Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

888 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 11 April. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ns0ks6nh0h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 21 ii April 1915 rrieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ :: j antw. steenweg, 69, i bt-amandbberg, (gent) a ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " fjieuws en Lezing voor het Vlaamsche voHc WEEKBLAD, Prijs 5 eentiemen Wetenswaardigheden yan den Oorlog Officieele Mededeelingen Uit Duitsche bron: Berlijn, 7 April. (Wolff.) Ambtelijk uit het groote hoofd-kwartier : De Franschen zijn sinds gisteren bij-zonder actief tusschen de Maas en de Moezel. Zij vielen met sterke krachten en talrijke artilleriestukken ten Noord-Ocsten, ten Oosten en ten Zuid-Oosten van Verdun, Ailly, Apremont, Flirey, ten Noord-Westen van Pont-à-Mousson, aan. Ten Noord-Oosten en ten Oosten van Verdun werd de ontwikkeling dezer aan-vallen do-or ons vuur verhinderd ; ten Zuid-Oosten van Verdun werden zij af-geslagen.Aan den Ooststrand der Maashoogten gelukte het den vijand in een klein ge-deelte onzer voorste loopgraven voet te vatten. Ook hier werd hij in den nacht terug uitgeworpen. De strijd in de streek van Ailly en Apremont werd tijdens den nacht voort-gezet, zonder dat de vijand het minste voordeel bekwam. Verbitterd werd in de streek van Flirey gevochten; verscheide-ne Fransche aanvallen werden afgeslagen. Ten Westen van het priesterwoud (Bois le Prêtre) werd een sterke aanval ten Noorden der baan Flirey-Pont-à-Mousson gestuit. Trots de zware verliezen welke de vijand bij deze gevechten geleden had, moet, te oordeelen naar de nieuwe verdeeling zijner strijdkrachten, aangenomen worden dat hij zijne aanvallen hier voortzetten wil. Berlijn, 7 April. (Wolff). Ambtelijk uit het groote hoofd-kwartier : Bussische aanvallen ten Oosten en ten Zuiden van Kalwarja, evenals ten Oosten van Augustowo, bleven sucoesloœ. Voor het overige is in het Oosten de toestand onveranderd. Uit Fransche bron; Parijs, 6 April. (Havas). De mededeeling van heden-middag 3 uur meldt, dat vandaag op het heele front rust heeft geheerscht. Parijs, 7 April. (Beuter). Uit het bericht van gisteren avond : Over het geheele front heerscht regen en mist. Parijs, 7 April. (Havas). Uit de mededeeling van heden-middag drie uur: Den heelen middag heeft het geregend en gemist langs het geheele front. De Franschen zijn vooruit gegaan in het Bois Brûlé ten Oosten van het bosch van Ailly. Uit Oostenrijksche bron: Weenen, 7 April. (W. T. B.) — Ambtelijk. De strijd in de Karpathen nam nog uitbreiding. Op de hoogten ten Oosten van het La-borczadal hebben de Duitsche en Oostenrijksche troepen de Bussische stellin-gen veroverd en 5040 man gevangen ge-nomen.In de aansluitende passen zijn meerde-re aanvallen der Bussen bloedig afgeslagen en verloren deze daarbij 2131 ge-vangenen.Een 'nachtelijke aanval ran den vijand miglukte ten N. 0. van Othynia in Z. 0. Galicië. Bij het optreden van den vijand op den zuidelijken oever der Dnjester, op 4 April, bij Uscie-Biskopie, zijn twee bataljons van Alexander-regiment in de pan gehakt. Uit Bussische bron: Petrograde, 4 April (P. T. A.). — De groote generale staf van den opperbevelhebber deelt mee: Op het front ten Westen van de Njemen ontwikkelen zich de gevechten Gedurende een nachtelijk gevecht in deze buurt hebben de Oostenrijkers een van onze fortificaties onder het vuur van hun zware artillerie genomten en bijna aile verdedigers ervan met hun projec-tielen gedood. Daarna deden de Oostenrijkers een onstuimigen bajonetaanval en veroverden de stelling. * * * Petrograd, 5 April. (P. T. A.). De groote generale staf deelt mede : In de Karpathen is gedurende den nacht, volgende op den 3 April en den heelen volgenden dag, in de richting van Bartfeld, verwoed gevochten met artillerie met de blanke wapenen. Op de andere deelen van ons front is de toestand over het algemeen niet be-langrijk gewijzigd. Allerlei Nieuws ZEE-OOBLOG Londen, 5 April. De treilers Jason, G1 oxinia en Fellie zijn gisteren morgen vroeg in de Noordzee in den grond geboord door de Diutsche onderzeeboot «U 10». De opva-renden van de Jaso-n en de Gloxina, te samen 18 man, zijn doro de treiler B h o d e s i a in de Tyne binnengebracht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods