Military dogs

Military dogs

Dogs, like other animals, played a role in the war that should not be underestimated. They too were 'called to arms' in 1914, and helped soldiers in a variety of ways. 


Blog: 'The dog at the front'.


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Eerste Jaargang Nr 8 Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 =zr= Rrussel ABONNLiMENTSI'RIJS : Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 1" CEX'I I EM EN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Oostenrijksche troepen bestijgen het Montene- grijnsch gebergte (plaat) 85 Hoe staat het met den Oorlog ? Beknopt over-zicht der ...

De legerbode

'7 Set>tember 1915 Nummer 157 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit Mad ié VOOR. DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangl tien of vijftien Fransciae en Nederlandsche exemplaren. De Oorlogshond HerhmerÉ gij u de twee grooië militaire wapenschouwen, die te Brussel kortën tijd vôôr den ...

Ons Vlaanderen

TE GENT : 24, Wellinckstraat. VEKSGHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 131, Rue de Gharonne. ÂBONNEMENTSPRIJS : Voor België en Fraukvijk : Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes maand » 3 00 Voor drij maand . . : », 2.00 i.• Vnnr pwi inar Yi fi OH DOOR EENDRACHT STERK AANKONDIGINGEN : Tien fr.ank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Priis ...

De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

3e jaar. — N. 22. Zaferdag 30 iMei 1914. Bebeer en Opstel : KliOOSSrae-STRAAT, 6, LOMMEL Insolirijvingsprijs voor België : 3 fr. Gewone aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Qeloofd zij Jezus-Christus. Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN EENE HARDE LES. Er heerscht kalmle in het ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI 5 FÉVRIER 1916 Année. — N' j8o5. LEURS « rfÉROS DE L'AIR » ONT ATTAQUÉ LA « FORTERESSE PARIS Dessin de J. SIMONT. Ce numéro contient en supplément le Tableau d'Honneur de la Guerre (planches 149 à ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

PO-RT-RAIT D'EMILE VE"RHAE*RE/N (D'après une eau-forte de Charles ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

" Illustrated London News and Sketch, Ltd., Londen, Engeland. APRIL 15, 1918. VERSCHIJNT ...

Les annales

Les Conférences de l'Université des Annales Les Cclcaies Eblouissantes, par M.JcsephCliailley La première conférence de M. Joseph Chail-ley sur les Colonies obtint un vif succès. Il jeta un coup d'œil d'ensemble sur nos colonies, et fit un tableau saisissant de la bonne administration coloniale. S'ar-rêtant en Tunisie, if décrivit paysages ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 39 JUIN 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES abonnement: 9 FRANCS téléphone o 1268 J ADMINISTRATION : LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21e ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES \ Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles LE ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 40 JUIN 1915 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES abonnement: 9 FRANCS téléphone o 1268 1914 ADMINISTRATION : LES IMPRIMERIES RÉUNIES éditeurs de l'Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21e ANNÉE DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles Sur le front occidental. ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar Fr. 6.50 PRIJ5 : 15 CENTIEMEN VIAAHSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch -Geillustreerd weekbi.ad inhoud Twee goede vrienden : De Roode Kruis-ver' pleger met zijn hond (plaat) 209 Hoe staat het met den Oorlog ? Wekelijksch overzicht der politieke en krijgsgebeur- tenissen, ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

" IHustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, Engeland. JULI 15, 1918. VERSCHIJNT ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit België MiJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM *edactie Kapoenstraat 14 ALS IK LUID, IS T ZEGE ABONNEMENT : Vdministratie Kapoenstraat 16 Voor HouMD n | gc per Kwar(a. MAASTRICHT — Teleph. 614. PRIJS PSR NUMMER : S Cent. Voor Buitenland ... Fl. 1.25 „ „ Nu niet ! Na den Oorlog. Toen ik eenigen tijd geleden ei onzer ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

13,e JAARGAN MEERT 191: Mr A DE WEEK gppBHRW—«cw ^WKSSffltbuA, ■•■ .? "WIA . ^I.L- -■ riirii i ncTcrpun m Ar ABONNEMENT : België : 8 franken het jaar RmtAnlnn^ • 10 franVdn IIPI la; GESCHIEDEN1S, KUNST, LETTERKUNDI 12 BLADZIJDEN 1C rCMTIPMCM UCT NIIMUCD BEHEER : C. Van Cortenbergh EEN GROOTE DIENDER BIJ HET ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

DE GDRLOG IN BEELD SEPTEMBER I 91 8 BRITSCHE TORPEDOJAOER3 OP PATROUILLE.VAART. DESTROYERS BRITANNIQUES EN PATROUILLE. JLIUSTRATED LONDON NEWS & SKETCH UB ION DENrENGELAND THE fVAR PICTORIAL (Hollandsche Uitgavè) DEEL III. AFLEVERING ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

I" ANNÉE SAMEDI 21 AOUT 1915 N° 26 L'ÉVÉNEMENT ABONNEMENT Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 " " ' I REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur. Bruxelles ] LE CHIEN DES BRANCARDIERS U - - - LJ LU un.3 DKAIM^AKUILKS ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 2 et Dimanche 3 Janvier 1915 wsxz--- ' : —•r:'^y.rr^?T<:-ggaisa>u»uiu^^Tyg?TOrg38^JUiiawvv?L.yi"jiuujfcs3t"y.". r VTr>-rr^v>jjBîJirT^ro»iv N° 58 Dimanche 3 soi-. LA BELGIQUE ADMiNISTRATiON ET RÉDACTION t5s Rue Koatagiie-<i<>8ioo, S, BES"5JXEiJH^BlS Bureaux : de 10 à 12 et de 15 à 17 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

' QUATRIEME ANNEE. — N" 2.048 Lie Numéro ; ÎO centimes OTM ANCHE 9 JUTN mq LE XXE SIÈCLE JOURNAL BELGE PARAISSANT LE DIMANCHE PARIS A 3, place des Deux-Ecus, 3 (iir arrond1) — Téléphoné : Centra* 33-04 & PARIS La Démission Ë II. DE BWÏILLE Chef du Cabinet Les journaux quotidiens ont annoncé 1 démission de M. de Broqueville, ...

L'actualité illustré: revue hebdomadaire

20 Février 1915 EDITION POPULAIRE. - Prix : 10 centimes. N° 18 LA PHOTOTYPIE BELGE, Société Anonyme, 30, 32, 34, Rue de Ma Campagne, Etterbeek-Bruxelles (Cinquantenaire). Tramg : 20-22-29-35-59-60-81-82. La plus importante fabrique de Belgique pour : Cartes Postales, Albums et Catalogues industriels illustrés. Après le combat Un moulin ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

2e Année N° 18 5 cents Samedi 18 Septembre 1915 Les Nouvelles Journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe de journalistes liégeois. Rédaction et Administration: Imprimerie électrique Place St. Amor 16, Maestricht. Téléph. Interc. 417 [ Hollande : 1 florin j Abonnement ; Angleterre : 3 shillings par mois. France: 3.60 ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Vrijdag 4 September 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e j'aar, num. 205 FONDSENBLAD AA»K«IS»ICI»G»a : Voor aile aankondigingen wende men zich ten bureele van het blad. -o- KETELVEST, Num. 16, te GBNT. VLAÂMSCE land «* Hande], ISTijverheid, Taal en Godsdieost VERSCHIJNEN DE ALLE WERKDAGEN mSCIIRUVpcsPKMS VOOROP BETAALBAAR: Per jaar i fr. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

PGfStë~«ïàargaîïé woensaag ai Apriï 1915 S cents DE VLAAMSCHE STEM algeaiben belqisch dagblad Een voik zal niet ver gaan! Eendracht maakt machtl REDApflLEIsfTRAAT 31° AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. pe viaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens 0n vier bladzijden. Abonrjementsprgs by vooruitbetaling : ^ Voor ...