Ihr Suchauftrag * hat 859 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • De legerbode

Filter

Reihe oder Titel

De legerbode

DE LEGERBODE ' Grootsche hulde van Engeland aan het BELGISCHE LEGER en VOLK Den 27 Auguslus 1.1. zal Voor ons een groote dag blijven. De Engelsche Regeering en de politieke ieiders\an dat machtige volk hebben op dien dag, in het Parlement en in de Kamer der Lords ovef den heldenmoed van het Belgisch leger en volk woorden gésproken, welke geheel ...

De legerbode

I g. ALBERT I opperbevelhebber van liet Belgisch leger | Geiijk eeu fevende borstweer staan wij, Belgische soldaten, rondom on-jzen hoogstgeeerbiedigden vorst, onzen, gevierden opperbevelhebber, en zwe-lea aan zijnen persoon en aan het Vadcrland, trouw tôt in den dood. Wij hebben in vredestijd in Hem bewonderd het wij s beleid en de rus-. telooze ...

De legerbode

LECOURRIER DE L'ARVÉE paraissant le mardi, le jeudi et le samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS; chaque e©rr escadron ou batterie reçoit régulièrement 10 exemplaires français et 10 exemplaires flamands. JMMBMMMMWMBMMMtaaaBEMKaWHSMEKW5aKag#ir»«I II I I i i III II ■iMiiBmifih IWI I 11— III l'fiB<!■■■■ Ml - • Iff'ir ...

De legerbode

den DInsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit feSad is VOOR DE SOLDÂTES fesstemci ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien NederlandsChe exempSaren. Heldhaftige verdediging van het fort van Loncin GRQOTSCH E MDED VÂM EEN GÂRNIZQEft Het fort is gesprongen maar \.: gaf zich niet over Een officier die tôt het ...

De legerbode

19 September !9l<f nummer 9 DE LEGERBODE den Dinsdag,Donderdag en zaterdag verschijnende Dit blaci ts VUOR PL SOLDA r£.ï\l foestemd ; iecere compagnie, eseadrsn of featterij ontvangt tien Fransche en tien Nederiandsche exemplaren. M— ■■■■ : _ __ _ : ... AI de duitsche plannen storten achtereenvolgens in duigen i Wij mogen voortaaa ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit biad is VOOR DE SOLDATEN bestemd ; Êeder© compagnie, escadron of batte ri j ont va 09! tien Fransche en tien NedeHandsche exempiaren. Wat de kracht uitmaakt van ons leger iww D© aiâchuwelijke oorlog. die ovci eus duurbaar, sehoon -vaderland |zoo veel puitaen en smarten heelt ge bracht, zal ...

De legerbode

dea niasdai, Do&derdag en Zalerdag verscMjneade Dit blaci is VOOR DE SOLpATËIM bestemd ; ieder© compagnie, escadron of batterlj ontvangt tien i Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. le ligisBlii weersîeiû ei le tfflierniËHË fbor pniidrpsa Gewiehtigs roi door ons Stycr gespeeld Soo si nog eenigen iwijlei uver-blee£ over den ...

De legerbode

8 October Nummer 17 DE LEGERBODE den JJinsdng, JDonderdag en Zaterd&g- verse hij nen de «>it t>!»ci is VOOR V>I" SOLDATEN bestemd; iedete compagnie, escadron of batte vij ontvungt tien Franschc en tien Nfderiandsche exemplaren. Aan boord van den Duitschen kruiser « Mainz » door de Engelschen in den grond geboorc Na twee ...

De legerbode

den Dînsdag, Donderdag en Zaterdag verschljnende Vwmmmmiv.m .un ■ ■■■.■ . iin.Li ■ ■ !■> »■■■ mi ■■ 1 , JU. il .... -.1 >._■■■■ ^ """ ' „ * ~ — .. Dit l)lad is VOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. mm m h ...

De legerbode

DH LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende fjr< ' Dit blad is YOOR DE SOLDATEN bestemd ; ieclere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. ONZE HAAT Niemand droegen wij haat. Ons leven brachten wij in vreedzaamheid en werkzaamheid door. Ook mocht een vreemd officier onlangs ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsd&g, Donderdag en Zaterdag verschijnende * a'-b-j—Il!jjj-iiuiKLmini.jiuj il i !!■ i. i.y.iU-irfm.ji-U ni 'M - i'iimii» Dit blad is VOQK DE SOLDATEN foeStemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. De laatste strook grands ■ Met welke angst verwachtenwe^mj ...

De legerbode

il LB6BIBOOE den Dinsdag-, Donderdag en Zateréag versçhijmnde Dit blad is VOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of foatterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. De Qeleerden des Kalzers Wij moeten, op onze beurl, eenige woor-den zeggen over het afschuwelijk manifest der duitsche intellectueelen, dat in gansch ...

Seiten