Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

978 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 04 April. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x921c1z101/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ALLERLEI Nieuws en Lezing voor net Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen W etenswaardigheden van cleii Oorlog OfFieieele Ësdedee! ingéra WESTELIJK FRONT. Berlijn, 30 Maart (Wolff). — AmbtelijK uit het groote hoofdkwaxtier. Hier hadden enkel artillerie- en onder-mijningsgevechten plaats. Parijs, 30 Maart, (Havas). AmbtelijKe mededeeling van hedenmiddag : De Duitschers hebben het dorp Nieuw-poort en Laag-Nieuwpoort met artillerie beschoten. In Champagne hebben de Duitschers bommen op Reims geworpen en twee menschen gewond. In den omtrek van Beauséjour is een artillerie-gevecht geleverd. In de Argonnen kanonnade en werpen van bommen, vooral in de streek van Bagatelle, waar aan beide zijden een zeer groote bedrijvigheid heerschte. Overal elders is de dag kalm en zonder infanterie-aktie geweest. OOSTELIJK FRONT Berlijn, 30 Maart (Wolff.) — Ambtelijk van het groote hoofdkwartier : Bij de gevechten om Tauroggen, die tôt de verovering dezer streek leidden, slaag-de, volgens de berichten van den aldaar aanwezigen prins Joachim van Pruisen, de Ooist-Pruisische landstorm op glanzen-de wijze en maakte duizend gevangenen. Bij Krasnopol leden de Russen zeer zware verliezen (ongeveer twee duizend dooden). Onze buit van de daar geleverde gevechten, beliep tôt gisteren avond 3000 gevangenen, zeven machiengeweren, een kanon en verschillende munitiewagens. Aan de Szkwa bij Klimki werden bij een mislukten Kussischen aanval twee officieren en 600 man gevangen genomen. In de omstreken van Olszyny (Linker-oever van de Omulew werden twee Rus-sische nachtelijke aanvallen afgeslagen. Pogingen der Russen om over de bene-den-Bzura te komen, mislukten. Weenen, 30 Maart, (Wolff.) — Ambtelijk wordt bekend gemaakt: Aan het Karpathenfront ontwikkelden zich gisteren hevige gevechten in des zich gisteren hevige gevechten in de Lupkow. Sterke Russische strijdkrachten gingen opnieuw tôt den aanval over. Tôt in den nacht duurde het gevecht voort. De vijand leed zware verliezen en werd overal teruggeslagen. Tusschen den Lupkow-kam en de Uszo-ker-pas werd eveneens hardnekkig gevechten.In Zuid-Oost Galicië aan de Dunejec en in Rusisch Polen is de toestand onver-anderd.Petrograd, 30 Maart, (P. T. A.) — Mededeeling van den generalen staf: Op het gevechtsterrein ten Westen van de Njemen hebben wij overal het tegen-offensief der Duitschers belemmerd. Bij Ossowiec heeft het vijandelijke ge-schutvuur bijna opgehouden. Tusschen de Skrwa en de Orzyc word de strijd hardnekkig voortgezet. Petrograd, 31 Maart. (Reuter). — Het bericht meldt: De Duitschers zonden ten Westen van de Njemen een divisie, gesteund door drie reserve-regimenten en een groote troepenmacht ruiterij op de Russen ten Westen van Lodsjeje af. Deze troepenmacht waagde 't het be- vroren meer jJusja over te treKKen m een poging om de Russen te omsingelen. De laatsten deden tweemaal een tegen-aanval en deden de omsingelende bewe-ging mislukken.. Aiierlei Nieuws BRIEVEN VOOR DE KRIJGS ÏË- NEN IN HOLLAND Brussel, 30 Maart (Wolff). — De Belgen, welke familieleden als krijgsgevangenen in Duitschland hebben, worden opmerk-zaam gemaakt, dat de brieven tusschen krijgsgevangenen en het vaderland door den Duitschen post ongefrankeerd worden bezorgd. Men wordt echter dringend gewaar-schuwd, dat het streng verboden is brieven te doen bezorgen door bemiddeling van zekere ondernemers. De brieven die op deze verdachte personen zullen ge-vonden worden, worden door de Duit-sche overheid aangeslagen en natuurlijk niet aan hun adres bezorgd; zij worden vernietigd. Buitendien stellen zich de personen, welke zich daaraan plichtig maken bloot aan onaangenaamheden en ook aan bestraffing door het krijgsgerecht. HET BROODRANTSOEN Ten gevolge van een laatst genomen maatregel van het Nationaal Voedings-komiteit, zou binnen enkele dagen het broodrantsoen nog kunnen verminderd werden. In de steden en nijverheidsplaatsen, waar nu 250 gram per hoofd verbruikt worden, zouden er slechts 200 grammen en in de half- nijverheidsgemeenten slechts 175 grammen per dag en per per-soon, meer toegelaten worden, indien het graan niet in grootere voorraad binnen-komt. 4 April 1915 Nr 20

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods