Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

833 0
15 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 November. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 22 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2z12n52p6j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I5-2I November 1914 ALLERLEI Lezingen voor net Knstene Vlaamsche volk WEEKiLAD, Prijs 5 centiemen Ondersteunen wij onze Arme Medebroeders Tobias, zoo lezen wij in de H. Schriftuur, sp'rak, onder in-geving van God, de volgende woorden tôt zijnen zoon: «Wees barmhartig maar vermogen, hebt gij veel, geef veel, hebt gij weinig, tracht dan nog van dat weinige gaarne te geven ». Niemand zou zich aan dit gebod van naastenliefde, zooi va-derlijk uitgedrukt, wiiien onttrekken. Veel wordt er gedaan, — duizenden werken van naastenliefde getuigen het, — om den armen medebroeder te ondersteunen. Maar niettemin vra-gen wij ons af, of elke christen den wijzen raad van Tobias wel indachtig blijft, en van zijn vermogen gaarne geeft het-geen hij en de zijnen er van kunnen missen. 0 lezerc en lezeressen van «Allerlei», gij die tegen brood-gebrek en lijden zijt beschut, ofschoon gij zelf met weder-waardigheden, ia in den huidigen tijd van o-orlog met harden tegenspoed te kampen hebt, geeft, geeft... wanneer de nood uwe». armen broeder in Christus, van honger en koude doet verstijven! .. Geeft gaarne, dit wil zeggen: vergenoegt u niet den arme enkel een stuk brood voor te werpen, als om hem van u te verwijderen, maar zoekt hem in zijn1 lijden op ; en terwijl uwe hand het brood des lichaams over-rejikt, dat zijne ziel den troost en balsem ontvange uit uw hart ! Vait. het u soms hard de hut des gebrekkigen in te treden, denkt aan het arme huisje van Nazareth en aan den stal van Bethlehem! Gebeurt het u dat uwe naastenliefde met ondank-baarheidj wordt vergolden, weest dan verblijd omdat uwe verdieûste wordt verdubbeld, en denk dan aan Jezus die van af zijne kribbe werd gehoond en vervolgd door hèn die Hij met Zijn Bloed-kwam verlossen. Om u bij deze gevoelens te ver-sterken, verbeeldt u, ieder maal gij eene arme familie bezoekt, dat gij de PI. Familie zelve, in hare armoede komt onder-steune:«. ,eel gebrek kan niet verzacht worden door het . weinige dat; elk onzer van zijnen kost kan missen ! En tôt diegenen, clip overvloed hebben, wien het gebod treft «van hun overvloed rijkelijk mede te deelen » richten wij den vol-genden trek uit het leven van den H. Vincentius à Paulo. « Op zekerert dag vernam de heilige dat er een schitterend feest gegeven werd aan het hof van Anna van Oostenxijk, de vrom - moeder van Lodewijk XVI. Hij was haar raadsman en had steeds vrijen toegang aan het hof. Een dubbele zorg kwelt hem-; van den eenen kant dat er dien avond zoo veel gelcl in ijdelheid gaat verkwist worden; van, derJ ,anderen kant, dat zoovele andere kinderen van honger moeten omkomen, als men ophoudt met geven. Hij aarzelt niet, hij treedt binnen, de nederige priester met zijn nederig gewaad, zijn onverzorgden baard, zijn witte haren. De geparfumeerde hovelingen glimlachen... « Mevrouw, » zeide hij tôt de koningin, « gij gaat ten feest. Ik 00k ,moet een feest bereiden aan arme vogeltjes, die van| honger en koude in hunne nestjes omkomen; ik bedoel rnijne arme vondelingen. Mijne handen zijn ledig; maar gezégend zij hunne ellende om uwentwege, want gij hebt nooit gewei-gerd hen te helpen. » Aima Van Oostenrijk had een groot en gevoelig hart. Zij beziet zich zelve eîi bloost om haar eigen weelde. In eeinj oogwenk neemt zij de kroon van haar hoofd en de armbanden van hare polsen, en werpt ze in de handen van den heiligen pries ter. «Wat doet gij, Mevrouw? Gij berooft u van die heerlijke paarleii. die uw haar op zoo'n. schitterenden avond!» riep eene hof dame uit. «Uw haartooi is heelemaal in wanorde; hoe dat zoo spoedig weer in orde krijgen?...» Zc-nder izich in 't minst daarover te bekommeren, plukte de koningin uit een der vele bloemruikers, die overal ston-den, een prachtige roos en stak zich die in 't haar. « Is deze roos leelijk ? » vroeg zij ; « kan zij niet opwegen tegen kleinooden, door menschen gemaakt?» En welke paarlen hebben een waarde als de tranen, die er door gedroogd. worden in de oogen der armen?... * * * « 0 aalmoes ! zoo riep de H. Martelaar Laurentius naa,r de woorden van het Evangelie, o aalmoes,, wat zijt gij aan-genaam in de oogen van God ! Wat wij den arme wegschenken, verandert in hemelsche schatten, kostbaarder dan aile rijk-dotmmen der wereld; geen dief kan daartoe ooit naderen; roest noch mot kunnen ze verteren; ze blijven 00k daar, zelfs wanneer aile aardsche bezitting ons verlaat. Hij dus die zich over zijn naaste ontfermt, ontfermt zich 010k over zicli zelven; door de aalmoes, aan den arme gegeven, spijst en kieed1; hij tevens zijne eigene ziel. « Erbarm u dus o ver den behoeftige, » en zoo niet om zijnentwil, «zoo> erbarm u over uwe eigene ziel, opdat gij welgevallig moogt zijn aan God. » (Eccl. 30.) Vergeet dus nimmer milddadigheid noch mededeelzaamheid, want door zulke offers worden wij Gode waardig ».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods