Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

832 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 21 March. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Seen on 22 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9g5gb21q0w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nr 18 21 Maart 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ :: antw. sxeenweg, 69, st-amandsjberg, (gent) ALLERLEI vorige nummers van " " allerlei „ îc zijn te verkrljgen bij :: de verkoopers " Nieuws en Lezinq voor het Vlaamsche volk WEEKElUtD, Prijs 5 cesrttamen W etenswaardigheden van tien Oorlog Officieele Mededeelingen Uit Duitsche bron: Berlijn 16 Maart. (W. T. B.) — De Engelsche hoogtestel-lirtg bij St-Eloy, ten zuiden van leperen, waar rond sinds eergistereil gekampt werd, is in onze handen. Aan de zuidelijke helling der Lorette-hoogte, ten noordwesten van Arras, werd gekampt voor een heuvel. In Champagne werden verschillende Fransche aanvallen verijdeld, onder zwa-re verliezen voor den vijand. Ten noorden van Beau-Séjour ontnamen onze troepen den Franschen verscheidene loopgraven. In de Argonnen en aan den oostkant van dit woud kwam het tôt gevechten, welke nog voortduren. In de Vogezen werd op sommige plaat-sen nog gevochten. Uit Fransche bron: Parijs 16 Maart. (Reuter). — Uit de mededeeling van heden middag 3 uur: De belgen blijven in de bocht van den IJser en ten zuiden van Dixmuiden vor-deringen maken. De Engelsche troepen werden gisteren avond bij St-Eloy zeer hevig aangevallen en moesten aanvankelijk terugtrekken. La-ter hebben zij door een tegenaanval een deel van het verloren terrein heroverd. De strijd duurt nog voort. In Argonne heeft de vijand voor de derde maal een zeer hevigen tegenaanval gedaan om door de ons veroverde loopgraven tusschen Four de Paris en Bo-lante te hememen. Die tegenaanval is afgeslagen. Allerlei Nieuws DE «DRESDEN» GEZONKEN Londen, 15 Maart. (Reuter). — De Engelsche kruisers « Glasgow », « Orama », en « Kent » hebben den kleinen Duitschen kruiser « Dres-den» in de nabijheid van Juan Fernandez (in den Stillen Oceaan, ten westen van Ecuador) verrast. Na een gevecht van vijf minuten heeft de « Dresden » de vlag gestreken en zich dan overgegeven. De kruiser was sterk beschadigd en brandde. Toen de kruit-kamers ontploften is de kruiser gezonken. De bemanning is gered. Aan Engelsche zijde geen verliezen. De « Dresden » was een kleine kruiser van 3650 ton en een zusterschip' van de «Emden». Hij was gebouwd in 1907 en had eene bewapening van 12 10 c. m. ka-nonnen. De snelheid bedroeg 24 mijlen. Het schip was de eenige kruiser, die in den slag bij de Falklandseilanden ontkwam. ENGEISCHE SCHEPEN GETORPEDEERD (Reuter. Officieel). Het stoomschip « Fingal » (1562 ton) is Maandag voor de kust van Northumberland getorpedeerd en gezonken. Yan de opvarenden zijn zes verdronken daaronder de hofmeesters. Het stoomschip «Atlanta» (549 ton) is Zondag voor de Westkust van Ierland getorpedeerd. Amsterdam, 17 Maart. Uit Hoek van Holland wordt gemeld dat de Engelsche stoomschepen «Avocet» en «Lestris», vari de Cork S. S. C0., achter-volgd werden door eene Duitsche torpe-■ doboot, die echter de achtervolging opgaf. in Hollandsch territoriaal water. De Eng. st. « Leeuwarden » ( ?) werd op de vaart van Londen naar Harlingen 4 mijlen ten Z. 0. van het Maarvuurschip door eene Duitsche onderzeeboot getorpedeerd; de 17 opvarenden werden door eene loodsboot te Hoek van Holland ont-scheept.Uit Vlissingen wordt gemeld dat de Engelsche overheden tijdelijk den scheep-vaartdienst van Folkestone geschorst hebben.DE LAATSTE VLUCHT VAN EEN BLINDGESCHOTEN VLIEGER Een van de aangrijpendstè verhalen over den oorlog in de lucht kwam dezer dagen uit Parijs. Een vliegluitenant met een sergeant als bestuurder kreeg order om de Duitsche stellingen te verkennen, in het bijzonder de plaats waarvan het vuur zeer lastig was voor de Franschen. De sergeant deed over dien tocht het volgende relaas : Toen wij boven de Duitsche linies kwa-men werden wij begroet met een regen van kogels. Wij stegen hooger, en zagen eindelijk de drie batterijen. Toen riep hij tegen mij : Wij zijn klaar, rechtsomdraaien en dan snel vooruit. Natuurlijk liet ik mij dat geen twee keeren zeggen en volbracht snel de man-œuver. Wij hadden echter nog geen 500 metërs verder gevlogen of een geweldig schieten begon. Wij waren midden in de kogels en ontploffende bommen. De rook, daarbij veroorzaakt, was zoo dik dat ik geen |hand voor oogen kon zien. Juist deed ik een poging om uit de hel omhoog te stijgen toen een bom, beter dan de an-dere gericht, juist boven ons hoofd sprong Een oogenblik dacht ik dat mijn herse-nen uiteen spatten. Toen kreeg ik een wee gevoel en toen sioot als een dikke

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods