Vooruit: socialistisch dagblad

593995 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 09 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 13 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rn3028qr7p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Drnkater-Ultgeeftrta* Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuardcr ; P. PC VISCH. Lcdebtrg-Ocfrt . . REDACTIE . . ADMSNISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaon der Betyische Werkliedenpartij. — Verschjjttende allé dagen. ABONN EMENTSr RIJS BELGIE Drie maanden. . » , . fr. 3.23 Zes maanden « . « , « fr. 6.50 Eenjaar. ...... fr. 12.50 Mcq abooneert xfeh op elle posibur«ciea DEN VREEMDE Drie maanden (dagtlijk» verzonden). * ... * fr. t.7S Loes snorgsis Bief begin van iid Êsoelesîdle werk JACOB VAN ARTEVELQE door HENDRIK CONSCIENCE. Beveeit ons BeSad aan S»âJ nl©4»l©z@s°8. — HSaakt steasfs Het werk aan de darsen TE GENT 11> « .Wij ontvangen nog den volgenden brief: Aan den Heer Opstellcr van het blad « Vooruit». MIJNHEER, In naam van duizende arbeiders werkende aan dé Darsen, schrijf ik U in antwoord op uw artikel van 6 Mei, de volgende weer-iegging : Ten eerste vraagt aan de opgevers van 100 kruiwagens in het uur, hoe die gevuld waren, waar zij geschept worden an op ;welke wijze zij gevoerd werden. Ten tweede of diezelfde markeerders ïdch niet zouden willen verbinden om een maand lang 1200 kruiwagens per week t© storten aan 12 franken in de week. Zij hebben immers ook armen gelijk wij. • (Hier eenige beleedigingen die wij weige-ren op te nemen.) Nu wij verklaren ook dat de goede gang van het werk is gielegon aan eene goede ledding. Komt eens deze werken bezichtigen en gij zult U zelf kuanen overtnigen. De ceno ploeg werkt diclit bij het stort en anderen etaan cr ver van verwîiderd, en soms met t> tôt 8 mannen te wcinig volgens adere ploegen.' Vragen wij nu aan eene der dienstdoen-de toezichters naar mannen om den ploeg aan te vullen, welnu err wordt ons geant-woord : «Gij moot u maar verdeelen» of in andere woorden : «Trekt nw plan» en weg is de toezichter. "Welnu wij vin den dit wne n&latigheid vanwege de toezichters die toch gesteJd ^ijn, denken wij, om het werk te regel en en niet om de menschen aan hun lot over te laten. Gij begrijpt wel heer Opsteller, als de hrbeiders op een werk zijn, waar weinig hunner kennis van rebben, en zoo maar aan hun eigen overgelaten worden zij dus °ok die voorbeelden volgen en allen het naar hun beste regielen. _I)aarom_ zeggen wij nogmaals : Stelt toe-«ichters die van het vak zijn of mannen die «we reglementen doen eerbiedigen en er ;zal werk voortgebracht worden gelijk op welk andere traveau. Maar richt het horlogiewerk niet in, op dezen oogenblik, de tijden zijn al slecht ge-noeg, zonder dat wij nog bij al ons lijden «ouden mocten gejaagd worden als vee. Hopende dat gij ons schrijven in uw blad jzult willen opnemen bedanken wij u op (Voorhand. Namens de duizende arbeiders van goeden wil. C. L. ms AÏTWOORSI Wjj stappen gladweg over het begin van bovenstaanden brief. Te vragen hoe de kruiwagens gevuld, geschept en vervoerd worden dat heeft hier niets of toch geheel '"einig te zien. De hoofdzaak is dat er talrijke ploegen geweest zijn, die aan het vereischte minimum van voortbrengst niet voldeden en opzettelijk hun werk verwaarloosden, in ïoover dat er waren die in vier uren geen enkelen kruiwagen schepten, vulden, noch tfoerden. Gij moet erkennen dat dergelijke too-stand onduldbaar was geworden. Gij vraagt of de markeerders geea tnaand lang 1200 kruiwagens per week Bouden willen' storten, voor 12 fr. in de !Week. Die vraag heeft geenen zin. Een mar-keerder is aangesteld om te markeeren en niet om kruiwagens te vervoeren. De kwestie is of het opgelegd werk doen-liik is ja dan neen. I De bevoegde mannen zeggen : ja; vele darsenwerkers zeggen ook openhartig :ja en de voortbrengst van sommige ploegen bevestigt het ten voile. Welnu, dat doenlijk werk is niet gedaca «n de stad is verplicht geworden t© han- delen, zâedaar de zaak. * * * Onze briefwisselaar zegt dat de goede gang van het werk gelegen is aan eene goede leiding. Wij zijn volkomen t' akkoord met hem «n 't is altijd onze zienswijze gewieest, wel te verstaan dat wjj de leiding aannemen gepaard met verstand en voorkomenheid. En als wij dikwijls patroons, bestuurders, meestergasten, bedienden en policie aan-▼lelen, dan was het niet omdat wij geene leiding of toezicht wSlden, maar omdat het'. bestunr der zaken altijd epregeld werd in{ oaaan an in 'X M t&jsB a w a wie al deze menschen nederig gehoorzaam-den.Soms gebeurde het dan nog, dat zij ver-der gingen dan geôischt werd en echte sla-vendrijvers waren, in de hoop in de gratie van den kapitalistischen keizer te stijgen. Hier was dit het geval niet, uwe patroon was het stadsbestuur. En dat kon niet brutaal zijn, want gij en wij allen, waren erin vertegenwoordigd door de besten onzer partijgenooten. Het stadsbestuur kon niet tyranniek of onrechtvaardig zijn, want het darsewerk was aangevangen met het schoon en edei doel : werk te verschaffen aan de duizende arbeidsloozen onzer stad. Beken maar rechtuit dat de stad zeer geduldig geweest is. En klaagt als 't u belieft niet over de surveillanten, dat zij de regeling verwaar-loosd hebben. Aldus doende beschuldigt gij U selve ©n gansch de werkende klasse. Is het de schuld der toezichters dat er ploegen waren die 2 kruiwagens stortten in vier uren tijd, anderen die niets deden, terwijl er ploegen waren, die dezelfden dag aan 't zelfde werk 148 en 150 kruiwagens stortten 1 Al wat prietpraat; er stak een kwade geest in, dat was het en anders niet. En als er wezenlijk toezichters geweest aijn, die gemeend hebbon dat zij, voor wat zekere regelingen van het werk aanging, de werklieden aan hun eigen zelve mochte.n overlaten, dan hebben zij zich wezenlijk bedrogien. De massa der werkers, vooral de onge-organiseerden, zijn nog niet opgewassen om hun werk te regelen gelijk een kollek-tief of gezamenlijk geheel, tôt voordeel van allen. Wij zijn niet bevreesd of beschaamd om dat te zeggen, integendeel. Uit geheel deze historié blijkt er niets anders dan het failliet der anarchie of der théorie van : elk zijn goeste. En 't was dat hetgeen in zwang was aan het darsewerk. De eene ploeg deed zijn plicht, d© andere voor den helft en een derde deed niemendalle. Een of twee koppig» luiaards beletten dat dertien of veertien mannen van eenen ploeg konden voortwerken. Het was dus volop de anarchie aan de darsen en 't is de treurige indruk die men opdoet als mon de cijfers der voortbrengst van de ploegen leest en overweegt in ons nummer van gister. Dat heeft de stad niet langer geduld. Na-dat onderhandelingen, goeden raad, be-leefde verzoeken en aanmoedigende woorden niets hielpen is zij handelend opgetre-den. 't Anarchistisch lolleken moet en zal eindigen en 't is onze leer van regeling, orde "en rechtvaardigheid die zal triomfee-ren.Als onze briefwisselaar dus meer regeling wenscht, dan heeft hij aile voldoening. Er zal bij het hernemen van het werii meer regeling zijn. En wordt die regeling horlogewerk, het zal eeriijk, gematigd horlogewerk zijn, al-hoewel wij het niet zijn, die het gewenscht hebben of het onvermijdelijk hebben ge-maakt.Nu, mijn vriend, spreek toch van geen opgeja^igd vee, of gij wordt belachelijk in d'oogen van 't publiek. Na de tabel met cijfers, die wij gistei-mededeelden, zullen er vele werkloozen op uwe opmerking antwoorden : 'k wenschte dat ik ook tôt « dat vee» behoorde. Vooruit * & & EEEE MMEUE Wïj ontvingen een goed p&schreven arti-keltje, dat wij hier laten volgen en dat ons veel plezier gedaan heeft. ROND DE DARSEWEBKEN De kwestie d&r werken -an de Darsen heeft Gent in rep en roer gebracht. De venijnige tongen gaan hunnen gaog ©n de nieuw© toekomstige werkregeling is brutaal ! Peins toch ne keer! Eene groote onbewuste schaar werklieden hebben misbruik gemaakt van de goede gevoelens van het Gemeentebestuur, dat, in de ongelukkige tijden waarin wij leven, hun werkstellig heeft gemaakt, om kommer en wee een weinig te lenigen. Wie is de schuld van het genomen be-î aîuit ■? zijn opgekweekt, Onder d© darsenwerkers waren er die nooit of wenig werkten en thans dachten te veel te doen. Door den slechten wil dezer catégorie van werklieden zijn ook de naarstâge werkers de dupe. Had men al gesyndikeerden aan de dar-sewerken gebezigd,nooit had de men zulk be-sluit moeten nemem. Dat is het algemeen gedacht der bevolking en zulks strekt tôt eer der vereenigden. Het Gemeentebestuur echter, denkende dat in den tegenwoordigen tijd iedereen moet leven, heeft in de eerste aanneming bijna al onvereenigden genomen, omdat bij deze aile inkomen door werkgebrek was ontnomen, terwijl de vereenigden nog een trok hunner vakvereeniging genoten. Zulke daad wa-s edelmoedig en de belang-hebbenden hebben ei misbruik van gemaakt.Vele lawijdmakers en zeeveraars, socia-listenvreters, willen nu cen genomen maat-regel op de socialisten werpen. Anseele is nu eens door zijne eigene kl as in den pot gedraaid, -v«nt het zijn al socia-listen(?) die aan de darsen werken. Onlogieker redeneering kan men niet mt-denken.Is het Anseele's schuld dat ©r nog zooveel werklieden zijn die de maatschap-pelijike toestanden niet kennenl Is het Anseele's schuld dat al de werklieden niet luisteren naar goeden raad? Alleenlijk de slechj,e regeling der samen-leving is daar de schuld van en de socialisten hebben sedert hun bestaan nog niet opgehouden te strijden voor da meerder» ontwikkeling der arbeidende klass©. Overal waar de socialisten in raad of College zijn vertegcmwoordigd, hebben zij hun princiep verdedigd en in de mat© van het mogelijke de uitwerking van het socialisme doen gelden. Wij bekennen het, d© genomen maatregel voor de werken aan Port-Arthur doet ons pijn, maar langer mocht de stad de speel-bal niet blijven van een deel onwilligen, waarvan zooveel naarstige werklieden" het slachtoffer zijn. Zich terug aanbieden •zal geene schande zijn, maar men zal de zekerheid hebben het onverstandigst deel der werkende klas niet meer te moeten vreezen. Een groote plicht weegt op ons allen na den oorlog. Veel werklieden zijn nog aan het gezond verstand te brengen dat een werkman ook plichten te vervullen heeft. Hoog de harten, werkbroeders, laat ons de onbewuste werklieden bewerken, opdat zij ook strijders naast ons worden, tôt spijt der verdrukkers van de socialisten. E. C. De onzijdigheid van Zwitserland val a r* t Een -opsteller van de italiaansche Tribn-na, is in der haast den heer Motta gaan r- ondervragen, den voorzitter der helvetisch© Republiek, omtrent de zwitsersche onzijdig-heid, waarover weer zooveel gesproken »- werd : ■I Motta verzekerde met nadruk dat de '» zwitsersche Republiek zich in aile omstan-* dighed'en onzijdig, zoo onzijdig mogelijk zal houden en hij voegde er bij : r o r « Indien Zwitserland een oogenblik op-r houdt van zeer onzijdig te zijn is het redde-loos verloren — en dat begrijpen ail© ver-t standige Zwitsers. « Indien Zwitserland zijne onzijdigheid in t gevaar brengt zal het veroordeeld zijn als onafhankelijken staat, zal het zich snel op-lossen in de verschillend© nationaliteiten. ' x die het samenstellen. » , Door hsf kanaal m Panama 1191 ItMIEMMI OMIS I Mlllllliuai Men meldt als een belangrijk feit dat dezer dagen het eerste fransche Echin door het kanaal van Panama gevaren is zonder het minste incident. Het was de Saint-André, van de haven van Bordeaux, eene nieuwe steamer vaji 7.800 ton, komend van Nouméa en Haati, op reis naar Frankrijk. De kapitein zegde : De reusachtige sluizen werken op eene echt bewonderenswaardige wijze. Deze van Mèraflorès en Pedromiquel hebben ons schip | als eene pluim, zonder stoot noch stamp, tôt eene hoogte van negen-en-dertig meters boven den waterspiegel va,n den Stillen-Ofceaan opgelicht. Het ging ons even goed in den zoogenaam. den «doorgang» van Culebra, die juist negen zeemSjlen lang is. Op de twee zooge-naamd gevaarlijkste plaatsen, op eene lengte van twee- en drie honderd meters, hadden wij langs weerskanten pas een voet water over, maax ailes iB in de beste voor- -waarden afgeloopen. Hier en daar kpmen no^alle jBBEaE—gasssm : Tir-, i « , , «Tnrifr; .m i . grond-afschuivingen en aardinst/, rtingen voor, maar dank aan de reusachtige zui-gers, die iemand als echte monsters voor-komen, wordt de doorgang steeds open ge-houden, zoo vlug, dat nog geen enkel schip meer dan een paar uren heeft moeten wachten. Zes zeemijlen voor Colon bereikten wij zonder eenige hindernis de drie op elkander volgende sluizen die, zonder dat iemand er iets van gewaar wordt, het schip op de hoogte van den Atlantischen Oceaan laat zdnken, in den tijd van nog geene tien minuten. Wij hebben de doorvaart zonder het minste ongeval afgelegd in den tijd van tien uren en als ailes volgens de plannen en de vooruitzichten zal geregeld zijn zal men in den tijd van negen uren van den Pacifique in den Atlantique komen, wat nu voor goed ©ene aanzienlijke verkorting van den zee-weg mag genoemd worden. Daarmede is nu weer een reusachtif werk voltooid dat bewijst hoe de menschelïjke geest er toe gekomen is om met de wetten der natuur te spotfce®, om de zeeën te v»r-plaatsen en de afstanden af te schaffen. Gevelgen van den oorlog ucvtHgtiii idSi yyil UUSIUg Van de vreeslijke gevolgen, die de oorlog voor de deelnemers heeft, hoort men ge-durende den oorlog weinig. De vreeslijke, verwondingen, de menschen die voor hun leven blind zijn, er wordt zoo min mogelfijk gewag van gemaakt. Ook hoort men niet veel van de uitwerking, di ede versthrik-kingen van den slag op het verstand kun-nen hebben. En toch kaji het niet anders of er worden er velen in hun geest ver-stoord, al zal dat in menig geval zich eerst na den oorlog duidelijk openbaren. Hoe erg het met dit gevolg van den oorlog is, kan blijken uit een wetsontwerp, door een lid van het Engelsche ^agerhuis ingediend. Krankzinnigengestiahten mogen alleen zieken opnemen. die medisch krankzinnig ziju verklaard. Vele officieren en soldaten echter acht men wel tijdelijk in de war, maar wil men niet als krankzinnig bestem-pelen, en nu is er gelegenheid te kort om die te verplegen. Het wetsontwerp wil d© gestichten in staat stellen ook deznlken op te nemen. Europeesche Oorlog In m Sis 't Hoordén m Friniji Offîcleeie tslapsees : Uit Sîuitschs Ssrssa GENT, den S Mei 1915. Wcstelijk oorlogsterrcin : Bij gevolglooee aanvallen op den henvel 60 ten Zuid-Oosten van Zillebeke leden de Engelschen zware verliezen.Wij wonnen ver-der terrein in de richting vaai Y per en. Tusschen Maa.s en Moezel b&vestigden wij d© gewonnen stellingen ten Zaid-Westen en ten Zuiden van het Ailly-woud. Bij Flirey houden de Franschen nog een klein stuk loopgraaf van onze stelling. Bui-ten dat zijn hunne aanvallen overal mislukt Oostelijk oorlogsterrcin: Eene vijandelijke aanvalspoging ten Noor den van Steinabruck mislukte in ons vuur. De gevechten ten Zuiden van Zadow en ten Oosten van Rossienie eindigden met ver-liesrijke nedetlaag der Russen, die 1500 ee-vangeoen verloren. Ten Zuid-We&ten van Kalwarja ten Zuiden van Augustow en ten Westen van Prasz-nyz gevolglooze vijandelijke deelaanvallen, 520 Russen gevangen. Op den rechter oever van den beneden Dunajec bekwamen de verbondene troepen nieuwe successen. De vijand vlucht naar het Oosten terug. Alleen aan de Weichsel houden nog zwakke krachten stand. Verder ten Zuiden drongen wij op den rechten Wisloka oever; op d© Wizlok, en over de Jasiolka voort. Gedeelten van den rechten vleugel van v. Mackensen kwamen reeds in aanraking met Russische kolonnen, die voor de vervol-gende verbondetien, uit het Karpathen front ten Westen van het liupkow pas terug vluchtten. Hii Fa'assso^® Ssroii W. T. B. PARUS, 8-5-15. AmbteKji. De dag is rustig verloopen. Er is niets t© mel-den.Uit LONDEN, 8-5-15. (Ambtelijk): Veldmaar-schalk French meldt : Aan 't Engelsch front heeft zich niets nieuws voorgedaan. De strijd duurt voort. Anders schijnt de vijand niet tôt den aanval genoigd. \îr » f w Aan i toisMeisGiie-6alielscl)8 grens Uif ©oston8*S|l:sGSi© Itrosa W. T. B. WEENEN, 8-5-15. (Ambtelijk), Onder voortdurende vervolgingsstrijd over-schreden de verbondene strijdkraohten met de voorhoede de Wislokastreek Pilzno-Jaslo. Ten Z. van Jaslo sluit&n eigene sterke troepen in 't gebied van Dukla-Rynanow de Kar-pathenwegen af, aan dewelke de Russen met , regellooze kolomm&n naar 't Z. ©n N-O. te-ruggaan. Deze vijandelijke kolommen vol-^pw .oj9; den Jue):ons over de, Bcsky«n voq^-. uitdringend leger. Het getal gevangen «P de krijgsbuit vermeerdert gedurig. Ons X© korps veroverde gister alleen vijf rwae ©n, 16 lichte kanonnen. Onze troepen in 't U. deel van Karpathen wijzen de Russische aanvallen af met zware verliezen voor den vijand, zoo werd gisteren een nieuw vooruit-komen tegen de hoogte van Ostry door ons' artillerievuur teruggeslagen, 1300 Russen werden gevangen. Ook aan het front in Z.O. Galicia mislulcfcen al de vijandelijke pogin-gen om eenige steunpumten te veroveren. Van het Z. krijgsveld niets te melden. In een geschutstrijd vernietigden onze morti©-ren eea fraaisch marinekanon bij Belgrad. Uît i32*©§3 PETROGRADE, 8-5-15. (Ambtelijk): Bij Libau had een strijd met duitsche torpedo-booten plaats, schermutselingen ten Z. van Mitau en bij de statie van Misayolt. Rechts van Ocscza sloegen wij een duitschen aanval af. Ten O. van den ijzerenweg naar Mlawe berne ester den wij het gehucht Po-miany.D© vijand ondernam groote tegenaanval-. len. Links van den Weichsel heerscht rust, In Galicie duurt de strijd tusschen den Weichsel eh de Kadpathen met groote hard-nekkïgheid voort. De hoofdaanval gold de richting Biecz' en Jaslo. Onze troepen hadden sterk telijden onder het zwaar vijan-delijk artillerievuur maar de vijand leed ook door ons schrapnell en geweervuur. In de richting Stryi ontwikkelde zich onzen voor-uitgang. In Lomndscha dedet» wij ook voor-uitgang.'* * t Os slrifl (m É Oertiafteiioa Uit W. T. B. KONSTANTINOPEL, 8-5-15, (Ambtelijk) : Aan de Dardanellen werd gisteren tenge-volg© van onzen aanvai tegen den linker vleugel des vijands, die zich bij Ari Burnu bevond, een bataljon der vijanden vernie-tigd e:i een zeer groot deel zijner ver-schansingen genommen. Meer dan 100 ge-weren en 1 machiengeweer werden door ! ons veroverd. Evenzoo kostten onz© krijgs-verrichtdngen tegen Seddel Bahr, vele le-vens aan de Engelschen. Wij namen ook il machiengeweren en talrijke munitie. Van elders niets bedui-dends te melden. Wir iV Su klein Azie Uit flrjssisdhig; Iir>cs3 PETROGRA.DE, 8-5-15 : In de richting naar de kust duurt het geschut- en geweervuur voort. In 't gebied van Olit blijft on-ze houding ofîensief. In de streek van Dil-man trokken d« Turken zich in de bergen terug. >5^ OP ZEE tr©iSerc ses den LONDEN, 5 Mei (Reuter). Behaïve reeds vermelde, zijn nog zes Engelsch© treilers, de «Hector», «Progress», «Rugby», «Coquet», «Northwardho» en «Bobwhite» door Duitsche duikbooten in de Noordze© in den grond geboord. 310 jaar — N. 127 Prijs par nnmmer : voor Belgie 3 cantiemen, voor den . reemde 5 contieman Telsfoon : Redactie 247 - Aîfeiànisi^atie 2S45 Zandag 9 BIEI t$15

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume