Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1033 0
21 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 21 February. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/g737081060/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 14 21 Februari 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN " " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANDSBERG, (GENî) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN :: " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ ni? Art?DI/r\ADT7DC Kieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk IIVEEKBLAD, Prijs 5 centiemen Wetenswaardigheden van den Oorlog Officieele Mededeelingen UIT DUIÏSCHE EN OOSTENRIJKSCilE BRON. Het Wolff.-Bureau deelt het volgend te-legram mede uit het groole Duitsche Hoofdkwartier : In een negendaagschen slag in het ge-bied der Masurische meren is het tiende Russische leger over de grens terugge-worpen en ten slotte, na bijna geheel omsingeld te zijn, geheel verslagen. De bloedige verliezen van den vijand zijn zeer zvvaar. Het aantal gevangenen wordt boven de 50.000 geschat. Meer dan 40 kanonnen, 60 machiengeweren en een nog niet te overziene hoeveelheid oor-logstuig is huit gemaakt. BERLIJN, 17 Febr. (Wolff.) Officieele kennisgeving uit het groote hoofdkwartier:De gevechten, bij de vervolging van den vijand aan en o-ver de Oost-Pruische grenzen geleverd, blijven een voor onze wapenen zeer gunstigen loop' nemen. In Polen ten noorden van den Weich'sel hebben wij na korten strijd Bielsk (ten noorden van Plock) en Plock bezet en ongeveer 2000 gevangenen gemaakt. In Polen ten zuiden van den Weichsel is niets van belang gebeurd. De geruchten over reusachtige verliezen der Duitschers in het begin van Februari geleverde gevechten ten oosten van Boli mof fcijn verzonnen. De verliezen der Duitschers zijn, het bereikte succès in aan-merking genomen, gering. WEENEN, 17 Febr. (Wolff.) Officieele kennisgeving van het groote hoofdkwartier»? i ! , De algemeene toestand in Russfsch-Po- len en West-Galicië is onveranderd. El zijn slechts artillerie-gevechten geleverd. Op het front in de Karpathen wordt heftig gevochten. Verscheidene aanvallen door de Russen bij dag en nacht tegen de stellingen der Duitschers en Oosten-rijkers ondernomen, zijn met groote verliezen voor den vijand aigeslagen. Wij hebben weder 400 gevangenen gemaakt. Het krijgjsbedrijf in Bukowina blijft gun-stig voor onze wapenen. Onze troepen hebben de Sereth-linie overgeschreden en de Russische troepen in voortdurende gevechten opi de Pruth teruggeworpen. Ten zuiden van Ivolomea, waar zich gevechten van beteekenis hebben ontwikkeld, hebben wij gisteren meer dan 500 gevangenen gemaakt. UIT DUITSCHE BRON BERLIJN, 17 Febr. (Wolff.) Officieele kennisgeving uit het groote hoofdkwartier : Aanvallen op door ons bij St-Eloy op de Engelschen veroverde loopgraven zijn afgeslagen. Overigens is niets van belang te mel-den. UIT FRANSCHE BRON PARUS, 17 Febr. (Reuter.) Officieel be-richt van vanmiddag drie uur : Wordt bevestigd dat onze artillerie hoogst belangrijke voordeelen heeft be-haald.PARUS, 18 Febr. De operaties van den 16° waren voor ons gunstig. Over het heele front in België duelleerde de artillerie Tusschen de Oise, de Aisne en Bailley bombardeert onze artillerie met goed ge-volg rnunitie-kolonnen en troependeelen. Wij vorderden in den sector Reims Noordwestelijk van Perthes tôt noorde-lijk Beauséjour in Champagne hadden in-fanterie-gevechten plaats. In, de Argonnen worden de. gunstig ver-loopende gevechten voortge»et. Wij na-men verscheidene Idokhuizen in Bois-le-Prêtre. Allerlei Nieuws HET SCHEEPSVERKEER Men meldt uit Selzaete : Wat verwondering wekt is het feif, dat de pogingen om de h'alf vernielde spoor-wegbrug over het kanaal te herstellen, zijn opgegeven. Wel is indertijd met aile kracht gewerkt aan het repareeren van den gedeeltelijk gesprongen middenpijler dier electrische brug, rîoeh verder is het met de reparatie niet gekomen. De twee vleugels der brug, wijzen nog steeds he-melwaarts, wel ko pogingen men ook in het werk heeft gesteld om het mekanisme weder in orde te brengen. ONTGRAVINGEN TE MECHELEN M. Haesen, onderwijzer te .Mechelen, heeft voor het grondgebied zijner stad de]noodige volmacht ontvangen tôt de ont-graving der gesneuvelden. Tôt deze week zijn aldus ontgraven de lijken van 25 burgers, de lijken van 103 Duitsche soldaten en de lijken van 59 Belgische soldaten. Er blijven nog 65 Bel-gen te ontdelven. Ze rusten in vijf put-ten, een put met 6, een met 7, een met 8, een met 18 en een met 26 lijken. Hier geven wij de lijst der reeds op-gedolven. In deze en volgende lijsten geven wij maar alleen de namen dergenen uit het Vlaamsche land herkomslig.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods