Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

903 0
28 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 28 February. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/th8bg2mr8s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 15 28 Februari 1915 13rieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, sï-amanpsberg, (gent) ALLERLEI vorige nu.wmers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopeks :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKiLAO, Prijs 5 centiemen etenswaardigheden van don Oorlog Officieele Mededeelingen UIT DUITSCHE BRON Westelijk oorlogsterrein Groot Hoofdkwartier 22 Febr Oostelijk van Yperen werd gisteren een vijandèlijke loopgraaf genomen. Vi'jan-delijke tegenaanvallen op de gewonnen stellingen bleven zonder gevolg. In Champagne heerschte ook gisteren betrekkelijk rust. Het. getal der do or ons in de laatsle daar geleverde gevechten gevangen ge-maakte Franschen, is tôt 15 officieren en meeridan 1000 înan verhoogd. De bloedige verliezen van den vijand waren buitenge-woon hoog. Tegen onze stelling noordelijk Verdun heeft de vijand gisteren en hedèn nacht zonder eenig gevolg aangevallen. in de Vogezen werden de plaatsen Hoh-rod en Stoszweier na strijd genomen Anders niets merkelijks OOSTELIJK OORLOGSTO0NEEL De vervolging na den winterslag in de Masuren is geëindigd. Bij de zuivering der wonden noordwestelijk van Grodno en bij de in de laatste dagen gemelde ge vechten in het Bobr- en Narewgebied werden tôt hiertoe 1 kommandeerende gene-raal, 2 divisie-kommandanten, 4 andere generaals en omtrent 40,000 man gevangen, 75 kanonnen, een nog niet vastgesteld aantal machiengeweren benevens veel an-der krijgstuig buitgemaakt. Het heele bedrag der gevangenen is 100,000 man en over de 150 kanonnen. In Polen zuideiijk van de Weichsel, niets nieuws. Opperste Legerbestuur. BERLIJN, 24 Febr. Gisteren namid-dag cm 4.45 is het E>ngelsch Troepen traSusportschip' 192 bij Beactry Head door een Duitsche duikboot in den grond ge-boord.24 Februari, 1915. Bij Perthes twee aanvallen door Fran-sche infanterie met zware verliezen door den vijand afgeslagen. In de Vogezen vorderde onze aanval bij Sulzern-'én Ampersbaeh In de laatste dagen 500 gevangenen. Heniieuwde Russische uitval uit Grodno zonder moeite afgeslagen. Aan de Bobr steeds gevechten. Bij Przaznicz 1200 gevangenen en twee kanonnen veroverd. Ten Oosten van Skier-nicwice een Russische nachtelijke aanval teruggeslagen. UIT FRANSCHE BRON PARUS, 22 Febr. (Reuter). Officieele mededeeling van heden middag drie uur: In België zijn in de streek van Yperen eenige infanteriegevechten geleverd. Wij hebben het stulc loopgraaf heroverd, dat de vijand tijdelijk bezet had. In.Champagne hebben wij al onze winst behouden. In de Vogezen hebben wij drie aanvallen op Fecht afgeslagen en vervolgens een tegenaanval andernomen. Het gevecht duUi't voort. PARUS, 22 Februari. Officieel: De vijand schijnt gisteren bij 'den aanval, die tegen onze loopgraven ten oosten van Yperen werd ondernomen, aanzien lijke strijdkrachten te hebben samenge-trokken. Na een hevig geschutvuur tegen onze stellingen viel hij met de bajonnet aan, maar werd teruggeslagen. In de streek van Souain, Perthes, en Beauséjour heeft de vijand in den nacht van 18 op 19 dezer vijf tegenaanvallen ondernomen. Zij werden aile afgeslagen. De strijd werd voortgezet en wij zijn in deze streek verder vooruitgekomen. Op de Maashoogten, bij Les Eparges, zijn vier tegenaanvallen der Duitschers door het vuur onzer artillerie tôt staan gebracht. In de Vogezen tusschen Lusse en \Vi-sembach, in de streek van Bonhomme, is de vijand, na er in geslaagd te zijn vasten 'voet te krijgen op een heuvel, dien hij met een regimeni had bestormd, er uit geworpen door een tegenaanval. Bij Sattel, ten Noorden van de Sudel-hoeve, is de vijand er in geslaagd vasten voet te krijgen op den oostelijken heu-velkam (Reichsackerkopf). De strijd duurt voort op dit punt, waar wij een vooruitge-schoven post hadden. Allerlei Nieuws DUITSCHE BEKENDMAKING TH1ELT, 23 Febr., 1915. De inwoner Alidor Van Dam me, heeft bes]jiedingsdienst gedaan met teekens te geven aan den vijand. Als hij tegen zijne aanhouding heeft willen wederstaan, is hij doodgeschoten geworden. Om de misdaad van Van Damme te straffen, heeft de militaire overheid de navolgende maatregelen genomen : Ie De pastoor Blanke en de onderpas-toor Barre, verantwoordelijk voor het ge-drag van hunne parochieleden, worden als krijgsgevangenen naar Duitschland ge-band.2° De gemeente Cortemarck moet eene boet betalen van 5000 Mark. De Opperbevelhebber.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods