Vooruit: socialistisch dagblad

593161 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 13 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 13 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/542j679w57/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

E1138IÉS ilil la WisMIiBÉrii n il Frïikriik I jjït Duitsche brou. GEOOT HOOFDK WARTÏER, 11 Okt. — W'estelîjk oorlogsterrein Legergroep van den kroonprins Ruppr. vàn Bcieren : In de Vlaamsche kusten-frontafdeeling; tusschen Blankaartzee en poelcapeile, bteeg de artilieriekamp des namiddags tôt groote sterkte. Nabij Draai-bank vieien de Fransehen andermaal aan, zo id r eenigen uitsiag te bereikrn. Op de kampvelden ten oosten van Ieperen was i hel vuur afwisselend sterk. De Engelschen vieien echter niet aan. In een afzonder-lijk gevecht in de lucht, dat zich des avonda boven " Zonnebeke-Zantvoorde ont-wikkelde, en waaraan omtrent 80 vliegers hebben deeigenomen, werden 3 vijandelijke ma-chiençn naar omlaag geschoten. Legergl'oep van dao duitschsn kroonprins: Langs den oosfcelijken oever der i Maas, na ebne geschikte beschieting door I onze artillerie, gingen nederrijnsche en westfaliscbe bataillons den Franschenin [ flen krachtigen aanstorm zeer belaingrijke 1 fandvlakfcein rond het bosch van Chaume I oatrûkken. De vijand ging over tôt het | uitvoeren van vi'er even kr&chtige tegen-I janvallen, die allen onder zware verlie-I zen mislukten. Meer dan honderd gevan-[ genen en eenige maehiengeweren bleven | in onze banden. Ook ten zuidwest-en van I Beaumont en in de nabijhekl van Beson-f vaux hadden eenige onzer aanvallen op ds fransche verdedigingslijnen goede uit-Eiagen.Costolijli oorlogsterrein Het op de verseheidene frontàtukken le-vendig geworden vornieiingsvuur ver-sterkte zich nog tijdeljjk m de roemeen-sche viakteai en rond Braila, dat door de Kussen besohoten werd. _ A|s wedearvergel-ding namen onze batterijen Galatz onder vuur, waar weldra branden ontstonden. Macedouisch front Levandige artiileriewerkzaambeid in do engte tusschen Ochrida en de zee van Prespa, in d-en boog van Cerna, alsook tusschen de z&eën'Va» Wardar en Doiran. Herhaaldedjk voorw.aarts dxingende ver-kenningsafdeelingdn van den vijaxui werden hier en daar verdreven. # * ^ Voor de .maand SeptcsabSr komt het ver-lies v'oor de vijandelijke luchtstrjjdkraeh-ten langs de duitsche ffanten te staan op 22 v'astliggènde baions en 374 vliegmtuehie-nan, van welke laatste er 157 over onze ■venàedigiagslijnein ' kw&m'&n vallen. De overige zijn onder het oog onzer yaststel-,1ers neergçgaan over de vjjanâçtlijke lij-nen. In dan strijd hebben wij 5 ballons en 83' vliegmachienen verîoren. Lu^e&tîorff. | GFiOQT HOOFDW ARTlER, 11 Ôkt, — F (Avondbericht) Geene groote ra strijdhan-! délie gen. ÏJit Fracsen© brou. PA1UJS, 9 Oktober. (Ofl.) Avondbericht: In België is de door ons hsden morgen aan-gezette aanval op huitenge,wone g'ianzende wijza verloopen Onze troepen hebben da moerassige Prcombeek-beek doorschredan, en dan de door den vijand aanhoopte ver-dedigiagsplaatsen in eene frontbreedte van 25CO meter ipet bewonderens-waardige ener-gie genomen. Ondanks de moeilijkheden van h&t terrein en trots ongunstige weergestel-tspis zijn de dorpen St Jean, Mang.elacre eu Veldhoek, alsook talrijke tôt blokhuizen uitgëbouwde hutten in ons geweld geval-len, Ons vooruitrukken da,t e-ene raiddel-bare diepte van 2 kilometer omvat, heeft ons aan den zuidrand van het Houthulster-woud gevoerd. De vliegdienst heeft bij Btormaehtig weder levendig tôt den aanval bijgeçiçagen. Hij na:m uit geringe hoogte de vijandelijîîe infanterie»onder jnachieoge-weervuur, en verzekerde de verbinding met de' overige wapens. Aan gevangenen werden tôt nu over d« 300, daaronder 12 offi-ciertn geteld- Aan hçt Aispefront was.de 'artilleriestrijd tussehenpoozend heftig.in de omgeving van de Royère-gehuchten, even-zoo in den gauschen setbor va-n Aiiles-Cra-ionce.PARIJS, 10 Oktober. — Officie e 1 r In Belgié hebben de Franschen, hun vooruifc-gaig ten oosten van Draaibank voortzet-Cfciid, zich meëster gemaakt der Pap- -gaai-tnr- " pn cen veertigtal gevangenen geno-ri. Op het nieuwe Fransche front- een-"oudige Duitsche patToeljeakties. Ten noor-jJen van de Aisne heeft de Duitsche artillerie bijzondsre bedrijvjgheid aan den dag gelegd irj de streek van Laffaux. De Fran-schen hebben met goed g-evolg een dfverval gedaau ten noordwesten van de Colombe-aoeve. Op den rechter oever van de Maas in de streek van het Chaumebosch, bedrij-vigheid der beide artillerieën zonder voet-volkaktie. Kiets te vermelden op de rest van het front. "O it Ingelsche bron. LONDEN, 9 Okîober. (Ofticieel) : Jîet stormachtig weider hield gedureqde 'den ganschen _dag aaD, en heftige regen viçl. Lieide artillerieën waren gedurende den dag werkzaam aan het Ieperenfront. Er is niets bemerkenswaard'ig te ujelden van de rest van het Britsche front. Op 7 Olrtober was een ko rte t ijd schoon weder, voor den heftigen regen viel, die het grootste gedeelte van den dag aanhield. iijdens dezen tijd werd betrekbelijke ar-beid door onze artillerie en bommenvlieg-tuigen uitgevoerd ; er werden meer dan 2 1/2 tonneu bommen op de statie van Sta-den, Kortrijk en andere doeleinden neer-geworpen. De vijand betoonde opmerkens-waardige bedrijvigheid in de tiabuurEchap van^ ons nieuw genomen terrein en viel onze oommenvliegtuigen krachtig aan. Twee yyandelijke vliegtuigen werden naar om-iv.ag g?haald, drie werden stuuvloos tôt OFgaas der Belgische Werklledenparti]. — Verschîjnende aile dagen. (Htgee/tier Sam Maalsch H El LtCHT Best, f De Visch. I.edeberg Gent — Red. Adm , Hoogpoori., S9t Qent landen gedwongen. Een onzer vliegtuigen wordt vermist. LONDEN, 10 Oktober. (Officieel) : Om 5 u. 20 m. 's morgens vieien wij op een breed front ten noodoosten en ten oosten van Ieperen in verbinding met onze ver-bonden©n op onze linies weder aan. De berichten melden, dat op aile deelen van het front een bevredigende vooruitgang gemaakt wordt. Het weder 'plijft aanhoudend stormachtig. $ $ 3CC Mtiîû-Msstfê- irns dit Oosténriiksche bron. WEENEN, 11 Okt. — Op geem gevechts-terrein grootere strijdhçndelingen. ITit Rugsische bron, PETERSBURG, 9f.Oktober (Officieel). — IVooïdfront : In het gebied ten Noorden der baan naar Pleskau, bij het dorp Baus'ke, verschenen artillerievoorbereidi'ng vijan-cîelijke vcrkennersafdeelingen., die beschoten en terusrgeworpen werden. In den loop van den dag belegde de vijand herhaalde malen met mijnwerpersvuur onze stellingen ten Westen van het riddergoed Engelhardshof. In de omgeving van Illuxt ondernamen onze verkennersafdeelingen oenen aanval en xgaakten gevangenen. Westfroni ; Geweervuur en levendige ar-tilleriestrijd in de omgeving van het Wis-nieuw-meer, alsook ten Noordoosten van Baranowitschi. Zuidwest- en Eocmeensch front Geweer-vutir.Kaukctsusfront : Niets va.n beteekenis. _ Luchtoorlog : In Rœinenië, in de rickbing van Ezckszereda, wierpen op 5_October onze vliegers op de statie Rikloçh Falanka boip-men, waardoor een houtzaagmolen, statie en stapeiplaata in br'and gezet en eene ont-ploffing in de vijandelijke munitievoorra-den teweeggebracht werd. El saris i ip m lits Uit Bulgaarscîie bron. SOFIA, 11 October. — Stafberieht van 10 October. Macedoniseh front : V«rsohei-dene vuurorkanen t&n Noorden van Bitoiia. Nagal levendig artillerievuur in den boog^ van de Cerna en ten Westen der Wardar.' Ten Zuiden van Doiçan woedde heftig artillerievuur van den vijand, dat op 8 October begonnen was, den heelen nacht door duur-de en nog in den morgend van 9 October volgehouden werd. Na een langdurig trom-melvuur ging vijandelijke infanterie over tôt een aanval op twee punten onzer stftllin-gen. De aanvaj van den ta.lri.iken vijand werd door ons artillerie- en infanterievuur gebreken- Glechts een klein aantal vaji vijandelijke. soldaten konden er in gelukken vasten voet te zetten in een onzer verst voor-waarts liggende loopgra'chten.Na een nijdig gevecht van man tegen man werden zij er echter gpoedig allen gedood. Over het alge-meen zijn de verliezen van den vijand aldaar tamelijk zwaar, tenvijl de onze betrekkelijk gering zijn. Rumeensch front : Geringo artillerie-werkzaamheid, die ten Westen van Tuîcea wat Ievendiger werd. * # OST" ZEE &3 varschsrsi® sluîkfeoetee'rîag ITit Duitsche broa. BERLÏJN, 10 October (Officïeel) : In aile deelen van 'de Middellandsche Zee on-derging het vijandelijk schepenverkeer weer zware schade, dank aan de werkzaamheid onzer duikbooten. Niet min dari 12 stoom-schepen en 33 zeilschepen, metend te samen meer dan 46.000 ton, zijn in den grond ge-boord, al is het zeeverkeer daar aanzienli5k verminderd. Daaronder bevonden zich twee transportschepen, die waarschijnlijk troepen aan boord hadden.- Verdar w'aren daarbij de .Engelsche steamer «Gibraltar» (3.803 ton), geladen met 5.000 ton graan voor het zuiden van Frankrijk, en de Grieksche 6teamer «Alkyon» (2.464 ton) geladen mot 3^500 ton kqlen voor Italië. Se Chef v. d. Admiraahtaf. ZURICH, 11 Ok. — Dè «Xeue Zurkher Zeitung»" meJdt mt Den Haa?, dat ifi de iaatste weken van de maand September geen enkel scloip in de Rotterdamsche ha-ven binnengeloopen is. Hit prsfrai» Èr niiuss Riiss'seiie raperlng PETERSBURGs 11 Oktober; — Do nieuw gevormde Regeering publiceert volgi&nde verklaring : «Nieuwe onlusten zijn in ~t bin nenland uitgebrokfen, tengevolge van de be-weging van Kornilow.die ofschoon s:iel on-derdrukt zelfs het bestaan der republiek door do omwentelings'beweging bedreigt, die zij yerwekt. De wirçd der anarchie waaif, door het land De druk van dien buitenland-schen vijand grœit aan; de tegenrevo'lu-tdonaire elementen verheffen het hoofd in de hoop, dat de krisis en het noodlot tvelke het land onderst'aat, hun de vcormoording van de vrijheid van het Dujtsche volk zullen vergemakkelijken. 't Is ec<ne bnitengewoon groote verantwoording voor het volk die op de voorloopige regeering rtist, w^îen door de geschiedems den plicht opgelegd is Rusland tôt aan de wetgevende vtl'gadering te leiden. Deze verantwoording wordt vergemakkelijkt door het diep geloof dat de vertegenwoordi. gers aller klassen van ht>t Russisch volk ver. eenigd door den wensch het vaderland te redden on de uitslagen der revolutie te be-waken, hunne gemoenschappelijke taak voor zullen staan, bijzonderlijk de regeering te steunen, hare macht te verstorken, en ze \'ast en bekwaam te maken om door scheppend werk de levenskwesties van het land op te lossen en het zonder nieuwe omwenteling tôt aan de wetgevende vorgadering te leiden, w'elker bijeenroeping volgens de vaste over-tuiging der regeering niet met één dag ver-schoven mag worden. Doordat zjj aan de wetgevende vergadering die hot absoluut g-e-zag in 't Russisch land heeft, de besliste op-lossing van de groote kwesties overlaat, waarvan het gedijen van het volk afhangt, is de nieuw gevormde regeering van meening daè zij slechts door den volhardenden arbeid met 't streven om de verschillende maatre-gclen te vindeh, die voor het nationale leven maatgeyend zijn, haren plicht vervullen en de grondige behooften van het vblk voldoe-ning kan geven. Doordrongen van de over-tuiging dat alleen de algcrneene vrede ons' vaderland zal in de mogelijkheid stellen gl zijna acheppende krachten te ontwikkelen» zal de regeering onvermoeid eene werkzame. buitenlandsche politiek voeren in den zin der demokratisçho p^inciepen, gelijk ze door de Rnssische revolutie aan de naties opge-steld zijn en ze zal naar 't sluiten van een algemeenen vrede streven, mits uitsluiting van elke overweldiging. In volkomcn akkoo rd met de verbondenen zal de regeering in allernaasten tijd aan eene bijeenkomst der geajlieerde ma«hten deelne-mon waarop zij buiton hare gewone afge-zanten door een peraooniijkheid zal verte-genwoordigd zijn die het bijzonder vertrou» won der demokratische organisaties geniet. Op deze bijeenkomst zullen tegelijkertjjd met de oplossing der kwestie der kabinetskrisis-ticn der verbondenen ( T) onze vertegenwioor-digers zich met de verbondenen op de bazis der door de Rnssische regeering geragelde princiepen zoeken to verstaan. De regeering zal al hare krachten eraan wijden om de ge-meensehappelijke zaak der verbondenen te stcunsn, het land ta i crdftdigçn en energiek elke onderneming ter verovering van den grond van fondera naties en ioaere poging on Rusland een deel van een ander op te dringen, tegenstaan. Zij zal zich inspannen om da vijanrjelijkç trpepen uit Rusland te verjagan. Wat de herstelling der strijavaardigheid van het leger betreft, zal do regeeï'ing den eenigen weg volgen, die tôt bevredigende uitslagen kan voeren,den weg der demokratischfl princiepen gelijk zo door den minisfer van oorlog in naam der regeering bekend ma-akte in 't dagbevel van het opperkommando: Zorgza-mo keuza voor do kommçndoplaatsen, welke-tethnische vaardigheden tegen aile vereisch-ten van den modernen ooriog moeten opge--wg.ssen zijn en d;e te?elfdertijd sympathiek met de republiek moeten zijn. Eveneens dq enge samenwerking der kommandoplaatsen met de militaire en mîvrxneverbanden, zoo-wel aan het front als in 't achterland zal gelijk te voren de bazis voor 't herstel van het leger vormen. Deze maatregels zullen de noodiga militaire tncht hersfellen,. zonder welke een stèrk leger niet kan bestaan. Da verklaring ontwikkelt ver der het mi-litair en burgerlijk prograpima der regeering, bijzonderlijk de vermindëring der ef-fectievo ir&cpcn açhter hat fron-t, ' door het ontalaan der ande're soliaten, die enkel d© legerkassen belasten en die in hunna dorpen vcal nuttiger kujinen zijn om de economische hulporgânisaties te verminderen. De regeering zal prijzen voor de artikels van de noo-clige levensbehoeften bepaleij, de voorwaar-den tusschen arbeid en k^pitaal regelen, do verdeeîing der l&vcnsmiddelen bevorderen door koopgraties en de industrieela voort. brengst te bewaken çn een uitsiag weten to bereiken. De regeering zal tôt ontwikkeling en in-richting van arbeidsbsurzen en arbeids-scheidsi-aclen bijdrag^n om maatregelen voor galeidelijka optwapeping voor te bereid-en, om. een onvçrmijdeljjke stilstand van het werk te voorkomen. Wat de landbouwkwes-■tie aangaat is de regeering van meening dat de voorwaarden der grondeigenaars en boe-ren ten opzichte van het bezit van landerijen door landbouwkommissies kunnen gëregeld worden die zoncîer de huidige bezitsverhou-dingen aan te tasfcen, zich met de nilbating der landerijen kunnen bezig houden, om ze vrnchtdragender te maken. Op 't gebied der finanties denkt de regeering aan eene erfenisbelasting, .eene trapsgewijze belastdng op het inkomen, eene belasting der luxewaren, eene bijzonderlij-ke belasting van onroerende goederen, de vermeerdering van aile indirekte fcelastin-gen, de invoering van meerdere mono polies en ten glotte strenge spaarzaamheid in aile uitgaven van den staat. De regeering zal de verdere ontwikkeling der demokra-"tische inrichtingen op de bazis van plaat-selijke zelfbeheer onder opzicht yan regee-ringskommissarissen voortzetten. De regeering zal aan aile nationaliteiten het recht toestaan op de bazis welke de wetgevende vergadering uitwerken zal, over hare tee-komst te beschikken, en zal tegelijkertijd een bijzonderen raad voor natinale aange-Iegenhpden te kiezen hebben om welker oplossing door de wetgevende vergadering te vergemakkelijken. Als de regeeripg zieb al deze vraagstukken stelt begrijpt zij wel, dat zij dezelfde in den korten tijd tôt aan de wetgevende vergadering niet aile z»l kun- nen oplossen. Maar de regeering kan en-kel op die voorwaarde tôt hunne uityoe-ring ovei-gaan, dat zij op de eensgezinde medewerlring der gansche natie mag reke-nen. Tôt dit doel en namelijk,-om de enge verbinding tusschen het verantwoordelijk gezag en de georganiseerde krachten van het land te verzekeren, zal de regeering plannen van den voorloopigen raad der Russische republiek uitwerken en zeer spoedig bekend maken, die tôt aan de wetgevende vergadering zijn ambt zal uitoefe-nen en in denwelke aile volkeren vertegen-woordigd zullen zijn. De verklaring sluifc met eenen oproep aan de gansche natie om zich eng rond de regeering te scharen, om met haar aan de verwezenlijking der huidige grondproble-m'as mede te werken, namelijk de verdedi-ging van het land, de herstelling der orde ap de bijeenroeping der .wetgevende vergadering.PETERSBURG, 11 Okt. — De minister ' van handel en nijverheid Konawalow is tôt ondervoorzittet1 van den ministerraad be-noemd.lu het BuitenSand - i -, - ■ ■■ ■ ■■■ ""■* lu ISaitse-tslsinëS Verdagîîig van ta Rijksdag toi begîn Dsoembe? BERLIJN, 10 October : De oudste kom-missie van den Rijksdag besloot lieden de i verdaging tôt 5 December. Do huidige zit-tijd zal evenwel eerst morgen donderdag, tôt einde kunnen worden gevoerd. ira ©ôsteits'ilk Een© 12e isOT2®sSag WEENEN, 11 Okt. — Volgens de «Ween-sche Allgemeine Zeitung» bericht, zouden do volgende dagen weer grootere gabeur-tenisson aan de Isonzo brengen. Het ge-voelig toenemend kanonvuur duidt aan dat meu'wen strijd op hand'an is. Weer is de hoogvlakte van Bainsizza, waarop het den vijand in den lie Isonzoslag gelukte voordeelen te behalen, die hij thans wil uitbreiden, het bernpunt der vijandelijke inspanningen ; bovendien zouden aanvallen: tegen den Mante .San Gabrisîe kunnçn plaats hebbein : het zal weldra bl.ijken of uit deze gevechten de 12e" Isonzoslag zich zal ontwikkelen. ESI Fo°ga!!SlS8,S|& BERN, 11 Okt» — Het '«Berner Tage-bîatt»' meldt van bijzondere) zijde uit Mi-laan : Een gisteren van de Turijnsche cSta-mpa» gepubliceerde Parijscîie brief zegde voor de eerste maal dat aan het Fransche£ront muiterijen «itgebroken zijn. Heî Ft'ansch soolaSjstisch kongres van Bcrdeaus Esfî brief van Hendereon aan ftst kon» DEN HAAG, 11 Oct. — Da «Nieuwe Rot-terdamsche Courant» meldt uit Bordeaux: Op het kongres der fransche socialisten werd een. brîef van Henderson voorgelezen waarin het onder andere heet: Het vakbondenkon-gre-s van ' Blackpool heeft het besluit geno-menv daar eenheid nopens de oorlogsdoelein, den moet bereikt worden, vooraleer eene internationale socialistische konferentie te houden. Aïs de Fransehen het over oorlogs-programma eens Imnnen worden, door den wensch naar spoedige tegemoet te komen, dan zal het den Fransehen en Britten dra mogelijk zijn hun streven voort te zetten . om esn tweeden stap te doen voor eene internationale konferentie. De sternmirtg van het soefaHstssch kongres van Bordeaux BERLIJN, Il October. — De «B. Z. a. M$tag» verneemt het volgende uit Genève : Het door de socialistische conferentie van Bordeaux met 1552 stemmen aan genomen eindbesluit van den afgevaardigde Renau-del eischt onvoorwaardelijk reispassen voor de afgevaardigdeii die voor de socialistische vredesconferentie van Stockholm benoemd zijn, de grondige herziening der oorlogs-doeleinden naast een krachtdadiger lands-verdedigingspolitiek, en eene rechtmatige deelneming der partij aan de landelijke regeering.Reçaudel werd herkozen als bestuurder van hçt partijblad «Humanité». Voor het besluit der minderheid, inge-diend door den afgevaardigde Pressemane, en dat de deelneming der partij aan de landelijke regeering van de hand wees, stemden 831. afgevaardijjjden. Voor het besluit dat ingediend was door de afgevaardigden die deel genomen hebben aan de conferencie van Zimmerwald — en dat naast een onmiddellijk aanknoopen der vredesonderhandelixi£6n het weigeren der oorlogskredieten eischt, werden er 118 stemmen afgegeven. _ De zittingen dezer socialistische conferencie werden te beginnen van maandag namid-dag in het geheim gehouden, om te kunnen overgaan. tôt eene ongestoorde bespreking der verbintenisverplichtingen van Frankrijk tegenover zijne verschillende bondgenooten, alsook van de door het Parlement niet goed-gekeurde staatsverdragen, die door den voorzitter v. i de Republiek gesloten werden met de verschillende bondgenooten. BORDEAUX, 10 Okt. — Het socialis-tisch kongres van Bordeaux heeft de meer-derheidsresolutie met 1552 stemmen aan-geoomen, dj mjndôrheidsresolutia kreeg I • 831 stemmen; dezejfde met de toevoeging, tegan de oorlogskredieten 118 st-femmen bij 85 onthoudingem. i Isa glassissssd . Ksrenski's Ka!teïrïîinJ|tfl?îe PE'i KRSBURG, 9 Okt. — #ficie«le lijetj van het door Kerenski op de bazis der' overeenkomst met de demokratische en' burgerlijke partijen nieuw gevormd mini-1 sterie : Socialistische ministers zijn Kerenski, minister-president en oppe>rbevel-' hebber : lnkitin, binnenland, post en tele-î graaf; Maliantowitsch, justicie • Prokopo-i witsch, voedingsverzorçing ; Awksentiew,; landbouw; Goodew (1) openbare werken. Niet socialistische ministers zijn: Tej-reichtschenko, buitenlandj Konowalow; handel en nijverheid; Bematzki, finantie; Salatzkin, openbaar onderwijs; Karta-schew, godsdienst; Kischkin, openbare onderstand; Smirnow, staatskontroleur; ïrctiakow, voorzitter van den economi-' schen-Raad bij de voorloopige regeering;1, Liwerowski, verkeersroinister ; Gene^aaîi Werchowski, oorlog; Admiraal Werde-[ rewski, marine. Rusianei en Flnîand PETERSBURG, 10 Okt,. — In de zittinf, van de gerechtelijke commissie van da voorloopige regeering, die bijgewoond werd door den finnlandschen goeverneur Nekrasow, werd er gesproken, over de door d© finnlandsche gerechtelijke com-' missie ingediende wetsontwerpen betref-| fend de wederzijdsche betrekkingen die! moeten aangeknoopt worden tusschen de regeeringen der beide Repufclieken. Daar1 zou men vernomen hebben dat de voorloo-' pige russische regeering het inzichti koest-ert om deze beide gerechterlijke com-| missies meifc elkander te versmelten en ze' te gelasten met het opstellen der bijzon-1 derheden van het voorstel. ira SpMj© / Samenkomst van konJhg van Spanje met dsn Président van Portugal SAN SEBASTIAAN, 9 Okt, — De président van Portugal is in begeleiding van den' minister van buitenlandsche zaken heden hier aangekomen en door kpning Alfons en' den Spaanschen minister van buitenland-; sche zaken ontvangen geworden. De presi-J dent en de koning hadden een lang onder»' houd. in Egypta Oood van den Khedive Hussein Kentât» BASEL. 10 October : Uit Kaïro meldtj men aan Havas : De sultan Hussein Kemali is overleden. 'î • - ' \ Rond den Oorlog « OifsaKsatsGlisk » eus faot . f^gssssvergesislde Een rnilitair schrijft het volgende aan: de « Daily. Mail » . : ; ,. Een militair schrijft het volgende aan «Granaatschok», den toeetand waarin som-' mige deelnemers aan den oorlog verkeeren, in wier onmiddellijke nabijheid een gra--naat is ontploft. Het is een, van de min-, derbeteekenende nevenverschijnselen van den oorlog, dat echter voor den lijder een; langdurig© rustkuur in Blighty vereischt. j Het komt in de praktijk neer op een ze- : nuwzwakte, die onrustwekkende en soms,' vroeselijke symptomen vertoont, een soort ontwrichting van het zenuwstelsel, waarin de lijder, al naar de stemming van het oogenblik, gevoelt dat hij d'en oorlog ge-wonnen of verloren heeft. Deze ziekte is een van de onvermijdelijke gevolgen van den oorlog, waarin lialve tonnen ontplofnngsmiddelen worden in' het rond gestrooid als confetti bij een' bruiloftsfeest. De natuur levert, naar men zegt, voor ailes een tegenwicht. Tegenover « granaatschok » staat in dezen oorlog « granaat-minachting ». Dit is geen ziekte ; het is evenmin een philosophie ; het is een bijzondere geestes-toestand, Lwaarin de zware granatren der Duitschers geen schrik teweegbren^en en welke de soldaten in staat stelt om hunne kalmte en zelfbeheerschimg te bewâren onder het hevigste bombardement. 1k behoor eigenlijk hierbij te zeggen, dat! de gemiddelde Engelsche soldaat een baetje' fatalist is en dat hij zoo herhaaldelijk den dood nog juist even is entsnapt, dat hij ; den kogel niet vreest die niet voor hem ' bestemd is. Een van de gewone uitdrukkinj gen van Tommy Atkins, is: «Het leven zou heel mooi zijn als het niet zoo verduiveld gevaarlijk was.» Ik herinner mij dat ik tusschen den hevi-gen strijd bij Messines en de daarop volgende «strafe», deel nam aan de sportfeesten eener bepaalde divisie. Hiertoe behoorde o. a. een bokswedstrijd.DienZelfden dag beschoten de Duitschers het achter het front gele-gen terrein. Het vuur kwam nogal zwaar aan. Er bestond een poosje gevaar dat de «riftg» waarin gebokst werd en dit uit aller-lei voorwerpen was samengesteld welke men hier in het rond^iet slingeren, in de lucht geblazen zou worden. De Duitschers slaag-den er echter niet in ons' sporfcfeest in de war te brengen. In de tusschenpoozen tus. schen het bombardement werden de wed- ' strijden voortgezet. Maar als dit reed3 voor den soldaat ' geldt, wat moet men dan zeggen van het heldhaftige Fransche volk, dat in het onmiddellijk achter het front gelegen terrein den akker bebouwt? Ik heb eens een man gesproken wiens vrouw en kinderen gedood waren door een granaat dîê zijne boerderij had getroffen. Somtoige dagen was zijn ploeg of zijn egge een eind ver weggeslin-gêrd, maar toch vverkta hij voort — bezorgd voor zijn haveroogst en niet bijzonder te-vreden met het beschot van de tarwe. H;j wachtte op den kogel « met zijn naam er op » ; hij leed aan « granaat-minachting >. De wirtd en tis In een beschouwing over de prestaties der Fransche artillerie besprak onlangs de «Matin» oçk de roi, die de wiad speelt teSeno^r het ^oderni^ .eft.ewaaçBte 4 33e ^eeî1 ■- Ni 2E5 3 centiemen ver nummer Zaterdap 13 19^7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume