Your search * has 3905 results

a-z index of titles
  • Antwerpen

Filters

Het tooneel

5 Centiem per nummer van minstens zes bladzijcien HET TOONEEL ls,e Jaargang. Nr 4 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 lot 5 uur (Torenuur) 1 î December 1915 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Margaretha Gauthier Mevr. en Mej. BERTRIJN ((Margaretha Gauthier» La Dame aux ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

• Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , c ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD : » AANKONDIGINGEN _ _ _ _ DE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUIKBRT1 .. . FR 6.00 PER J A AR voon DE MAATSCHAPPIJEN. rFflt?DFf)FWC: ,„t_t T T "C W C bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst 5 00 . ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

US EEMACET . i- y Weekbiad voor het Vlaamsche Volk. - . . . . — n ABONNEKIEftTSPRIJS i BUKEELEW 3 AANKONDIGIfJGEM s __ Een jaar fr. 5,20 Voor het Generaal Gouvernement : Prijs naar overeenkomst. Zes maanden » 2,60 PRIHSESSTRAAT, 16, BMTWERPEM. Ongeteekende stukkeT^den niet opgenomen. rie maan en » , yoor |ief Etappen- en Operatiegebied : Geene ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG z3 OCTOBER ioi5 i,u JAARGANG nr t6 MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie "• lantijnlei West, 66, Antwerpen Steun of Loon Het is nu wel niet het juist geschikte I oogenblik om ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Ecrsta Jaargang, Nr 36. — 5 Mei 1917. Prijs : i# eanticmen. Berste Jaargang, Nr 36. — 5 Mei 1917. DE EENDRACHT WeekbIad«»voor het Viaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : • Een jaar fr. 5.20 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden .... « 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten ...

Het Vlaamsche nieuws

■ ^JONNEMENTSI'RUZBN ! K^réénmaand 1.76 I ■V(0r 3 tnaafld 5— | ■vcoi6maand ...: 10.- i 1 ia'ir I8' j ■Laktle. Behcer en Aaukondiglngea s | ■ «' ST-JAKOBMARKT, 73 | Zonâ ig 12 Mei igtH - iAe J&arg gMï 128 Prii« H Centiem voqï Belkiê Het Vlaamsche Nieuws A ANHONDHilNtifiN i Iwcede blad, den regel 1.6# f Oerde id id |._ Vierde ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

I LÊ NUMJHiO i hET NlJMMER tj /*k CENTIMES IU CENTIEMEN Journal tri-hebdomadaire JEUDI -DONDERDAG itxv-" 1914 . _ . 10e ANNÉE 'erschijnende 3 maal per week , A A T,„ A 1 ^ xoe JAARGANG N" 84 abonnements abonnementen Belgique par an . . België per jaar. . . Hollande par an . . Holland per jaar . . ■ou Autres pays . . . . Andere ...

Het Vlaamsche nieuws

|ofldag 27 Februari 1916, Jfweede Nr 58 Frit» 1 6 Centiemen door geheel Belgi* Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en oieest verspreid Meuwsblad van België» - Verschijnt 7 maaî per week rABONNEMENTSPRIJZEN : Per maand 1.76 Per 6 maanden 10.— Per 3 maanden 5.— Per jaar .... 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD ; Dr Aug. BORMS, Alb. ...

Het tooneel

Het Tooneel h> Taaraang Nr 33 — 28 April 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Gentiem HEER AUGUST KIND. Iets over Kinema Wanneer in het jaar 1890 het eerste, eigenlij-ke kinematografische apparaat op de markt te Lyon gebracht werd door de Gebroeders Lumière, wist men niet welke stelling het zou verove-ren. Het was als elke ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

'D^rdc Taareang. Nr 20. — 20 Tuli 1018. Prijs : 10 centiemen. Derde Jaargang, Nr 2g. — 20 Juli rgiJ DE EENDRACHT Prijs per Jaargang » » drie maanden Postchekrekening Nr 86. fr. 5.20 » i.3o » Weekblad voor bel Vlaamsche Volk Redaktie en Bureel : Lange Nieuwstraat, 108, ANTWERPEN. De Rijksanselier OVER BELGIE Naar het Wolffbureau seint ...

Het Vlaamsche nieuws

Zaterdag 6 Maart 1915. Eerste Jaarr. Nr 52 HET Prijs : 5 Centîemen door geheel België Vlaamsche Nieuws Het bta»! tngelkht en meait vertpreîd Nieuw»bl«ul va** België. Vertchyrit 7 mmai per week ABONNEMENTfPRUZEN : fer waffit > , , , # 35 ! Par 3 maandec . OW p«r mumi .... t.Kî Per fi maaadec ... ? Par janï 14.00 BESTUUR Hoofdopsteller ...

De transportarbeider: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond

l0tc 3aargaitg JMjrijan 1914 3 "I—^ EZj TRANSPORTARBEIDER --' wrgaait ban upu ®pIgiarIîpn®ratt0pni*tarbpiîifrHbottîi Ifrarlftîttt ttopmaal ppr maattb Sfîiarttr fit Àîimiutatrattt 152, Sieypiïtraat, Aittteprpftt^.* Internationaal bedrog De vreeselijke ramp van het reuzenschip ((Titanic» heeft na voorgaande zeerampen bwezen, dat de ...

Pages