Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

250 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 18 August. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wm13n2276m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Vierds jaargang ! r 40. Frijs 6 centiemen* Geai, 18 Augusti 1S18. HOOFDREDACTIE : VROUWENSECRETARIAAT MET MEOEWERKING VAN HET ALGEMEEN SECRETARIAAT EN HET VTERX DER VOLKSBIBLIOTHEKEN « DE STRAAL ». ALLERLEI Weekblad voor ons lflaamsche Volk. » PEPERSTRAAT, 17. —«o»— ABONNEMENTEN: >ER JAAR fr. 3^25 :ES MAANDEN . . » 1,60 >R1J ..MAANDEN . a » 1,00 INHOUD: Onze Krijgsgevangenen en « Allerlei ». — In de kerk. — Zomer. — Ferdinandus Verbiest (vervolg en sloi).— Delieflijkste Naam. — Vergelding (38» vervolg). — Luim. — Voordrachten en Lessen. Onze Krijgsgevangenen en « Allerlei >. Sinds lange maanden zenden wij wekelijke honderden nummers van ons blad aan onze geliefde krijgsgevangenen. Meermalen reeds ontvingen wij hierover hunne innige dankbe-tuigingeu: uil den laatst ontvangen bricf, ons gestuurd uit het kamp van Alten Grabow, ontleenen wij de volgende regelen : « Gisteren ontvingexi wij lot ons groot genoegen een aan-zienlijker aantal van Allerlei. Besten dank er voor. De goede makker J. S. gelastte zich met ons een lijstje op te stellen van jongens die uw geëerd bladje graag regelmatig zouden lezen. Aan een dertigtal mannen, hier naar 't kamp gekomen, lieten wij uw bladje zien en menigeen drukte den wensch uit dit prachtig weekblad 00k te lezen. U bemerktde belangstelling. » Zoudt U uwe geachte abonnenten het voorstcl nict kunnen doen elk een gevangene aan te nemen om hem regelmatig hunne ge-lezene nummers te sturen? » Deze wensch weze voor onze geachte lezers een duurbaar ordewoord : gezonde en opbeu-rende lezing schenken aan onze geliefde krijgsgevangenen, dit kan elke lezer van Allerlei. Dat men ons wekelijks, na gedane lezing, het blad terugbezorge, voor den dondcrdagavond : elken vrijdag zullen wij dan honderde nummers kunnen opsturen naar de kampen van het ballingsoord. Door den papiernood is het ons onmogelijk zoovele nummers te zenden als wij zouden begeeren : daarom rekenen wij op de welgekende bereidvrilligheid onzer lezers, die zich volgaarne de gevraagde moeite zullen ge-troosten. Op voorhand, in naam onzer krijgsgevangenen, onzen innigsten dank. De Redaktie. Goede harten zijn dichter bijGod dangroote verstanden. Eene voortdurende matigheid bewaart het lichaam het langst en behoedt voor ziekte. j In de Kerk. De H. Kerk, door Cbristus gesticht, werd dikwijls door de H. Kerkvaders met een schip vergeleken : met het schip van Noë, waarin slechts acht menschen hunne redding vonden gR^lirende den rnndvloed; met het schipjf* van Petrus, waaruit de Zaligmaker het volk onderwees; met het bootje waarin de Heiland zich bevond toen Hij aan de winden en aan de zee kalrnle ge'uood. Van de H. Kerk werd dit beeld van het schip op het huis Gods over-gedragen en zoo noemt men schip, dit deel der kerk, waarin de geloovigen zich ver-zamelen en dat zich uitstrekt van aan de Com-muniebank tôt aan de ingangsdeur. Dat woord « schip der kerk » herinnert ons eene troostvoile waarheid : wij bevinden ons in het schip van den H. Petrus, dat ons met voile zekerheid naar het eeuwig vaderland zal voeren, terwijl rondom ons zooveel duisternis en storm heerscht, en meer dan een schip in den afgrond nederzinkt. Danken wij den Heere en benuttigen wij steeds zijne almogende genade, opdat wij eens aan de haven der uit-verkorenen landen mogen. Het schip der kerk wordt door de zuilen of pilaren gesteund : de twee zijden die men gewoonlijk aantreft verdeelen het schip in middenbeuk en zijbeuken. Die zuilen zijn een beeld der Apostelen, die de grondsteenen of de steunpilaren der H. Kerk zijn. Het gewelf der kerk, dat oudtijds in 't blauw getint en met sterren vcrsicrd werd, 13 ccn beeld des hemels en daarom roepen ons de opklim-mende zuilen toe : de harten omhoog, ten Hemel ! In de zijwanden zijn de vensters aange-bracht : in de eerste tijden waren deze zeer klein en met een doek of papier gedekt. Naderhand werd het glas gebruikt en de vensters vergroot, vooral in de hoogte. De prachtige geschilderde ramen, die wij nu in vele onzer kerken bewonderen, zijn als zoovele heerlijke bladzijden van een kunst-boek, waarin de treffendste feiten uit het leven des Zaligmakers en der heiligen worden af-gebeeld, of de verhevendste waarheden van ons heilig geloof op eene welsprekende wijze herinnerd. Waar het priesterkoor eindigt staat de Commun] ebank; de plaats waar de eeuwige Liefde zich aan de menschen schenkt en met hen de innigste vereeniging sluit, gelijk de Zaligmaker verklaarde : « Die mijn Vleesch eet en mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem ». Van uit den predikstoel wordt het woord Gods verkondigd : men bemerkt meestal aan de binnenzijde van het klankbord het beeld van den H. Geest, met uiteenloopende stralen, om te herinneren dat de priester in zijn ver-heven prediksambt het licht van den H. Geest noodig heeft; boven is een Engel met bazuin verbeeld, om de opdracht te herinneren door den Heer aan den profeet Isaïas gegeven : « Roep zonder ophouden en verhef uwe stem gelijk eene bazuin ». Aan de zijden van den predikstoel ziet men soms de beelden der vier Evangelisten, die de Evangeliën geschreven hp.bben wplVe Hp prip<;tpr aan lipt volk ver-kondigt en uitlegt. De doopvont, bij den ingang der kerk ge-plaatst. wordt uit een enkel stuk vervaardigd om te beletten dat hec gewij Je waier zou door-zijpelen, en is steeds met een deksel voorzien om onteering of misbruik van het doopwater te voorkomen. Hier wordt ons eene der grootste weldaden herinnerd, die wij van God ont-vangen hebben ; onze zielen zijn hier uit het water en den H. Geest herboren en wij zijn kinderen Gods en erfgename.n van ChrisUis ge worden. In den biechtstoel legt de geloovige de be-kentenis zijner zonden af : 't is de stoel der genade Cxi doï barmliar ci&hcid ; wcuit lïicr « zoekt God wat verloren is, voert terug wat verdreven is en verbindt wat gebroken is ». (Ezechiel 34-16.) Dicht bij de ingangsdeur treft men het wijwatervat aan, in steen gehouwen of uit kunstig metaal gesmeed. Het gewijd water heeft, door de gebeden der H. Kerk hierover uitgesproken, en als men het met een waar be-rouw des harten gebruikt, de kracht ons van de dagelijksche zonden te zuiveren en ons tôt meer godsvrucht op te wekken. Terwijl men zich hierinede bcsprceit hcrhaalt men de woorden van den psalmist : « Heer, besproei mij en ik zal gezuivera worden, wasch mij en ik zal witter worden dan sneeuw ». Het orgel, op hçt oksaal geplaatst, gewoonlijk boven den ingang der kerk, Graagt veel bij tôt de plechtigheid van de goddelijke diensten en het opluisteren van den zang; goed bespeeld werkt het krachtig op het hart der geloovigen en wekt in hen vrome en heilige gevoelens. Dit kort overzicht toont ons hoe ailes wat zich in de kerk bevindt, wijselijk gekozen en nuttig aangewend is en slechts daar naar streeft, God te verheerlijken en ons de genaden des Hemels mede te deel en. Het gebruik de kerk wegens hare verhevene bestemming te wijden stamt reeds uit de eerste eeuwen; met groote plechtigheid en onder vele ceremoniën wordt de inwijding door den Bisschop volbracht. In navolging van de fees-telijke en prachtvolle inwijding van den tempel van Salomon viert men 00k telken jare, ter herinnering aandeinwijding der kerkgebouwen een bijzonderen feestdag, die men Kerkwijding noemt. In ons bisdom wordt het feest der kerkwijding voor al de kerken van het Bisdom den 23 Oktober gevierd, uitgenomen voor de hoofdkerk van St-Baafs, die op 7 Juli de kerkwijding herdenkt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods