Food distribution in Limburg

Food distribution in Limburg

August 4th, 1914. Germany invades Belgium and conquers most of its territory within the space of a few months. The occupied territory soon faces a huge problem: how to get food and supplies to the populace?


Discover the solution that was devised in the province of Limburg in our blog: ‘De Limburgse voedselbevoorrading tijdens WOI’.


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

Vooruit: socialistisch dagblad

V ^L/T\. "w JLI Orgarn des* Belgische WeM'edenpartfy" — Wersah/jnende aile dagen. Draksrtcr-U ifc»cefsî#r \m: Maatschapptj SîET LICHÎ bestuarder t P« DE ViSCH. L*deberg-Oent . . REDACT1S . . ADMINISTRATIF SiOOOPOORT. 29. CENT ABCNNEMENTSPRUS BELGIEv D?le masnden. . . , . fr. 3.2S Zea maanden » . , . . fr. 6 50 Een jaar. fr. S2.5(* ...

La femme belge: revue de questions morales, sociales, littéraires et...

1» ANNÉE N* 12 JANVIER 1915 LA FEMME BELGE REVUE DE QUESTIONS MORALES, SOCIALES, LITTÉRAIRES, ARTISTIQUES PARAISSANT LE 1er DE CHAQUE MOIS SOMMAIRE : P. Peeters, S. J. . . .La guerre et la bonté divine. . . 933 Louise Van den Plas . L'Union patriotique des femmes belges 939 René Paillot .... Les héroïnes guerrières .... 955 LKS ŒUVRES EN ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnik3?er-l> ltg«eïste» Sasbî MaaSscbappsj ïf ET LfCHT bcstaarder » p. DE VISCH. Leicbcrg-Qcnt . . REDACT1E . . ADMÎNÏSTÎIATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ûrgaart der Belgfeche Wepkliedenpaptîj* — Venchijnende a!k dagert. A8QNNEMENTSPRUS BELGSE Or te macedea. , . , , fr. 3.25 Zes maandea • . . . . fr. 6.50 Ecnjaar. fr. 12.50 ...

Belgisch dagblad

Se *5 nsir<2;ziii& TKÏJDAe 5 JTAJStJAJÊtX 1917. î^o; 94 abonhementen. Per 3 maanden voorNederland l 2.50 franco per post. Losse àummers: Voor Nederland 5 cent Voor Buitenland 7Vt cent. Den Haag, Prinsegracht 39 iTelefoon Red. en Admin. 7433. V BELGISCH DAG8LAD 9- - AD VEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.80; ...

Belgisch dagblad

4do iî-^aî*gr'ai.ç. VRUl>Aa « JL»lâ:fjn]M[XSE2« îaïST7 lVo. iBOSNEMKJNTJ-ifl. Per 3 maanden voor Nederland 12 50 franco per post. Losse Wimers. Voor Nederland 5 cent. ,„or Buitenland 7'/s cent Den HaaS, PrinsegracM 16. 'alefoon Red. en Admin. J787. BELGISCH DAGBLAD VerschijïiieRd te !s«ûpa«eisiaa|ge, e-Skesa werkdag te E2 ure ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekbtad voor Landbouwer» ultgegeven ondor medewerkinQ van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Eslgiaoha bladan mogsn ult t De Landbouwae > mata ovarnaman, rondar talkani £* b><on ta vermalda» Nr 7. Opstclraad en verzending : Keizerl. Duitsch Bestuar, afdeel. VII, Naïuenstraat, 10. D7%uhhcrij : Staatsdrakkerij, ...

Het volk: christen werkmansblad

'■ ■ ■■ ■ imhimthirnrinmtwTtya-aîtirrtTaTt'T r^Vrf 'i rîiT Vn lïijfen-TwiflîigsIe Jaar. — B. 97 *- ■ Godsâleast — Hnlsjeili — Eigendom Doslerdag, 8 April J9Î5 Allo briefwisselingen vracht- | vrij te zenden aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naaml. jnaatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor ...

Het Vlaamsche nieuws

feofldag 7 Februan 1915. Eerste Jaarg. Nr 25 EXE^X" Prijs: 5 Centiemen door geheel België Vlaamsche Nieuws H et best irtgelicht en meest versoreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week •• «A ^11 ABONNEMENTSPRUZEN : L. «eeit ■ 0.35 1 Per 3 raaar.den , . i.OQ KgMtiiid ... 1.50 Per 6 maanden , . 7.50 Per jaar . . , ^ . ...

Het Vlaamsche nieuws

^■ponderdag 18 laan *915. Eerste Jaarg. Nr 64. Priis : 5 Ceotiemen door g-ehee! België T ■■■' UHI'l"! __ «4L* rJhiKvJt ««v- Vlaamsche Nieuws I Het best ingelicht en meest yerspreid Nieuwsblad van België. - Verschijrit 7 maal per week E ABONNEMENTSPRIJZENÎ ' ' ' ] i.SS | Per 3 maandess , 4.9* à . . . i.St J Per « maandett . . ...

Ons Limburg

Nu m mer 6. Maand Novembcr 1916. Ons Limburg Niëuwsblad uitgegeven door . den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. BERICHT De maandelijksehe vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zon-dag 3 December 1916 te 17 uren 's na-middags, in ons Jôkaal : Grande Taverne, lstc verdieping, Rue Ed. Larue. 14, ...

Ons Limburg

Nummer lo. TOEGELATEN DO OR DE MILITAIRE OVERHEID Maand Augustus 1917. M O E D — G E DU L D — V ERTROU W E N — en K 0 P 13 0 V E N Ons Limburg Nieuwsblâd uitgegeven door den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. De volgende vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zondag 2 September ...

Ons Limburg

J » j r \ es Nummer 24 toegelaten door de militaire overfteid Maand Mei 1918 MOED — GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN HieUWçblad uitgegeVeo door der) « KpiP9 der Iiirrçburgers » REDACTIE : 18, RUE JULES-LECESNE, LE HAVRE v _ BERICHT De volgende vergadering van onzen kring zal plaats hebben op Zondag 2 Juni 1918, te 3 u. 30 'snamiddags ...