Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

688 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 25 April. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/js9h41nx77/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 23 25 April 1915 brieven te zenden aan de redactik van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) vorige nummers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKSMJtO, Prsjs 5 centi@nten ~Wr etenswaardiglieden van den Oorlog Officieele Mededeslinqen Uit Duitsche bron : Berlijn, 20 April. (Wolff.) Ambtelijk wordt door het Duitsche groote ho'ofdkwartier meegedeeld: Tusschen Maas en Moezel veriiep de dag onder artilleriegevechten. Een zwak-ke poging tôt aanval der Franschen tegen de Combresstelling werd door ons vuur in de kiem verstikt, Ten zuid-oosten van Ieperen werden de Engelschen uit de nog door hun bezette kleine gedeelten van onze stelling verdre-ven. Met een sterken aanval langs de baan leperen-Komen beproefden zij gisteravond zich ôpnieuw in het bezit dezer hoogte-stelling te zetten. De aanval wèrd, onder zware verliezen voor hen, gestuit. Bij Ingelmunster is de Fransche vlieger luitenant Garros tôt landing gedwongen, en gevangen genomen. Het buitenland wcrdt door Frankrijk en Engeland zelfs uit ambtelijke bron met zegeberichten over aanzienlijke successen onzer tegenstanders op het Westelijk front ôvers'troomd. Aile deze beweringen zijn eenvoudige verzinsels. Hunne wederleg-ging in bijzonderheden leent de moeite niet, hiervoor dient alleen gewezen op de ambtelijke Duitsche berichten. Uit Fransche bron : Parijs, 19 April. (Havas). Uit de mededeeling van heden middag drie uur: In den nacht van 17 op 18 dezer heb-ben de Franschen bij Notre Dame de Lo-rette drie minder sterke tegenaanvallen dan die van den vorigen nacht gestuit. In het dal van de Aisne beschoot de zware Fransche artillerie de grotten van Pasly, In Champagne lieten de Duitschers ten Noord-Oosten van Perthes twee mrjnen in de nabijheid van de Fransche loopgra-ven springen en bezetten de door de ont-ploffing ontstane trechters. De Franschen verdreven hen uit den eenen, zij behielden den anderen trechter. I11 Woevre zijn artilleriegevechten ge-leverd, met name in het bosch van Mont-mare.De infanterie kwam gister en vandaag niet in actie. In de Vogezen ondernam een bataljon een aanval, die door een hevig bombardement voorbereid was tegen de Fran-ische stellingen ten Noord-Westen van Orbey in den Elzas Parijs, 21 April. Dezen morgen vroeg hebben wij een aanval der Duitschers bij Eparges afgeslagen. De vlieger Garros is Zondag avond bij Ingelmunster (ten noorden van Kortrijk) gedwongen te landen en gevangen genomen. Allerlei Nieuws INLICHTINGSBUREEL VOOR BELGISCHE SOLDATEN Het publiek wordt verwittigd dat een. kantoor van inlichtingen betreffend krijgs-gevangenen, geïnterneerde, gestorven of gekwetste Belgische soldaten, opgericht werd in Den Haag, Lange Voorhout, 17. Voorgenoemd kantoor is in bezit van een zeer volledige verzameling van steek-kaarten, vermeldende de namen van de soldaten dié in Holland geïnterneerd zijn, in Duitschjand krijgsgevangen of daar ge-storven zijn; mede van gekwetsten, die zich thans in Engeland of ekiers bevindeti. Elke vraag om inlichtingen dient aan bowenstaand adres gezonden en zal aile vereischte aanduidingen opgeven over den soldaat., die er het voorwerp van uitmaakt, en namelijk : naam voornamen, herkomst, graad, regiment, bataljon, compagnie ; des-noods 00k de dagteekening van de laatst ontvangen brieven. ZEPPELIN IN HOLLAND GEZIEN De bij Den Helder gepasseerde Zeppelin was de L. 7. Het luchtschip' kwam te kwart voor vijven uit zuidelijke rich-ting, de kust volgende, en veranderde zijn koers ter hoogte van den vuurtoren op Kijkduin in noord-westelijke richting over de Noorder Gronden. Het luchtschip vloog zeer laag. Met het bloote 00g was de bemanning gemakkelijk fwaar te nemen, terwijl men het 4-tal schroeven kon zien draaien. Het voerde de Duitsche vlag. DE ZWALUWEN EN DE OORLOG De alomgekende schrijver van de « brieven van het platte land » in de T e m p s, Cunisset Camôt, geeft in een van zijn laatste het verhaal weer, dat een gewon-de, eveneens een hartstochtelijk liefheb-ber van het landleven, hem deed : Ik rustte uit in een toiaal verwoest dorp en rekte mij de beenen nog wat, voor ik in de loopgraaf terug moest. Plotseling zie ik heel ver aan den horizon eenige zwalu-wen, de boden van onze heerlijke Fransche lente, 't Waren er pre.cies zes en ze vlogen in twee gelijke groepen. Blijk-baar waren ze den hoofdtroep vooruit ge-vlogen, om des te eerder in het dorp hun vroeger nest te bereiken. Zij vlogen eerst vrij hoog, een cirkel boven de plaats en daalden heel snel tôt op de hoogte der ruinen, waar zij lang- . zaam om heen vlogen, den kop omlaag en hun oplettende oogen richtend op ailes wat er beneden hen was. Ik kon hun zoo sprekende oogen niet zien, cmdat ik te ver weg was maar hun aarzelende hou-ding verraadde duidelijk hun onrust. Zij voelden diep verdriet, omdat zij hun va-derland hadden verloïen zonder dat ze

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods