Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

384 0
01 January 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 January. Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken. Seen on 06 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/833mw29b78/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3de jaargang, Nummer 17. Prijs : 5 Centiemen. Januari-nummer 1916 (A] ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Ailes voor Vlaanderen Men zegt dat 't Vlaamsch te nSet zal gaan.... t En zal I Geen rijker kroon Dan eigen schoon. r - détruira peu à, peu l'élément germanique enBelgique.(Ch.Rogierl834). Men zal stilaan het Germaansch element (dit zijn de Vlamingen) in België uitroeien. —— — ^ La Belgique de demain sera latine ou ne sera pas. (Het franskiljonisme in 191! H p,t hprst&lda Rp.l0tp. 5Ç/7.Z T.n.tiÀti.Qrh r.iÀ'H. (c\ \ ni v.n1 niât KUfl. ABONNEMENTS PRIJS : Voor Antwerpen en onmiddellijke omgevlng fr. 1,25 per jaar Voor 't binnenland (uitgenomen Oost- enWest-Vlaanderen) . . » 2,50 » Voor Oost- en Weit-Vlaanderen bljzondere voorwaarden. msn 5chr1jft in op het bureel van het blad. Buree) en Opstelraad : - : 't Hoj van Kcunen, Carnotplaats, 3g — Borgerhout : — Aankondigingen volgens overeenkomst. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. Al wat dit blad betreft moet op ons bitreel besteld worden. Âan al onze lezers EEN GELUKRIG MDWJAAR ! ANTWERPEN BOVEN :==: —=: treedt 1916 in ! U allen die A. B. door uw penningsken gesteunc hebt, die aan ons blad gelijk welk stoffelijke o; zedelijke hulp hebt verleend, zijnen naam ver-spreid, zijn loyalisme verdedigd en zijn smaac tegen allerhande onbewusten, hartzieken et, zenuwlijders gewroken hebt, U GELUKKIG NIEUWJAAR ! U die onze goede jongens in Duitschland zoc bereidwillig hebt bijgestaan, burgers, door he zenden uwer duizenden leesboeken, priesters ei kloosterlingen door de onafgebroken bestelling oi ons bureel van kerkboeken en godsdienstgerief ter behoeve der katholieke krijgsgevangenen, gemeente besturen door uwe offervaardige bijtreding otn de kostbare vrachten van allen aard te vervoereu, L allen die uwe ledige uren veil hadt en nog voort-durend hebt voor het werk der nieuwsbladen, U allen nederige werkers die, al was 't maar ('ér. tandje geweest zijt, in 't altijd loopende raderwerh onzer volkslievende beweging, U GELUKKIG NIEUWJAAR ! U, slapers van allen aard, zieke philosophen, die ingedontmeld ligt aan den voet der bliksetn afleiders waarboven in voile beroering het onwedei over uwe dietschc koppen aan 't woelen is, U Wijzen, de heilzame bescherming van Donatus . Gij, vitters van aile stof, lasteraars, verdacht-makers, zwarte lijst-houders, naamlooze penrid-ders en vaderlandsche theaterhelden van aile gehalte en van aile ontwikkeling, begrijpt aan uwe eigene mentaliteit de achterlijkheid van 't arm verknoeide volk waaruit gij gesproten ziji en kornt tôt inkeer. Daarom wenscht U A. B. voor 1916 een paat gezonde hersenlobben en als gevolg daarvan wai meer liefde voor uw volk, wat meer plichtbesef, wat meer ridderlijkheid ! ALFONS DE GOGK. — en 12 Januari wordt de groote Vlaamsche folklorist, vijf-en-zestig jaar oud en al is zijn faam ver __ JTjjjjy _ buiten onze grenzen verspreid, toch zijn webijna zeker dat menige 11111111 lezer en lezeres over den ver-J L dienstelijken man weinig of niets Sjl r- weten, immers hij zelf maakte nooit veel gerucht en daarenboven niemand is profeet in zijn eigen land. Wat de gebroeders Grimm voor Duitschland deden, dat is ook de levenstaak van dezen noes-ten werker geweest : al de parels der volksziel, die als zoovele diamanten diep in 't zand verbor- Kunstschilder fie^ \Zan der Ouderaa. Geboren te Antwerpen op i3 Januari 1841 en verleden jaar overleden den 6 Januari. Hij was leeraar aan het Hooger Instituut van Schoone Kunsten en vormde daar vele talentvolle leerlingen. Van zijne groote historische tafereelen prijken verscheidene in het Antwerpsch Muséum, o. a. De Weduwe van Egmont wordt voorgesteld aan het Antwerpsch Magistraat ; Terugkomst van den Calvarie-berg ; en in de Assisenaaal van ons Gerechtshof bewondert men zijne muurschilderingen : D e Meineedige en Geen Antwerpenaar mag terecht staan dan voor eigen rechters. gen liggen, opgraven en in hun vollen glans doen fonkelen. Zoo verzamelde hij met Benedictijner geduld ailes, wat betrekking heeft met de eigen-aardige zeden, gewoonten, gebruiken van ons volk en wat men sedert J. Thoms {iS^6) folklore d.i. « het weten van het volk ». de « volkskunde » noemt. Karel Alfons de Cock werd dus den 12 Januari i85o te Herdersem (bij Aalst) geboren ; zijn vader die gemeenteonderwijzer was stuurde den veelbelovenden jongeling naar de Normaalschool te Lier waar hij tôt die uitgelezen schaar be-hoorde, welke Sleeckx als overtuigde flamingan-ten en noeste werkers voor het leven, de wereld inzond. Hoofdonderwijzer geworden te Herdersem in vervanging van zijn vader, daarna te Dender-leeuw, werd hij door Pol de Mont gewonnen voor de folkloristische wetenschap en weldra was hij een der voornaamste medewerkers van het tijdschrift Volkskunde, dat de Mont en Gittée hadden opgericht. Hij schreef o. a. Volksgeneeskunde in Vlaanderen ; Dit zijn Vlaamsche vertelsel ; en Zoo vertellen de Vlamingen (in samenwerking met Pol de Mont) ; Kinderspelen (met Isidoor i'eir-linck) een standaardwerk in 8 deelen,datbekroond werd door de Vlaamsche Akademie ; Spreek-woorden en zegswijzen ; Brabantsch Sagenboek, enz., enz. Sedert igo5 « rustend schoolhoofd » (al heeft de werkzame man nooit rust gekend, verblijft hij thans in Antwerpen en zet er onverpoosd zijn wetenschappelijken arbeid voort. Als flamingant is Alfons de Cock zich zelf ook steeds getrouw gebleven : ja wij mogen zeggen dat heel zijn reusachtig werk werd ingegeven door zijne liefde voor Vlaanderen. Thans behoort hij dus natuurlijk, evenals zijn kranige neef E. H. Prof. Jozef de Cock, de Leuvensche hoog- leeraar (dien de franskiljons willen afzetten om zijne Vlaamschgezinde overtuiging gelijk ze met De Clercq en Jacob deden) tôt de moedigen, die niet versagen in dit moeilijk uur. Moge de goede A. de Cock, « een man van hooger weerden in Vlaanderen», zooals een Noord-Nederlandsch schrijver, hem noemde, nog lang bewaard blijven voor zijn volk en zijn land, die hij in zijn levensavond zal zien her-bloeien « met al de heerlijkheid der dagen van voorheen ! » AANDACHT ! De inzenders worden vriendelijk — verzocht hun volledig en juiste adres op le geven. Ook wordt er op gewezen dat de kopijen duidelijk en leesbaar geschreven worden. De Opstelraad neemt geene kopij op indien er aan deze voorwaarden niet voldaan is.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods