Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

892 0
30 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 30 November. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 29 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dv1cj8bv6b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 2 30 November 1914 ALLERLEI Lezingen voor het Kristene Vlaamsche volk WEEICBLAD, Prijs 5 Gentismen Oorlog Er bestaan onvermijdelijke rampen, om zoo te zeggen aan 't menschdom vastgeklampt, namelijk de «armoede» en de « oorlog ». Zoo oordeelen de verleden tijden, en nog niet lang geleden hoorde men wereldhervormers uitbazuinen dat de tijd geko^ men Was, waarop oorlog en armoede zouden verdwijnen. 't Is een hersenschim. De armoede zal nimmer uitgeroeid worden uit eene samenleving waar dezelve veroorzaakt wordt door lichamelijke, zedelijke en verstandelijke verscheidenheden ge-vloeii [ait der menschen natuur. De ongeschapen Wijsheid heeft verzekerd i« dat het nooit aan arme lieden zou ontbreken ». Insgeljks zullen er oorlogen tiitbarsten zoolang er verschei-dene .nationaliteiten zullen bestaan. Men magî zeker een on-veibroken vredestijd wenschen, maar deze toestand schijnt onmogelijk jaangezien de driften, namelijk de hoogmoed en de baatzucht, welke de volken beheerschen zoowel als de bijzcndere personen, Nooit zal de roode haan, de oorlogkraaier met stomheid geslagen worden. Op geen tijdstip werd meer geaaan dan op onze dagen, voor den vrede; ontzaglijke parti j en streefden, naar de afschaffing des legers, wederlandsche congressen wogeil op de goevernementen opdat zij de nationale geschillen zouden onderwerpen aan hunne beslissing ; de Ka-tholieke Kerk 00k verlaûgt niets vuriger dan den algemeenen vrede, de verbroedering der volken, de lotsverbetering van hen, die thans aan landbouw, nijverheid en familieleven ont-rukt worden om te gaan sterven op1 bloedige- slagvelden, en niettegenstaande is de oorlog, met al zijne wreedheden daar. Het schijnt, zoo schrijft Paus Benedictus XV in zij ne pas verschenen Encycliek, dat die dagen zijn aangebroken,, waarvan Christus voorspelde : « Gij zult van oorlogen hooren en gerùchten van oorlogen...., want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk ». 'Allerdroevigst over-heerscht overal het beeld van den oorlog;, en niets andersj haast houdt de gedachten der menschen bezig. Rusland, Duitschland, Engeland, Frankrijk, ja 00k ons klein België zijn istroomen bloeds aan 't vergieten, trots aile mogelijke vredescongressen ! Helaas! Wil de Voorzienigheid, om geheime redenen, dat de natiën, tôt 't ëinde toe, elkander benijden en bestrijden? Laat ons ten minste den vrede be-traiehten in Onze huizen en parochiën, en bidden wij met de H. Kerk. «dat deze noodlottige oorlog, zoowel in het belang »der burgerlijke samenleving als in dat van de Kerk, een »eind'; moge nemen. In het belang van de burgerlijke samen-» levinigy opdat na het herstel van den vrede weer gearbeid »(worda aan den waren vooruitgang op maatschappelijk ge-»bied; in het belang van de Kerk van Jezus Christus, opdat » zij, door geen hinderpalen bemoeilijkt, voortga in aile stre-»ken der wereld den menschen hulp en zaligheid te brengen». De ouderlijke Zegen Het is .een eclit christelijk gebruik, dat de kmderén 's avonds na het avondgebed eerst aan vader en dan aan moeder den zegen of, gelijk ze het noemen: «een kruisje» vragen. In ont, klein maar heerlijk land bestaat nog die schoone gewoonte, en het zou jammer zijn, ging zij verloren. Sommige zonen en dochters noohtans denken, « dat is niet meer voor ons, daar zijn wïj al te groot voor». ' Dat is mis, erg mis. Die er zich voor schamen, kind te zijn, weet ge waar die terecht komen? In hunne jeugd stellen zij zich aan als groote menschen, en later als ze groote menschen moesten zijn, gedragen ze zicii aj: kinderen. Is dat niet de verkeerde wereld? Neen, ailes op zijnen tijd, en daarom als kind moogt ge, ja, moet ge kinderlijk, dat is, eenvoudig zijn. Schaam u dus niet, kinderlijk eenvoudig te doen hetgene waaivan wereldberoemde mannen u als kind het voorbeeld hebben gegeven. Wil ik er u eens enkele opsommen? De beroemde Vlaamsche dichter « Guido Gezelle » op-lateren leeftijd dacht nog met vreugde terug aan die schoone gevvGontt zijner jeugd. « 't Eerste, dat mij moeder vragen «leerde, in lang vervlogen dagen... 't was, — te gader «bei mijn handjes doende: «Vader, « geef me een kruisken, als 't u belieft » Het huis van Joannes Gerson, die later de wereldberoemde kanselier der 'universiteit zou worden bood iederen avond het zelfdc schouwspel. Als oudste trolc Jo^annes aan het hoofd zijnei broertjes en fzustertjes — 't waren er maar elf ■— in eenc lange processie voorbij vader en moeder, om nederig « een kruisken » te vragen. Als Thomas Morus sinds lang eerste minister was van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods