Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

841 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 01 June. Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken. Seen on 06 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8c9r20sk6f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3de jaargang, Nummer 5. Prijs : 5 Centiemen. Juni-nummer igi5 (B). Men zegt dat 't Vlaamsch te n:et zal gsan.... 't En zal ! ANTWERPEN BOVEN Geen rijker kroon Dan eigen schoon. A Ailes voor VERSCHIJNT OM DE Vlaanderen VEERTIEN JDAGEN Orgaan der GROENINGER"WACHTEN van Antwerpen en Omstreken. A BONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en onmiddellijke omgeving fr. 1,25 per jaar Voor 't binnenland (uitgenomen Oost- en West-Vlaanderen) » 3,50 •• Voor Oost- en West-Vlaanderen bijzondere voorwaarden. Men schrijft in op het Bureel van 't Blad, alsook bij de Leden der ûroeningerwacht, o. a.: Belegstraat, 48, Antwerpen (Zuid); Reuzenstraat, 28, Borgerhout, en Bredabaan, 207, Merxem. Elke inzender is verantwoordelijk voor hetgeen hij schrijft. Buiee) en Opstelraad : 't Hof van Keunen, Carno'plaats, 3g Borgerhout. Aankondigirgen volgens overeenkomst Ongeteekende stukken worden niet opgenomen Al wat dit blad betreft moet op ons bureel besteld worden. DE STROP OM DEN HALS IN MEMORIAM FRANS VAN KUYCK. Wat beteekent nog in deze tijden een menschen-schenleven; dagelijks vallen duizenden en duizenden van de besten, die het land groot moesten maken. Ook het lot zet onverpoosd zijn werk voort en heeft nu deze edele Antwerpsche figuur aan de liefde zijner familie, aan de vereering en dankbaarheid van geheel de stad ontrukt. Dinsdag, i Juni, overleed hij ; Donderdags werd hij in allen eenvoud begraven, maar zijn lijkstoet werd gevolgd door een gansche schaar vrienden, in wier herinnering zijnbeeld onuitwischbaar zal blijven voort-leven. Ook hem is het niet gegund het einde te zien van dit schrikkelijk tempeest om ons heen dat de grootste bezorgdheid wekt. Mocht hij zijn ingeslapen met de innige,zedelijke overtuiging dat ailes tengoede zal keeren, dat voor zijn volk hetwelk hij zielslief had eene schoone toekomst zal weggelegd zijn. Dat het zal oprijzen in opbouwende kracht, zich ontwikkelen in schoon- en goedheid, het Vlaamsche volk, zooals de kunstenaar en Vlaming Frans Van Kuyck het zich droomde. Zoo menig onvergankelijk goed danken wij hem dat het wakker geroepen stambewustzijn veredelt, in zoo-veel en zoo schoone dagen van feestelijke herdenking, liet hij in ons gemoed de teederste snaren tiillen der herboren Vlaamsche ziel. Krachtig en fier wilde hij ze maken door Conscience's vermaning : « Gij zult uw vaderland beminnen en zijn taal en zijn roem » ; edel door den adel der kunst. En zijn werk heeft vruchten gedragen. Want Antwerpen glansde niet alleen door schoonheid en pracht; het was de bakermat geworden van een nieuw Vlaanderen, waarin de grootheid van het oude ging herleven. Als^het, gesmukt met de poëzie van zijn levenslust, gelouterd door lijden eiî ontbering, weêr op zal staan in den gloor der vredezon, onder het blij gelui der torenklokken, zal het den man niet vergeten die in de dagen van beproeving is heêngegaan. Om zijn graf zullen de treurliederen verstommen, want hier in ons Vlaamsche hart rust het beste van hem, waar zijn arbeid voor de toekomst heerlijk zal gedijen ! 8 Juni igi5. Oproep tôt onze Lezers. Wat onze krijgsgevangen vrienden het meest ver-langen zijn Vlaamsche boeken. De « Verbroedering der Vlaamsche Toi- en Accijns-bedienden », daarin geholpen door Antwerpen Boven en andere goedgezinde bladen, heeft het hoogst ver-dienstelijk werk op zich genomen, daarin te voorzien. Met onverdroten ijver spant zij — en in de eerste plaats haar ^wakkere voorzitter, de kloeke Vlaming Frans Van Craenenbroeck,— aile krachten in om onze Vlaamsche broeders in hunne ballingschap heul en troost te brengen. Reeds menig liefdadigheidsfeest richtte zij met dit doel in en door de pers verne-men wij dat Zondag 1.1 weêr een prachtig concert plaats had in den Eldorado, waar zeer veel volk aanwezig was en dus een mooie penning voor de krijgsgevangenen ingezameld werd. Ieder steune deze edele, echt vaderland-sche taak van de «Verbroedering », en men kan dit o. a met de \ laamsche boeken af te staan, die ongebruikt in de bibliotheek of op den zolder liggen, en ze te zenden naar het lokaal Eldorado, Van Wezenbeke-straat, io, Antwerpen, of naar de Schoen-straat, 33, Borgerhout. In verscheidene kampen is er ook vraag naar Vlaamsche kerkboeken. Bij elke zending wordt er nadrukkelijk op gesteund, dat bij hunnen terugkeer, als de lieve vrede aanbreekt, al het mogelijke zou worden gedaan, om de verschillende boe-kenverzamelingen mede te brengen naar huis, zoodat zij ook nog later hier dienst z lien kunnen doen in volksboekerijen, enz. Geldelijke bijdragen, waarmeê Neder-landsche werken zullen gekocht worden aanvaardenwe eveneensmet innigstendank. Elk brenge dus een boek of een stuiver bij voor onze duurbare krijgsgevangenen. Dr Eug. Van Oye. 13 Juni 1840. Onze Vlaamsche scheurkalender verwijst op dezen dag, de geboorte van een ver-dienstelijken dichter en kloeken Vlaming, die te Thorhout het levenslicht zag en in het Klein Seminarie te Roeselare het geluk had Guido Gezelle tôt leeraar te krijgen. Van Oye kan van den Grooten Meester, welke in hem den Vlaamschen kunstenaar heeft doen ontwaken, getuigen, zooals Jhr. Karel de Gheldere, dit ander geestelijk kind van Gezelle, het doet : « Gij naamt ons op in uwe machtige armen en kwaamt op uwe borst ons zielen wakker [warmen. » Eug. van Oye werd geneesheer te Oost-ende en dichtte en ijverde daar in al zijne vrije uren, voor Vlaanderen. Hij stond er in de eerste rangen der Vlaamsche strijders als voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond en van de Hoogeschooluitbieiding; hij schiep er zijn heerlijken lierzang « De Zee », het zinne-beeld van de worstelende en lijdende mensch-heid, en gaf twee dichtbundels uit : « Mor-genschemer » en « Vonken en Stralen », alsook de zangspelen « De Nixe » en « Bal-ders Dood ». Vôôr vier jaar trok hij nog de aandacht van de letterkundige wereldop zich, door zijn dramatisch werk « Godelieve van Gistel » (') wsarvoor hem de driejaarlijksche Staatsprijs werd verleend. We laten hier een staaltje van zijn gespierde verzen volgen, waaruit \ve tevens het staalsterke karakter van den vergrijsden Vlaamschen kamper leeren kennen en we hopen dat de lezer daardoor den aandrang zal voelen om nog meervandien begaalden dichter te genieten. Wie daaraan gevolg geeft zal gewis herhalen wat Guido Gezelle op de keerzijde van een huis-werk van zijn geliefden leerling schreef : « 'k Heb menig uur bij u gesleten en genoten en nooit en heeft een uur met u me een enklen stond verdroten » —o— Wees Man. Wees man en houd u recht : buig nooit, en buig [voor niemand — dan voor de Waarheid, bruid der eeuwen, geest [van God. Zie! rond uwvoetenkrielt eenkruipend slavenrot. Ontstijg dien modderpoel ! Dan zijt ge u zelf, zijt [iemand, zijt vrij, zijt groot zijt reus ! Grijp koen en —. [onvprsR^gd, het schild waar 't kwaad vergeefs zijn zwadder- [schicht op jaagt. De Waarheid zij de rots, waarop uw vrijdom [steune : wie op de Waarheid steunt, wordt rotse met die [rots. Onwrikbaar, kalm trotseert hij 't raadloos strijd- [gebots. Des — hoordet gij 't gebriesch der helle rond u j [dreunen, of 't heelal op uw hoofd verbrokkeld nederviel,— ; wees man en houd u recht met onverschrokken j [ziel ! [ziel ! 0oe ver tint Mit te Oorlog? Over het Westelijk front hebben wij voor het jongste veertiendaagsch tijdverloep geene feiten aan te stippen die eene keering kunnen teweeg brengen in de groote gebeurtenissen van den huidigen oorlog. Wel schijnen de Franschen overal offensief te blijven, maar toch schijnt hun optreden, voor het oogenblik alchans, te zwak om tôt eene doorbraak te kunnen leiden. Da^en en dagen wordt er gestreden om een dorp, om een gehucht, om een huis ! Hoe dikwijls lazen wij niet in de officiëele mededeelingen van de laatste dagen de namen Loretto, Sou chez (de suikerfabriek is na bovenmenschelijke krachtin-spanning in de handen der Franschen gevallen), het Labyrinth (den Doolhof), enz Een voordeel hebben de Franschen ook behaald door de ver-overing van het vooruitspringende front bij Quennevières over eene breedte van 1200 m. t Aan de Dardanellen schijnen de bondgenoo-ten, ondanks hunnen algemeenen aanval over , het heele front op 4 Juni, eene afwachtende houding aan te nemen. Van stonden aan moeten wij ook onze blikken keeren naar het Zuiderfront (Oostenrijksch-Italiaansch), want stilaan begint l (') Te verkrijgen voor fr 2,5o, in den Nederlandschen Boekhandel, St. Jacobsmarkt, 5o, te Antwerpen, waar ook de andere werkente bekomen zijn. het daar ernst te worden. Het doelwit der Italia-nen schijnt zich meer en meer klaar af te teeke-nen en dat zij Iriëst beoogen lijdt haast geen twijfel meer. Het zwaartepunt van den strijdzal zich niet bevinden in Tyrol of inKarinthië, maar I wel langsheen de kust en wel vooreerst aan het Isonzo-stroompje. Reeds eenige dagen geleden bezetten deltalianen de hellingen van den Monte Negro, op den linkeroever van de. Isonzo, bij Tolmein (dus aan gene zijde van de Isonzo van Rome uit), later Monfalcone(8ooo inwoners, ligt 8 kilom. ten Oosten van Isonzo, aan den weg naar Triëst) en den Monte Negro. Eigenaardig echter is dat de K.ôlnische Zeitung hierbij gewag maakt van eene zware nederlaag geleden door de Italianen bij een aanval op de Oostenrijksche stelling bij Gôrz, Gradisca en Monfalcone. Maar voor het oogenblik zijn hel nog immer de gebeurtenissen aan het Oostelijk front die vooral onze aandacht moeten gaande maken ; ons kaartje zal daarbij uitstekenden dienst bewijzen. Reeds in ons vorig overzicht spraken wij over den slag van Gorliche en Tarnow, die het begin was van de terugtrekkende beweging der Russen uit de Karpathen. Het front liep daar op 1 Mei van den Uzsok pas westwaarts door Noord-Hon-garije, wendde zich bij Stropko noordwaarts en bereikte de Weichsel over Gorliche, de Bialla-en den linkorocve; van de Dunaj.ec De verbonden Oostenrijksche en Duitsche legers zijn dan immer oostwaarts blijven voortrukken : op 26 Mei werd Radymno (tusschen Przemysl en Jaroslau)donr de legermacht van veldmaarschalk von Mackensen bezet. — Volgens de. Duitsche officiëele berichten zijn in den loop der maand Mei door de Duitsche en Oostenrijk-Hongaarsche legers meer dan driehonderdduizend (3oo.ooo) Russische soldaten en 1000 officieren gevangen genomen; verder zijn in denzelfden tijd 251 ka-nonnen, 576 machiengeweren en 189 wagensvoor munitie buit gemaakt. In den nacht van den 2n tot3nJuiii gelukte het den verbonnenen Przemysl te hernemen, waarbij 33.8o5 gevangenen in de hand van den overwinnaar vielen. — Met het offensief der verbonden Oostenrijkers en Duit-schers van Gorliche en Tarnow uit, gaat gepaard het offensief van hetZuiderleger, onder bevel van generaal von Linsingen, dat na de inneming van Stryj noordwaarts is gerukt naar den Dnjestr, die halverwegp. tusschen Stryj en Lemberg door stroomt. Dit leger werkt dus concentrisch samen met dat over de San is getrokken met het doel Lemberg te veroveren. Von Linsingen heeft Sta-nislau bezet, een belangrijk punt aan den spoor-weg Lemberg-Kolomea. — De Russen trachten al wat mogelijk is in het werk te stellen om dit reusachtig offensief tegen te houden en brachten nieuwekrachten van uit LembergnaardeDujestr. Maar het is hnn niet gelukt. De verbonden troe-pen zijn, nadat Zydaczow genomen was, tôt de linie Mikolajow-Halisz voortgerukt. Ondertus-schen hebben de Oostenrijkers in de Bukowina de ruimte tusschen Pruth en Dnjestr doorschre-den, Zaleczyni genomen en staan vôôrCzernelica en Nizniow. Verder oostwaarts zijn zij over de grens in Bessarabië binnengevallen en hebben den vijand op Chotin teruggedreven. In verband met het krachtig oprukken van het Zuiden over de Dnjestr in de richting Lemberg staat het nieuwe offensief van het leger van VF ac-kensen, dat Oostwaarts van Przemysl in een breedte van 70 kilom. vooruit trekt. Antwerpen, i5 Juni 1915. O U, "O « oJ — a o. 2 3 S ^ «î 3 O c S O g £ S « H m ■ M c; a> W3 « ► « (3 £ ¥ a ; W U « «J •—1 a ja: >-> 5 u c ! Il s 2 JS «o S u «-; 5^o , b«« o jsSS •O i ««s C3 .£> 2 S I en = 03

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1915 to 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods