van eenen . volkenbond zou bezig houden, bijeen te roepen. Het Kongres zou, zoo mogelijk, op 15 Ocbober in Bern gehou-den woi-den. In het Buitenland te Fs**|okB,i|k Koiengsîljrek BERN, 20 September. — « Petit Parisien » meldt uit Calais: Tengevolge van de kolenki'isis willen al de nijverheden in de , omstreken van Calais die niet voy oorlogs-behoefoen arbeiden, weldra hun bedrijf schor&en. Hierdoor zouden duizende arbei-ders en arbeidsters broodeloos worden ge-steld. Er heerscht onder hen groote opwin-ding. Rond den Oorlog feef Iso^zo-frant (.Vervolg.) (Zie ons nummer van gister) «Hait!» riep Oberleutnant Kmunkp, toen we halfweg waren, nabij cen linksaf buigen-den zijweg; «we gaan daar even de Cava Ro-mana» zien!» Voor de zooveelste maal kon-den we dien uitnemenden geieider erkente-lijk zijn voor zijn goede invallen. Dat hij eon bekend wereldreiziger is, heb ik reeds vorteld ; maar niet alleen was het ons tôt voordeel, dat hij een zeer bereisd man was, waardoor hij allerlei kleino moeilijkheden spelenderwijs overwon ; niet alleen was hij steeds vol zorgen voor ons, dis aan zijn hoe-de waren toevertrouwd, en hield hij zich elken dag eenige oogenblikken bezig met de oplossing van de vraag: hoe wij den vol-gonden dag (vele uren verder vaak!) aan een behoorlijken maaltijd zouden komen ; — maar hij had bovenal ook wat men zoo noemt «'n goeden neus». Hij rook de plek-jc.3 waar iets moois of interressants te zien of te bcleven was. Zoo ook hièr weer. Dat bleek, toen wij bij de Cava Roman a aan-kwamen, waarvan gezegd wordt'dat in de 16e eetiw uit hare marmergroeven een deel van Rome is gebouwd. De trotsche wanden van dit marmeren rotsen-complex vorrnden zich tôt een gewelf als van een machtige kathedraal Rondom — zestig,taehtig mefèrs hoog ! — glansde het kostelijkst roode en ro-zige marmer met zacht vervloeiende blauwe en witte en paarsche en groene en violette acleren.Hct was als een goddelijk heiligdom, ' .dit kleurrijk monder daar midden in die zandwoestijn, dat al zoovele oorlogen gedu-renda al zoovele eeuwen over en langs zich heen zag gaan. Al eeuwenlang graven de menschen er gangen door en wroeten en graven en boren op het hardst gesteent met de teerste kleuren. De natuur heeît daar millioenen jaren lang een onmetelijken rijk-dom vergaard, en de mensoh kwam en open-de de schatkamers met pikhoweel en boor-machines, en nam met gretige hand van dien rijkdom weg. En nog later krieuwel-den er menschjes in colbert-jasjes' over de rotsige marmeren vloeren, langs het onder-ste zoompje van do enorme, loodrechte marmeren wandvlakken, onder het zestig of tachtig meters hooge marmeren koepeldak, en wroetten en groeven verder... nu met dynamiet! Maar nog eeuwenlang kunnen zij er centenaars blokken marmer weghalen om er kerken en paleizen, zuilen en water-bekkens, graftdmben en dansvloeren van te bçuvven, zonder dat deze imposante natuur-pracht iets van haar trotsch karakter zal kunnen verliezen. Toen we van daar vertrokken, was het als hadden we een pleçhtigen kerkdienst bijge-woond.Een majoor, een heel jonge man nog, woonde hier tijdelijk vlak bij do Cava Ro-mana. Hij was een paar weken te voren van daarginds, van het front, gekomen om een beetje op te knappen. Hij had den tienden Isonzoslag meegemaakt in de e-erste linie en dat had hem nog al aangegrepen, ver tel de hij. Vreemd, men zou het hem nîet aanzeg-gen. Hij zag er volmaakt gezoï^d uit, en zelfs welvarend ! Toen hij echter van de ge-vechten begon te vertellen, werd hij steeds opgewondener, en toen zagen we pas hoe hot zenuwgestel van dezen krachtigen jonge man geschokt was. Hoeveel zenuwlijders zal deze oorlog hebben gemaakt als eenmaal do vrede, ondanks de bezweringen van de war-e vrienden der menschheid, toch zal zijn uit-. ■ . , t Het laatste eînd per auto was gauw af-gelegd. Een kwartiertje later waren we aan den voet v.an de Hermada. Langzaam begon de auto de zacht glooiende helling te be-klimmsn. Plotseling moesteh we hait houden. Wo waren aan een biokhuis gekomen, waaruit een officier stapte, die onze papie-ren inzag en daarna als gids meeging. Hij zat naast den chauffeur en toen hij order tôt doorrijelen had gegeven, wendde hij zich vroolijk om en vroeg wat we daar vooraan toch in Godsnaam wilden uitvoeren ! «Een kijkje nemen !» was het .antwoord. Een kort spotlachje van: «nou, mij best!» kon hij niet weerhoùden. * ■ Zoolang we nog min of meer beschermd werden door het geboomte links en rechts van den hobbeligen weg, konden we nog per auto verder aan. Intusschen was het kanon-gebulder nu veel heviger geworden en op een gegeven oogenblik klonk er een zwaar schot dicht in onze nabijheid. — Dat is er een van ons ! Een vijftien-centimeter ! verklaarde de vroolijke jonge man daar naast d«n chauffeur. Hij was verrukt van «imscren Fiinfzehren» en noem-do ze «ein Marchen von einem Geschiitz». Het was voor de ecrsto maai in mijn leven, dat ik een kanon een sprookie hoorde noe-men.Ik keek er dan ook vreemd van op, wat nattiurlijk niets anders bewijst dan dat ik of nooit begrepen had wat een, sprookje'is, of tot,dusver de 1 ieflijkheid van een kanon onderschat heb. In beide gevallen ligt de fout dus bij mij. «Stop!» — De auto mocht niet verder. « De Italiancn zijn hier overal inge?cho-ten», zoo liehtte ons do gids in «en voor de auto is^er geen dekking genoeg m^er: wo zuilen het laatste eind te voet afleggen, maar een beetje verspreid asjéblieft.» Zoo geschiodde. We beklommen, een meter " a. ' of tien van elkaar verwijderd, de berghel-ling. Hadden we tôt dusver, daarginds ach-ter het front, het kanonvuur nog steeds van 3en zijcîe gêhoord, nu klonk'het rondom ons heen. Van do hoogte, waarop we ons nu bevonden, naar beneden ziende in do rich-tin gvan waar we gekomen waren, zagen w© dan oolc op meerdere plaatsen rookwolken opstijgan uit kleino bosehpartijtjes, dio daar straks, toen wo er dicht langs gekomen waren, nog aan ons»o,og onttrokken waren ge-weest. * We waren dus binnen de gercgeldo vuur-linie. Van het volgen van een pad was nu geen sprake meer. Onze gids, die vooraan ging, gaf de riehting. aan. Nu en dan moest een geheel open gedeelts vlug en in gebukte houding worden overgestoken. Dat ailes wees er op, dat wo ons in de gevaarlijke zone l>evonden, maar de drommel mag dat gevaar beseffen, wanneer er nergens ter we-reld eon «vijand» te zien is en men alleen maar wat onzichtbare kanonnen hoort ai> scliieten. Telkpns wanneer weer een bepaald gedeelte van den Fajti Hrib, waar de Ita-['"anen lagen, to zien was, werd dat spelletje ran \lug overStekèn, met jo neus zoo laag nogel'.ik aan den grond, herhaald. We lach-fcen elkaar er een boetje om uit,maar deden toch maar wat ons ge'zegd werd. Trouwens, als wo zoo gebukt en haast-jo rep-jo over-staken, vonden we in zulk een omgeving den grond bezaaid met shrapnell-kogels en brok. îtukken van gesprongen granaten. Zoo erg om to lachen schoen het dus niet te wezen; maar lievs hemel, ik kan het niet helpen: de .volwassen mensch voelt zich' in die houding van kruip-door kruip-door, terwijl er , nergons iets te zien is, zoo volslagen idioot. ! Ën dan, zoo denk je allicht, wie kan er nu iets aan hebben om mij hier dood te schie-ten I (Slot volgt). De stemmïng van 't Fransch oorlagoptogramma PARUS, 20 September. — Aan 't slot van de interpellaties over de algemeene poli-tiek der regeeriug nam de Kamer eene dag-orde Laffaut-, met dewelke zich de regee-ring t' akkoord gesteld had, met 378 tegen een stem aan. Da dagorde keurt de verkla-ringen der regeering goed «i zegt dat de Kamer erop vertrouwt, dat »e regeering de doorvoering \'an haar ooi'logsprogramma feitelijk voortzetten zal. De intsrpeiisties de Kamer BERN, 20 Sptember. — Over de interpellaties over de algemeene politiek der Fraa-sche regeering in de kamer is volgens Lyo-neescho bladen 't votgende te zeggen: Ch.^jî-lin Servjnièrè (radikaal-socialist) zegde dat de regeering ten opzichte van de groote on-dernemingen in de naaste lente het leger tijdens den winter moet reorgàiiiseeren. Spre-ker verlangdei van do regeering te weten of ze bereid is, zelfs ver af zijn de vredeson-dorhandelingen voor te bereiden. Van de banken der socialisten riep mon : « Neen, de regeering is nog zoo vor niet!» Chaulin ging voort: «Waarom gelukt hcfc ons niet, onze vrcdesdoeleinden uiteen to doeti. Wij zouden veel sterker zijn als wij zo juist omschreven». • Jabert (socialist) wierp Ribot voor, dat hij het parlement heeft- laten balasteren. Heb voorjjeeld van Kornilow brengt zekere gees-ton in vérwarring; eene omkoopbare pers, die uit oen geheim fonds gevoed wordt, wil zich op 't parlement wreken. Evenals vroe-gere ministeries laat zich ook het huidi®» ' door het militarisme leiden; daarom zouden bijvoorbeeld de onde jaarklassen nog immsr niet vrijgelaten worden. Angagneur (rad. soc.) trad zeer heftig op tegen de regeering ; er is hoegenàamd geene parlementaire kontrool ; de regeering.heeft zich licht-zinnig over de aanwijzingen van het parlement heengesteld; de militaire overheden moi'gden zi 'i in de politieke leiding van déni ' oorlog. Augagneur viol dan Briand aan, die door ail rlei kaoeierijen gepoogd heeft weer aan 't bewind te komen ; de meestê buiten-landsehe inissies zijn nutteloos; het ware interressant als de regeering de kommissiea van het parlement over de uit.s lagen der missies bericht gaf. In !t«sli© ' Aan ds Krens CHIASSO, 19 September. — De Italiaan-, sche grens is h s den morgend weerom ge-| oponcl geworden. Oï»Iusteiî VAN DE ZWITSERSCHE GRENS, 19 September. — De « Matin » meldt uit Rome : ' ■ De berichten over de gebeurtenis&en in Opper-Italië hebben de reis van den koningi uit het hoofdkwartie#r noodaakelijk gemaakt. Er had een kroonraad onder het voorzitter-sehap van den koning plaats, die door aile ministère was bijgewoor.d. Hot- spoorweg-verkeer van Rome naar Opper-Italië is her-•steld.Isa PetsS^ssjrg sfgssîctsn BERLIJN, 20 September. — Aan ds Kriegszeitung wordt van de russische gren-zen'gemeld: De plaatscommandant van Pe-tersbi}rg maakt bekend: Te rekenen van 15, September (Russische dagteekening) wordt het stadsgebied van Petersburg door een bestendig militair kordon van het overige des lands afgcsloten. Do naar Petersburg loopende spoorwegen worden op eene bijzon-' • dere wijze militair bewaakt. Allé personen' die wenschen naar Petersburg to gaan moe-: ten zich eene bijzondere kaart aanschaffen., Met proess tegen Koî'raîow PETERSBURG, 20 September. — Het is thans bepaald besloten dat Kornilow voor; een militair gerecht zal gedaagd worden, < waaraan eene ]u*|' zal toegevoegd worden. j® Terzelfdertijd besloot de regfering, op ver-: langen van den Arbeiders- en Soldaienbond, dat het procès niet in Petersburg, maar in1 de frontstreek zal opgeroepen worden. Vol-►geiis eene beschikking van het ministeriei van oorlog kunnen russische onderdanen van duitschen oorsprong, die leven in de, duitsche voftspla.ntingen over heel Rusland, voortaan de krijgskundige scholen bezoe-,' ken en officieren worden in hot Russischj loger. De nSsuive s:csive?neisj" van FirJaml PETERSBURG, 20 September. — Stacho-witz, de algemeene goeverneur van Finland, heeft om gezondheidsredenen zijn ontslag gegeven. Do vroegere ondervoorzitter van den mmisterraad, do hccr Nekrasow, is daarop benoemd tôt algemeen gouverneur van Fin^i land. Ontëiag ua)i trisnistefs PETERSBURG, 20 September. — De regeering heeft een verzôek om ontslag van don minister van binnenlandsche zaken Ak^ sentiew, en van den minister van arbeid, Skobelew, aangenomon. Men wi! S'JQfîpmîinow iynbhen KEULEN, 20 September. — De « Kôl-nische Zeitung» meldt uit Petersburg: In Petersburg wilden Maandag troepen Su-, chomlinow uit hst gerechtsgebouw halen en liem direkt de verdiende straf toebren-gen. Met veel moeite kon men het hun ver-i. hinderen. De fekiîïg vaa den Potefs&iîfgschen Goîivjst afgGiiredteti PETERSBURG, 19 September. — Wegens het door de algcroeene vergadering, van don Arbeiders- on Soldatenraad aari'genornèn besluit der maximalisten, dat den eisch stelt dat het gezag door de raden overge. nomen worde, is het geheele bureau van den Arbeiders- en Soldatenraad argetre-den. Namelijk do voorzitter Tscheidse, de plaatsvervangende voorzitter Anissimow, Gotzbad (?), Skobelew, Zeretelli en Tscher-now. De herkiezing van het bureau zal in do naasto zitting plaats hebben. Od kiezingsr» ^ STOCKHOLM, 20 September. — De Zweedsche Rijksdagkiezingen hebben eone j faar « M. 264 3 centiemcn ver nummer Zaierîfa-;* 2.2, 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume