Playing children

Playing children

Wartime was a difficult period for children but this didn't discourage them from continuing to play. The war had a great appeal and offered a great deal of inspiration for fantasy play.


Blog: 'Play during the occupation'.


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. M DE KONINGIN EN Z. K. H. PRINS HENDRIK, ACHTER HET PALEIS TEN BOSCH IN DEN HAAG GEKIEKT. Fo.o Covéh DECEMBER 1915 5oe JAARGANG — Vo ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

f NUMÉRO Ï62 OCX, 1917 PRIX DU NUMÉRO 25 CENTIMES O^CS AbgimteeoaS 9 Priaci. " ADMINISTRATION ; RUE SAINT-JEAN ««•48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 25 CENTIMES ^ Afe®aHss^9ssS ! 9 Prasee REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES OSTENDE PENDANT LA GUERRE. Les enfants jouent à la petite guerre et montent à l'assaut ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

3' ANNÉE SAMEDI 7 AVRIL 1917 M- 111 ABONNEMENT Belgique : 13 ftsncs pss «a StrrmBC : 17 ' ' ' REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 24 pages : 30 centimes le numéro n«ymu iiw x itr> * iwi i C. Van Coitenbeigb 12, ioe de l'Empeieui, Biuiellei P. R. Morris : C'EST LA QU'ILS L'ONT CRUCIFIE. Nous sommes au Golgotha. Au ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Samedi 3D Mal 1914 UN NUMERO CINQ CENTIMES Samedi 30 Mai 1914- Franco en Belgique Un an : 15 * » » 6 mois : 8 fr. » » 3 mois : 4 fr. Franco en Hollande Un an ; 22 fr, » Union postale » 32 fr. On s'abonne an bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste* ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 565' JOURNAL DE LIÉGE FEUïLLE FOLiTlOOE, LITTERAIRE ET ...

De Hallenaar: volksgezind weekblad

Al lachende zegt de gek de waarheid. VOLKSGEZIND WEEKBLAD. H et vaderland is het volk M. Gorki, Ieder medewerker is veranlwoordelijk voor hetgeen hij sctirijft. ABONNEMENTSPRIJS (ystZËndingskostbtl iniieppea) : De partij-po'itielc wordt geweerd. S Onstplraad pn Rphppf t FTallo S VOO!? DRIE MAAND 1.75 FRANK. Naamlooze stukken worden niet ...

Vooruit: socialistisch dagblad

f 30 Saar -- M. 298 Prijs per nnmmer : voor België 3 cectiemen, voor den fraomde 5 centiemen Teiefoon s Sledactiie 247 - Administrante 2845 Zaierdasqt 7 November 1914 VOORUIT NU GAAN VOORUIT TROTS ALLES iù- is een spreekwoord in zvvang waar-aaû wij altijd getwijfeld hebben. M en zegt doorgaans : uit het kwade wordt het goede geboren ! Op het ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

E>'L s JSJmrAankondigingen HOPLAND 30, Antwerpen abonnement 2.50 fr. het jaar Hat blad wordt ook-wekelijks tehuis besteld aan 5 centiemen "".GEILLUSTR EERDE S Centiemen 1 BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN : OPEN DAGELUKS VAN 2 TOT 3 UREN. , ( AANKONDIGINGEN (op voorhand betaalbaar) 4e bladz., den regel 0.30 Financieele aanlc. » 1.00 ...

De waarheid: socialistisch weekblad

Prflsf:40 Gentlemen 1 Zondaji 13 October 1918 DE WAARHEID Orgaan van d«n " /nj*n bociaiistsnoona Aile briefwisseling*n te ztnden naar : POL DÉ WITTk, Versp)f«nstraat, IO, Cent, verantwoordenjke uitgever. VREDE? Het gewichtigste uur der wereldgeschie-dtnis zal weldra slaan ! De vraag oj het aitgeput Europa den broedermoordende kri/g moet ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar Fr. 6.50 PRIJ5 : 15 CENTIEMEN VIAAHSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch -Geillustreerd weekbi.ad inhoud Twee goede vrienden : De Roode Kruis-ver' pleger met zijn hond (plaat) 209 Hoe staat het met den Oorlog ? Wekelijksch overzicht der politieke en krijgsgebeur- tenissen, ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI 4 JUILLET 1914 72' Année. — N" 3723. LES VICTIMES DE L'ATTENTAT DE SARAJEVO François-Ferdinand, archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, et son épouse morganatique, la duchesse de Hohenberg. Phot. Kosel. — Voir les autres documents, pages 3, 4, 5 et ...

De oorlog in beeld = la guerre illustrée = the war pictorial

DE OORLOG IN BEELD " Illustrated London News and Sketch, Ltd.," Londen, Engeland. 77/£ WA/? PICTORIAL (Hollandsche Uitgave). VERSCHIJNT ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

Numéro 10 OCTOBRE I9I4 PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Exceptionnel le ment, au lieu de 15 c. Abonnement avec primes: 9 FRANCS telephone o 1268 ADMINISTRATION LES IMPRIMERIES RÉUNIES C. VAN CORTENBERGH & C" éditeurs Je I Annuaire Alphabétique du Commerce et de l'Industrie (Monod) 21e ANtfÉS DOCUMENTS OFFICIELS 2 MILLIONS D'ADRESSES Revue ...