Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

593 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 18 April. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j09w090q7w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 22 18 April 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN :: " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANDS BERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NU VIM ERS VAN " "ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ :: DE VERKOOPERS " Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKKLJID. Pplift R nentifimen Wetenswaardigheden van den Oorlog Offfcieeie Mededeelingen Uit Duitsche broni Berlijn, 13 April. (Wolf-f.) Ambtelijk uit het Duitsche Groote Hoofdkwartier : De Franschen beweren 150 bommen op de statie en de gieterij van Brugge Eçeworpen te hebben. In werkelijkheid, vielen 9 bommen in de omgeving van Oostende en 2 bij Brugge nedei, zonder schade aan te richten. Onze vliegers bom-bardeerden daarvoor heden nacht de door le Engelschen bezette plaatsen Poperin-?he, Hazebrouck en Cassel. Bij Berry-au-Bac drGngen de Franschen les nachts in een onzer loopgraven; zij werden echter dadelijk weder teruggewor-pen.Een vijandelijke vliegeraanval in de streek ten Oosten van Reims mislukte. Teen Noordoosten van Suippes werden ,egen ons wederom bommen met verdoo-rende gasontwikkeling gebruikt. Tusschen de Maas en de Moezel zetten le Franschen hunne aanvalsaktiviteit met tieftigheid, en met een klein succès voort. Drie aanvallen in de voormiddag-uren bij Maizeray (ten Oosten van Verdun) 'ontwik-keld, werden onder nogal zware veriiezen TOor den vijand door ons vuur gestuit. Des middags en 's avonds, bij Marcheville ten Zuidwesten van Maizeray onderno-:nen aanvallen, waarbij de vijand. sterke kolonnen aanvoerde, hadden denzelfden litslag. Een heden bij het morgenkrieken tegen het Iront Maizeray-Marcheville ge-vcerderi aanval, werd wederom met aan-zienlijke veriiezen voor den vijand afge-slagen. In het Priesterwoud (Bois le Prêtre) vonden, dag en nacht, verbitterde ?evechten plaats bij welke wij langzaam terrein wonnen. Ten Zuiden van Hartmannsweilerkopf werd gisteren avond een Fransche aanval afgeslagen. Uit Fransclie bron: Parijs, 13 April. Uit het bericht. van heden middag drie uur : In België, tusschen Oise en Aisne, en in Champagne zijn op 12 April artillerie-gevechten geleverd. Een verwoed gevecht heeft plaats gehad om de schans van Beau-Séjour die als een pijl in de stellingen van den vijand binnendringt. In den nacht zijn de Duitschers ten Noorden. van Albert overgegaan tôt een aanval op de Fransche loopgraven bij en in het bosch van Thiepval top beide o<evers van de Encre. Zelfs gedurende den nacht is de strijd uiterst hevig geweest. In Argonne hebben de Franschen een Duitsch blokhuis vernield en 300 meters loopgraai genomen. Zij wisten zich daar te handhaven ondanks twee tegenaanval-len.Tusschen de Maas en de Moezel is geen enkel infanteriegevecht geleverd. In het bosch van Ailly heeft een aanval der Franschen in den avond van 10 April hen in 't bezit gesteld van een nieuwe linie loopgraven. In het bosch van Montmare zijn de Duitschers er in den nacht van 10 op 11 April in geslaagd de loopgraven te her-overen die zij in den loop van den dag hadden verloren. In het priesterbosch zijn twee verwoe-de tegenaanvallen door het vuur der Fransche infanterie en artillerie afgeslagen. Een Fransch vliegtuig heeft een bom van 155 rnilimeter geworpen te Brugge. Allerlei Nieuws DE STRIJD IN DE DARDANELLEN Constantinopel, 12 April. (W. B.) Aan de dardanellen is de toe-stand onveranderd. Twee vijandelijke kruisers beschoten gedurende twee en een half uur met tus-schenpoozen de stad Gaza aan de Syri-sche kust. Zij beschadigden een deel der havenwerken. De stad leed geen schade. Op de andere fronten had niets van beteekenis plaats. Londen, 12 April. Volgens den correspondent van de Daily Telegraph te Athene is uit Dedeagatsch bericht ontvangen, dat, een groote troepenlanding der gealliëerden bij Enos aanstaande is. De sultan wenscht Constantinopel niet te verlaten. Rome, 13 April. (E. B.) De vroegere minister van marine admiraal Bettolo verklaarde overtuigd te zijn, dat de Dardanellen, dank zij den Duitschen militairen geest in Turkije, niet te veroveren zijn zonder medewerking van minstens 300,000 mail. Bijna eene ontmoeting tusschen • Pau en von der Goltz. Uit Petrogrado wordt bericht dat kort-geleden aan de Bulgaarsche grens bijna een ontmoeting plaats had tusschen Von der Goltz en generaal Pau, aan de statie Roestschoek, doch het gelukte met groote moeite een persoonlijke ontmoeting te vermijden, doordat Von der Goltz den salonwagen door een deur verliet terwijl Pau den wagen door de andere besteeg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods