Your search * has 3905 results

a-z index of titles
  • Antwerpen

Filters

Het morgenblad: volksdagblad

7e Jaargang N° 262 Donderdag I October 1914 l centiemen net nummer HET MORCENBLAD IAatsfcondigingen s 4e bladzijde. — per kleinen te^el fr. 0.30 | FinanciëeJe, » 1 * » 1.00 g Stadsnieuwsj pet grooten regel » 2.00 g Reclamen, » » » » 1.001 Begraienisbericht, y ■****! pu rafi v ■» ■ »>tf j* **h3 fynavvtty mttx&jr*' ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 18 DECEMBER i9I5 t"< JAARGANG nr 2.0 SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonder* van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezondcn stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen De Àardappelvoorziening In ons laatst verschenen ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdai 26 Âpril ig$U - 4*® Jaarg*&r 113. Pr|s S CentieiB ^oor België AS8KWS«gS WSÎIZ35K ! Vos» ééa asaa&d i,?S Voor S masd ï.~ yaur « œasnd ... !#,— Voor Un jw • •.-- IgedaMIa, Beke«f sa Aaskoadt^in^ea f 23, ST.JAKO8MA8KT, 73 ANTWERPEN ï Hel Vlaamsche Nieuws ¥erschijot 7 nmalper week DE GPSTELRAAD : Ooofdopsfelîer Re! ...

Het Vlaamsche nieuws

[yrijdag 24 Maart 1916. Tweede Jaarg. Nr 84 Prijs : 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws ppr ' ^ ,wr «vvaww w*wm m .^3 ^ W Het best ingelicht en meest verspreid Wieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPHIJZEN : Per inaand f .76 Par 6 maandea IC.— Per 3 maandea 6.— Per jaar ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 67 DERDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgiscti orgaan voor de provincie Antwerpen Vèrschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vnrstenhuis ! ■HmrmilW ■ IIMJ—Il l.ll Telegraphisch ...

Het tooneel

Het Tooneel 4° Jaargang Nr 1 — 14 September 1918 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 15 Centiem HIPPODROOM BESTUUR : FRANS CONDÈS EN VICTOR NEUTGENS Aile avonden om 8 T-XI• TT^2 ■■■£ *ibbV Zon- en Feestjtegon mgvertooning £ jtâO.Ï 116711115 ZIJ II S 12 nieuwe Décors Antwernsche Soektakelrevue in één voorspel en 2 ...

Het Vlaamsche nieuws

■riidag S September *$t6. Tweed® Ja&rf. fit 249 Frii#i 6 Centiemen da&r gefaae! België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelictafc en meest verspreid Nieuwsblad van Beigië. - Yerschijnt 7 ma») per week !mT0*" ABONNEMENTSPRIJZEN : a Par mJktnd 1.75 Per 6 maanden 18.— Par 3 maaudsn S.— Per jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 47 4 Augustus 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem Dit nuramer bevat 6 bladzijden HEER LOUIS BERTRIJN als «Frederi». Foto René Loutliic, Carnotstr. 113. MEVR. M. DILIS - BEERSMANS Roi van «Rose Mamaï». HEER KAREL CANDAEL Orkestleider. Het Meisle van Arles Openluchtvertooning van Zondag S ...

Het Vlaamsche nieuws

Kffoensdag 6 Qktober içi5. Herste Jaarg. Nr. 264 Prijs 5 Centiemea door geheei België Het Vlaamsche Nieuws tk# fo&elSdbt et» tmœmt Nieuwsblait vwm Mglf» - V#fnc,h|jfit 7 mgu&l wmM ? [,£2^30»^^* r^ibmmkmummnambbbmmhnanbmkabhkiauaflhnmbmnrgieaibhmbbhmmksimaaameer i ii imaiimi ii i'i m m 1 mm m mu i ■ i iimmm ni wi1 mu ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 9 Januari 1916 5 OENTIBMBN Tweede Jaargang N1' 8 QEILLUSTÎREERDE GEILLUS TREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLA."ND 30, Antwerpen. Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIEBLAD A aiikondiging-en : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Finanoieele aaDk. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit nummei* bestaat » ...

Nieuwe Vlaamsche illustratie

No. 45 ZONDAG 2 AUGUSTUS 1914. 19e JAARGÀNG. TJJEUWE '' Priîs Frcs. 3.60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. Vêrschijnt ELKE WEEK IN 12 PAG. • • —'■ Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij ,,Neerlandia" v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR. Utrecht. ste paar jaren ten onderst boven ge- Ihaald, gaat het vrijwel over ailes, \ ...

De legerbode

DE LEGERRODE den Dinsdag, Donderdag en Zaierdag verschsjncnde Dit blad is VOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. BIJDRAQE TOT DE GESCHIEDENIS De herderlijke brief van Mgr MERCIER Het in hechtenis nemen van Monseigneur Mercier, primaat van België, heeft in allé ...

Pages