Belgisch dagblad

640946 0
06 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 06 December. Belgisch dagblad. Seen on 23 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/k06ww77w9c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

4do iî-^aî*gr'ai.ç. VRUl>Aa « JL»lâ:fjn]M[XSE2« îaïST7 lVo. iBOSNEMKJNTJ-ifl. Per 3 maanden voor Nederland 12 50 franco per post. Losse Wimers. Voor Nederland 5 cent. ,„or Buitenland 7'/s cent Den HaaS, PrinsegracM 16. 'alefoon Red. en Admin. J787. BELGISCH DAGBLAD VerschijïiieRd te !s«ûpa«eisiaa|ge, e-Skesa werkdag te E2 ure eniddag. BUREAUX OPEN VA&I 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. _ r -i5 advertentiEn. Van 1—5 regels f 1.— ; elke regel meer f 0.15; Eeclamei \ 1 — 5 regels f 2.— ; elke regel , meer f 0.30. London: Dixon Hou*e Lloyéi Avenue E C. Partis: 7 Avenue d'Antin 7 Een verstandig woord. Enk.'le Belgen, ciie van Mer naar het bevriicfe land waren gereisd en naar i\e-aerlana teruggekomen zijn, hebben acn beklaagd over het onvriendelijk onthaal piui in België. te' 'beurt is gevallen. Wo zullen ons wel wachten te g'ene- raliseieren. » , f Êr bestaan immers redenen-te gelooven dot de stemming van liet bezette land te-WiU'Vcr de uitwijkeling en in het alge-meen welwillend is. . . Het was dan ook een gelukkig inval een Yjggr munsters naar Capellen te sturen em Se o-eïnterneerden te verwc-lkomen. Wgnneor diszer ioogsje legerbevelheb-b( r die ongetwijfeld het gepast oogen-blifc axwacht, zich bij1 do regeenng zal Weroegd hebben om het opgeo frerd ifegc van A^-werpeai te huldigen, zal dit 'optreden z:ef veel bijdragen om het mis-'verstand tn'sschen Belgen van heii binnen-jarca en Bo.gen van het buitenland op te jh.icl&r&n en de laatste sporon van on-tevredenheid uit ta wisschen. Er me ut vollo recht voor de geinter-n«rde officieren en soidaten geschieden met alleen in wcorden maar vooral in 'daùon . . , Vit moeten de zaken mzien zooals as zi* n ' "Elke Belg-coch heeît zijn plicht gedaan zoowel onder h.t Duitsche juk a1 s .n het yri'C' buitenland. \y>£. dion vaderlandschen plient met hetit veïvuld is strafbaar. Maar dit is de uiUcmderlng. . . Waarom de eene Belg 111 het land ge-bleven is en de andere uitweek is onmo-o-eliik te verkloren. » il'lk geval zou in het bijzonder moeten onderzocht worden. De slotsom zou we-tea idiat ©lke uitwi/king in het algémeeu gespnoi-wn reaelijk zoj met eerbiedwaarciig is. België kan alleen een deel van zijn aan-ùm inboeten wanneer men die zaken op ne spits gaat d:rjvcn. Ds campagne tegsn België. De Nieuwe Gourant, wier gestooi tegen België, we eergistéren nog Jeden liitfechijnen, beschuldigt een deei van de Beigibche joumaiisten in Nederland, m 't hi^oiiciai: 'August 'doneu van annexatie-lust van Hollandsclî grondgebied. fiieaelfde krant was het die liet Ne-tteriandsch publiek aanzette niet m te scbrijven ter eere van den Koning en de Konmgin der Belgen, waaruit eens te m&er bieek, dat de \'rienclin van het Diih-àcho ^ezantsehap op België en zij'n Koning gebeten is en stikt van nijd. .Hot ernstig d9 Nieuwe Courant gedo-oimienteerd is blijkt uit zijn gesenrijf waar hij Le Matin van Antwerpen, het blad van Monet noemt. Après cela, on tire l'échelle. Iitt anti-Belgisch blad heeft_ ook ge-meend dat de politiek van Vrq België, Wjaimede h_t steeds de beste betrôkkm-gen enderhield omdat de leiders van dat Vci'iwenen weekblad de politiek van de he&ren van de N. Ct. dienden, ingang &ou hebben in België. Hoe naiefi Detroon-i'cdô en de samenstelling van heit meuw aaticnaal kabinet zijn iiiimers de__ îiega-tie van de politiek van Vrij België, wier L'tu3,ctie zich tegen een nationaal kabinet beeft verzet, zelfs wanneer enkele leden vaa de oppositie in 1916 geroepen wai\« feol tr maken vanliet mimsterie de Bro-^uevillô. Te Rotterdam veroordeelde toen de heer Yan Cauwelaert die samenwer-king van Belg&n van aile kleur ten bate van het gemeenebest. Toen waa er ook iemand die zegde dat men geene de-mo-icraten nootlgnad. Ecrst hebben Hollandens van het slag Nieuwe- Courant gemeend de aktivis-ten te steunen in het belang van Holland zelf wnaat zij hoopten op een revanche van Welke romantiekers, is 't niet? ïhans staunen zi] de mannen van Vrij België om tegen België te stoken. Hier eevea zij weeral blijk dat zij niet weten fiai de învioed van die mannen onbenul-h is Erger is het dat blad en als de Nieuwe Courant bezig zijn die vriendschap tus-fceli ; n België en Nederland te verstoren. Eedoelde anti-Belgische krante» aijn de ftj'sten om te'iammeren over de wassende vija,ndbchap vân de Belgen tegen de Hc;<-fejidetrs en zij' zijn het die, door een po-£ing v a demoralisatie van meer dan vier ïaar ni het bezette ■ België met goedkeu-Hng van het Duitsch gouveirnement, ae Belgen misnoegd hebben. Be schuld en verantwoordeîijkheid van Nifmve Courant, Vaderland en tutti ïuant1, is enorm. België en Amerika. Da Araerikaanache gezant Withlock te Brussel heeft aàn een medewerker van Havas ferzekerd. zich gelukkig te achten weer in Brussel te zijn teruggekeerd, waar hij zooveel ttiat de bevolking heeft doorgemaakfc tijdens ie Duitsche bezetting. Gij weet niet, zeide °\h welke groote sympathiën België in â-merika heeft gewekt. De heldenfiguren van : «a koning, van kardinaal Mercier, de houding j r'"'n roemrijke Belgiiche leger helsben i ï root en indruk gemaakt op de Amerikaneo, î ^ °r wie België de verpersoonlijking was van ] 1 zaaic waarvoor zii ten oorloe- frinjren. i Een patriot als Adoli Max^burgemees-ter van Brussel, schreef dan cok tereciic dagen aan iemand in Holland: ,,Laat ma met îierheid begroeten de Belgen die de bitterheid van de ballingschap ver-kozeti hebben boven een gelaten onder-werping en schandelij ke betrekkingen met dan vijand. Laat me begroeten de Belgen die geen nuttig werk konden verrichten dcor in het land te blijven en over de grenzen de geîegenheid hebben gezocujt om zich nnt-tig te maken voor hunne landgenooten. Laat nie begroeten de Belgen die als slachtoffers vain het noodlot, dat ze,na zoovele watkere wapenfeiten in een vrecmd land interneerde, zonder zwak-heia den tegenspoed nebben gedragen en aar. de waardigheid van den arbeid en de studie een geneesmiddel voor hun af-zondering hebben gevraaga." Dit is de taal van het gezond verstand en de vaderlandsliefde. Do getugtfcnis en de hulde van den grooten burgemeester van Brussel moeten spottemij'en van zekere verdachte Bei-gLû doen zwijgen, die, men kan de retient gemakkelijk raden, op twist en twee-dracht uit zijn. ' Van de Beïgen, die vier jaar lang zoo bitter geleden hebben onder den schen hak, zullen dé terugkeerende Bel-ptn uit het buitenland de innige vader-iandslieîde overnemen en er zich van uoordringen. De Belgen, die in het buitenland vertde-vc-n en den horizont hunner gedachtea-wereld hebben verbreed, zullen krachtig kunnen medewerken om België de plaata te deen vervullen die het land veroverd he-eft i ' ndracht maakt macht! LéaîïOi du Castillon. )) heer Poullet en 7 het Vaderland- Het Vaderland van Krôller, den vriend der .Entente, een blad welk zich Olldci ocncicll—dvvr cijn- •• j»—— aanzien van België, aast op de oppositie tegen de nieuwe Belgische regeering. In het avondblad van 4 December hangt bedoeld anti-Belgisch blad een valsch tafereel van den politieken toestand in België. Zoo beweert het pro-Duitsch blad dat er groote ontstemming onder de katholieken heerscht, en dat twee ka-tholieke ministers bijna als vreemden te-genover de partij staan en zich in regel-rechte oppositie bevinden met de ka-tholieke deiriuaatie uit de VI. provin-cies, de doar de priesters georganiseer-de boeren en arbeiders. Bedoeld z;jn hier de heeren Delacroix en Jaspar. Welnu, de eerste heeft tijdens de bezetting de grootste diensten aan het land bewezen. Hij is juist een katholiek de-mocraat!Het Vaderland schijnt zijn noop in de oude rechterzijde te stellen, want het schrijft: „Het feit, dat juist de oud-mi-nisteï-'E. (sic) Poullet, die zich te Havre steeds als een bezadigd man deed ken-nen en als een krachtig tegenstander van aile gewaagde experimenten tôt voorzit-ter der Kamer van volksvertegenwoordi-gers gekozen werd, geeft aan velen — wie? — de hoop dat, niettegenstaande ailes, het gematigde België toch nog de leiding te Brussel in han^en krijgen zal." Het is onze roi niet den heer Poullet te verdedigen, doch wat wij kunnen ver-zekeren is dat hij reeds in 1915 gewon* nen was voor het opzeggen van de Belgische neutraliteit. De Beigische bezetting in het Rijngebied- KEULEN, 5 Dec. W o 1 f f. Gistermiddag is bot gedeelte van Oberkassel, dait op den lin^er Riinoever is gelegeo, door Bosselle ca,v;il&rie beaet. DUSSELDORP, 5 Dec. W o 1 f f. 's Mid-dagis zijn twee Belgiuche cavalerie-aldeelin-g©n, ter sterkte vain 300 man,, het gedeelty van Dusseldorp op den linkcr !Si|n;0'9veir binnorigetirokken. Het verkeer tusschen de beide» Kijn-oevera is verbo'den. Ook bet vervoeir vaa levensmiddelen en melk uit het bezette ge-bied naar bet stadsgodeelte op den rechter Rijnoever is niet gooorlooM.. Aile lokalen, moeten 's avonde o;m zeven uur sluiten. Sa-meuachoolingfin zijta verbodon. De Belgische cavalerie rukt venter paar Kleef op en wordt door inlanitetrie afgelosit. ODENKIRCHEN, 5 Dec. W o 11 f,. ts Ocihtends is een Belgische dldeeling ter jterkte vaa ongeveer 50 man hier biunen. jetrokk'en om kwartier te (maken 500 man .roepen, wolke 's midflags zoudien aaako -nen. Ilieiantede he®ft de vijtand thaps ook îet niiverbeidsgebied van Munchen—Glad- ■»SipTl Komnil/1: In het land van Oudenaarde- In eeae auto van het ministerie van Bin-nenlandsche zaken wanrin de heer Berryer, zijn secretaris de heer Braekers en majoor Van Schaick, afgevaardigdo van het Ameri-kaansch Rood-Ivruis hadden plaats genomen, hebben wij Vrijdag 8 November de dorpen rond Oudenaerde door oopeD. Het doel was een gedacbte te krijgen van de werking van dan bevoorradingsdiensfc. Het was eene reis vol verrassingen, door puinen van aile slag. De schoone baan die Brugge met Ouden-p.erde verbindt, is beroofd van de prachtige gordijn der boomen. De Duitschers hebbv n ze doea verdwijnen, met bijlslagen of met dycamiet. Langs de onbruikbare bermen, bemerkt inen hait ver-urande vliegmachineu, een in den grond ge-zjnkene tank, half 'Ot geheel vernistigde huisjes, rond dewelke >raie knapen duikertje spelen, aan de voe^en overgroote klompen dragend, die ze met moeite in het diepslijk slepen. Daarna ziet men eene lange reeks kroohten, vuil, laag en duister, zooder plaveisel en nauwelijka 2 M. hoog, omriugd door prik-draad. Ueze ellendigs plaatsen waren bestemd voor de burgerlyke werklieden, door de mof-fen aan hunne familiën onttrokken en weg-gevoerd. Dit verfoeilijk uitziolit doet sidderen e i men deukt aan die ongelukkige landgenooten die in dit verw#nscht midJen leefden en hunne nachten doorbrachten op het mager en zelden vernienwd stroo. WeR-e pijnlijke kiuiswi-g. Welk hartreerend eciiouwspel ! De weg is" belemmeid door net vervoer, vvant het is het uur der aflossing; ae 3oldaten stap, en vooruit, twee en twee, vreugdig, oubekommerd, misscLien ten dood trekkend, missobien ter glorie, met den glimlach op de lippen. Majoor Van Schaù k roept ze toe en zij antwoorden met roerende goede luiin. In het ongemeen eu scbilderachtig geharre-war wordt ooze auto opgehouden endeavond valt neer. Wij trokkeu door Deynze, dat veel heett geleden en door Thielt, waar de munster van Binnenlandscae Zjken stilhoudt. Hij bezoekt den heer De Groote, gewezen Eauierlid voor Dixmuide, die gelast is met de bevoorrading der streek. De heer De ; Groote ge'eft eene droevige beschrijving van | Oudenaarde. Het meerendeel der inwoners ! werden weggevoerd of vluchtten weg ten einde aan het Umt^'h booibardem h'uderden bieven ondanks ailes bij hunnen haard. Voor dezen is de bevoorrading ver-zekerd. De minister wil nochtana weten hoe de zaken staan en hij laat zich naar de stad vo.ren. Het kanon buluert, de hemel is schitterend, roode lichten verschijnen lang» aile kan ten van den gezichtseinder; branden verslinden, in groote vlammen, de nabij-liggende gebouwen, shrapnel» en vuurpijlen verlichten den pacht, zooals in de toover-wereld van een vuurwerk. JOp twee honderd raeters afstand van ons, wordt eene lioeve onophoudend beschoten door Duitsche projec-tielen Nu wordt de auto opgehouden door een peloton Fransche soldaten"die wachten om vordering te maken. Wij moeten spoedig rechtsomkeer maken, zegt de officier, want we staau hier op eene plaats, welke de vijand ziet. Wij z„n in voile linie. Langs modderige wegen, tunseben kolom-meo mannen die naar 't vuur gaan of ervan terugkeeren, doordrongen door den vailendei, regen, geraken wij te Cruyshautem. He^ «ciioone dorp is in rouw gedompeld. De mof-fen bombardeerden het met giftgranaten en . den 6en November, om 3 uur 's namiddags werden 7 burgers gedood. De Duitschers hadden het bezet tôt op het oogenblik van hunnen aftocht ; vooraleer te vertrekken hadden zij het magazijn van het Nationaal Komiteit leeggeplunderd ; nochtans stond men niet zonder 't noodke en de Amerikanen waren teratond ter hulp ge-kdmen.Bij een zeldzaam toeval gaan de heer minister eu de heer Van Schaick op de deur van een volksvertegenwoordiger kloppen, namelijk van den heer Thienpont, die in vredestyd over landbouwvraagotukken han delde in de Kamer. Hij bleet moedigopziju post en verdedigde zijne landgenooten tegei-de misdadige Duitsche pogingen en zorgde voor hanne bevoorrading. De minister wenscbt hem hartelijk gelai, en drukt hem innig de handen : Daar de heei Berryer het woord dapper uitspreekt, zeg' de heer ÏLisnpont : „Zij zijn hier allemaal dapper geweest. Hei stoffelijk en zedelyk lyden, de dood zelve heett de bevolking niet ontroerd. Ondani..-alles had zij betrouwen in de overwinning en heden nog, bleef zij kalm en waardig, niettegenstaande de giftgranaten." Diaht by den heer Thienpont's huis, woont de pastoor-deken van Cruyshautem. „ Ah, mijnheer de Minister en gij, heer Van Schaick." zegde hij, „nooit zuilen wij onze dankbaarheid kunnen uitspreken voor aile» wat gij voor ons hebt -gedaan. Wij weten wel welke inspanning gij u hebt gespaard, want gy waait op flinke manier geholpen door het Nationaal Komiteit: Wanneer er tijdelijk iets ontbrak, zegde men : Geduld, morgën zullen we 't zeker krijgen. En, hot was altijd waar " — Zoo, zegde de minister, het moraal der bevolking is steeds goed geweest? — Uitstekend, prachtig, Mijnbe'er de Minister. Men wilde den Duitsch blijven haten, zelfs wanneer men van honger moest om-komen. Dat geeft u een gedachte van ons mispryzer. En indien wij nog honger mocS-ten lyden, zouden wij deontbeiingmetgel.uk verdra^en zooiang onze soidaten er eincieMjii ; in gelukken het smerige beest, dat men mof noemt, te verpletteren. De majoor Van Schaick, wiens dapperheid sinds den Wen October geene rust kent, vroeg vooraleer naar Brugge terug te keeren, Waereghem te mogen bezo^ken. Waereghem kreeg, gedurende deze laatste dagen, ook veel te lijden : Men moest dus ten allen koste den waren toestand kennen, ondanks het late uur. Gelukkig vond men ailes wel : Waereghem was door iedereen geholpen geworden. Zoo-haast zijn iijden gekend was, verhaastten al de bondgenooten zich hulp te verleenen en de moedige gemeente werd terzelfdertijd bij-gestaan door de Franschen, de Belgen en het Amerikaansch Rood-Kruis. Wat Oudenaarde betreft, de minister en den heer Van Schaick vernamen met blijd-schap dat het eetwaren bezat voor verschil-lende weken. (De Legerbode). Onze Vlaamsche dorpen. Men schrijft ons uit Gent dat ver-scheidene plaatsen tusschen Leye en Schelde, waar de Duitschers hun laat-sten tegenstand geboden hebben, ergge-havend zijn. Dit is o.m. het geval te Deerlijk, waar een tiental huizen der plaats dreigen in te storten. Het groot gebouw der fabriek Ovelacq is een puin en in .twee deelen gescheiden. De na-burige Waregem, een bloeiende gemeente van 10.000 inwoners is rnede ramp-zalig «geteisterd geweest. De huizenreeks aan de Zuidkant van de groote markt, tusschen de Jules StoN mestraat en den Holstraat zijn verwoest en plat geschoten. Het stad je D einze verkeert in een er-geren toestand. Zoo zijn er vele inwoners doodgebleven. De Kortrijk- en Oentschestraat zijn ten deele afgebrand en leeggeplunderd. Van die akeligheden, hebben de correspondenten van de N. Rott. Crt. en het Algemeen Handefsbl. vari Amsterdam niets bemerkt. Integen-deel, zij hebben elk een idylle over Dem-ze geschreven. Echt neutraal! "fe Oent was het gerucht verspreid dat zeistienhonderd inwoners van Avelghem aan de Schelde verstikt waren door de gasborpmen der Kultur, die ook Kerk^- De vrienden der activisten en de be-schermers van iden Raad van Vlaanderen onzah'ger gedachtenis, hebben als woeste beesten met de Vlaamsche bevolking omgesprongen. Dit vergeet zij nooit. De voikswraak te Gent. Uit Oent vernemen we dat de bestraf-fing der activisten, sletten en oorlog-schuimers enkel en alleen door inheem-sche Gentenaren is gebeurd, en dus niet door hulp of meedeen van Waalsclie of Fransche soidaten, zooals zekere kran-ten van Den Haag kletsen met de be-doeling tusschen Vlamingen en Walen te stoken. 'sNachts voor den intocht van de jentsche regimenten werden de aange-duide huizen van het rapalje, dat met de Duitschers had geheuld, met een h a n d aangeduid, zoodat het 's ande-rendaags niet moeilijk was die woningen te ontdekken, waar de wraak van het sinds vier jaar moegetergde volk zich heeft botgevierd. De aktivistische vo-gels waren echter gaan vliegen. Het Belgisch Nationaal Comité Gedurende den tijd van de bezetting heeft het Belgische Comité voor Hulp en Voeding, aan het hoofd waarvan de heer Erancqui stond en dat opgericht werd op initiatief van len heer Solvay, zich op bijzondere wijze erdienstelijk gemaakt voor de noodlijdecde bevolking in België. Wat de Belgen op deze wijze aan onder-ing hulpbetoon hebben gepresteerd mag nog wel even eervol gememoreerd worden. Het otaal uitgaven van dit steuacomité bedraagt niet minder dan één milliard 263.922.687 frank. De verdeelirg van deze sommen ge-bsurde als volgt : hulp aan de werkeloozen 5 17 p.c. ; hulp aan anderen 21.42 p.c. ; voor ie volksvoeding 17.65 p.c. ; ondersteuning aan i îefdadige werken 15.89 p c. : afdeelingen van iet comité 8.28 p.c. ; kleeding 6.16 p.c. ; illerlei 4.95 p.c. Een zeer intéressant rapport, dat teekenend s voor de volksgezondheid, is bij het alge-,meen verslag gevoegd. Het gaat over de werking van den nationalen Bond tegen de tuberi ulose : het gaat tôt 1 Januari 1918 en loopt inzonderheid over het tweede kwartaal van 1917. Tôt bestrijding van deze vreeselijke ziekte, die op schrikbarende wijze woedefe onder de ond«rvoede bevolking, heeft het Nationaal Comité 5 miilioen 12.167 frank uitgegeven, waarvan 2 miilioen 518 168 frank alleeu gedurende het tweede kwartaal van 1917. Gedurende de maand Januari alleen waren 36.7~8 tuberculeuzen in behandeling. Eike maand werden 45.000 tôt 50.000 per^pnen onderzOGht door do geneesheeren van , da^ anti-tuberculeuse instellingen. In December 1917 • werden bepaaldelijk 48.S98 personne onderzoçht; waarvan 6.860 alleen in het Van den Nost-instituut te Antwerpen. Terugkeer van gezinnen derj Belgische geïnterneerden. .De vrouwen en kinderen van Belgische-geintemeeitlen zullen kosiotoos tei'aggio - j voerd wordan onder leiding van den mil;-taireu attaché van het Belgisch gezant» schap. \ Bijzondere treinea zullen die person,e:» van hun verbiijfplaats naar Antweirpen' brengen waar z.ij z.ullen ontvangen wor-i den door een commisuie die hun slapingj, | hun o'fldeirhoud en hun terugkeer na^ huis zullen verzekeren naar vû'.gehs bel h ers tel van de g 2 meens eh aps wegen in Bel-gië- _ > Elk gezin zal 80 kg bagage voor J>9 vrouw en 10 kgr. bagage -voor elk kiiaj mogen jneedragen. i Het ver^oei zal waarschijnlijk rond la December begdinen in een order dat latex* bekend zal geanaaLt wsrdenl. Door den bevelhe'bber van de 'nter| neeringsgraep zal eien identiteits::aart pei^ gezin aigelevard worden. Tv/ee, fokœ fabon. nemantsïormaat) van d'3 vrouw ^ullqu noodzakclijk wezeni. Een onderhoud met Kardinaal Mercier. Het Antwerpsch blad -La M é t r o p o-le-publiceert het relaas van een onder-houd met kardinaal Mercier. Vol hoop uitte de prelaat zien 'overj de toekomst van België, die hij glorie-1 rijk schitteren zag in een zeer nabijei toekomst. De uiterst pijnjijke omstandig-j heden, de hachelijke nooden van het dagelijksche leven, de gestadige zorgeif van ten stoffelijk bestâan in een strijdJ tegen de ergste moeilijkheden, konderil bij velen onzer landgenooten de groote h.oedanigbcden onzer bevolking, de kracht, de eeleimoedigheid, de wil, eeinjszins eve-'schaduwen. Maar de triomfanteiijke intrede van den koning en van onze troepen zal eHî ontzaglijke opwelling van vaderlandslie-J vende geestdrift opwek'wen, weike van partijtwisten, aile kieine geschillen, zai overstroomen en de gansche nai'e zaï —I ' * - CT ~ eendracht. yEen greot vraagstuk, een reuzenwerk moet al de samenwerkendfl krachten tôt zich trekken ; de heropbouw van België, En om de daartoe noodige eiendracht te bereiken, ware het ten hcog-ste wenschelijk dat het Vredescon-g r e s t e B r u s s e i w e r d g e h o u d e n. Te dien einde heeft Kardinaal Mercierj zich onlangs gewend tôt den Paus, to| den Koning en tôt den heer Wilson, om de vredesonderhandelingen in het voor-taan beioemde Brussel te doen plaats hebben. Dell wapenstilstand der politieke paix tijen in België achtte hij mcgelijk en] wenschelijk, zelfs onmiebaar gedurende1 een zekeren tijd. Twijfel werd wel even' uitgesproken omtrent de niogelijkheid 1 van dergelijke verstandhouding wat betreft de schoolquaestie. Zekere katholieken zouden geneigd zijn het onder-wijs eener onafharikelijkc zedeleer te î aanvaarden^ voor de leerlingen, welka ontslagen z^jn van den godsdienstcur-^ sus, op voorwaarde dat de niet-katho-lieken er in toestemmen de toelagen van aile openbare besturen, inbegrepen die! der gemeenten, aan de vrije scholen té verleenen. Maar het bleek wel, dat de kardinaal voor een dergeiijk stelsel niet te vinden is. Op de vraag of het waar was dat geesteiijken zouden meegeweiikt hebben aan de activistische beweging, verzeker-de Kar<linaal Mercier, dat bedoeldfl priesters zeer zeldzame uitzonderingen waren. Hij zelf heeft hardnekkig strijd gevoerd tegen het activisme. Herhaalde-lijk heeft hij de priesters tegen het ge-vaar gewaarschuwd en telkens hebben zijne woorden algemeene en gcestdrifti-ge toejuichingen uitgelokt. Twee priesters zijn verdwaaid geraakt; zij hebben de viucht genomen naar Diiitschlàn-. En wat de anderen betreft, degenen d zich min of meer iieten verleieien do de activistische drogredénen, hun aam is zoo ldein, dàt er niet dient te word over gesproken. Kardinaal Mercier. Kardinaal Mercier heeft er op aange-drongen de ontworpen grooie betoôging te zijner eere achterwege te laten. Antwerpen in plaats van Rotterdam- Reuter seint uit Brussel:-\ De peliele.'.iïimie.-iie voor België heeu jeM sIoÎwl dat in stf^ e van Kotterdam, de haj 1 ven vnn Antwer;.en voortaan zal di#ne«| voer den aanvotr van levensmiddelen-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection