Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1186 0
03 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 03 October. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sb3ws8kc2r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 40 3 Octofoer 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, G9, st-amanpsberg, (geni) ALLERLEI vorige nummers van :: " allerlei „ " zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAO, Prâjs 5 ceniiemen De Engel = Bewaarder De feestdag der HH. Engelen bewaarders staat op de meeste almanakken deti 2 October aangegeven, doch wordt kerkelijk den eersten Zondag van September gevierd. De H. Engelen, zooals het hun naam uitdrukt, (« engel » even als het fransch woord « ange » daalt rechtstreeks af van het grieksch werkwoord « angelo » ik zend), zijn de zen-delingen, de boden, en de ge-zanten van Qod, alsook de die-naars der menschen. Zij zijn zuivere geschapene geesten en onder deze de edelste; zij wer-den van God gezonden om zijn bevelen kenbaar te maken of ten uitvoer te brengen en ook om de menschen hulp en bij-stand te bewijzen. Om die rede worden zij door schilder of beeldhouwer onder lichte door-schijnende gedaanten of gevleu-gelde hoofdekens afgeschetst, om ons te toonen da+ zij geesten zijn, maar doorgaans onder de gedaante van gevleugelde « jon-gelingen » omdat zij meermaals als jongelingen verschenen zijn. Bijna altijd leent de kunst hun « vleugelen » ook om de snel-heid te kennen te geven waar-mede zij Gods geboden vol-breneen. Vele moderne schilders, waaronder ni. de teekenaar onzer gravuur, gelukken er in (of zoeken ten minste te gelukken) door het gebruik van « vrouwelijke » vormen een nog fijn-gevoeliger indruk voort te brengen, een meer idealen vorm, lichtere tred en aanraking te verbeelden. Moge, op dit ter-rein, de christelijke of gewijde kunst de profane, zelfs in 't malen van engeltjes, nooit te zeer naapen, de grens der zedigheid niet te buiten gaan, dan bevoegen wij ons naar 's kunstenaren willekeur en beknibbelen den voorkeur niet — onze teekenaar immers voorkomt den minsten aanstoot — aan de vrouwengedaante den engelbewaarder van een klein lieftallig meisje gegeven. Wat hunne natuur betreft, de engelen zijn onbederflijk. Zij hebben geen lichaam als wij ; zij hebben niet het juk te dra-gen van een leven vol bitter-heid, onrust en ontgoocheling als wij ; en zij doordringen de verborgendste verschijnselen en geheimen der natuur. Daaren-boven hebben zij de gave van zulke wonderdadige goedheid en vastheid des harten, dat wij ons met betrouwen aan hun dienst mogen overgeven, wel overtuigd dat zij ons nooit zul-len verlaten. Het is met die gedachte door-drongen dat de teekenaar zijn meesterstuk ontwierp. Ga, kindje lief, schrijd-zonder onrustboven den afgrond voort; de melkkan waarmede moeder u zond, glijde uit uwe vingers niet, zelfs de bloementros trille niet in uw linkerarm. Een ge-trouwer gids dan die gebroken leunstaak waakt op uw leven. De engel Gods zweeft bescher-mend om de smalle plank —de ÎII^uvi W11I uv^ uiiiuih- I^ini iiv « ^ smalle weg der deugd — en geleidt uwe schreden boven den afgtond wiens bestaan gij niet vermoedt. In het dagelijksch leven vinden wij voorbeelden van zicht-baar bovennatuurlîjke bescherming om het broze leven der kleinen door hunne bewaar-engelen ontplooid. Schrijver b.v. weet te spreken van een zijner nichtjes, een kind van vier

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods