Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

553533 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 29 August. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/s17sn04g8b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 41 29 Augustus 1915 BRIEVEN TE ZENDEN A AN DE REDACTIK VAN :: " allerlei „ :: ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANXiSBERG, (GENl ) ALLERLEI VORIGE NUMMERS VAN " " ALLERLEI „ " ZIJN TE VERKRÏJGEN BIJ :: DE VERKOOPERS " Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEE&BLAD, Prijs 5 centiemen Legende van Ridder Riddert Het was in de middeleeuwen, in dien gulden tijd van het ridderschap, toen er zoo menige van die schoone typen ge-vonden werden welke even grootmoedig als dapper hun zwaard alleen ten dienste stelden van het goede : om weduwen en weezen, altaar en haard te verdedigen. Nochtans de weelde welke zij genoten leidde ook menigen ridder tôt buitensporigheden, tôt slemperijen, zooals ge zult zien in dit verhaal of liever in deze legende welke ik u ga opdis-schen.In het nederig vlekje Heppe-neert, langs den weg welke van de Waai naar zooeven genoemd dorp loopt en op de plaats welke tegenwoordig door aile be-woners der streek gekend is on-der den naam van « aan Steemis » verhief zich eertijds een slot. Ridder Riddert, zoo heette zijn edele bewoner, schitterde onder al de ridders van de streek door zijne behendigheid in het hantee ren van speer en zwaard, door het werpen van den valk op het vluchtende wild, alsook door zijne grootmoedige inborst. Gods-dienstig en vroom was hij ook. Egga, zijne dîerbare moeder, had hem die gevoelens van jongs af mgeprent ; en toen zij op haar sterfbed voor den laatsten keer haren lieven zoon zegende, zeide zij nog : mijn zoon, vergeet nooit de heilige lessen welke ik u heb gegeven.... maar bijzonder vooraleer gij 's avonds u ter ruste legt, aan-roep de H. Gertrudis, de patrones van ons stamhuis ; dit is de laatste wensch van Egga uwe moeder. En de ridder toen nog jeugdig maar reeds vol wilskracht, had gezworen, de hand op het kruisbeeld, aàn den laatsten wil van zijne moeder nooit te kort te blijven. En inderdaad, verscheidene jaren nog bleef hij voortleven getrouw aan de lessen zijner moeder, tôt vreugde van al de inwoners van Heppeneert en omstreken, die in zijn machtig zwaard een hechten steun en verdediging vonden. Maar eene onbeteugelde drift deed hem van het rechte paa aîwijken en zoo aiep vanen als een mensch vallen kan. Ridder Riddert werd verzot op het spel. In den beginne wist hij nog binnen de païen der matighe'id te blijven, maar langzamerhand ging hij verder, hij kwam in aan-raking met slechte vrienden, die hem tôt de ondeugd brachten. Hij speelde voort en verloor, hij dronk en verkwistte, hij maakte groote schulden en daar hij den moed niet meer had om de ver-nedering van de armoede te verdragen, besloot hij een einde aan zijn leven te stellen ; en terstond zadelde hij zijn paard om zijn boos ontwerp te gaan volvoeren. Het was een sombere herfst-avond ; droevig was de natuur en zwart ook in de ziel van den ridder. Op een oogwenk is hij aan de oevers van de Maas ge-komen, nog een stap, nog een sprong, en ridder Riddert is niet meer ! Maar daar valt hem plotseling nog iets te binnen : dezen avond /-> , i 1 • 1 , 1 heeft hij nog niet gebeden voor Ste-Gertrudis, dat zou de eerste keer zijn in zijn leven, hij heeît het immers aan zijne stervende moeder gezworen ; eerst wil hij zijnen eed vol-brengen en dan... sterven. Hij valt op de knieën en terwijl hij een gebedje prevelt, dringt een nieuw licht in zijnen geest : 't is als hoorde hij de stem zijner moeder, welke hem al de lessen van vroeger herinnert. Ja, zegt hij in zichzelven, liever wil ik mij met eigen hand het hart doorboren dan in het water een laffen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection