Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

876 0
14 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 14 February. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/vd6nz84451/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ " antw. steenweg, 69, bt-amandoberg, (glnl) ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen W etenswaardigheden van den Oorlog Officieele Mededeelingen UIT DUITSCHE BRON BERLIJN, 9 Februari. (Wolff.) Officieel. Uit het groote hoofdkwartier wordt heden genield : Ten Zuidoosten van Yperen hebben wij een Fransche loopgraaf genomen. Wij maakten daarbij twee Engelsche machien-geweren buit. Ten Zuiden van het kanaal van La Bassée is de vijand in een van onze loop-graven gedrongen. De strijd is daar nog aan den gang. Voor het overige hebben, behalve artil leriegevechten, geen gebeurtenissen van belang plaats gegrepen. BERLIJN. 10 Februari. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier wordt vandaag officieel gemeld: De strijd om onze stelling ten Zuiden van het kanaal en ten Zuidoosten van La Bassée duurt nog voort. Een gedeelte van de loopgraaf die den vijand ons ont-nomen had, is heroverd. In. de Argonnen hebben wij den vijand een gedeelte van zijn verdedigingswerken afgenomen. Voor het overige is er niets van belang gebeurd, BERLIJN, 10 Februari. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier wordt heden officieel gemeld: Aan de Oost-Pruisische grens en ten Z. 0. van het merengebied en in Polen rechts van de Weichsel zijn eenige klei-ne botsingen van plaatselijke beteekenis voorgevallen, die voor ons gunstig zijn afgeloopen. Voor het overige valt er uit het Oosten niets te melden. WEENEN, 10 Februari. (Wolff.) officieele kennisgeving uit het groote hoofdkwartier : De algemeene toestand in Russisch Polen en West-Galicië is onveranderd. Ons zwaar geschut heeft bij helder weer aan de Dunajec de vijandelijke stel-lingen bij Tarnow met succès beschoten en ook op levende doelen heeft onsvuur groote uitwerking gehad. In de Karpathen is ook gisteren overal gevochten. Bij hun verderen opmarch in Boekowi-na hebben onze troepen het dal van de Boven-Suczawahereikt en 400 man krijgs-gevangen genomen. WEENEN, 9 Februari. (Korr.-Bureau). Een Oorlogscorrespondent maakte gisteren melding van hevigen strijd over het geheele front in de Karpathen. Aan den heldenmoed onzer troepen worden de grootste eischen gesteld. In weerwil van de overmacht van den vijand en in weerwil van de hooge sneeuw -en bittere koucle, strijden onze troepen, zegt hij, met. een onvergetelijke heldhaftigheid, welke de Russen tevergeefs trachten te overwinnen. De Russen laten hun manschappen in zes gelederen oprukken, wat vooral bij de bestijging van de hellingen groote verlie-zen oplevert. Voortdat op de eerste drie rijen nog was geschoten, werden de drie andere, blootgesteld aan ons vuur en de vreeselijke koude, weerloos vernietigd, zoodat een luid gejammer en klagen hoor-baar was. De taktiek der Russen is dus nog niet gewijzigd. Steeds nog worden de menschen kuddegewijs naar de slacht-bank gedreven en geofferd. Overdag is het weer wat warmer, doch lang za.1 dat, ver-motf'delijk niet duren. UIT FRANSCHE BRON PARUS, 9 Februari. (Reuter). De officieele mededeéling van hedenmiddag luidt: In België is het kalm. Tusschen het kanaal en den weg van Béthune naar la Bassée hebben de En-gelschen een steenbakkerij genomen. die tôt nu toe door den vijand bezet was ge-houden.In Champagne, ten Noorden van Beau Séjour, hebben wij een aanval terugge-slagen.Op de rest van het front slechts ge-~fechut,vuur.PARUS, 9 Februari. (Reuter). De me-dedeeling van hedenavond zegt: De vijand heeft in den nacht, volgende op Zaterdag, verscheiden kleine aanval-len gedaan in de streek van Nieuwpoort, die aile ,zijn afgeslagen. Over den dag van heden valt niet anders te melden dan een bombardement op de Noordelijke wijk van Soissons. PARUS, 10 Februari. (Reuter)". Officieel bericht van vanmiddag drie uur: Van de Noordzee tôt de Oise is een artilleriegevecht geleverd, dat in de streek Cuinchy vrij hevig was. Ten Zuidwesten van Carencv is een aanslag op de Duitsche loopgraaf gelukt. De loopgraaf is door een mijn in de lue ht gevlogen, de verdedigers zi.jn gecfood df gevangen genomen. ^"T-arnii i! 11j>m II■—msimm Ten Noorden van Massiges heeft ons geschut een poging van den vijand om aan te vallen verijdeld. In Argonne is een aanval der Duitschers in de richting van Fontaine Madame afgeslagen. Te Bagatelle is de Duitsche in- Nr 13 r4 Februari 1015

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods